Szatmári Napló, 1904. december (1. évfolyam, 1-26. szám)

1904-12-29 / 22. szám

SZATMÁRI NAPLÓ 1904. úeczeiiib«;!' 2Í). A csendőrségi szolgálat. — A hivalalos tájékoztató. — Szatmár, decz. 28. (Saját tudósitónlctó1.) Még néhány nap és átlépjük az ujesztendő küszöbét. Ez tudvalevőleg Szatmár város közrendészeti ügyében fordulópontot jelent. Az eddigi ren­dőrségi közszolgálat megszűnik s a csen- dörség kezdi meg működését. T a n k ó c z i Gyula főkapitány a vá­ros közönségét tájékoztatandó hirdetményt bocsátott ki a csendőri közszolgálatról. E tájékoztatóban, melyet alább közlünk, rész- letnsen meg van irva mindaz, amit a nagy- közönségnek az uj rend dolgában figye­lemre kell méltatni. Mint annak idején megírtuk, hogy a csendőrség a főkapitány hatáskörébe tarto­zik s működését is Tankóczi Gyula rendel­kezéseihez képest fogja teljesíteni. A tájékoztató egyébként a következő •' A csendőrség rendes szolgálati teen­dője a következő: A büntetés alá eső tetteknek, ameny- nyiben az lehetséges, közbelépés által való meggátlása, véghez vitt törvénysértések ki­derítése és feljelentése ; gonosztettek és gonosztevők kinyomozása. A védtörvény rendeletek és tilalmak áthágását szándékozók figyelmeztetése, a törvényt áthágok feljelentése, előirt esetek­ben elfogása és — a letartóztatott indokoló tényvázlattal az illetékes közigazgatási ha­tósághoz vagy bírósághoz való átadása, mely alkalommal az ily foglyok az átadó csendőr jelenlétében orvosilag azonnal megvizsgá- landók. A fogoly, kit a csendőrnek semmi esetre sem szabad szabadon bocsátani az illetékes hatóságnak legkésőbb 24 óra alatt átadandó. A közbiztonság, rend és csend fenn­tartása czéljából minden nem engedélyezett uépcsoportulást és összecsödülést megakadá­lyozni, szétoszlásra felhívni, szétoszlatni és a vétkeseket elfogni. Minden állampolgár személyét és va­gyonát erőszakoskodás ellen lehetőleg meg­védeni és esetleg az ezt veszélyeztetők el­len a 2. pont szerint eljárni. Utón, u1 félen, vizben vagy máshol fel­talált holttestek, minden tüzeset, betörés és bűntényt, vétséget vagy kiliágást képező esetek felöl magának tudomást szerezni, a tetteseket kinyomozni, a hatóságnak a ta- pasztaltak felől azonnal jelentést tenni. Juhász. Nem veszi tőlem rosznéven, ha őszinte leszek. Biróné. Au contrarie ! Az őszinteség a legszebb erények egyike. A juhász. Tehát tudja meg a teljes valóságot. Én tyuhaj, haj, baj haj! egyedül csak Kegyedet imádom! Biróné. (A homlokához kap.) Engem ? Egy férjes nőt? (Szelíden a legényhez lép és megsimo­gatja a haját.) Édes juhász, hallgasson ide. A szerelme semmikép se dehounesztáló reám nézve, mert tudom, hogy tisztességes asszony­nak tart. De ez érzésnek, legyen meggyőződve, kettőnk közt semilyen czélja se lehet. Én tudom, hogy a férjem megcsal, azt is tudom, hogy Kegyed mindig megbecsülne, de értsen meg édes juhász, azért sohase tudnék a rom­lott nők sorába sülyedni. Tűrni és szenvedni fogok mindadig, amig a sir boldogsága be nem fogad. (A juhász nehány könnycseppet morzsol szét a szemében. Ön sir, szegény Nyilvános közutakon, téreken s oly népgyüléseknél, melyek a közrendet és közbiztonságot veszélyeztetik, tűzvész, árviz és egyáltalában minden veszély­kor : a közbiztonságot, csendet, és rendet, helyreállítani és fentartani, kihágásoknak és rendetlenségeknek elejét venni, ezek elő­idézőit, valamint résztvevőit és az ellensze­gülőket letartóztatni és irányukban a 2 pont él teimében eljárni. Az állampolgárok személye vagy tu­lajdona megsértésének és más szerencsét­lenségek megakadályozására fenálló szabá­lyoknak megtartása feletti őrködés és az e részben észlelt áthágások, elhanyagolások és hiányoknak illetékes helyen való felje­lentése. Különösen fel kell ügyelni mindennemű házalásra s amennyiben az nem ehgedélye- zett, mtggátlandó s arról az illetékes ható­ságnak jelentés teendő. Utasoknak ezek indokolt kérése foly­tán és amennyiben az a szolgálat hátránya nélkül eszközölhető, kétes biztonságú útvo­nalokon való elkísérése. Katonai vagy honvéd szökevények és magukat gyanús körülmények között érvé­nyesen igazolni nem tudó katouák, illetőleg honvédek letartóztatása és a legközelebbi katonai, illetőleg honvédparaucsnoksághoz való bekisérése. UjoDcz-szökevények megállítása és a közigazgatási hatóság elé vezetése. Nyomozó levéllel üldözött egyének el­fogása és kóborlók, kémek, rendőri fel­ügyelet alá helyezett és kiutasított szemé­lyek, továbbá szabadon bocsátott és feltéte­lesen szabadságolt fegyenczekuek és kötött menetlevéllel kiutasitottaknak. kikre a köz- igazgatási hatóság a c-endörségi őrsök figyelmét és felügyeletét fe,hivta: éber figye­lemmel való tartása. Erdősítésekre, nyilvános közlekedési eszközökre és tárgyakra, valamint ültetvé­nyekre, u. m.: vasiunkra, távirdii huza­tokra, telephonokra, országutakra, az or­szágutak és más utak mellett levő fati'tér­vényekre, csatornákra, vizszabályozási töl­tésekre és müvekre, hidakra, nyilvános ku­takra, zsilipekre és emlékszobrokra, allamí, községi határjelekre és czimtáblákra, külö­nösen a határszélekre éber figyelmet fordí­tani, az észlelt és a közbiztonságra hátrá­nyos károkat és rongálásokat, valamint a vasutak, gőzhajók és más közlekedési esz­közök körül talált hiányokat a hatóságok­nak feljelenteni s tekiutettel az ily nyilvá­nos intézetek, építmények és ültetvényekre nézve fennálló szabályokra a vétkeseket il* J letőleg merénylőket letartóztatni és a ha- - (.óságoknak átadni.____________________ barátom ? (Kezét a juhász vallóra teszi.) Vi­gasztalja a tudat, hogy én is épp úgy szen­vedek, mint Ön ! A juhász. (Hosszú hallgatás után.) Igaza van ! Én méltó leszek Önhöz! Kezet csókol a birónénak, aztán lassú léptekkel távozik. A biróné. (Fátyolos szemmel vonul vissza a házba.) A kisbiró. (Meghatva.) Szegény asszony! (Hirtelen.) Ej, búsuljon a lo: Egyszer élünk, legyen legalább jó kedvünk, ha egyéb nincs! (Énekel.) Idegdoktor, kedves idegdoktor, Árt nekem az agymunka s a sok bor, A fejem is szinte kábul Adjon brómot, a javából, hajahaj! (Énekelve tovább aprítja a hasábját.) Szomaházy István. Mindennemű közlekedési vonalaknál és utaknál gondoskodni kell arról, hogy a forgal­mi összeköttetés és folytonos használat meg ne akadályoztassék, és különösen arra fel­ügyelni, hogy mindenki az utrendészet, nem különben a folyam, illetőleg a f dyórendé- szet szabályaihoz alkalmazkodjék, előre bo­csátott figyelmeztetés után az ellenszegülők a legközelebbi hatósághoz bejelentendő», esetleg előállitandók. A községi éjjeli őröknek portyázás al­kalmával való ellenőrzése, az ez irányban mulasztással terheltek feljelentése és a ha­tóságilag szabályozott zárórák ellenőrzése. A szolgálatot teljesítő csendőr fegy­verének használatára mindenki ellen jogo­sítva van. Ki a csendőrt erőszakosan megsérti, vagy öt támadással veszélyesen fenyegeti. Ha tétlenért gonosztevő, vagy alapos gy nuval terhelt egyén felfegyverkezve lé­vén, az előzetes felszólítás daczára magát őrt ként meg nem adja, vagy esetleg védett helyzetéből eljönni von ikodik. Aki figyelmeztető utasításainak, őt szolgál iti teljesítésében meggátlandó, tett­legesen ellenszegül. Aki, mint veszélyes gonosztevő a csendőrség által letartóztatandó, (rifogatás) végett üldözhetik, elfogatik vagy őrizete ala adatik és bír erőszakos ellenállás nélkül, de a megállításra c z é 1 z ó fenyegető r á k i á1t á s da c z á r a elfut, — ha vi-szatadóztatására más mód nem létezik. Aki, háború vagy ostromállapot idején magát gyanússá teszi és a felhívásra kielé­gítő válasz nélkül elszalad. HÍREK. — Kinevezés. Dorcsák Jenőt, a pénz­ügyminiszter a nyíregyházai pénzügyi igaz­gatósághoz fogalmazóvá nevezte ki. — Halálozás. Pelle Aurél remete-mezői gör. kath. lelkész, megyebizottsági tag, aki a vármegye közéletében na-v szerepet ját­szott, tegnap váratlann1 lozott. Halála az egész vidéken nagy vetet keltett. — Vizsgálat a városnál. Szatmár vá­rosnál ma Pap Géza polgármester úgy a vá­rosi, mint az árvapénztárban vizsgálatot tar­tott, amely alkalomm-t! mindenütt a legna­gyobb rendet találta. — Választmányi ülés. A „Szatmári Kereskedelmi és Gazdasági Csarnok“ va­sárnap este tartott választmányi ülésében elhatározta, hogy a „Satmárvármegyei taka­rékpénztár részvénytársassg“ ügyvezető igaz­gatójának Teitelbaum Ilermannak a legkö­zelebb szétküldött felhívásában foglalt tüze­tes megbeszélésének és tárgyalásának czél­jából a kői helyiségeit az ezen eszme iránt érdeklődő városunk összes bankigazgatói és felügyelőbizottsági tag urak rendelkezésére bocsájtja. — A szatmári gazdasági iskola. Szat­már város tanintézeteinek száma a jövő esz­tendőben ugyancsak megszaporodik. Ipari és gazdasági szakiskolákkal fognak bővülni a kulturális intézmények. Tudvalevő, hogy Szatmáron gazdasági ismétlő iskola létesül. Ezen taniutézet előkészítő bizottsága hóna­pok óta fáradozik azon, hogy a létesülés mi­előbb testet öltsön Tegnap a bizottság Pap Géza polgármester elnöklete alatt ü'ést tar­tott, amelyen elhatározták, hogy a város kö- zönségét, 22 hold területnek átengedésére. A báli idényre megérkeztek a leg­újabb szalon sző­Mötökf rtVLAt íAAí«. V vlwlV Weisz Gtyula 6 posztó ós gyapjuszövet üzletében valamint a legújabb báli mellények is. Szatmár, Deák-tér, Freund ház.

Next

/
Oldalképek
Tartalom