Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-05-24 / 21. szám

Szatmii-Németi, 1917. május 24. Levelek. Ft. Szerkesztő Úr! Ha alkalomszerűnek és jónak mélíóztatik látni, szíveskedjék kö­zölni a beregi esp. kerület gyűlésének Veszp- rérny Sándor indítványára és előterjesztése alapján elfogadott következő határozatát : A világháború befejezése után elmarad- hatatlanui bekövetkezendő társadalmi, sociá- lis, anyagi és szellemi átalakulásokra min­den szervezet iparkodik magát előkészíteni, hogy az elváltozásokból eredő uj keretek között kellő súllyal tudjon érvényesülni. A vallástalan sajtó, a nemzetközi szociáldemok­rácia, a szabadgondolkodók egész terveket dolgoztak már ki jövő érvényesülésük tisz­tázására. Az egyház s a benne működő lelkipásztorok is uj helyzet előtt fognak ál- lani. A harctérről hazaözönlő harcosoknak uj lélektana, a régitől eltérő gondolkozása, uj lelki igényei lesznek; valamint az itthon- maradottak sok szenvedése, fájdalma és nél­külözései is, szintén uj lelki elváltozásoknak lettek szülőokai. Ezen uj helyzettel számolnunk kell s arra elő kell készülnünk. Minden készület- lenség s tervszeriitlenség okvetlenül meg fogja boszulni magát. Kívánatos tehát, hogy a tennivalók közös megbeszélésére, az egyházmegyei kormány érte­kezletre hívja meg a vidéki lelkészek bevonásá­val az erre hivatott tényezőket. Előadó különösen javasolja a missiók előleg es megszervezését. A Kerület papsága ä missiókat vármegyénkint a vármegye pap­ságából óhajtja megszervezni. Kertész Pál lelkész. * A kath. sajtó terjesztői a fronton. — Fő­gimnáziumunk egyik végzett jeles növendé­kétől, aki most hadnagy, a frontról kedves levelet kaptunk, amelyben kéréssel fordul olvasóinkhoz, hogy katholikus lapokkal aján­dékoznák meg legénységét. Címe: Fényi György hadnagy cs. és kir. 5. gy. e. mű­szaki század. Tábori posta: 618. Leveléből közöljük a következőket: Néhányan, sajnos csak néhányan, egy kéz ujjai elegendők a megszámlálásukra já­ratjuk legalább az Alkotmányt, ketten a „Szatmári Hirlap“ot és ezt adjuk olvasás után embereinknek a kezébe, hogy olvassa­nak valamit a kath. vallásról, a katholifcus mozgalmakról is. És milyen jól esik látnom, mikor a földbe vájtj lyukban rozoga tető alatt, mely lakásul szolgál, embereimet körben ülve lá­tom, mig az egyik, a tudósabb az újságból olvas. Micsoda megbeszélés, micsoda vita folyik mindegyik cikk után . . Sajnos, köny­veim nincsenek, nem nyújthatok ezekből, pedig milyen jól esnék nekik. Ezek után engedjen meg a Tekintetes Szerkesztő Ur, hogy kicsinységnek látszó panaszommal háborgattam, de oly jól esett elmondanom, ami szivemen feküdt. Ha lehet, szíveskedjék panaszomat becses lapjában is közzétenni, hátha többen is egyetértenek velem. Hisszük, hogy derék hadnagyunk ké­rése olvasóink részéről lelkes meghallga­tásra talál. Csütörtöki levél. 1917. május 24. Akárhogy fáj, akárhogy akarják a fele­kezeti elfogultságot ránk disputálni, az össze­tartást jelképező egyesülésünk mégis meg­lesz. A tárgyilagosság teljes hiányán, az el­fogultság szokatlan mértékén kell gondolko­dóba esnünk, mikor látjuk, miképen vagda- lózának bennünket azért, mert azt akarjuk megteremteni saját életünkben, ami ellenfe­leinknek a legjellemzőbb sajátosságuk, az összetartást. Pedig hát mi ezt az összetartást nem is valami helytelen célok érdekében óhajtjuk és ennek nem is lehetnének olyan kinövései, mint bizony ezt ellenfeleinknél sajnosán ta­pasztaljuk. Felekezeti békebontás! Úgy látszik, „SZATMÁR HÍRLAP“ ebben a kérdésben nekünk a túloldalról azt a szerepet szánták, hogy minden társadalmi és gazdasági elnyomatás által ütött sebeinket a béketürés olajával kenegessük. Minden felekezetnek van joga hitéleti össeetartozását kivinni az életbe, ezt teszik is, sőt városunkban tulon-tul nagy mérték­ben, — láttunk példákat, mikor az érvénye­süléshez egyesek részére a vallás valósággal egyetlen qualifikáció gyanát szolgált, — csak nekünk nem szabad mozogni, mert ha mi azt tesszük, amit a protestáns egyházi la­pok, a zsidó újságok nap nap után megtesz­nek, akkor rögtön felborul a féltett feleke­zeti békesség, melyet ápolni csak nekünk kötelességünk ! Igenis, mi akarjuk a felekezeti békes­séget, de nem az eddigi alapon, amely sze­rint béke volt azért, mert mi formálisan nem léteztünk, rólunk tudomást nem vett senki, pedig e város fejlődésében talán mégis csak volt valami része a katholikusságnak. Mi magunk sem adtunk életjelt ma­gunkról, nem követeltük azt a jogunkat, mely megillet a számbeli arányunk, az ér­telmi színvonalunk és a teherviselésünk alapján. Most a régi mulasztásokat fogjuk helyre­hozni, s megértjük, hogy akik a nagy idő­kön át közömbösségünkön kedvező elhelyez­kedésük tanyáját építették fel, a fundamen­tum mozgása miatt félreverik a haran­gokat. Odáig jutottunk már, hogy a keresztény világnézetről keresztény ellenfeleink fitymálva beszélnek! Persze ez is reakciós, — és nem radikális, — nem internacionalis világnézet, s aki ezt a szörnyű bűnt magáévá teszi, — óh szegény kisvárosi hatalmasok, — azt az embert meg kell keresni, s ha a „Szamos“ ki nem terjeszti védőízárnyait föléje, — meg is kell kövezni! A fanatikus gyűlölet, az érvényesülés utáni törtetés, a vélt hatalmasságokhoz való bekapcsolódás eme szomorú példájával szem­ben, lelki megnyugvással látjuk hitünk meg­értő táborát, annak most sorompóba lépő egy­házi és világi vezérkarát, melynek minden egyes tagja olyan közismert és köztisztelt egyéniség a város társadalmi életében, hogy az ő keresztény világnézetük megnyilvánitása gondolkodóba fogja ejteni az ezt lemosolygó radikális-szabadkőműves urakat. * * * Betiltották hát a polgárliga gyűlését, helyesen következtettem tehát, hogy itt a politikai hatalom kézrekeritéséről van szó, melyet — úgy látszik — a kormány kellő időben meghiúsítani igyekszik. Egy kicsit furcsa helyzetbe kerültek a városi polgármesterek, kik mindenkori alá­zatos támogatói voltak a kormánynak. Be­ugrottak Bárczi Istvánnak, szerveztek, lelke­sedtek s ime most legfelső gazdájuk üt a kezűkre. Furcsa világot élünk ! Hozzá szoktunk, hogy eddig a szociáldemokraták gyűléseit tiltják be rendre a polgármesterek s ime most, mikor a világ szociálistái Stockholm­ban bántatlanul gyülésezhetnek, akkor itthon szegény polgármesterek gyűléseit tiltják be. Lám-lám, milyen helyes volna nyitott szemmel nézni a világ folyását, most nem állhatott volna elő az a furcsa szereplés, hogy a jobb kézzel szervezzük Tisza István minisz­terelnöknek a bizalmat, a bal kézzel elősegít­jük a radikális urak kormánybuktatásra meg­teremtését. Hja! Nem tudta a jobb kéz, hogy a bal mit csinált! ______________________________________(?) Ny áron nem lesz petroleum. A ke­reskedelmi miniszter legutóbb rendeletben értesítette a vidéki hatóságokat, hogy miután a pótroleumkészletet télire is biztosítani kell, május 1-től kezdve csak a mezőgazdasági és ipari üzemeknek s a közvilágításra szükséges petróleumot fogja kiutalni. Ezért figyelmez­tessék a hatóságok a lakosságot arra, hogy május hó 1-től augusztus hó 31-ig petróleu­mot előreláthatólag nem lehet beszerezni. 3 Pünkösd vasárnapjára és hétfőjére a székesegyházban : Vasárnap: d. e. 7 órakor plébániai nmise. „ d. e. 8 órakor püspöki nagymise; prédikációval (Pakocs Károly), sz, mise után bérmálás. „ d. e. 11 órakor csendes sz. mise. „ d. u. 3 órakor vecsernye. Hétfő: d. e. 7 órakor plébániai nagy­mise prédikációval (Kuliffay Mihály). „ d. e. 9 órakor káptalani nagy­mise prédikációval (Baklcay Kál­mán dr.) „ d. e. 11 órakor csendes sz. mise. „ d. u. 3 órakor vecsernye. „ d. u. 5 órakor litánia. Kedd d. e. 9 órakor káptalani nmise. Első szentmisék. Egyházmegyénk most szentelt, ifjú presbyterei áldozócsütörtökön és a múlt vasárnap mutatták be ünnepélyesen első szent miséjüket. Horny Oszkár Ungvári primiciázott, szónoka Seheffler-í János dr. theol. tanár volt. Szintén áldozócsütörtökön mutatták be a kereszt üdvösséget szerző ál­dozatát : Pelcsárszky Pál Nagybittsén, Herman István Erdődön, ahol Fetser György mező- petrii s.-lelkész szónokolt; Reszler István Nagymajtényban és Láng József — Láng máv. altiszt fia — Vállajog, szónoka Varjú Benő szinérváraljai s.-lelkész volt. — „Szent keneteik illata“ öntse ki az evangéliumi éle­tet a hívek sokaságára I Bérmálás. Megyéspüspökünk pünkösd vasárnapon a szókestemplomban kiosztja az erősség szentségét, a bérmálást, a 8 órai szentmise után. A bérmálásra jelentkezni a plébániákon kell. Bérmaszülőül csak meg- bórmált, katholikus életű és lelkű bérma- szülőt lehet választani. Mozart-mise a székesegyházban. Ritka gyönyörűséggel hallgatta a templomba járó közönség áldozócsütörtökön a klasszikus misét, melyet a székesegyházi vegyeskar zenekari kísérettel adott elő. A misének fen­séges gondolatai a szív legmélyére hatoltak. Az előadás a legrészletesebb alaposság­gal folyt Je. Sepsy Márton karnagy csodás munkát végzett, az ő fáradozása nélkül nem jutottunk volna e ritka gyönyörűséghez. Klicska József a rozoga orgonán sohasem volt annyira elemében, mint, most. Csak előre kedves urak és hölgyek, nemcsak ne­künk az igazi művészetre szomjazó hívőknek adnak gyönyörűséget és lélekfelemelést az Istenhez, hanem maguknak is szereznek nem földi érdemeket! A Nőegylet műkedvelői előadása. Szatmár városának műkedvelői gárdája va­sárnap megismételte Csiky Cifranyomoruság át a színházban. A második előadás az elsőhöz hasonlóan telt házat vonzott. Elég annyit mondanunk, hogy egy színtársulat játéka sem lehetett volna jobb ennél. Diákságunk iskolai ünnepségei. Május 18-án, a hivatalosan elrendelt béke­napon a kir. kath. főgimn. tanárkara és ifjú­sága békeünnepélyt rendezett, a melyen a Csókás Vidor dr. békealapitványának 60 ko­rona kamatával a tanárkar Dunai Sándor VII. oszt. tanuló pályadijat nyert munkáját jutal­mazta meg. A bíráló bizottság terjedelmes jelentését Rónai János tanár olvasta fel utána Csókás Vidor dr. beszélt az ifjúságnak a háborúról jelentéstani és jogi szempontból. — Arany János születésnapjának századik évfordulóját pedig, holott már f. évi március 15-én hódolt Árany János emlékének, de mint az ország összes középiskolái, úgy a mi gimnáziumunk is külön ünneppel hódolt má­jus 20-án Arany géniuszának. A Hám kon- viktus nagytermében tartott ünnepségen Sán­dor Vence tanár beszédével mesteri párhu­zamba állította a magyar nemzet életét és Arany költői fejlődését. Buzdította az ifjúsá­got, szeresse az Aranyt naggyá nevelő erényt, az önképzést. Benyovszki Pál VII. o. t. Árany

Next

/
Oldalképek
Tartalom