Szatmári Napló, 1905. április (2. évfolyam, 50-58. szám)

1905-04-02 / 50. szám

4 SZATMÁRI NAPLÓ 1905. április 2 Egy élet tragédiája. Szatmúr, 1905. márc. 31. (Saját tudósítónktól.) A debre­ceni közkórház halottas kamrájába egy sokat zaklatott hányatott férfi hulláját szállították ki. Berecky Lajos rendőr fogalmazó élete ért véget. Meghalt a jó bohém fiú, ki élete folyamán vé­gigjárta a lelki szenvedések kálváriá­ját. Mindenki szerette és minden ember részvéttel olvassa a még pár év előtt élte legszebb virágában ievő férfi porbahullását, kimulíát. Szegény sorsból, szorgalmával küzdötte fel magát. Mint újságíró kez­dette pályafutását, hosszú éveken át volt a „Debreceni Ellenőr“ munka­társa. Mint hírlapíró megházasodott feleségül vette a debreceni szinház akkori primadonnáját : Ruzsinszky Ilonát. Később a város szolgálatába lé­pett és mint városi hivatalnok letette a jogi szigorlatokat és rövid idő múlva megválasztották rendőrfogalmazónak. Az iparügyosztalyt vezette hosszú éve­ken át és két év előtt helyezték át az í. kér. kapitánysághoz. Házas élete a legboldogabb volt. Később azonban egyenetlenség támad közöttük és ez annyira megzavarta a délceg, daliás, szép ember lelki egzensulyát, hogy szinte rohamosan összeesett. Megváltozott nemcsak külsőben, de kedélyben is. A lelki tusa, a sok gondolkodás egészen buskomorrá tette. Elzárkózott az emberektől, nem érint­kezett senkivel, teljesen megtört test­ben és lélekben egyaránt. Órákig elült Íróasztala mellett, nem szólt semmit, de akik figyelték, megláthatták a néma szenvedés tanúit, a könycseppeket, melyeket szeméből a lelki szenvedés csalt ki. Egy év előtt teljesen megtört. Ismerősei, jóbarátai látták, hogy bús­komorságba esett. A paralesis progressziva tüneteit észlelték Bereckin és betegsége any- nyira fokozódott, hogy augusztus hó közepén a kórház megfigyelő osztá­lyába szállították. Onnan többé ki sem került. Betegsége gyógyíthatatlan volt. Barátai meglátogatták és bízott abban, hogy kikerül az élőhalottak közül és ismét ember lesz. — Ez a reménye nem vált valóvá. Mindenki tudta azt, hogy gyó- gyitnatlan, csak ő benne élt a remény. A kórházban léte alatt súlyos agybaja fokozódott, úgy, hogy teljesen leso­ványodott. Kezelő-orvosa tudta, hogy még pár hétig élhet. De a halál gyor­sabban végzett vele. Ma reggel is fel­kelt, felöltözködött s beszélgetett ápo­lójával. Délelőtt fél 11 óra felé rosszul érezte magát, lefeküdt és pár perez múlva meghalt. Szivszélhüdés érte. A halálesetről a kórház gondnoksága értesítette a polgármestert, továbbá fe­leségét, kivel a válópere még nem nyert befejezést, — kérve, tudassa, ő teszi-e meg a temetésre vonatkozó in­tézkedéseket. Váratlan halálát megilletődéssel fogadták mindenfelé. IRODALOM, A politikai válság napjaiban senki sem nélkülözheti az újságolvasást. A most következő negyedév alkalmából tehát szí­vesen felhívjuk a magyar olvasó közönség j figyelmét hazánk legelterjedtebb, legkedvel­tebb napilapjára, a Pesti Hirlap-ra, mely ma igazán vezető szerepet játszik a politi­kában és sajtóban egyaránt. A Pesti Hírlap minden irányban független, szókimondó, de­mokratikus szellemű lap ; ezért lett a kö­zönség kedvencévé. Vezércikkeit elsőrendű publicisták és politikusok írják, tárcáit a legkiválóbb irók. Politikai értesülései bővek és megbízhatók. Rovatai közül a szinház, a sport, a törvénykezés, vegyes és szerkesztői üzenetek — kedvenc olvasmányuk a nagy- közönségnek. Esti levelei — Tóth Bélától- j Iából — országos hírnévre emelkedtek. Tartalma mindig nagyobb más lapokénál. Ily előnyök mellett olvasóinak még külön kedvezményeket is nyújt. A Pesti Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 kor, 40 fillér, i negyedévre 7 korona. A Pesti Hírlap kiadó- hivatala, hova az előfizetési pénzek posta- | utalványnyal küldendők: Budapest, Váci- körut 73. Levelezőlapon mutatványszámo­kat is lehet kérni. KÖZGAZDASÁG. — A Triesti Általános Biz­tosító Társaság (Assicurazioni Ge­nerali) f. év. március hó 18-án tartott 73-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1904. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1904. december 31-én ér­vényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 710.811,866 korona és 28 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 32.734,119 ko­rona és 97 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 16.145,171 korona 85 fillérrel 190,337,407 korona 01 fillérre emel­kedett. A tüzbiztositási ágban beleértve a betöréses-lopás elleni és tükörüvegbizto- sitást a díjbevétel 13,630.502,710 korona biz­tosítási összeg után 22.391,739 korona 95 fillér volt, miből 8.722,170 korona 40 fillér viszontbiztosításra fordittatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel 13,669.569 korona 55 fillérre rúgott, mely összegből 9.447,372 ko­rona 69 fillér mint díjtartalék minden teher­től menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijköteiezvények összege 90.301,649 korona 69 fillér. A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevé­tel kitett 3.646,057 korona 20 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 1.547,460 korona 56 fillérre rúgott. Károkért a tár­saság 1904-ben 29.008,350 korona 42 fil­lért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társa­ság alapítása óta károk fejében 797.690,516 korona és 38 fillérnyi igen tekintélyes ösz- szeget fizetett ki. A nyeresség tartalékok közül, melyek összesen 25.851,064 korona 11 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabály szerinti nyerességtartalék, mely 5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapí­rok árfolyomingadozására alakított tartalék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 18.699,889 korona 05 fil­lérre emelkedett, továbbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelések tartaléka és az 590,587 korona 53 fillérnyi ingatlan tartalék. Ezeken kivid fennáll még egy 1.150.587 korona 53 fillért kitevő tar­talék, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb eset­leges csökkenését kiegyenlítse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 227.329,923 korona 25 fillérről 247.497,914 korona 42 fillérre emel­kedtek, melyek következőképen vannak el­helyezve: 1. Ingatlanok és jelzálogkövete­lések 38.468,591 korona 65 fillér. 2. Élet­biztosítási kötvényekre adott kölcsönök 20.002,699 korona 07 fillér. 3. Letétemé- nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 750,570 korona 92 fillér. 4. Értékpapírok 172.857,054 korona 11 fillér. 5. Tárcza vál­tók 946.235 korona 23 fillér. 6. A részvé­nyesek biztosított adóslevelei 7.350,000 ko­rona. 7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések, készpénz és az intézet köve­telései, a hitelezők követeléseinek levoná­sával 7.122,762 korona 44 fillér. Összesen 247.497,914 korona 12 fillér. Ezen értékek­ből 51-5 millió kor. magyar értékekre esik. LEAGUjBB. Háború, Budapest, április 1. Londonból jelentik: A czár min­denképen követeli a háború folytatá­sát és a béke szerződéseket semmi- képen sem hajlandó aláírni s több nagyherczegnek, aki rá akarta birni a béke megkötésére, ezt felelte : — Ha arra kényszerítenek, hogy a békeszerződést aláírjam, akkor egy napig sem maradhatok meg czárnak. Felelős szerkesztő: Balassa Sándor. Kiadó és laptuiajdonos: Újvárosi Sámuel.-- Tessék elolvasni! 1 • ...........—. ■ u juitíiéffi / Újdonság! Újdonság! Újdonság! A legalkalmasabb, amit ajándéknak adhatunk. Gyönyörű kivitelű Veiophot fényképek és bélyeg arczképek. Minden beküldött fénykép után 2. ábra. Az első ábra szerinti nagyságban 20 darab ára 1 kor. 20 fillér, 50 darab 2 kor. 40 fillér. A második szerint „Veiophot fénykép“ csodaszép kivitelben 20 drb ára 1 kor. 20 fillér. Megrendeléseket elfogad a SSwxvár Aia- <Uit' könyvkereskedése Szaímár Deáktér, a hol a minták megtekinthetők. Vidékről legczélszerübb a fényképet és a készítendő képek árát levélbé­lyegekben beküldeni. katonai szolgálat esetére Ő csász. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt mint . ..-.-íz szövetkezet • • . Szatmári Ssép viseleté SPITZER JÓZSEF urnái Deáktér 14. I. emelet. Üzletszerzők és vidéki képviselők . kerestetnek. ----= 3 nap alatt tiszai a másolat. 1. ábra. éí iiíééi m

Next

/
Oldalképek
Tartalom