Szatmári Hírlap, 1915. július-december (24. évfolyam, 52-104. szám)

1915-09-29 / 77. szám

4 SZATMÁRI HÍRLAP Szatmár-Németi 1915. szeptember 29. közben kapott betegsége folytán elhalálozott. — Lipeczky Katinka, szolyvai állami tanítónő, néhai Lipeczky Elek leánya fiatalon (kolera betegségben) állomása helyén elhalálozott. A sok és egymásután bekövetkezett csapások­kal sújtott család iránt nagy részvét nyilvá­nul. — Csolnokosi Cholnok Imre kir. köz­jegyző Jleánya Nelli Dánosban meghalt. A 23-ik esztendejében, hosszú szenvedés után elhunyt jurleányt Szatmárra szállították be és itt Szatmáron nagy részvéttel temették el. A kárpáti falvak felépítésére megin­dult mozgalom napról-napra százaknak, ezrek­nek lelkét nyeri meg. Megvalljuk, hogy mi kissé aggódtunk, hogy itt is késedelmezünk. Főleg, mert a megyék, városok, sőt községek is oly lelkesen, gyorsan foglalták le az egyes tervezeteket, hogy megyénk egyik tekintélyes megye bizottsági tagja, e mozgalomnak, ille­tőleg Szatmárfalva felépítés eszméjének apos­tola, jónak látta Szatmárnak helyét is bizto­sítani a középpontban. Mint jeleztük, az ak- czió most már városunkban is megindult. Olvastuk a főispán felhívását is a megyéhez egyik laptársunk hasábján; Szatmárfalva kérdésével lapunk más helyén foglalkozunk. Itt csak jelezni kívánjuk, hogy. Szatmárfalva felépítésére szolgáló adományokat lapunk is elfogadja és a küldött összeget azonnal nyug­tázza, illetőleg a városi pénztárba szolgál­tatja. Mikor lesz a szüret a szatmári he­gyen ? A hegyközség tegnap délután vá­lasztmányi ülést tartott, melyen az idei szü­ret idejét október hó 11-ére jelölte. Utána következett a Hegy-község közgyűlése, mely az 1914. évi számadással és az 1915. évi költség irányzattal foglalkozott. A tejhamisitás nemcsak kihágás, a miért 20—30 korona pénzbüntetést szoktak kiszabni. Hanem közegészség ellen való vét­ség. Az erzsébetfalvi járásbiró végre kimon­dotta, (amit lapunk minden egyes esetben, unos-untalan hirdetett) megállapította, hogy van ám §-usban is lélek, mely észreveszi, melyszerint a tejhamisitó csaknem olyan go­nosztevő, mint a gyilkos, mert a mérges anyag a testbe jut és életveszélyt jelent. Nemcsak pénzbüntetés, de dulyi jár e bűnért. Helyes számítás. Erdész: Ugyan hát te nem fogadsz el pénzt azért a tejért, a mit az átvonuló ka­tonák nálad isznak ? Erdő-őr: Nem! Mindig azt mondom, hogy a tej nem kerül semmibe, akkor mindig több borravalót adnak, mint a mennyit a tej ér. A hatósági mészárszék csütörtökön nyílik meg. A juhok beszerzése már bizto­sítva van. A natósági husmérés a Hám János- utczában, (Bárdóli-féle helyiségben) lesz. A húsárak minőség szerint — az üzlethelyiség­ben megtekinthetők. Nagy érdeklődéssel fog­juk kisérni a hatósági husmérést. Intőjét. — Mama, mit jelent azokon a ládákon a rájuk rajzolt üveg ? — Az üveg fiacskám — iutöjel, hogy a ládák­kal óvatosan bánjanak, nehogy tartalmuk megsérüljön. — Mama, varrj ki kérlek üveget a nadrágomra, hogy apa óvatosan bánjon velem. Liszt csempészek. A hatóság lefog­lalt száz egy néhány métermázsa lisztet. A polgári rendőrök még szeptember 1-én arról tettek jelentést illetékes hatóságunknál, hogy egy városunkba internált orosz alattvaló a város több helyén búzalisztet raktározott be. Különböző fortélyokkal ennek a csempészett lisztnek elszállítására miniszteri engedélyt akart szerezni. A f. m. ügyi miniszter meg­megtiltotta a szállítási engedély kiadását. A kiküldött bizottság megállapította, hogy a nagymennyiségű liszt egy részét az esőtől való beázás következtében — használni nem szabad. A többi lisztre is vegyvizsgálatot rendelt el a hatóság, hogy megállapittassa a használható lisztmennyiségét. Folyamatban van még egy másik lisztcsempósz-ügy is, a mely ügyben azért nem lehet még eljárni, mert a vasúton való „szállítót, feladót, nem sikerült kipuhatolni. Ő maga ugyanis nem jelentkezik. A Vidék, cuappi (Ungv.) tudósítónk Írja lapunknak, azon alkalomból, hogy Pemp Antal prelatus-kanonok 10 ezer koro­nás alapítványt tett a csapi hitközségnek: Hitközségünk, plébániánk alapitásának, ille­tőleg önállósításának negyedszázados évfor­dulóját ünnepeltük meg. Az önállósításnak megindítója Pemp. Antal volt . . É negyed­század lefolyása alatt a kezdeményezőn kívül hálásan emlékeztünk a jubileumi diszgyü- lésen Meszlényi püspökről, Kádár Ambrusról, Boromisza Tibor dr. főpásztorunkról, b. Sen- nyey Pálról, Papp Antal munkácsi püspökről, Tahy Abrahám ungi főesperesről, Sirulszlcy Gyula kerületi esperesről, mint a hitközség jótevőiről. A diszgyülést ünnepélyes szent­mise előzte meg „Te Deum“-mai. A csapi hitközség 25 évvel ezelőtt a kisráti plébánia filalisa volt. Mint önálló plébánia nemcsak egyházi, de nemzeti, kulturális missziót is teljesített és most is teljesít. Kitüntetett gör. Jcath. lelkész. Ungvárról jelentik : Bacsinszky Tivadar havasközigör. kath. lelkész kiváló haza­fias magatartásáért „és a magyarság érdeké­nek szolgálatáért Őfelségétől a Ferencz Jó- zsef-rend lovagkeresztjét kapta. — Ferencz Józsegf-rend — a katonai érdemkereszt szalag­ján. A király, különösen érdemteljes szolgá­latainak elismeréséül: dr. Simon Andrásnak, Bereg vármegye főjegyzőjének, Gáthy Zsig- mondnak, Beregszász rendezett tanácsú város polgármesterének, dr. Linner Jenőnek a vá város alpolgármesterének, Joó Zsigmondnak a latorczai járás és Nagy Ernőnek a lator- czai járás főszolgabírójának, továbbá dr. Győrffi Aladárnak, Beregszász rendezett ta­nácsú város rendőrkapitányának és dr. Szarka László beregszászi vármegyei kórházi igaz­gatónak a Ferencz József-rend lovagkereszt- jét a katonai érdemkereszt szalagján ado­mányozta. Háborús-apróságok. — Hogy az olasz nem akar harczolni. — Hogy kenyér nem lesz. — Mert nem lesz katona. — Mert elfogják a muszkákat. — Az ellenség fogja kérni a békét. J. Z. Nőegyesület e. Köszönjük a szép levelet Máskor is szívesen. Cp. „Élvezettel olvasom a szerk. üzeneteket is b. lapjában. Nemcsak éle, hanem ize, borsa is van.“ Nos kívánjuk, hogy jól ismert, gazdag humoru lelke ezt a rovást is élvezettel viselje. Hát. , hát az aug. 29-ikén lefolyt ünnepségről szept. 24-éről kelt levélben értesít, még pedig drága expresse. És ekkor is lekésik a „legközelebbi“ számról. Ez hu­mor. Még pedig a javából. Ezért büntetés jár. Egy jó humoros czikk. Várjuk .. biztosan számítunk reá. Különben késedelmi kamattal vesszük be a moratórium után. — Zs. Msziget. A ki igy ir, az öreg testében is — fiatal. Igen köszönöm. — Varpalánkai. Utolsó pillanatban hozta a posta. Úgy látszik a levelet, a czeruza késleltette. A k. czeruzája. — Olvasó. A horvát lapok egytől-egyig felemelték a hírlapok árát. Gondolja, — hogy miért ? Nekünk, a kik az ár eme­lések ellen dolgozunk, ugy-e, nem illik. Fogalma sincs, mit teszen ma lapot fentartani és szerkeszteni. ■—: Árpád-utcza. Regényünk van, de sokak kívánságát a papir-mizériák miatt most, egyelőre nem teljesít­hetjük. — K. I-né. Budapest, igen. Közölhető, mi­helyt sorra kerül. A „H Sz“-be irt kedves czikkekre is jól emlékszünk. Köszönet. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. „Szentháromság Gyógyszertár“ Szatmár-Németi, Deáktér 12. szám. Telefon szám 226. (A Pannonia-szálloda mellett.) Az összes bel- és külföldi kü­lönlegességek egyedüli raktára. Ajánlja az országos hírnévnek elismert gyógyszereit. Az Izomszesz legbiztosab szer a rheumatikus, csuzos bántalmaknál, megszüntet mindenféle hülésböl ered- rheumatikus bántalmakat: zsibbadást és nyilalást. Kérdés — felelet. (A feleleteket, ame­lyekben a gyermeki s általuk részben a nép gondolkodása nyilvánul meg, 10—11 éves, tehát V.-ik elemi iskolás fiú és leánynöven­dékek 10 percznyi gondolkodási idő után Írásban adták meg.) A kérdések a követke­zők voltak : Mikor lesz vége a háborúnak ? Feleletek: — Amikor a jó Isten akarja. — Ha egyik királynak sem lesz kato­nája. — Mikor a muszkáknak nem lesz hová menekülni. — Mikor nem lesznek katonák, akik harczoljanak. — 1917-ben. — Karácsonykor. — Nyolcz hónap múlva. — Még a király sem tudja. — Uj évre. — Mikor az hagyja el, aki utoljára kezdi. (Romániára értve.) II. Kérdés: Mi fogja előidézni a háború végét ? Feleletek: — Ha Románia ellenünk jön. — A katonában való szükölködés. — A muszka czár. — Az éhség. — Ha az oroszok Szentpétervárt kiü­rítik. Kis üveg ára ...................................................1 K — í Cs aládi üveg ára..............................................3K — f Ho zzávaló Izompor kis adag.....................1 K — f » » nagy » .....................3 K — f Kö högés, hülés, rekedtség ellen a legbiztosabb szer felnőtteknél. Szentháromság tea..........................1 dob. — K 40 f Fehér szalmiák czukor .... 1 „ — K 40 f Antitussol porok.....................1 K 20 f Gyermekeknél biztos hatású szer; szamár köhögés ellen az Antitussin. 1 üveg 1 K 20 f. Szépitőszereknél legbiztosabb hatású szer nappali használatra a Vénusz krém, Vénusz szappan és Vé­nusz arczviz. Legjobb fogápoló szer a Vénusz fog­paszta. Éjjeli használatra a kámforos arczkenőcsöt és franczia epe szappant ajánlom. Ezen gyógyszerek va­lódiságáért csak akkor vállalok felelősséget ha ezek a Szentháromság gyógyszertárba szereztetnek be. Posta­rendeléseket azonnal eszközlök. Makói hagymát minden mennyiségben szállitok. Ve­vők Írjanak: Posta-fiók 16. sz csaMdpalota. ORGONA GYÁR P3T villamos gépekkel berendezve. 'S3 Kedvező fizetési feltételek mellett kiváló tiszta légnyomás, csőrendszer szerint (pneumatikus) tartós és nemeshangu orgonákat ggAliit. Orgonajavitásokat és orgonahangolásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. Jókarbantartást mérsékelt árban elvállal. RIKGER OTTÓ cs. és kir. udvari Bzállitó, Hazánk legnagyobb orgonájának: a király orgonájának alkotója, a Szent-Sir lovagja és a Ferencz József-rend tulajdonosé. BUDAPEST, X., Szigligeti-utcza 29. szám. Tervezeteket, rajzokat és katalógust kivánatra díjmentesen küld. A párisi, bécsi és pécsi kiállításon több helyről kitüntetve. Gyáram 89 évi fennállás óta 1900 orgonát szállított, közte a koronázási tem­plom király orgonáját, mely orgonainti 80 változatú ős villanyeröre van berendezve. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmár-Németi 1915. — Kiadó: Szatmáregyházmegyei Irodalmi-Kör. — Felelős szerkesztő: Bodnár Gáspár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom