Szatmári Hírlap, 1916. július-december (25. évfolyam, 52-102. szám)

1916-12-03 / 96. szám

o —I Püspöki nagy gyászmise királyunk te­metése napján a székesegyházban. Komor reggelre virradtunk. Az eget barna feilegek takarták. Mintha gyászlepel - le) volt volna bevonva. Ereit, hullott uz'eső, mintha az egek is sírnának. Mikor a székesegyház öreg harangja megkondult, még alig szakadt nappalra az esős, ködös idő. A-tanuló-ifjúság, a közönség, testületek siirü tömegekben sietnek a székes- egyház felé — a püspöki nagy gyászisteDi tiszteletre. A székesegyház. A székesegyház főkapuja a portaiénál fe­kete drapériával van övezve. A hajó minden talpalatnyi tere betöltve, fel egész a szentélyig sűrű sokadalommai. ügy hisszük, a mílienium hálaadó isteni tiszteletkor lehettek ennyien a székesegyházban. A templom első négy padsorát katonaság, a hivatalos testületek képviselői foglalják e). A városunkban állo­másozó és szolgálatot tevő tisztikar, a városi tanács, törvényszék, kir. ügyészség, járás­bíróság, kit*, tanfelügyelőség, főkapitányság, főszolgabiróság, folyammérnökség, viliany- üzemvezetősőg, posta távírda főnökség/ ka­taszteri hivatal, adóhivatal, dohánybeváltó hivatal, felmérési hivatal: egyszóval a város minden hivatalos testületé képviselve van. A templom hajójában, a szentély köze­lében van felállítva a nagy katafaik. Rajta kereszt és királyi korona. A katafaik. körül és a lobogó gyertyák közt az .ősznek gyö­nyörű virágai és délszaki növények disz­lettek. A szószék, az egész szentély fekete drapériával bevonva : a tpély gyásznak be­nyomását keltette fel a szemlélőben. Az egész székesegy ház hü kifejezője volt annak a köz­érzületnek, mely a lelkeket eltölti; mely nem , csöndes, de mélységes részvéttel fordul az elhunyt nagy király emléke felé. A püspöki gyászmise. Pontban 9 órakor érkezett a székesegy­házba a fcpásztor körülvéve a szolgálattevő assistenciától és növendékpapságtól. Arehidi ákonusok voltak : Benkö József apát-plébános és Szabó István prelátus-kanonok. Diákonu- sok. Pakots Károly püspöki szertartó és Kulifai Mihály segédlelkész. Segédkeztek még Hámon Róbert irodaiigazgató, Bakkay Kálmán és Kovács*Gyula teológiai tanár és igazgató. A többi assistenciát a növendék papok töltötték ki. Évenkint bemutatja hódolatát a királyok királya előtt az urnapi körmeneten és 1912 ben a bécsi eucharistikus kongresszus alkalmával igazi hitvalló lélekkel jelenik meg a szentse gi Jézus diadalmenetében: hadd lássa az egész világ, hogy Habsburgi Rudolf vére az egyháznak hü fia, Krisztusnak buzgó tisz­telője . .. És amikor — két éve elmúlt — össze­csaptak fejünk fölött a véres hullámok, . . . ő a feszület lábánál keres vigaszt és segítséget: Imádkozik a király ... És ebből a királyi imádságból merített népe erőt, vitéz katonái ihletet és lelkesedést. S ha a. ravatalon kihűlt keble fölött, fagyos ujjai közt a Megváltó keresztjét szo­rongatja, ez a kereszt I. Ferenc József kezé­ben nem puszta külső disz, nem spanyol etikett, hanem egy hosszú, hitből táplálkozó, bitvallu életnek nyilvános confessziója a halai után is. De hogyne, ölelné, szorítaná kehiére Krisztus keresztjét, hiszen a kereszt volt éle­tének leghűségesebb kísérője. Csak kihűlt szivének dobogása tudná elmondani, hogy 86 esztendős pátriárkái életkor, 68 esztendei uralkodás mennyi szenvedést takar; üogy a csillogó királyi korona alatt állandóan vi­selte a szenvedés tövis-koronáját. Csak Ő tudta, mily soha be nem hegedő véres baráz­dákat szántott királyi szivén a sok családi tragédia, amelyet a Gondviselés kifürkészhe­tetlen keze mért rá. Igen, csak Ő Írhatná le azt a hosszú kálvária-utat, amelynek olyan megrázó stációi voltak, mint Miksa császár .SZATMÁRI HÍRLAP“ Szatmár-Németi 1916. december 3. A püspök az előirt ima közt magára öltvén a főpásztori mise efrnaiusát: kezdetét vette a gyaszmise . . . Az orgona méíalus hangja szinte bele­bukott, belesirt a lélek hangulatába, mely hangulat a székesegyházban oly főn séges ko­molysággal lebegett. A kóruson föl hangzott a classikus gyászének, Schalter gyászra Léje. A műkedvelő énekkar szinte önmagát múlta felül Úgy az együttes ének, mint a négyes karból kizokogó k: ólók belemarkn'nak a tel­kekbe-, hogy rezgésbe hozzák az érzése» leg­nemesebb búrjait. Az orgona Kiicska József székesegyházi orgonista kezei alatt majd búgott, m-.jd sirt, esedezett es vigasztalásra iridbott. \ í* pásztói h-mgj -.ban, h vilá:/ leg­st-; bb énekeiben is szinte Un-reziük a htieongő apostoli leieknek hangulatát . . . A püspöki nagy mise beféjeztével Scheff- ler János dr. papnöveldéi tanulmányi fel­ügyelő, theol. tanai-, a fekete - posztóval öve­zett szószékre lepett. Karing nélkül, fekete talárban, stóla ín-lkiil, mint az elő van írva az ily esetekre. És elmondotta egyszerű, ke­resetien, de tartalmas gyászbe-i-.-tdél a közön­ségnek szinte lélegzet nőikül vaió feszült fi­gyelme közt. A szónoknak igen szép orgá­numa nagyon beilleszkedőit u gyászisteni tiszteletnek hangulatába. A beszédet „Tárca“ rovatunkban teljes egészében közöljük, hogy a nagy időknek tanújában, a hírlapban is megörökítve legyen. A Libera. A gyászbeszéd uiáa a főpásztor telje:--) assistenciájával a virágos k '.tatáikhoz indult. A püspök, Hehelein Károly, Pemp Antal Szabó István prelátus-kanonokok, valamint Benkö József apáUttnonok infulával fejükön. Á feszülettel szemben a főpásztor foglal h- Ivet. A katafaik négy sarkánál a négy in fülás kanonok. Mind a négy beszenteli a koporsót, megfelelő ének és ima kíséretében. Majd fel­zokog, felsír, viharzik, dübörög, hu::, jajong Liszt Ferencnek egyik örök-szép müve: a Libera. Micsoda erfiv* 1 hat ez a nagy művészi alkotás a megértő'szivek redőibe. Á mélysó gekbői való kiütés, a szenvedő lélek kö­nyörgő zokogása, az elmúlás fájdalmas érzé­seinek bus zengése, az utolsó Ítélet napja rettenetes gondolatának, az isteni Ígéret jó­ságának .... és büntetésének fönségesen egybeolvadt éneka és orgonája ez a Libera. A kórus hatalmas, erőveiteljes képességgel adta elő a zeneművészetnek ezt a remekét ás Sepsy Márton egységes, kitűnő vezetése beleöntötte a nagy zeneköitő koncepcióját.. A Libera eléneklése után a főpásztor végzi az • meggyilkoltatása, Rudolf trónörökös szomorú vége, a gyilkos tőr Erzsébet királyné szivében és legutóbb a sarajevői borzalmas gyilkosság. És bá rha szive csordultig tele volt fáj- ! dalommal. O viselte panaszszó nélkül, mint férfiúhoz illik, hősies lélekkel, mint katoná­hoz illik, hittel és bizalommai, mint jő ke­resztény, viselte igazi királyi nagylelkűséggel. És fejedelmi nagyságát mi sem tükrözteti vissza hivebben, mint az a tény, hogy annyi sok kereszt és szenvedés súlya alatt össze nem roskadt, el nem veszhette lelkének egyen­súlyát és muukakedvét soha. De imár elmúlt számára a szenvedés ideje. A háború, amelynek végét oly- epodve várta, részére befejeződött és Ő már a jó harcot, harcolók pálmájához jutott. Sokat szen­vedett teste piheni már a boldogok álmát, nemes lelke már fölszállt Urához, akinek oly hűségesen szolgált. De emléke élni fog mind­addig', mig magyar szív dobog a Kárpátoktól határolt hazában, erényeinek példáját semmi ki nem fogja törölni szivünkből. A távozó búcsút int. De még egy szava, egy esdő kérése van. Imádkozzunk a királyért az Ur oltáránál. Majd ha a „Libera me Domine“ szivekbe markoló akkordjait halljá­tok, ha majd főpásztorunk hő imára hiv fel bennünket, akkor boruljunk térdre és kérjük az Ég királyát, vegye magához a mi elköl­tözött királyunkat, hogy nagy elődjeivel Ő is közbenjárója, géniusza legyen e népnek és eszközölje ki e sokat szenvedett hazának fegyverei végleges diadalát és a győzelmes boldogító békét. Amen. ötödik és utolsó beszeatelést, mellyel a fön- sé.ges gyászszertartás végét ért. A jelenvoltak a templomból feledhet len meghatottsággal és a lelkekben sokáig élő emlékezette! távoztak. i A­Gyásziiunepséget a tanintézetekben. .4 zárdái tanitónöképzökben nov. 30 ás a király temetésének bus napján tartották meg a gyászüu népét. Volt szavalat, a gyász- ünnephez méltó zene. A beszédet dr. Kovács Gyula igazgató mondotta, oly meghatóan méltatva a nagy királyt, hogy a tanítónő jelöltek szemébe könny szökött. A kir. koth tanító képzőben 30-án a szé­kesegyházi gyászistentisztelet• után volt a gyászünnep. Az Urban elhunyt nagy király alakját Bodnár Gáspár állította a tanítóje­löltek. elé. A növendékek egy igen érdekes és tartalmas párbeszédet adtak elő Tóth Jó­zsef tanár megfogalmazásában. Nemzetünk történeti nagy alakjait szólaltatja meg, mi­kor Ferenc József királyt, az örökkévalóság kapuja előtt fogadják. A gyászünnepsóget a nemzeti himnusszal fejezték be. A kir. koth. főqimn. ifjúsága a Kálvária templomban gyűlt össze, ahol Rónai János tanár gyászmisét mondott és az ifjúságot móiyen megrendítő beszédben méltatta nagy királyunkat. Ac irgalmas nővérek és a zárda összes intézeteinek növendékül • a zárda templomba gyűltek reggel ti:-; órakor. \ gyászmisét Benkö József apátnanoaok mondotta és tar­tott olyan b'szódét, mely hallgatóit köny- nyekre fakasztotta. Mikor lesz a háborúnak vége? Nincs és nem is lehet kérdés, amely a lelkeket most jobbár* érdekelné, mint ez a kérdés. Egészen érthető. Három inditóok miatt óhajtanék már a háború végét: édes hazánk boldogsága, szeretteink és általában a társadalom boldogsága ós saját boldogsá­gunk miatt. Mindaddig, mig az annyira epe­det! és pedig reánk nézve dicsőséges vég el nem jő, lelkünk a háborúnak Üdére nyo­mása alatt mintegy szárnyaszegetteu érzi magát. Nem tud behatóbban semmivel sem foglalkozni, figyelmét leköti, tehetségeit lenyűgözi, békóba rakja a háború lehangoló gondolata. Örülni nem tud ; csak egy refl.-xió a háborúra és szivünk fajdalommal telik be. Ennek a háborúnak óhajtanok már a végét. Szeretnék tudni, mikor szól közbe Isten végtelen hatalma ? Mikor fogja mon­dani végtelen tekintélyével a hadakozó fe­leknek : elég! É kérdéÁ óhajtom megvilágí­tani. Nem bocsajtkpzom üres szóvirágokba, alapnélküli jövendölésekbe, hanem — «meny­nyije gyarló emberi erőm engedi — beil­leszkedni igyekszem az isteni Gondviselés terveibe és azokból óhajtom megadni a köz­érdekű kérdésre a feleletet. Nehány föltétien igazságot előre kell bocsájtanom : 1.) Isten a végtelen igazság, Isten velünk van. Ezt bizo­nyítja a háború történetének minden mozza­nata. Ezt Igazolja az általunk elért dicsőség­teljes eredmény. Ezt, hangoztatja az a minden ércnél hangosabban beszélő tény, hogy ellen­ségeinknek számbeli óriási fölénye dacára mi vagyunk diadaimi túlsúlyban ős pedig jelentékenyen. Hányszor ömöltek szemeinkből a honfiúi aggodalmak, bánatnak könnyei? Hányszor szorította össze szivünket, túlságos remenyre nem jogosító helyzetünk? Hány­szor néztünk a bútól fénytelen szemekkel az égre, mintegy onnan várva a kérdésre vá­laszt : mi lesz velünk ? És ime, Isten mindig közbeszólt. Szellemileg nagyon szűklátókö­rűnek kell annak lenni, akt sorsunk intézé­sében észre nem veszi Istennek kezét. 2.) Isten végtelen irgalmas ós mint ilyen, meg­könyörül rajtunk ; nem engedi, hogy meg­húzzák ellenségeink édes hazánk boldogsága fölött a halálharangot ós ördögi halotti tort üljenek hazánk roncsai fölött. Mint végtelen irgalmas, meghallgatja imáinkat és nemes szánalommal szemléli könnyeinket és a há­ború termelte nyomort. Mint végtelenül ir­galmas akar rajtunk segiten föltétlenül, ha

Next

/
Oldalképek
Tartalom