Szatmári Hírlap, 1918. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1918-03-14 / 11. szám

4 SZATMÁRI HÍRLAP Szatmár-Németi 1918. március 14. Eljegyzés. Payer Ernő honvéd tüzér százados eljegyezte özvegy Mándy Ödönné bájos leányát Annuskát Nagykárolyban. Uj szerkesztőtulajdonoa. A „Nagy­bánya “ c. lapot Németh Béla ottani főgimn. tanár velte meg s már a március 7- iki szám­ban, mint szerkesztő tulajdonos köszöntött be. Üdvözöljük a köztiszteletben álló kollegát ezen a téren s kívánunk neki vállalkozásában jó szerencsét. Halálozás. Demkő Jenő nyírbátori ká- vóháztulajdonos e hó 10 én Nyírbátorban rö­vid szenvedés után 34 éves korában elhunyt. Az elhunytban ösv. Demkő Jánosné a fiát, Demkő Sándor tb. városi tanácsos és Demkő Mihály vasúti állomási vendéglős testvérüket gyászolják. — Kádas Ida kökényeadi állami óvónő, 53 éves korában korában hosszas szen­vedés után Szatmáron a napokban elhunyt. Az elhunytban Kádas Bertalan városi pénz­tári ellenőr nővérét gyászolja. Hadi érettségi a kir. kath. főgim­náziumban. A szatmári kir. kath. főgimná­ziumban tartott hadi érettségi vizsgálaton jelesen érettek : Béres Péter, Dunay Sán­dor, Sípos Tibor; jól érettek : Dobrovoezky Jozset, Meiau Ferenc, Petrován üktávián, Kouai Béla, Steierer Nándor, Vanyek János; érettek; Dőry László, Farkas László, Gobi Zoltán, Hevesi Elek. Kinevezés. A főispán Kovács Géza jegyzői írnokot Bzakállasfalvai anyakönyv- vezető, helyettessé teljes hatáskörrel kinevezte. Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Debreczeni Katalint Dobról Nagykárolyba, Berey Lá°zót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte. Kinevezés. Az átmenetgazdaságügyi miniszter Szatmár-Németi leszerelési állomás területére Ferencs Ágoston tanácsost és Bö- lönyi László ipartestületi elnököt átmsnet- gazúasagi biztosokká kinevezte. Elölópés a 12-es honvédeknél. Ismét igen sok népfelkelő és tartalékos liszt paro- liiijara kerül fel egy csillaggal több és a 12 es honvedeknél is nagy az előléptettek szárny, ismerőseink közül előléplek százado­sokba : dr. Székely Menyhért, Szepesi Artur, Csopey János, Bahunek Elemé, Fejéá Antal, Rt mái György, Pásztor István, Szongott Tiva­dar, Novak Kalman; hadnagyokká: Veres Ferenc, Csüry Elek, Puskas József, Király Jenő, Komatomy László, Ladányi Károly, Szabados Árpád, Papp Sándor, Szappanos Zoitau, Reszter János, Szabó Ferenc, Fekete Jozset, Kiss Kálmán, Mélán Ferenc, Lórenc Miklós. A város tizenötmilliós kölosöne. Érdekes tárgya volt a hétfő délutáni városi közgyűlésnek Figus Albert főszámvevő elő­terjesztése, amelyet tizenötmillió korona vá­rosi kölcsön felvételére vonatkozólag tett. A kölcsönből ötmillió kellene a vízvezeték meg­építésére, ötmillió csatornázásra, két millió a közkórház kiépítésére, a többi a magaskamatu 2.600.000 K függő kölcsön rendezésére és a kereskedelmi iskola építésének befejezésére Ezt a tizenötmilliós kölcsönt a jelenlegi ked­vező pónzviszonyok között kell minél előbb fölvenni és esetleg 5 és fél százalékos hadi- kölosön — pénztárjegyeket vásárolhatna érte a város. Figus Albert főszámvevő rámutat arra, hogy a kölcsön fölvételére szükség van a város érdekében. Nem tudná lelkiismeretét megnyugtatni, ha a város nem gondoskodnék a jelenlegi kedvező pénzügyi viszonyok közt 2.600.000 koronás súlyos kamatú függő köl­csön rendezéséről, a közkórház fölépítéséről, amelyben mór 2,500.000 K fekszik, a vízve­zetékről, amibe 500.000 K-t fektettek és való­színűleg újra kell kezdeni a kutak létesítését és végül a csatornázásról, amelyben ugyan­csak benne fekszik egy félmillió. Több hoz­zászólás után a közgyűlés elfogadta az elő­adói javaslatot és kiküldött a tanács me lé a kölcsön felvételének módozatait előkészítő bi­zottságot, melynek tagjai: Wallon Lajos, Un­ger István, Farkas Antal, Losonczy József, Both Lajos, Horváth Bertalan, Kcresztszeghy Lajos, dr. Lehóczky János, dr. Tanódy Márton» Figus Albert. Lónyay heroeg megvette az ara- nyosmegyesi várat. Lányai Elemér hcceg megvásárolta dr. Benedek József sz tmári ügyvédtől a történelmi neveA-tességü ara- nyosmegyesi várkastélyt. A jótékonyságáról közismert herceget a vételre az indította, hogy a vár évszázadokon át őseinek birtoka volt. A vár a Báthoryaktól Báthory Kata révén, aki Lónyay István neje lett, 1500-ban jutott a Lónyayak kezére és később Ke mény János erdélyi fejedelemé lett, aki Lónyay Annát nőül vette a XVIII. század elején. A Lónyayak Szatmár főurai közé tartoztak már a XII. században, 1245-ben Lónyai II. Jakap főispán volt. Lónyay Ele mér heroeg és neje Stefánia főhercegnő ez év tavaszán lejönnek Aranyosmegyesre és renováltatni fogják a várkastélyt, amely a békés kultúrának védőbástyája lesz. Hazafias ünepély. A kfr. kath. főgim­názium ifjúsága maic. 15-.én d. u. 4 órakor a gimnázium dísztermében fényes műsorral hazafias ünnepélyt? rendez. Március 15. ike az ifjúság ünnepe legelsősorban. Menjünk el mindannyian, hogy hazánk reményével együtt lelkesedjünk I Belépési dij: ülőhely 2 K, karzati állóhely 50 fillér. Cipőtalp a köztisztviselőknek. A belügyminiszter értesítette Szatmár varost, hogy 201 közigazgatási tisztviselő és alkal­mazott részére 100 kg. talpbőrt utalt ki az országos központtól. A rendelet értelmében minden egyes tisztviselőnek 33 dgr, talphoz, azaz két pór féltalphoz van jogosultsága. A hadi özvegyek és rokkantak megélhetésének előmozdítása. É dekes szooiólis intézkedésről érkezeti a iiat az Or­szágos Hadigondozó Hivataltól Szatmár vá­roshoz és özatmármegyehez. A megélhetés lehetetlenségeit akarja rendezni egy jóakaratu intézkedéssel a hadtgondozo. Az átirat értel­mében az a hadirokkant és özvegy, ki iga­zolja családos és vagyontalan voltát és azon­kívül a segélyezésre vonatkozó rendelkezés­ben felsorolt más követelményeknek megfelel 300 koronáig terjedhető szarvasmarha , 500 K igásló-, 100 K sertés-, 150 K kecske-, 200 K hásinyul- és 300 koronáig terjedhető szárnyas-beszerzési segélyben részesülhet. A természetben való zöldség- és vetőmag se­gélyben azok a rokkantak és özvegyek ró szesülhetnek, kik igazolják, hogy zöldség termelésre alkalmas területet birtokolnak, zöldsógkertészethez értenek s nem rendel­keznek a szükséges vetőmagvakkal. Szóbeli kérelmek az Országos Hadigondo/.ó Hivatal hármely szervezeténél terjesztendók elő, az Írásbeli kérelmek ugyanoda intózendók. 8zat már város tanácsa legközelebb foglalkozik a Hadigondozó beszerzési előleg tervezetével. LAPUNK KAPHATÓ a kővetkező helyeken : a nagy tőzsdében, a Barth-féle tőzsdében, az Iparos Otthon alatt a tőzsdében, az Attila-utczai tőzsdében és a vasúti hídnál levő tőzsdében számonkint 20 fillérért. Nyomdász tanuló fizetéssel felvétetik Pázmány-sajtó könyvnyomdákat!. A közöl mult napokat a szinházi életben nevezetessé tette Babits Viima vendégfellépte. A darabok, melyekben a kiváló müvé^gnő fellépett, mind ismeretesek voltak. „Stambul rózsája, Lili, Tavasz és Szerelem és Éva.“ Az első három darabot helyesen választotta meg, mert ezeket bár már láttuk, mégis szí­vesen élveztük, amennyiben zenéjük, tartal­muk egyaránt kedves. De már Éva felújítá­sát még tőle sem vettük szívesen. Olyan darabot, melyben a házasságtörósről, mint helyesről, jóról énekelnek, hol a hazugság­nak holmi varázst tulajdonítanak, hol az adott szónak semmi értéket nem tulajdonítanak, a legnagyobb mértékben erkölcsrontónak tar­tunk. Mit használ a jóravaló intés a templomban, az iskolában, ha a színházban a nagyközönség erkölcsi felfogását meglazít­ják? Nem vehetjük hát szívesen az ilyen da­rabok felújítását még akkor sem, ha elfogad­juk azon általános elvet, hogy az operettek tartalma bármilyen dőreség lehet, mert a zenei része a fő. Különben a szereplők érdemleges munkát végeztek. Főképen Stalma Sándor csengő baritonja hatott jól Babits Vilma lá­gyan zengő hangja mellett. Diszkrét finom­sággal játszott s táncolt Borbély Lili, Ballay Margit. Jók voltak Kormos F. és Deák Gy. Mindenféle iskolai nyomtatványok kaphatók a Pázmány-sajtó könyvnyom-’ dában. Szatmár-Németi, Iskola-utca 5. ÁB ÁM G YULA TEMPLOMFESTÖ i Pro Ecclesia et PontiQce érdemkereszt tulajdonost ROZSNYÓ (Gömör m.) Készít templomfestéseket minden stílben és kivitelben. Oltár és faliképeket, kereszíutakat és pléh feszületeket. Elvállal uj templomi berendezéseknek elké­szítését és régieknek stilszerü renoválását jutányos áron. 25 óv óla fennálló elismert czóg. könyvkötózseta Szatmár, Deáktér 3. sz. — (Színház mellett.) — A Szatmári Bazárban az összes játék-, diszmü-, emlék és rövid­áru csikkeket helyszűke miatt a i| tavaszi vásár idény alkalmából mélyenleszállitottáron bocsátom a n. é. közönség rendelkezésére lidy István KAZINCZY-UTCA 10. Nyomatott a Pácmáay-eajtéhaa Szatmár-Németi 1918. — Kiadó : SzatmáregyháBmegye. Íródul., ű Kér. — Saarkeaztéaért falalóa : Dr. Caumbal Lajoa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom