Szatmári Közlöny, 1910 (1. évfolyam, 1-21. szám)

1910-09-22 / 8. szám

2 - i k o í (i a 1 8-il< szám SZATMÁRI KÖZLÖNY =7 a Kazinczy-utcán 3000 drb. Congré futó és miljő kezdve, hozzávalóval dbja75kr., 1 frt. és 1.50 frt. osztálynak, ez csak ut az egyenlő polgári állam felé, amelyben a munkás államnak is érvényre kell jutnia. Ne tessenek azt hinni, hogy a régi idők óta küzdő nemzet­közi szociáldemokrata eszmék munkásaiért küzdünk, de velük együtt küzdünk egy az agrár-alakulat helyébe lépő polgári alakulatért. Én a legszélesebb soviniszta alapon állok és azt tartom, hogy a ma­gyar államot a legszélesebb soviniszta alapon lehet kiépíteni. Az általános, egyenlő, titkos választói jog nem ingat meg semmit, ha gondoskodunk, hogy a magyar állam magyarságát kellőleg biz­tosítjuk. Ezt biztosíthatjuk a kerületek észszerű beosztásával úgy, hogy az egyenlő­ség elve is biztosittassék. — Az éljenzés lecsillapultával De Gerandó Félix beszélt, aki magas szín­vonalon álló beszédben mutatott arra, hogy az ország mai helyzetének nélkülöz­hetetlen szüksége az általános, egyenlő, titkos, községenként való szavazati jog. Utána dr. Blauner Mór bpesti ügy­véd szólalt fel. Majd Haypál Benő budai ref. lelkész beszélt. Azokkal vitatkozott, akik féltik a magyarság hegemóniáját a választói jog­tól és érdekesen cáfolta az ellenvélemé­nyeket. Ezután dr. Kelemen Samu városunk orszgy. képviselője beszélt általános tet­szés között. Úgy érzem, — mondotta, — hogy ezek után a fényes beszédek után, amelyek fényes kinyilatkozásai a gondolatnak, fe­lesleges munkát végeznék, ha hosszasab­ban beszélnék az általános, egyenlő, titkos választói jog fontosságáról. Én rám az a feladat vár, hogy tisztázzak egyes olyan kérdéseket, a melyek talán vitásak volná­nak ebben a pártban. Pártom programmja az általános, egyenlő, titkos választói jog. Ez a kijelentés talán kevesebbet mond, mint amennyit kellene. Különösen azóta, mióta két rekeszre osztják a programm- pontok kamaráját és egyikbe teszik a legközelebb megvalósitandókat és a má­sikba az esztendőkig eltartható u. n. kon- sérv programpontokat. Én ezt sohasem helyeseltem és az általános választói jogot nem csak programúinak tekintem, hanem legközelebbi feladatnak. Ha az általános, egyenlő, titkos választói jog nem is volt és nem volna képes megszüntetni az igaztalanságokat, de megszüntetné azt, hogy csupán egy osztály nyomja a többit, és igy a többiek is szóhoz fognak jutni. Szükséges a választói reform, hogy amikor küzdelmet folytatunk egy más ál­lammal, mikor a fejedelemnek kell békél­tetőnek lenni, tudja, hogy itt két nép érdeke áll egymással szemközt, nem pedig egy j nép és egy másik nemzet kiváltságos pár ezrének az érdeke. Amint fejlődés volt a rabszolgák fel­szabadítása és a jobbágyság eltörlése, úgy ez a fejlődés további útja, az emberi jogok további elismerése politikai téren. — Kelemen után Klárik Ferenc beszélt, a budapesti szociáldemokrata-párt kikül­döttje és a munkás és polgári osztály egye­sülését hangoztatta. Majd Duszik Lajos rö­vid beszéd után beterjesztette a határozati javaslatot, amely szerint az általános, egyenlő és titkos választói jog törvénybe iktatását a törvényhozástól kérni fogják és a kérvény benyújtásával dr. Kelemen Samu képviselőt bízzák meg. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. Tatorján István épftlíz építési irodája Szatmár, Rákoczy-u. Fogarasy-ház. Vállal mindenféle építkezést, tervek, költség vetések készítését, művezetést és ellenőrzést. H IIIE K. — Személyi hiri Dr. Kóth Ferenc kir. törvényszéki elnök e hó 19-én szabad­ságáról hazaérkezett és átvette hivatala ve­zetését. — Királyi kitüntetés. Őfelsége a király Kapustyák Károly szatmári 12. hon­véd gyalogezredbeli őrnagynak kitűnő szol­gálati elismeréséül a katonai érdemkeresztet adományozta. — Uj ezredparancsnok. Ö felsége a király Foglár József szatmári 12. honvéd gyalogezredbeli ezredest a brassói 24. hon­védgyalogezred parancsnokává nevezte ki. — Hermann Lászlót, a városi zeneiskola igazgató-tanárát a „Zene“ szat­mári szerkesztőségének vezetésével bízta meg. — A város 1911. évi költségve­tése. Kedden tárgyalta a városi tanács a város 1911. évi költségvetési előirányzatát. Novak Lajos főszámvevő előterjesztése sze­rint a jövő évi szükséglet kerek összegben egyinillióhatszázhuszezer korona. Ebből 1.330.000 koronának rendes költségvetési fedezete van, 290,000 korona hiány pedig 442.000 korona állami egyenes adó alap után 66 százalék pótadó kivetésével nyer fedezetet. A költségvetés közszemlére tétel és sokszorosítás után szabályszerű tárgyalás alá kerül. A tanács általánosságban a fő­o számvevő előterjesztését elfogadta. — A közegészségügyi bizottság Ülése. A közegészségügy! bizottság kedden dr. Yajay Károly elnöklete alatt ülést tartott, amelyben tudomásul vette, hogy a hadtest­parancsnokság a barakkok és járványház részére kért ágyakat és az ágynemüeket a kolera fellépése esetén a városnak rendelke­zésére bocsájtja. A bizottság tudomásul vette továbbá, hogy a tanács a hordozható gőz- fertőtlenitő gépet táviratilag megrendelte. A tanácsnak végül javaslatot tett a honvéd laktanya mögötti tér kitakarítása és fertőt­lenítése iránt. — A Tanítók házának felavató Ünnepsége. Jelentőségében messze kiható örömünnepe lesz október 4-én Szatmár vár­megye néptanítóinak. E napon avatják föl nagy ünnepségek között a Tanitók házát. D. e. 8 órakor a szatmári ref., 9 órakor a rom. kath. székesegyházban tartandó isteni tiszteleten vesznek részt a közgyűlés tagjai. D. e. 10 órakor tartja a szatmármegyei ált. tanítóegyesület díszközgyűlését a városháza nagy tanácstermében egybekötve a Tanitók házának felavatásával, melyre az egyesületi tagok s érdeklődő tunügybarátok ez utón is meghivatnak. Közgyűlés után lesz a Ta­nitók háza s a vármegyei tanítónők által rendezett kézimunka kiállítás megnyitása és megtekintése. Fél 2 órakor társasebéd a Kossuth-kerii kioszkben, 5 K részvételi .jegygyei, melyre jelentkezéseket szeptember 27-ig Némethy Sándor fogad el. (Kinizsiköz 5. sz.) A színházban este hangverseny lesz, amely után táncmulatság a Társaskörben. — Templomszentelés. Vasárnap délelőtt szentelte fel Udvariban a g. k. templomot Fábián Péter szamosujvári g. k. kanonok. A templomszentelés után Anderkó Viktor lelkész a parockián összesereglett mintegy 300 vendég tiszteletére gazdag terí­tékű ebédet adott. — A Szatmármegyei Lóverseny Egylet 1 910. évi szeptember hó 24-én és 25-éu versenyeket rendez és pedig 24-én d. u. 3 órakor Ügető verseny lesz a lókerti versenypályán; (vonatközlekedés a tribünig,) Este 9 órakor társasvacsora a Pannóniában. 25-én d. u. 2 órakor .Lóverseny a lókerti versenypályán; — verseny után kocsikorzó a Deák-tértől a vasúti állomásig. Este fél 9 órakor műkedvelői előadás a színházban a következő műsorral: Élőképek. I. „Vertige.“ X . . . Ur Y ... Dáma. II. „Száz szál gyertya.“ Szereplők : Luby Gyulánó, Jármy Mariska, Kováts Sándor, Keresztszeghy Sándor. III. „Betyár legény talpig vasba.“ Szereplők : Nagy Erzsiké, Nagy Ida, Mándy Gizi, ifj. Helmeczy József, Jékey László, Kende György. IV. „Eltörött u hegedűm.“ Szerep­lők : Csaba Kara, Kováts Sándorné, Nagy György, Galgóczy István, Csók Károly. Szünet. Zongora : Domahidy Viktor Chopin- Liszt: Chant-Polanais. Felolvasás: De Gó­randó Félix. Szavalás : Luby Magda. Hegedű : Kováts Lajos. Műdalok : Énekli Kováts Ad­rien. Magyar dalok. Előadják Jékey Istvánná és ifj. Vecsey Zoltán. — Nagy erdővétel. Gróf Telrky László Gyula nagysomkuti 12000 k. hold tölgyerdejét Barna Károly kolozsvári parket- gyáros 3 millió koronáért megvásárolta. — TŰZ volt hétfőn a közeli Pettyén községben, Izsák Dezső ottani bérlőnek összehordott takarmánya égett el. A tűz oltásában tűzoltóink is részt vettek. A kár mintegy 15 000 korona. — Járványok a nagykárolyi járás­ban. Börvelyben, Nagymajtényban, Részegén a napokban több vörheny-megbetegedés for­dult elő. Szaniszlón és Kálmándon pedig a kanyaró járványszerüleg lépett fel. J r = — " : ■ ......... ....... ..... ílV 5q X I A xi ■>i xi ?V Sí X i ál1 *A\ Síi xi! A\ I 4 4 = n yi xi Olcsóbb lett az építkezés! Szatmári faipar és Cementárugyár Részvénytársaság Kosa féle fűrésztelep Szatniár-Szentver állomás (bikszádi kis vasút és közraktár) mellett. Nem nyerészkedésre létesült fakereskedés, hanem a szatmármegyei földbir­tokosok és gazdák közérdekű szövetkezése saját gözfürószükön termelt jó és olcsó faanyaggal ellátni az egész megye iparosait és építkező közönségét. Mindennemű puha- és keményfa, szerszámfa, tűzifa, fedélcserép, nádfonat, fedéllemez, asbestcementpala, beocsini, cement, betoncsövek, cementlapok, üreges bet on tömbfal vázak. »51__ Ke dvező fizetési feltételek. Építkezéshez olcsó bankkölcsönök kieszközlése díjmentesen. Meghívásra érdeklődőket vidéken is személyesen meglátogatunk In' lif BT I* S? fi* £ * i* a? yjx* yjv >£*.' y+x 'xpi' yjv vjv vív y;v‘ vív vjy yjv vív yjsu v*.x v;v vív yjv 'yfx1 >£>' vjsu * Telefon 208. Gsajfios §yuta órás és látszerész Szatmár, Deáktér. — .... (Városház épület) ■■■■ Állandó nagy raktár zseb-, fali- és ébresztő órákban. Szemüvegek nagy választékban. — Javítások jutányos árban, lelkiismeretes pontossággal ~~~ 1 — eszközöltetnek. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom