Szatmári Újság, 1918. január (2. évfolyam, 1-27. szám)

1918-01-01 / 1. szám

Sxatmér1, 19íB. január f Előfizetési árak helyisen és vidéken : Egész évre 30 K — f. Fél évre 15 K — f. Negyed „ 7 K 50 f. Egy hóra 2 K 80 f. Egyes szám ara 12 fillér. Pályaudvarokon .16 fillér. Lapvtüériő bizottság: Dr. Falüssy Árpád Dr. Nagy Vince Dr. Jármy Béta Dr. Adler Adolf Dr Weisz Sándor. Főszerkesztő: Dr. Havas Miklós. Szerkesztőség: Kazinezy-uíca 20. szám. „ Telefonszám: 455. Kiadóhivatal : Kazinczy-utca 22. szám. „ Telefonszám: 454. L.aptuiajdonos: Demokráczia lapk iacló Részvénytársaság Uj év. Véget ért megint egy viharos, vészteli esztendő. Mielőtt végképen búcsút mondanánk neki: elvonul a lelkünk vetítővásznán keserűséggel, küzdéssel, megpróbáltatásokkal, bána­tokkal teljes tartalma. Milliók kiontott meleg és piros vérének kábitó párája vonja be komor árnyával ezt a múló, jaj-esztendőt is, amelyen a háború kár- hozatos átka sötéflik és könnyülő szív­vel lékjük át küszöbét.. a,mely fölött már a béke sápadó hajnala de­reng. A messzi, messzi keletről, hol a tél sűrűn havaz, harsona hangot hoz a szél, uj idők szavát. Talán a meg­újhodás esztendeje virradt reánk, a amelynek csak egy programmja van : cselekedni, kiemelkedni az át­kozott testvérietlenség, gyűlölködő go­noszság bűzös ködéből. Bárha kiragyoghat már az uj idők békés Magyarországának tiszta napja ! Ezért a Magyarországért küzdünk mi. A megértést, a megbékélést hirdetjük s az elhunyó szeretetet élesztjük az emberek között. Tudjuk, hogy a béke, amelyet a harctereken megkötnek: nem jelenti még végét a nagy küzdelemnek, tusakodásnak. Uj jogok követelnek he­lyet. Uj kötelességek várnak teljesítésre. A vérözönben szenvedett és megérett emberek követelik az uj életet. Az egyenlőt és az emberit. A magyar nép politikai, közgazdasági, társadalmi re­neszánszának rengeteg problémái vár­nak megoldásra; erős, nagyszerű hi­vatottakra. Több jog, több kenyér, több föld kell a magyar népnek. A több­termelés, a progresszív adózás, a szo­ciálpolitikái reformok kérdései azok, amelyeket az idő éppúgy követei, mint a magyar nép milliói. Cselekvés az élet gyökere. S az uj esztendőnek a cselekvések eszten­dejének kell lennie. • A békés Magyarország kiépítésé­nek nagy munkáját előmozdítani a mi célunk. Ezt szolgálta a Szatmári Új­ság kezdettől fogva és az az egyre erősödő tábor, amely kőrénk sereglett és napról-napra növekszik, bizonyság rá, hogy céljaink, eszméink, törekvé­seink nem csak a mieink, hanem min­denkiéi, aki jobb sorsot akar magának, a magyar népnek, az uj idő /Magyar- országának. Az uj esztendő küszöbén, az uj I munkaelőtt éppen a közönségnek eb­ből a szeretetéből, bizalmából erősít­jük meg hitünket, kitartásunkat, hogy kétszeres erőve! küzdjünk az uj Ma­gyarországért az uj esztendőben. Óh, bárha a béke áldott eszten­deje lenne! Január e4jén meg lesz a béke. & rcémst !:2;?defttség P6tervárra érkezett. Január 5-én folytatják a bres*liic»wski 111 béketárgyalást. ■■■ ■ ■—■■■ Kűhlmanu visszaérkezett ierlínhe. Berlin, dec. 21. Kühlmann államtitkár legaap visszaérkezett Berlinbe és január.4-0» vagy 5-én utazik vi-sza Brest!ito\skba a béketárgyalások folytatására. Január első felében megtesz a béke Oroszországgal. Bécs, dec. 31. A brestlitovszki béke­tárgyalások lefolyásáról illetékes helyről je­lentik : A béketárgyalások első szakasza ki­tűnő eredménnyel végződött. A központi hatalmak delegátusai a tár­gyalások újbóli megnyitásán meg fogják ! kérdezni az orosz kiküldötteket, hogy Orosz- { ország mikép képzeli e! az általános béke í lehetőségét, ha az antant válasza negativ \ lesz ? Delegátusaink harmadikén utaznak Brest- Litovskba, negyedikén odaérkeznek és ötö­dikén reggel a tárgyalásokat újból megkezdik. Az orosz delegáltak egy része azt is várja, hogy az ötödiki béketárgyalásokon meg fog jelenni az entente egy megbízottja is, aki bejelenti az entente csatlakozását, azonban az oroszok többsége és a központi delegátusok ezt nem tartják valószínűnek. Az ötödikén meginduló béketárgyalások igen rövid időn belől a béke megkötésére fognak vezetni. Január első felében az Oroszországgal való különbeké bizonyosan meglesz. Wehcríe és a bébe. Budapest, dec. 31. Wekerle Sándor mi­niszterelnök ma a békekérdésekke! kapcso­latos ügyekben Bécsbe utazott. A miniszter­elnök este visszautazik Budapestre. Centin a békéről. Bécs, dec. 31. Wekerle Sándor minisz­terelnök tegnap két órahosszat tanácskozott Cernin külügyminiszterrel, majd Seidler mi­niszterelnökkel. Stöger—Steiner közös had­ügyminiszter is megjelentek Cerninnél, aki a béketárgyalásokró! referált a minisztereknek. Trocky beszámolója a bresctütovszki tárgyalásról. Stockholm, dec. 31. Trockij a munkás katonatanács végrehajtó bizottságának ülé­sén ismertette a bresztliíovszki békeíárgya- lások eddigi eredményét. Nagyfontosságu- nak jelezte, hogy sikerült elismertetni a né­pek önrendelkezési jogát, azokét a népekét is, a melynek földje a háború során az el- I lenség kezére jutott. Most Oroszország lesz ! azon, hogy ezt a jogot érvényesítse, tekin- ] tét nélkül arra, hogy az illető nép földe az ; Oroszországgal szövetséges hatalmak birto- ! kában van-e, vagy az ellenség hadseregei ‘ tartják megszállva. A népszavazástól nem fél ; Oroszország még ha némi jelentéktelen en- ' gedményeket kellene is tennie a központi SCubSmanit nyilatkozata és az entente. Stokholm, dec. 31. A Dayly-News írja: Káhlrnann békenyilatkozata, mely a német- országi sociaüstákat és centrumpártiakat ki­elégítheti. azon gyanúba keverheti az enten- teot, hogy agressiv imperialista célokat kö­vetnek és ezért nem járultak hozzá a brest- litovski feltételekhez. A német ajánlatot egy­szerűen visszautasítani balgaság volna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom