Végh Balázs Béla (szerk.): Sugárút, 2020. tavasz (6. évfolyam, 1. szám)

Szatmári szerzők

Lakatosné Fleisz Katalin 1978-ban született Nagyká­rolyban. Irodalomtörténész. Kolozsváron él. LAKATOSNÉ FLEISZ KATALIN Beszéd és tapasztalat Krúdy Gyula egyik korai novel­lájában Jelen tanulmány a Krúdy-nyelv beszédszerűségét a ta­pasztalat fenomenológiai-hermeneutikai hagyományból kölcsönzött fogalmával közelíti meg. A tapasztalat ebben a gondolatkörben termékeny szempontokat kínál az iroda­lom szövegeinek értelmezésében is. Az, hogy a tapasztalat hogyan jön létre, miként válik az értelemteremtés forrásává mindig is izgatta a filozófiát. Hans-Georg Gadamer a hagyományban történő megértés­nek is tapasztalatjelleget tulajdonít, amely szerint a meg­értés egyszeri, személyes találkozás, tehát nem rendelhető alá valamilyen általános, mindenkire érvényes tudásnak. Gadamer Arisztotelésztől kiindulva olyan gondolkodók ta­pasztalatról szóló elképzelését követi nyomon, mint Hegel, Husserl és Heidegger. Ugyanakkor elutasítja azt az elkép­zelést, amely a tapasztalatot kiindulásnak tekinti általános fogalmak megalkotására, ehelyett — Hegelhez kapcsolódva — az elvárást keresztező »/'mozzanatát hangsúlyozza. Olyan váratlan, meglepetésszerű történés — mondja —, amelyben a tudat számára valami új keletkezik. Azonban a tapasztalat nem pusztán a filozófia diskur­zusában nyer különös jelentőséget. Legáltalánosabban az értelemteremtés folyamatát jelenti. Elsősorban történés, esemény, amely bevett elképzeléseinket, elvárásainkat fel­forgatja. Ha csak a mindennapi használatát tekintjük, akkor is elsősorban a személyes találkozást, egyszeri eseményt ér­tünk alatta, amely valami új tudásnak a lehetősége. Azon­ban, ha szélesebb elméleti összefüggésbe kívánjuk állítani, Tengelyi László Tapasztalat és kifejezés című könyvét említ­hetjük, amely ugyan a filozófiai hagyomány tapasztalat fo­galmának újraértelmzesét tűzi ki célul, azonban kitekintést tesz a filozófián kívül az irodalom, a nyelv, a történelem területére is. Abból az elgondolásból indul ki, miszerint a tapasztalat olyan a tudattalanból meglepetésszerűen előtö­rő történés, amely előzetes elvárásainkat keresztezi, ezáltal új értelmek teremtődésének feltétele. A tapasztalat ese­ményjellege folytán ellenáll minden rögzítésnek, fogalmi kategorizálásnak. Hiszen megszilárdult tapasztalatainkat egy új tapasztalat bármikor érvénytelenítheti. Ezért mond­ja Tengelyi, hogy a tapasztalatot „áramló sokértelműség” jellemzi. ’ 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom