Szatmári Hírlap, 1916. január-június (25. évfolyam, 1-51. szám)

1916-06-21 / 49. szám

Szarná tr-Németi, 1916. junius 21. „SZATMÁRI HÍRLAP 3 Nekünk mindig erőnk, bizodalmunk, fegyverünk volt az isteni kegyelem. A múlt­ban, a jelenben és az lesz a jövőben is. A magyarság milliói tudják, vallják és hiszik. Mi tehát az Öltáriszentség ünnepén megsokszorozott buzgósággal, bittel, könyörgő lélekkel térdelünk a Megváltó elé, a ki a legmóltóságosabb szentségben látja a mi igazságunkat, a mi érte ontott vérünket. Hulló könnyeinket s hallja a dicsőséges békéért való sóhajtásainkat. Az ország szivében, Budapesten Orszá­gos körmenet lesz Űrnapján. A bíboros her- czegprimás által vezetett körmeneten részt vesznek a király képviselője. Az országot kormányzó testületek. Az értelmiség nagy száma és a népnek ezrei. A koronázási fő­templomból induló körmenet középpontja az Öltáriszentség. Városunkban is — ha az idő kedvez — azzal a gondolattal és érzéssel indul el majd a körmenet, hogy ez a mostani évforduló Űrnap hálaadás a mi zászlóinkat megvédő és győzelmekre vezető isteni segítségért. És kö­nyörgés, hogy a szentségben lakozó Ur en­gedje, melyszerint lobogóink a rettenetes küzdelem után dicsőséggel kerüljenek vissza és érintetlen tisztaságukban csavarhassuk •össze. A világ négy tája felé felállított négy oltárnál gondoljunk arra, hogy a világ négy tájáról támadó ellenség legyőzésére az Ur adta, adja nekünk a legnagyobb és legérté­kesebb segedelmet. Megyés püspökünk székhelyére ér­kezett. Főpásztorunk a nagykárolyi esperesi kerületben végzett apostoli bórmautja után egészségesen, frissen érkezett székhelyére — tegnap junius hó 20-án és pedig a püspöki négyes fogaton 7 és 8 óra közt. Főpásztori Körlevél. A szatmári egy­házmegye főpásztora, dr. Boromisza Tibor a napokban adta ki IX számú körlevelét. Rö­vid tartalma következő : Katonák házasság­kötéséhez szükséges felmentvényekről. Lelki- gyakorlatok a tisztelendő papság részére. Miniszteri rendelet a VI. osztályú leánytanulók és az ismétlő iskolát végzett tanulók végbi­zonyítványáról és törzskönyvezetéséről. Nép- fölkelők, 1866—1897. születésűek felmentése. Miniszteri rendelet tanköteleseknek a gazdasági munkálatokban való részvétele és a tanítóknak közreműködése tárgyában. Miniszteri rendelet a vértetü irtása tárgyában. Irodalmi müvek ajánlása. Az Urnapi isteni tisztelet a székes- egyházban 8 órakor kezdődik. Püspöki mise után ünnepélyes körmenet. A németii Szent János templomban vasárnap 8 órakor kezdődik a sz. mise, aztán körmenet. A székesegyházi énekkar urnapi műsora: „Ecce sacerdos“ Haller M.; Introitus Communio cboraliter , Graduate : „Oculi om­nium,“ Stehle; Offertorium: „Sacerdotes Do­mini,“ Goller; Missa „Stella maris,“ Griesbacher. — Az oltároknál: „Sacris solemniis,“ Panis aneelicus,“ „Verbum supernum“, „Aeterne Rex“ — 4 szólamu a eapella vegyeskarok Patakitól. Az előre jelzett Vörös keresztes újabb kitüntetések megtörténtek. Hosszú sorozatát közli a hivatalos lap azok nevének, kik Szatmár és Szatmár vármegyében, urasz- szonyok és urak — a háborúnak immár két éve alatt az egészség-ügy, az ápolás és jóló- teményes akcziók körül valóban elévülhetlen érdemeket szereztek. Nem kell azt már külön kiemelni, hogy midnyájuk rászolgáltak ezekre kitüntetésekre. De mégis a mi emlékünkben kölönösen megmaradtak a legnehezebb és szomorúbb időkben Jékei Károlyné úrasszony önfeláldozása, a kiről el lehet mondani, hogy fizikumát, egész lelkét a jótékony önfeládozás oltárán akadja; Lóm/Miksánó, akinek embersze­rető lelkét mindenki ismeri, Markó Kálmánná és sok mások, a kik fáradhatlan kitartás­sal vitték a szeretetnek, a vigasztalás­nak, az adományozásoknak munkáját. A hi­vatalos lap közlése szerint Ferenci Salvator föherczeg a háború alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik elismeréséül Szatmárról és Szatmár vármegyéből a követ­kezőknek adományozta a Vörös Kereszt ha- diékitményes ezüst diszérmét díjmentesen : Berks Emmy, Dániel Miczi, Gellért Aranka, Gorzó Emma, Gorzó Mariska, Uosvay Bella, Ilosvay Katinka, Jókey Károlyné, Kathona Margitka, Korányi Margit, dr. Kölcsey Fe- renczné szül. Csaba Kata, Lingv >y Tamásné, Lővy Miksáné, Luby Gézáné, Markó Kál­mánná, Nagy Böske, Neubauer Margit, Papé Lisbeth, Roóz Samuné, Steinfeld Elza, Sze- rafin Jolán, Szerafin Valéria, Szombathy Irma, Taub Eszti, Taub Erzsiké, dr. Vetzák Edóné, Weisz Margit, Aczél Ferencz máv. állomás­főnök, Bélteky Lajos, a Vörös Kereszt Egylet pénztárosa, Lasin Tivadar, a Vörös Kereszt Fiókegylet alelnöke, Mándy Zoltán, a Vörös Kereszt Fiókegylet elnöke, dr. Sely Gusztávnó a Vörös Kereszt Fiókegylet alelnöknője, lo­vag Berks Leó, a Vörös Kereszt Fiókegylet pénztárosa, Damokos Ferencznó gyógy-és kötszerkezelőnő, dr. Ember Elemér községi orvos, Kathona Géza kórházi igazgató, Ling- vay Tamás kórházi élelmezés felügyelője, Neubauer kórházi konyha vezetője, Neubauer Ferencznó kórterem főnöknő, Pirkler Ernő, a Vörös Kereszt Fiókegylet titkára, Varjas Endre önkéntes ápoló és dr, Vetzák Ede a Vörös Kereszt Fiókegylet alelnökének. A Vörös Ke­reszt hadiékitményes bronz diszérmét kapták díj­mentesen : M. Benite, M. Evangelista és M. Serapia betegápoló irgalmas nővérek. A hivatalos lap hozta, mi is úgy közöljük, hogy Varjas Endrét nem mint ön­kéntes ápolót terjesztették fel a vöröskereszt kitüntetésre, hanem mint az Oltáregyesület jótékony akczióinak vezetőjét. Megjegyezzük, hogy Varjas Endre tudományosan képzett, nagy olvasottsággal rendelkező és kitűnő tollú ember, de nem doktor. És azt is konstatáljuk, hogy mint az Oltáregyesület igazgatója a háború kezdete óta lel Kés és tevékeny mozgatója volt az itthon vívott szeretetháborunak. Signum Laudis. Dr. Merker Márton, a szatmári kir. kath. főgimnázium tanára, a 12. honvéd gyalogezred t. főhadnagya, az ellen­ség élőit tanúsított vitéz magatartásának elismeréséül a II. ezüst Signum Laudis kapta. Van fa bőségesen, csak pénzed legyen. Lázasan szállítják a tűzifát napról-napra. Egyik fakirálynak felhajtója utczáról-utczára, házról-házra jár és kínálja a tűzifát potom 112—120 koronáért. Az országgyűlésen egy képviselő a tűzifa maximálsát sürgette a mi­nap. Hát meddig tűrjük még ezt a rettenetes fauzsorát ? Van czukor. Hivatalos adatok alapján konstatálta laptársaink a „Szamos“ hogy a helybeli nagy és kis kereskedőknél 139 Mm. czukor van azon czólból felhalmazva, hogy a czukorra a többi czikkeket is hajtsák. Mert csak akkor adnak czukrot, ha valaki kávét és mimást is vásárol. Erről mi már két hó­nap előtt irtunk, panaszos levél során. Taná­csoljuk mi is, hogy ha a kereskedő a czukor- ral „más czikkeket is hajtani akar“ —,azt a kereskedőt tüstént jelentsék fel a városházán. Vagy írják meg nekünk, természetesen fele­lőséggel, névaláírásai, mely név nálunk, a szer­kesztőségben záros pecsét alatt marad. Jő kifogás. Bíró (a vádlotthoz): Miért lopta el maga azokat a zsebkendőket ? Tolvaj: Azért tekintetes birő ur, mert nagyon — náthás voltam! Az éltesebb népfelkelők, kik helyi szolgálatot teljesítenek a hadügyi kormány rendeletéből ezután, ha a katonai (helyi) szol­gálattól szabad idejük marad: polgári ruhá­ban folytathatják béke időben való üzletüket, munkájukat. Nagy örömöt hoz ez a rendelet az öreg népfelkelőknek, mert úgy tudjuk, hogy eddig ettől a kedvezménytől el voltak tiltva, még ha elég szép szabad idejük akadt is. A ki ezentúl (az éltesebb népfelkelők kö­zül) katona ruhában fogja üzletét, munkáját folytatni: a legszigorúbb büntetésben ré­szesül. A szatmári üzletekben hamis, illetőleg tiltott permetezőt árulnak; olyanokat, melynek eredménye nincs, bár nem ártanak a szőllőnek. Da ebben a drága világban bizony nagy ká­rokat okoznak a szőllőgazdáknak és még na­gyobb csalódást. Ilyen permetezőt találtak pl. Lővinger Józsefnek füszerüzletében és a dro­gériákban. A kutatás tovább folyik, mert valószínű, hogy más üzletekben is árulják a tiltott permetezőt. A szőllős gazdák, ha isme­retlen nevű permetezőt kínálnak, megvásár­lása előtt szerezzenek informácziót a rendőr­ségen. Katonák ünnepnapjai. Á Külügy- Hadügy Írja: Az augusztus 31-ig terjedő időre a hadseregnél a következő ünnepnapokat tekintik olyanoknak, melyeken, ha a viszonyok megengedik, a tiszteknek és legénységnek szolgálatmentesség adandó: Az összes római katholikusoknak junius. 22. (Űrnap). A görög katholikdsoknak augusztus 19. (Urunk szín­változása). Áz evangélikusoknak junius 18. (Szentháromság vasárnapja). Az izlám vallá- suaknak julius. 2. (Ramazán). A Magyaror­szágból kiegészített összes csapatoknak au­gusztus 20. (sz. István Király). Ezek a határoz- mányok a fogolytáborokban levő és a táboron kívül munkára rendelt hadifoglyokra is vo­natkoznak. A külömbseg1. Lina, mit látok, épp olyan ka­lapot és ruhát visel,mint én! Miben lesz akkor külömbség asszony és szakácsnő között ? — Miben ? A főzésben ! Végre ! A Kossut-kerti gőzfürdő is meg­nyílt. Úgy látszik, hogy a legutóbbi közgyű­lésen történt erélyes fellépés — gyorsan el­készítette a kulcsot a megnyitására. Halálozás. Kömley Gyula, volt szat­mári színigazgató és nem közönséges színész Rózsahegyen elhalálozott. Azóta, hogy a szat­mári színház pályázatán elbukott, igen vi­szontagságos életkörülmények közt ólt. Huss hónap után jött hír egy ma- darássi katonáról. Pap Flóra madarászi gazdálkodó a háború kitörésekor hadbavonult és 1914 október 3-án a nagy galicziai har- czokban eltűnt. Húsz hónapon át nem érkezett hir az eltűnt katonáról, úgy hogy már mint halottat gyászolták el a hozzátartozói. Most, húsz hónap után a Vörös-Kereszt Egylet tudósitó irodája értesítette a családot, hogy Pap Flóra orosz fogságban él. Taskendben tartózkodik, szüleitől levelet éz pénzt kér. A halottnak hitt katonáról jött értesítést a csa­ládnál érthető örömet kellett. Az iskolából. Tanító : Károly, mondd meg, mit készítenek a tehén tejéből ? Károly (gondolkozva): A tehén tejéből legtöbb- nyire — kávét készítenek. Levelek. T. Szerkesztő ur 1 Ott vagyunk a czukorral és más füszerüzletbeli czikkekel, a hol voltunk a liszttel ama szomorú időkben, mikor a hatósági üzletből csak életveszedelem közt vitethettünk, haza lisztet. Most is éppen azzal a rendszerei árusítja a hatóság pl. a czukrot (a mi most ugyan nem kapható) mint árusította a lisztet. Pedig liszt üzlet volt egynéhány. Akkor is vérnek kellett folyni, mig végre elfogatta tanácsunkat, adja ki a lisztárulást megbízható kereskedőknek, sza­kembereknek, a kik nem limlomolnak-masza- tolnak. A czukorral is igy kellene tenni és megszűnnek minden dulakodás, ököllel való vásárlás és szeszóles hatósági bolt bezárás. Ez a városi közönség egyetemes véleménye, azt hiszem a kérése is a hatósághoz. Újra megkell várni, mig egy-két koponyát bezúz­nak ? Tisztelettel kéri e sorok közlését Figyelő. Maximálják a szappant. Végre a kormányzat is észrevette, mit müveinek a magyar közönséggel a szappangyárosok, ille­tőleg a szappan anyagának árusítói. Talán egyetlen életszükséglettel sem űznek olyan lelketlenséget, mint a szappannal, melyet ta­lán legolcsóbbá kellene tennie magának a kormányzatnak egészségi szempontokból. Most végre meg fogják ezt is maximálni. És pedig meg les határozva menuyi zsírtar­talomnak kell lenni az elsőrendű és mennyi­nek a másodrendű szappanban. Aztán, mi­lyen darabokra szabják és darabokban áru­síthatják. Minden egyes darabra rá kell nyomni az árát és súlyát. Ennek az intéz­kedésnek és főleg szigorú végrehajtásának meg kell lenni. Hiszen egy kiló szappan ára 70—80 fillér volt, ma 8 korona felé jár és ha útját nem vágják, még feljebb viszik a szappanuzsorások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom