Szatmári Hírlap, 1903. július-december (2. évfolyam, 147-292. szám)

1903-10-25 / 244. szám

indult el Debreczenböl, Érmibály falva állomás után hirtelen megállóit a nyilt pályán. Az utasok megrémülve ugrál­tak le a kocsikról, hogy megtudják a hirtelen megállás okát. A mint a pálya­testre léptek, megdöbbenve látták, hogy a vonat egyik harmadosztályú kocsija alól, valamint az egyik ablakból lángok csapnak ki. A tűz már-már az egész koesin kezdett elharapódzni s a tüzve- szedelemböl jajgatva menekültek ki az utasok. A vasúti személyzet az utasok­kal azonnal hozzáfogott az oltáshoz s megfeszített munka árán sikerült is a tüzet elfojtani. A tűz, mint a vizsgálat kiderítette, onnan eredt, hogy a kocsi tengelye nem lévén megkenve, a súr­lódásból származó melegség folytán, meggyujtotta a fa-alkatrészeket s csak­hamar a kocsi egyik fülkéjének padját is lángra lobbantotta. A tüzet egy ka­tona vette észre, a ki a pádon hevert. Hirtelen nagy melegséget érzett s a mikor leugrott a pádról, a láng már felcsapott. Gyorsan megrántotta a vész­féket s a vonat megállóit. A tűz miatt a vonat több mint egy órai késéssel érkezett Szatmárra. * Ttizrendészeti vizsgálat. Tan- kóczi Gyula rendőrfőkapitány az egész város területén tüzrendészeti vizsgála­tot tartott, s különösen a németii rész­ben talált sok kifogásolni valót. A tüz­rendészeti szabályrendelet figyelmen kivül hagyása miatt igen sok háztulaj­donost kellett megbírságolni. Tapaszta­latainak eredményéről és a tett intéz­kedésekről a rendőrfőkapitány a tanács­nak jelentést tett. * Betörés Mátészalkán. Mátészalka lakosságát, mint levelezőnk jelenti, na pok óta vakmerő betörés tartja izga­lomban. Hermann József mátészalkai lakos ugyanis néhány nap előtt este el­távozott lakásáról, s csak a késő éjjeli órákban tért haza. Mikor lakása ajta­jához ért, megdöbbenve vette észre, hogy az nyitva van. Eleinte azt hitte, hogy elfelejtette bezárni, de a midőn a többi szobák ajtaját tárva-nyitva ta­lálta, rögtön tisztán látta a helyzetet. A lakásban a szekrények fel voltak fe­szítve, s a földön hevert minden holmi. Hermann a betörésről jelentést tett a csendőrségnek, mely jegyzőkönyvet vett fel az esetről. A betörők több ezer ko­rona értékű ékszert és ezüst evőesz­közt, továbbá készpénzt vittek el. A csendőrség erélyes vizsgálatot indított meg, de eddig nem akadt a tettesek nyomára. * Lelkészi beiktatás. Kosa Ede kölesei lelkészt e hó 18-án iktatta hi­vatalába Kassay Béla istvándi lelkész­esperes megbizott. Az ünnepélyes ak­tus a templomot betöltő gyülekezetre mély hatást gyakorolt. * Áthelyezett körorvosi székhely. A nagybányai főszolgabírói hivatal nemrégiben javaslatot terjesztett be Nagy László alispánnak, hogy a fel­sőbányái körorvos székhelyét Kapnik- bánya községbe helyezze át. Az alis­pán tekintve, hogy Kapnikbánya a 11 községből alakított és 11008 lakossal biró körorvosi járás közponjában van, helyt adott a javaslatnak, már azon oknál fogva is, mert a Kapnikbányán megüresedett körorvosi állásra több­ször meghirdetett pályázat után nem akadt vállalkozó orvos. * Uj anyakönyvvezetö. A bel­ügyminiszter Nagy Béla tyukodi se­gédjegyzőt anyakönyvvezetövé nevezte ki és az anyakönyvvezetési teendők minden ágával megbízta. Óvás tisztességtelen versenytől. Mint minden hírneves ezégnek, a világ­hírű Singer Co. varrógép ezégnek is sokat kell a versenynyel küzdenie, mely a nevezett ezég hírnevét a „Singer* név kizsákmányolásával igyekszik tisz­tességtelen utón kihasználni. Ezen tény­nyel szemben különös jelentőséggel bir, hogy rövidesen ezelőtt a m. kir. keres kedelmi miniszter ur a nevezett ezég állal „javított Singer-varrógépek“ hir­detése végett egy versenyezég ellen fo­lyamatba tett iparkihágási ügyben ezt a hirdetést és ezt a jelölést megenged- hetlennek és büntetendőnek jelentette ki, mert nem a Singer Co. gyárából eredő gyártmányoknak ilyetén megje­lölése a Singer Co. által forgalomba hozott eredeti Singer-varrógépek híré­nek és forgalmának kárt okozhat. A vevőközönségnek azonban ez az eset ismét óvásul szolgálhat az ilyen tisz­tességtelen ajánlásokkal szembeni állás- foglalásra. Mindenki, aki eredeti Singer- varrógépet óhajt venni, győződjék meg tehát saját érdekéken és vásárolja azt a Singer Co. egyik üzletében, milyen majdnem minden nagyobb városban van. EGYLET. A Lorántffy Zsuzsanna egyesület téli programmja. Szatmár, okt. 24. A közeledő tél életre ébreszti hosszas szendergéséből a különböző egyesületeket. A nagy számban levő egyesületek szétágazó érdekeik mellett is nagyobbára egy közös czélt szolgál­nak : a nyomorban levő alsóbb nép­osztály szenvedéseit enyhíteni. És a midőn a pauperizmus kegyetlen pusz­tításainak az emberszeretet fényes védő pajzsával emelnek gátat, egyben a jótékonyság áldásos gyakorlása mel­lett igen fontos kulturális missiót is teljesítenek, amennyiben a czél eléré­sére szükséges anyagi eszközök meg­szerzése érdekében felolvasásokat, hang­versenyeket és különféle társas össze­jöveteleket rendeznek. Szatmár város egyesületei között előkelő helyet foglal el a Lorántffy Zsuzsanna egyesület, mely a vallásos érzés ápolása mellett két kézzel gya­korolja a jótékonyságot. A küszöbön levő tél a Lorántffy Zsuzsánna egyesületnek is megadta az impulzust áldásos működésének meg­kezdésére. Az egyesület elnöksége ne­mes ambiczióval fogja fel hivatását és a téli saisonra egész programmot álla­pított meg Lesz még alkalmunk a Lorántffy Zsuzsánna egyesület működését a meg­tartandó felolvasások, hangversenyek és mulatságok alkalmából méltatni. Ezúttal csak az egész saisonra megállapított műsort közöljük a követ­kezőkben : A Lorántffy Zsuzsánna egye­sület téli műsorát a következőképen állapította meg a rendező bizottság : felolvasó estélyeket tart az ev. ref. főgimnázium tornacsarnokában okt. 31., novemb. 14., novemb. 28., decz. 12., febr. 13., február 27., márczins 12. és márczius 26-án. összesen nyolez estén — mindig esti 6 órakor. — Karácsony szombatján d. u. 4 órakor szeretet vendégséget rendez a szegények számára. Január 16-án a Pannónia termében nagy estélyét fogja megtartani. A felolvasó es­télyeken a perselyek kitétetnek; a t. közönség önkéntes adakozásra kére­tik. A jószivíi hölgyek előre fel ké­retnek, hogy decz. 20-ig a nélkülöz­hető ruhadarabokat, kendőket, visel­tes felöltőket a szegények közt leendő kiosztás végett Biki Károlynó úrnő vál. tag cximere (Rákóczy-utoza 4.) beküldeni szíveskedjenek. Ugyanott e czélra pénzadományok is szivesen elfogadtatnak. A halhatatlan emlékű Lorántffy Zsuzsánna fejedelemnő szel­lemében működő egyesület bizalo nmal ajánlja magát s nemes czélra törek­vését a nagyérdemű közönség pártoló figyelmébe. Az elnökség. TÖRVÉNYKEZÉS. A novemberi esküdtszék. Az esküdtek kisorsolása. (Saját tud.) Alig néhány hete, hogy a szatmári kir. törvényszéknél befejezték az őszi esküdtszék első czik- lusát s most ismét javában folynak a készülődések a novemberi ülésszakra. A novemberi esküdtszék esküdteit tegnap délelőtt sorsolták ki. A kisorso­láson Róth Ferencz dr. kir. törvény- széki elnök elnökölt. Jelen voltak De­zső Kálmán és Szabó József kir. tör­vényszéki bírák, Joavovics Ernő dr. jegyző. A kir. ügyészség részéről Dé­nes Lajos, kir. ügyész, a szatmári ügy­védi kamara részéről pedig Korányi János elnök vett részt a sorsoláson. Az urnából a következők neveit húzták ki: Rendes esküdtek: Pap János lakatos, Szatmár Tar József czizmadia, Szatmár Spitz Dezső földbirtokos Nagy­Ecsed Mátray Lajos tanár, Szatmár Horváth Béla gazdatiszt, Király- Darócz Kremieczky Albert bánya és föld- birtokos, F-Bánya Máté Sándor czizmadia, Szatmár Komáromi András házt., Szatmár Pap József gazdálkodó, Szatmár Kesztenbaum Jakab szabó, „ Madarassi Sándor földbirtokos Tatárfalu Csókás László iparos, Nagykároly Miskolczy Sándor dr. ügyvéd, Nagybánya Juhász Imre iparos, Nagykároly Bónis István fbirtokos Nagybánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt, Csenger Nagy Eduárd háztulajdonos, Szat­már Puskás István szabó, Szatmár Szuhányi Ferencz fbirt., Csenger Izsák Elemér fbirtokos, Rozsály Domahidy István fbirt., Domahida Fehér József háztulajd., Szatmár Korponai Kornél fbirt., Feketefalu Csausz Gyula nyug. főmérnök, Nagybánya Bárány Béla fbirtokos Szinyér- váralja Garda Ferencz ács, Szatmár Janiczky Albert kereskedő Nagy­károly Koncz Lajos gazdatiszt, Homok Nagy Pál asztalos, Szatmár Pótesküdtek. Torsok István földmives Vokla Sándor lakatos Szikorák Gyula szabó Tőzsér László szabó Szabó Károly szabó Tóth József tímár Rubinszky Ferencz asztalos Ribszky Ferdinánd szabó Reiter Jakab kereskedelmi ügynök és Beznák Antal bankpénztárnok vala­mennyien szatmári lakosok. A novemberi esküdtszóki cziklus a jövő hó 16 án kezdődik. Kiadó laptulajdonos: ,Szatmári Hirlap-kiadó r-. t.“ ööu—íyuö. vgrh. sz. Árverési Mfdeínjéng. Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 1902. évi 883 sz. végzése következtében Dr. Lédé- rer Zsigmond ügyvéd által képviselt Fekete Ardó község javára, Csepe község ellen 361 kor. 54 fill, s jár. erejéig 1902. évi február hó 28-án foganatositott kielégítési végrehajtás ut­ján lefoglalt és 760 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: egy Val­ter féle tűzi fecskendő 3 darab gumi csövei, egy ajtajú vasszekrény nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. já­rásbíróság 1902. évi V. 54 sz. végzése folytán 361kor. 54 fill, tőkekövetelés, és eddig öszszesen 57 kor. 43 fillérben biróilag már megállapított költségek ere­jéig Csepe község házánál leendő esz­közlésére 1903. okt. 27 napjának d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in­góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi 1903.'évi október hó 1. napján. Markos, 847 kir. bir. végrehajtó. 615—-1903. v. h. sz. ÁrVcrísi hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbíróságnak 1897" évi 11478. számú végzése következtében Dr. Kör- mendy Gyula bpest lakos ügyvéd által képviselt Herzig Miksa budapesti la­kos javára Rába Lászlóné jelenleg sz.-váraljai lakos ellen 191 kor. 8 fill, s jár. erejéig 1897. évi julius hó 1-én fo­ganatositott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 640 koronára becsült követ­kezőingóságok, u. m. házi bútorok nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinyérváraljai kir. járásbíróság 1903. évi V. 499—1. sz. végzése folytán 132 kor. 92 fill, tőke- követelés ennek 1896. évi január hó 1. napjától járó kamatai és eddig összesen 10 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig Szinyérváralján adós lakásán leendő eszközlésére 1903. évi október 31 napjának d. u. 2 órája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. éviLX. t.-cz. 102. §-a értelmében a legtöbbet ígérő­nek becsáron alul is eladatni fognak. Amennyiben az elárverezendő in­góságokat mások is le- és felülfoglal­tatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.- cz. 120. §. értelmében ezek javára is el­rendeltetik. Kelt Szinyérváralján, 1903. évi október hó 20. napján. Sprenger Zsigmond kir. bir. végrehajtó. Apró hirdetések. Feltűnő szép fess fiatal jó ház­ból való izr. intelligens szerény neve- léső leány, aki némi hozománynyal bir, úgyszintén bútor kelengyéje is van, férjhez menne egy biztos állasban levő izr. úriemberhez. Teljes czimü leveleket „Jövendő" jeligével a kiadóban kéri. Német nevelönö, a ki zongora­oktatást ad és a házi teendőket is el­látja, állást keres." Czim a kiadóhiva­talban. 296 URA Az őszi és téli idényre érkezett angol gyapjUSZÖveteknßk újdonságaira, felhívja a ra. t. úri közönség b. figyelmét Szatmár, Deáktér, Fehér-ház mellett. WEISZ GYULA posztó és gyapjúszövet kereskedő'. Ugyanott az egész kontinensen elismert nagynevft Märtlll SoilS & C- Ltd angol gyapjúszövet gyárosnak egyedüli valttáva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom