Szatmári Közlöny, 1910 (1. évfolyam, 1-21. szám)

1910-08-01 / 1. szám

1-ső szám. SZATMÁRI KÖZLÖNY 3-ik oldal. portositani s e célból megkereste várme­gyénk főispánját egy értekezlet megtartása iránt. A főispán az értekezletet a jövő hó első felében fogja megtartani. Eljegyzések. Vajay Emiliát, dr. Vajay Károly polgármester leányát, eljegyezte dr. Ámbrózy Sándor oki. ügyvéd, helybeli kir. törvényszéki jegyző. — Szeless Albert, a szatmári adóhivatal tárnoka, jegyet váltott Haidinger Lenke urleánnyal. Templomavatás. A nagykárolyi evan­gélikus egyház jul. 31-én tartotta templom­avatási ünnepségét, melyen az egyházi funkciókat Bortnyik György kölesei ev. es­peres és Duszik Lajos szatmári ev. lelkész végezték. Esküvő. Nagy-Kaszab Kálmán tur- terebesi földbirtokos julius 28-án kötött házasságot Szatmáron, özv. Fényes Péter- nével. Rendkívüli közgyűlés. Szatmárvár- vármegye törvényhatósági bizottsága aug. 11-én délelőtt fél 11 órakor rendkívüli köz­gyűlést tart Nagykárolyban. E közgyűlésen határoznak arról is, hogy a király 80 éves születésnapját miként ünnepelje meg a vár­megye. Gyászhir. Kemény János városi adó- végrehajtó julius 29-én, 64 éves korában meghalt. Szombaton délután temették el nagy részvét mellett. A hadgyakorlatokat nem tartják meg. A magyarországi hadgyakori átok az idén elmaradnak. A hadsereg lóájlományá- ban ugyanis takonykor lépett föl. Ő ngyilkos ifjú. Messinger Lajos tu- nyogi gazdálkodó 19 éves fia, Endre julius 29-én revolverrel meglőtte magát s meg­halt. Tettének oka ismeretlen. Az ecsedi láp égése. Az ecsedi láp óriási területe ismét veszélyben van. A nagyobbára növényi alkatrészeket tar­talmazó zsíros láp föld a „Halmos" tanya tájékán a napokban kigyulladt. A tűz hihetetlen gyorsasággal terjedt el s már nemcsak az egész „Halmos“ telei de az annak vidékén elterülő föld is csupa izzó parázs. A tűz elfojtására a kassai hadtest parancsnokság — Illosvay Aladár alispán kérelmére — egy század utász­katonát rendelt ki, a kiknek sikerült a tüzet körülárkolással elszigetelni Kinevezés. Dr. Róth Ferenc, a szat- már-németi-i kir. törvényszék elnöke Lengyel Mihály mátészalkai kir. járásbirósági napi béres hivatalszolgát ugyanezen kir. járás­bírósághoz III. oszt. hivatalszolgává ne­vezte ki. Eljegyzés. Glück Izor, a Reiter Jakab és fia cég levelezője Szatmáron eljegyezte Fried Jankát, Fried Bernát leányát Nagykárolyból. Elgázolás. Franyó Pál helybeli kő­művesmester tegnap reggel biciklijén haza felé tartott. A mint Drágffy utcáról beka­nyarodott a Perényi utcára, biciklijével neki szaladt a Czegő József szénás szekerének s a lovak alá kerülve, elbukott. A terhes -szekér kereke átment az egyik lábán s eltörte. Súlyos sérülésével gondos orvosi kezelés alá vették. Eljegyzés. Princz József mérnök, a Princz Testvérek gépgyárának társtulaj­donosa, jul. 31-én tartotta eljegyzését Weisz Hellával, Weisz Ferenc szeszgyáros leányá­val, Beregszászban. Uj száz koronás bankjegyek kerülnek forgalomba legközelebb, amelyeknek nem­csak színe, de rajza is eltér a jelenlegiektől. Kitett csecsemő. Julius 29-én a í meke, jul 29-én Szatmárra jött a csecsemő­vel, de mert beteg volt s nagy nyomora miatt nem tudta táplálni gyermekét, kitette a kukorica földre s sirva távozott el onann egy németi házba, ahol aztán rátaláltak, Browning-fegyverek és Browning- J revolverek; Meteor folyton égő színes ma­jolika-kályhák ; jégszekrények műkőlap bur- I kolattal, miáltal 50 százalék jeget takarít­hatunk meg, — úgyszintén horgany-lemez­ből készült fürdőkádak, valódi nickel és I rézabroncsos konyhaedények legnagyobb raktára Melchner Testvérek vaskereskedésé- I ben Szatmár, dr. Lehóczky-ház. Levélstatisztika. Egy angol statiszti­kus nagy fáradozással és csodálatraméltó kitartással egybeállitott statisztikát közöl azokról a kutatásairól, amelyeket a postaügy terén végzett és érdekesen mutatja ki azt a nagy forgalmat, amely a különböző nyelvű levelek naponkénti szállítása utján .oglalkoz- tatja a postahivatalokat. Az összes szállított levelek száma 500 millió. Ezekből 150 millió levél angol nyelvű, 90 millió orosz, 75 millió német, 55 millió francia, 45 millió spanyol, 35 millió olasz és 12 millió por­tugál nyelvű. A fennmaradó 38 millió levél közül a legtöbb magyar, holland, lengyel, cséh, román, svéd, dán és norvég nyelvű. Csupa mulattató és érdekfeszitö mozgófényképet mutat be a „Fehér ház-“i mozgószinház. A változatos képek estéről estére sok embert vonzanak a „Fehér ház“-ba, amelynek uj kávésa, Weisz Izidor, a legna­gyobb előzékenységgel áll a közönség ren­delkezésére. A szép tágas, újonnan átalakí­tott helyiségben a szórakozni vágyók kelle­mesen találják magukat. Igényeiket gondosan elégíti ki a kávéház tulajdonosa, akinek minden törekvése odairányul, hogy helyisé­géről a közönség csak a legjobbat mondja. Aki tehát jól akar mulatni, menjen a „Fehérház-“ba. Nem lesz dupla-fizetés. Van egy régebbi minisztertanácsi határozat, amely kimondja, hogy senki sem kaphat kétféle javadalmazást a közpénztárakból. Tehát azok, akik már közhivatalnoki nyugdijat kapnak, ha jelenleg akár mint tisztviselők, akár mint dijnokok működnek és rendes fizetésük van, elvesztik az egyik javadalmazásukat. A pénzügyminiszter már be is kérte az összes hivatalfőnököktől az ide vágó adatokat, ezeket azután feldolgozták és újabban föl- szólitást kaptak a dupla-jövedelmüek a hivatalfőnökök utján, melyiket akarják meg­tartani, a nyugdijat-e, vagy a rendes illet­ményeket. Ezután a kormány intézkednifog az adóhivataloknál, hogy az egyik javadal­mazást szüntessék be. Kabaré volt szombaton és vasárnap este a Hungária kellemes kerthelyiségében, amelyet mindkét estén egészen megtöltött a diszes közönség. A szinészgárda kitűnő tagjai: Ferenczy József és neje, valamin; Kápolnai Irén és Ferenczyék rendkívül ügyes és kedves leánykája, Mata szórakoztatták a közönséget, énekkel, szavalatokkal és tánccal. A zongorakiséretet a nagykárolyi zenede jeles tanára, Vitek Károly végezte. A Hun­gária vendéglőse pompás ételekkel és italok­kal látta el a közönséget. Országos állatvásárok vármej ben. Augusztus 1-én Nagypap Nagyecseden; 9-én Aranyosj Erdőszádán; 15-én Avas; Nagysomkuton; 19-én C: Az emberiség száj tisztikai tudománym idő óta jelzik, h< tő észre a növekedés. Belgiumban van aránylag a legtöbb ember, mert egy négy- szögmértföldre csak 21 ember jut. Hollan­diában 4064, Angliában 2122, Franciaor- j szágban 190, Spanyolországban 95 és Orosz­országban 51 ember jut egy négyszögmért- földnyi területre. Mit szeretünk? Erre a kérdésre egy szellemes iró igy válaszolt: „Egy éves korunkban a dadát, öt éves korunkban a mamát, tiz éves korunkban a vakációt, tizenöt éves korunkban a szabadságot, husz éves korunkban a leányokat, harminc éves korunk­ban a feleségünket, ötven éves korunkban a csendes családi életet, hatvan éves korunk­ban a nyugalmat és minden időben önma­gunkat! Boldog, ki mindezek helyes szeretete mellett mindenkor előtérbe helyezte az Isten szeretetét!“ Az állatok ereje. Az ember nem is hinné, hogy egyes apróbb állatok izomzatá- ban milyen bámulatos erő rejlik. Platau belga természettudós megállapította, hogy súlyához viszonyítva, a méh pld. harminc- szorta erősebb a lónál. Egy bogárka, mely­nek testsúlya alig fél decigramm, önsúlyánál százszorta nagyobb követelők félre utjából; ily arányok mellett az embernek 60 mázsát kellene emelnie, az elefántnak pedig legalább a Gellérthegyet kellene ormányával odább penderíteni. A közönséges kagyló saját súlyának 360-szorosát emeli fel, eszerint az embernek 300 mázsát kellene játszva emelnie. Sőt pld. az ellentálló képesség annyira különböző az egyes szerves lényeknél, hogy egy tekenős békát befalaztak két hétig étien, szomjan, utána nyakát elmetszették s még igy is 15 napig reagált és élet jelét adta. Nem lesz ellenőrzési szemle. A honvédelmi miniszter körrendeletét intézett Szatmármegye közönségéhez, amelyben ér­tesíti a törvényhatóságot, hogy a közös hadsereg nem tényleges állományú legény­ségének ellenőrzési szemléi a közös had­ügyminiszterrel egyetértőleg hozott határozat folytán, nemkülönben a magyar honvédség nem tényleges állományú legénységének ellen­őrzési szemléi is a folyó évben nem tartat­nak meg. A tartalékos tiszteknek és tiszt­tisztviselő, valamint hadapródjelölteknek és hasonló állásuaknak bemutatása azonban az eddigi módon a folyó évben is megtartandó. A népfelkelési időszaki jelentkezési kötele­zettség tekintetében külön fog a miniszter intézkedni. = Mégis csak legjobban bevált a = wet BEN KŐ kávéja akinél állandóan pörkölnek. >a. Kazinczi-utca 16. szám. . ■. Előleges jelentés! A gróf Károlyi házban aui

Next

/
Oldalképek
Tartalom