Szatmári Napló, 1905. március (2. évfolyam, 39-49. szám)

1905-03-15 / 45. szám

1905. márczius 15. SZATMÁRI NAPLÓ 3 ségvetés terhére, ha nem valamelyik ren­delkezési alapból kapjon fedezetet. Bartha Kálmán csatlakozik a polgár- mester indítványához. Kristóffy József főispán elnök ezután megszavaztatta a megjelenteket, hogy elfo- gadták-e az indítványt. A többség a pol­gármesteri javaslat mellett döntött. A közgyűlés azután a róm. kath. fiú­iskolára vonatkozó szerződést hagyta jóvá. Máj nehány apróbb ügyet és vidéki város átiratát tudomásul véve, szétoszlott. SZÍNHÁZ. Jutalomjátékok. Lázas érdeklődéssel várja városunk közönsége, kedvencz pri­madonnájának, Kornay Margitnak jutalom­játékát, melynek bár az ideje meghatározva nincs, de mint értesülünk Kornayt tisztelői oly meglepetésekben gazdag estét terveznek a művésznőnek, melyhez hasonlót még a szatmári színpadon nem láttunk. Előre is örvendünk, hogy e kiváló talentuinos és igyekvő művésznőnek a nekünk nyújtott élvezetes estékért némi elismeréssel fognak adózni. Kornay a „Kis alamuszi kedvencz darabjában fog fellépni. — Szőke Sándor csütörtöki jutalomjátékát szintén nagy ér­deklődés kiséri s tekintve a kitűnő prog­ramból összeállittott Tarka színpadra, a melyet Trilby színmű keretében fognak a tagok előadni, biztos telt ház várható. Poterdy Sándor a társulat egyedüli igazi drámai színművésze, kinek kiváló já­téka mindég osztatlan tetszést aratott, szin­tén még e hóban veszi ki jutalomjátékát, melyet érdekessé fog tenni azon körülmény, hogy Dr. H. L.-né helybeli uriasszony ez estén egy főszerepet fog kreálni, Peterdy tiszteletére. — Fedák Sári Szatmáron. Mint jól értesült forrásból velünk tu­datják, Fedák Sári a budapesti Király- szinház ünnepelt primadonnája e hó végén a János vitéz czirnszerepében egy este a szatmári színházban mint vendég fel fog lépni. Suhancz. Hajós Elza a pécsi nem­zeti színház tagja szerződtetés céljából szom­baton mutatkozott be, mely alkalommal a vendég Suhancban a czimszerepet kreálta. Hajós Elza fiatal, temparamentumos szí­nésznő, terjedelmes de nem tisztán csengő hanggal bir, a ki kicsiny alakja és szembe­ötlő testi hibája miatt nem felel meg a soubrettnél elvárható kivánalmaknak. Re­méljük, hogy a director elejti őt a szerződ­tetésre kiszeméltek közül, azért nem is fog­lalkozunk vele bővebben. Nálánál Emil sze­repben csak Aldori L. volt rosszabb, ki ki­váló művészettel igyekezett élvezhetetlenné tenni a magyar operettek e gyöngyszemét. Solti Vilma mint Elize ma is szépen énekelt és discréten játszott. Tapasztaljuk, hogy mindég jobban és jobban befészkeli magát a közönség szivébe a kik nem fukarkodtak a zajos tapsban nyilvánult elismeréssel. Mellette Kendy, Szentes, Papír és Tisztay játszottak a tőlük kitelhető eredményes igyekezettel. Sz. M. HIRE k. Márczins 15. Dicsősségünk napja! Márczius idusa! Örök lánggal égő fényes csillagunk! Kit nem homályosit cl századok köde, Emlékednek ime! ma is áldozunk. Mig magyar szív dobban, virányin e honnak; Márczius idusa! ünnepelni fognak. A te méhed szülte a szabadság napját Mely fénybe boritá, ezt a nemzetet; Midőn a szabadság zászlaját kibontva Oda kiáltá hogy: Tovább nem lehet! Elfogyott a nemzet türelme is végre Bosszúért kiálta Hadúrhoz az égre. És e szent, nagy napon lerázta ez a nép Százados billincsét a szolgaságnak S hogy a magyar nemzet, nem csak volt, [de lesz is; Ekkor mutatta meg az egész világnak Mert sokat tűr e nép, de ha egyszer ki tör, Haragjában minden akadályt el söpör. Ötvenkét év múlva, ma megint ott állunk, Hogy a nemzet ismét öntudatra ébredt Jaj annak! ki jogát, s féltett szabadságát Szencségtelen kézzel most sértené meg. Mert ha Kossuth Eercncz meg fogja üzenni Ez a magyar nemzet ismét el fog menni. Még él sziveinkben, a múltak emléke Lelkesülni óh! még ma is tudunk Ha a zsarnok ellen, hazánkra is törne Szembe talál mindég, el nem futunk Bár mit hozzon a sors a jövőben reánk Neked virulnod kell édes magyar hazánk! Alexy Gusztáv. A közigazgatási bizottság ülése. Szatmár város közigazgatási bizottsága hét­főn délelőtt tartotta meg rendes havi ülé­sét, a melyen a szak előadók terjesztették elő jelentéseiket. A jelentésekből tudjuk meg, hogy a város közrendészeti állapota igen jó. A közegészség is kielégítő, mert a he­venyfertőző kórok a múlt hónaphoz képest aránylag sokkal kisebb mértékken jelent­keztek, A kir. ügyészség jelentése szerint a törvényszék fogházában a rend példás min­den tekintetben. A jelentések tudomásul szolgáltak. — Tábornokok tömeges nyugdí­jazása. A magyar választó közönség meg­nyilatkozása nemcsak a Tisza-kormányt és nemzetietlen rendszerét söpörte el, de ugy- látszik, végét jelenti a közös hadseregbeli elvénhedt, generálisok uralmának is. Jól ér­tesült helyről közük, hogy a közös had­seregben legközelebb nagyarányú személyi változások várhatók. Ez a személyi válto­zás fontos érdekekkel “és kérdésekkel kap­csolatos, mert egyúttal rendszerváltozást is jelent. A király, mint legfőbb hadúr, a ha­dügyminiszterrel és a vezérkar főnökével folytatott hosszas tanácskozások után el­határozta, hogy a hadsereg öreg táborno­kait nyugalomba küldi, ami ha nem is jól megérdemelt, de mindenképpen idején való Pontos számítás szerint harminezhárom ge­nerális van kiszemelve a nyugdíjazásra. A távozók helyét természetesen fiatalabb erők­kel töltik be. — Ujitás a kivándorlás körül. Né­hány hete, hogy a belügyminiszter szapo­rította azon rendeletek számát, a melyek az Amerikába vgló kivándorlásra vonatkoznak. Tudvalevő, hogy a kormány, amikora Cu- nard Line nevű társasággal szerződést kö­tött, a kivándorlást csakis Fiúmén át en­gedélyezte. E sérelmes határozatot, melynek kárát a német hajózási vállalatok érezték leginkább, a belügyminiszter egy most kelt rendeletével megváltoztatta és gedig úgy, hogy a kivándorlóknak jogukban áll nem- ! csak Fiúmén, de Hamburgon is, úgy mint ezelőtt hajóra ülni és Amerikába utazni. Az a tévhit tehát, hogy a kivándorlás csak egy városon volna lehetséges, eloszlott az uj miniszteri rendelettel, a inaly világosan mondja, hogy a kivándorlás Hamburgon át a német hajókon is megtörténhetik. Ez a rendelet tegnap jött meg Szatmárra is. — Eljegyzések, lfj. Bossin József szat­mári gyógyszerész eljegyezte Pazuchanits Erzsiké kisasszonyt Nagykárolyban. — Szi­lágyi György szaniszlói földbirtokos f. hó 12-én váltott jegyet néh. Lázin Pál m. kir. honvéd százados leányával Klárikával. — A Dunántúli Közművelődési Egyesület sorsjátékának húzása. Az or­szág egyik legnagyobb közművelődési egye­sülete Széli Kálmán, Pallavicini Ede őrgróf és Rákosi Jenő elnöklete alatt álló Dunán­túli Közművelődési Egyesület kénytelen volt sorsjátékának márczius 11-érc kitűzött hu- zási időpontját a pénzügyminiszter enge­délye mellett folyó évi november hó 11-éré elhaíasztaei, s az egyesület elnöksége e na­pon a sorsjáték húzását feltétlenül megtartja s ekkor a 60000 korona értékű nyeremé­nyek felett fog hatósági ellenőrzés mellett a húzás lefolyni, s a nyereményjegyzék az érdekelteknek megküldetni. — Uj postahivatal a megyében. A nagyváradi postaigazgatóság közli velünk a következőket: A m. kir. államvasutak szat­márnémeti-nagybányai vonalának Apa állo­máson működő postahivatal Apa elneve- vezéssel 1905. év március hó 16-án Apa községben helyezem be. A postahivatal a községben teljes fel és leadó szolgálattal és a postatakarékpénztár közvetítő hivatala gyanánt fog tovább működni. Ezen posta- hivatal postai összeköttetését az apai pá­lyaudvarra közlekedő gyalogküldönczjára- tok utján a nevezett vasútvonalon közle­kedő 111 és 112 számú kalauzpostákkal fogja kapni. A postahivatal kézbesítő kerü­letébe úgy mint eddig Apa község, Előhegy, Erdőmező, Kiskőkincs, Nagykőkincs, Zugó- telep, Jeremiás, Kovács és Szentiványi ta­nyák tartoznak. — Hazafias matiné. Lélekemelő ün­nepélyt rendezett az 1848-iki márcziusi nagy napok emlékére f. hó 12-én, vasárnap d. e. a „Szatmári Kereskedő Ifjak Köre a városháza nagy tanácstermében, melynek minden zugát megtöltötte az érdeklődő elegáns közönség. Az ünnepélyt a szatmár­németi dalegyesület és szatmárnémeti ipa­ros dalárda egyesült énekkara által előadott Hymnus nyitotta meg, melynek elhangzása után Páskuj Imre a kör elnöke mondotta el megnyitó beszédét, melyben a nagyszerű márcziusi napokat az ez évi jan. 26-hoz hasonlította. Utánna Szabó József Petőfi „Rab“ czimü költeményét szavalta. Jánossy Mariska sok érzéssel énekelt egy pár áriát a „János vitéz“-ből, a melyet a közönség zajosan megtapsolt. Ezután Ozsváth Elemér főgymn. tanár lépett a pódiumra, s magas szárnyalásu beszédben emlékezett meg a márczius 15. jelentőségéről. Dr. Komáromy Zoltáu, Ábrányi Emilnek Márczius idusán czimü kölleményét szavalta el hatásosan, mely után a dalárda éneke a szépen sike­rült ünnepélyt bezárta. — Remekmű. Megjelent az Érmel- léki első szőlőoltvány telep árjegyzéke 15-ik évfolyam, rendkívül díszes kiállítás, számos képpel és gazdag tartalommal, mely nem­csak az árakat, hanem mindenkinek, aki a szőlészet iránt nem is érdeklődik, szük­séges gyakorlati utasításokat is tartalmaz. Ez a mü bemutatja és bőven ösmerteti az országban oly rohamosan terjedő sodrony­fonat és tüskés sodronykerttések alkalma­zását is 12 képben. Aki címét egy levele­zőlapon tudatja, annak ingyen és bérmentve küldetik meg. Cim „Érmelléki első szőlő­oltvány telep“ Nagy-Kágya (Biharm.) Ezen telepnek mai számunk hirdetési rovatban közölt „Szőlőlugast ültessünk“ cimü hirde­tésünkre felhívjuk olvasóink nagybecsű fi­gyelmét. TÖRVÉNYSZÉK. (§) Csőd. A szatmári kir. törvényszék Mittler Sámuel szatmári látszerész el­len, aki nagy passzívával jutott csődbe, a csődött elrendelte. A csödbiztos Horváth Benő, a csődtömeggondnok Dr. Rácz Endre ügyvéd. (§) Befejezett eljárás. Ismeretes az a hajsza, a melyet a „Szamos“ a választá­sokból kifolyólag Balassa Sándor, lapunk felelős szerkesztője ellen sikertelenül indí­tott. Leközölte ugyanis a szatmári járásbí­róságnak egy olyan ítéletét, a mely egy be nem fejezett perre vonatkozott. Ezen ügyben a szatmári kir. járásbíróságnál uj tárgyalás folyt le. A bíróság Balassa Sándor ellen a hozott alapperbeli Ítéletet 136—905. B. szám alatt hatályon kívül helyezte és a reá rótt bűncselekmény vádja és következ­ménye alól felmentette. _ Felelős szerkesztő: Balassa Sándor. Kiadó és laptulajdonos: Újvárosi Sámuel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom