Szatmári Hírlap, 1903. január-június (2. évfolyam, 1-146. szám)

1903-05-24 / 117. szám

4 Szatmár, vasárnap SZATMÁRI HÍRLAP. 1903. május 24. Morgenthal Antal, Bartha Kálmán, Török János, Farkas Antal, és Un­ger Ullman Sándor, Békósy Géza, Krüzselyi Barna, Ferencz Ágoston. Raáb Sándor, Kőrösmezey Antal, Vajay Károly dr. Pethö György, Er­dély István és Fodor György. Ez a szám bizony-bizony siralmasan iga­zolja, hogy a városatyák mennyire érdeklődnek a város ügyei iránt! * kz esküdtek alap lajstroma. Minden éven ilyen tájon összeül egy bizottság, hogy az esküdtek alaplajst­romát összeállítsák, A lajstromba felveszik azon polgárok neveit, akik az esküdtszóki cziklusok alkalmával legszebb polgári erényeiket, az igaz­ságszolgáltatást gyakorolják. Az es­küdtek alaplajstromának összeállítá­sára kijelölt bizottság, ma délelőtt Pap Géza polgármester elnöklete alatt ülést tart, a melyen a jövő évi esküdtszéki eziklusra az esküdtek névjegyzékét fogják összeállítani. A bizottság a névjegyzéket a kir. tör­vényszék elnökéhez teszi át. * A város közúti pénztárának számadása. Szatmár város tanácsa a városi közúti pénztárának 1901—2 évről vezetett számadását, e hó 26- tól kezdődőleg 15 napi közszemlére teszi ki. A számadások Ferencz Gusztáv tanácsjegyző hivatalos he­lyiségében tekinthetők meg. A szá­madások ellen a közszemle ideje alatt, de legkésőbb junius hó 10-ig adan­dók be a felszólamlások. * Egy asszony szerencsétlensége. Özv. Nyestei Sándorné nehéz mun­kával keresi meg a kenyerét. Minden­nap kora reggel indul munkába s késő estig meg nem áll dolgos keze. Tegnap reggel elindult Árpád utczai lakásáról s a Rákóczi utczán épülő iskolánál egy kis pihenőt tartott. Leült egy rakás ge­rendára. A farakás azonban megmoz­dult s néhány talpfa a lábára esett és pedig oly szerencsétlenül, hogy a jobb lába ketté tört. A szegény asszonyt a gyorsan elősiető mentők részesitették az első segélyben, majd beszállították a közkórházba, a hol ápolják. Való­színű, hogy lábát amputálni kell. * Bak gazda pénze. Bak Lajos uram igen takarékos ember s ennek köszönheti azt, hogy némi kis vagyon­kára tett szert. Nemrégiben elhatározta, hogy Szatmár város határában földet bérel. Nagy örömmel állított be tegnap szomszédjához R. J. szatmári czipész- mesterhez, akinek elmesélte tervét. R. J. azon kérdésére, hogy van e pénze, azt felelte, hogy igen. Ki is vett a zsebéből egy zsíros könyvet, a mely­ben gondosan összehajtogatva voltak a ropogós bankjegyek. Kis idő múlva hazatért s a midőn ismét megnézte a könyvet, nem találta benne a pénzét. Hamar a rendőrségre sietett s felje­lentette a czipészt, hogy el lopta a pénzét. A rendőrség kihallgata R. J. t, de az mit sem akar tudni a pénz el­tűnéséről. A vizsgálat folyik. * Élet és halál. A szatmári anya­könyvi hivatal az alábbiakban közli velünk az elmúlt hét születések és ha­lálozások statisztikáját: Születés 20 esetben adott dolgot az anyakönyvve­zetőnek. Elhaltak a következők: Pente Józseíné, Béréi Erzsébet, Bódi Eszter, Munkácsi Jenő, Barta Juli, Imre Kál­mán, Hegedűs Antal, Csecsei Ferencz. Jenei Záli, Török Sándor, Becsek Ala­dár, Jónás Györgyné, Kandra Linka. Lengyel András és Kovács Demeter, Összesen 15-en. Házasságot 2 pár kö­tött, mig a kihirdetés alatt 11 pár áll, * Tűzoltók verseny-gyaloglása A szatmári önkéntes tűzoltó egylet pünkösd másodnapján kirándulást ren­dez a közeli Sárközujlak községbe, a hol tűzoltói gyakorlatokat fognok tar­tani. A kirándulás egyszersmind gya­log verseny lesz, a melyre az egyesü- . let dijakat tűzött ki. Az első dij okle­vél és arany érdemjel, a második dij egy ezüst óra, a harmadik dij egy taj­ték pipa megyfa szárral. A kirándulá­son vendégeket is szívesen látnak. Je­lentkezni lehet a tűzoltó laktanyában. * Bő istenáldása. Tudja a te­remtő, hogy van az, de a sors min­dig a szegény embernek ad sok gyermeket, ha már egyebet nem. így történt az tegnap Szatmáron is. Ä piros csőrii góiyamadár rászállott Weísz Mór szatmári lakos házának kéményére és tudatta, hogy egy siró-rivó kis babát hozott. Alig hogy elszállott, ismét visszatért és újra egy aprósággal lepte meg a boldog szülőket. Az egyik fiút Jenőnek, a másikat Miklósnak hívják. Az új­szülöttek és az anya teljes egészség­nek örvendenek. Áz apa is örül a gyermekeknek, noha egy kissé meg­vakarta a fejét a nem várt családi esemény bekövetkezésekor. * A Szatmári kenderáztató. Most még ugyan alig bujt ki a len és kender a földből, de a rendőrség már intézkedést tett, hogy a nyári hóna­pokban, a mikor elérkezik a kender- áztatás ideje, hol legyen az áztató? A mezőrendőri törvények értelmében jó távol kell esnie a várostól s a rendőrség kenderáztatóul a Lókert mellett lévő pocsolyás területet je­lölte ki. A nyáron tehát ott hallat­szik majd a stilszerü zene, a mit közönséges nyelven békákuvuttyolás­nak neveznek, mert a kenderáztatók tudvalevőleg a legkedvesebb tartóz­kodási helyük a bókáknak. * A vágyak netovábbja. Molnár Mihály csavargó napszámosnak már régóta fájt a foga egy csinos gubára, melyre azonban sehogy sem tudott szert tenni. Pénze nem volt, mun­kája sem igen akadt, de azért nem adta fel a reményt, hogy valaha gubatulajdonos lesz. Úgy gondolko­zott, hogy ha lopni kell- akkor is megszerzi a becses ruhadarabot. Tegnap a puszta-daróczi határban csatangolt, a hol Vírúg József pa­raszt gazda szántogatott,. Molnár észre­vette, hogy a gazda csinos gubáját egy fára akasztotta. Egy alkalmas pillanatban utána kapott és ellopta a gubát. Virág feljelentésére a csend- őrség nyomozni kezdett s Molnárt elfogta. Beszállították a szatmári ügyészséghez. * A gőztéglagyár közgyűlése. A Szatmári Góztóglagyár részvénytár­saság ma vasárnap tartja meg ren­des évi közgyűlését a városháza kis termében. * Tűz Nagy-Károlyban. Nagy- Károly város lakosságát — mint tu­dósítónk írja — tegnap éjjel félre vert harangok zúgása verte fel nyugalmá­ból. A rémes kongás tüzet jelentett, mely a Kaplony-utczában pusztított. Chéh Károly nagykárolyi lakos há­zában keletkezett a vészes elem, a melynek az istálló és melléképület, valamint a lakóház esett áldozatul. A tűz a padláson lévő takarmányt is felemésztette. A tüzet csak nagy ne­hezen lehetett lokalizálni, mert hir­telen szél is kerekedett, mely az égő zsarátnokokat messze hordta. A kár több ezer koronára rúg, melynek egy- rósze a biztosításból megtérül. x Tisztelt olvasóink figyelmét fel­hívjuk lapunk mai számában megje­lent Lindenfeld S. zálogház tulajdo­nos hirdetésére. x Mindenkit érdekel, hogy csi­nos és tartós czipője legyen, aki ilyet akar, az forduljon bizalommal a ma­gyar iparoshoz Miklósi utódához a színházzal szemben, a hol a leg­szebb kivitelben mérték után Chevró, lakk, boksz és színes czipőktől kezdve a legerősebb vízhatlan vadászcsiz­máig készülnek. Raktáron tart min­denféle színes bőröket és a legjobb minőségű czipőkenőcsöket, minden­fajta bőr és szőr zsinórokat. Vidéki megrendelések a legpontosaahban teljesittetnek. x Szenzatiós újítás, mindenkit ér­dekel. Hány óra van? Ázt csak úgy tudja meg ha Kepecs Dávid müórásnál (a színházzal szemben) javíttatja órá­ját, a hol egy évi jótállás mellett csak 80 krért javít minden órát. 1 zsebóra rugó 40 kr, 1 zsebóra hajszálrugó 50 kr, 1 üveg 5 kr, 1 mutató 5 kr. Min­denféle ékszerjavitás elvállaltatik. Rak­táron tart mindennemű, zseb, inga, fali és ébresztő órákat, valamint min­denféle látszerészi czikkeket, a legju- tányosabb árak mellett. x Hideg-vizkura és villanyfény- fürdő. Van szerencsénk a n. é. közön­ség szives tudomására hozni, hogy a Kossuth-kerti uj gőzfürdőben egy külön hidegvizkura és villanyfény osztály lett létesitve, hol is a budapesti Dr. Herczel- féle szanatóriumban gyakorolt fürdő­mester és mesternő kellő szakavatott- sággal végzik a hideg gyógymód összes eljárásait, masszás villanyfény-fürdő (el­hízásoknál) elektromozás hütő készülé­kek begöngyöléseket orvosi rendelet szerint. Hideg fürdő órák: Férfiak ré­szére reggel 5 órától 8 óráig. Nők ré­szére 8 órától 11 óráig. Friss sör és egyéb italok valamint ételek a nagyér­demű fürdőző közönség rendelkezésére állanak. MULATSÁGOK, (*) A szatmári iparosok T^ákóczi- ünnepe. A legendás idők vitéz feje­delmének ünnepét ülik az egész or­szágban. Minden város, falu Rákóczi- ünnepet rendez, melyen a kuruez vi­lág dicső emlékének hódolnak. Szat­máron a szatmár-németi iparosok ének- és dal-egyesülete junius hó 1-én tartja meg a Kossuthkerti kioszkban Rákóczi-ünnepélyét, a mely tavaszi tánczmulatsággal lesz egybekötve. Az ünnepély tartalmas műsora a kö­vetkező : 1. „Rákóczi nyitány“, Oláh Feri zenekarától. 2. „Hymnus“, előadja az iparos dalegyesület. 3. „Felolvasás a kuruez korból“, tartja Osváth Elemér főgymnáziumi tanár. 4. „A faluba ut- cza hosszat . . . .“ népdalegyveleg, énekli az iparos dalegyesület. 5. „Rá­kóczi Rodostón“, melodráma. Zeneki- séret mellett szavalja Kótai Mariska k. a. Kísérik Veress Lajos és Saja Viktor. 6. „Tárogatóhangok“ az or­szágos Rákóczi-ünnepélyre irt pálya­nyertes költemény Fodor Gézától. Czimbalom kíséret mellett előadja Szentiványi Sándor. Czimbalmon ki- seri Majdik Béla. Magyar királyi in­duló. Huber Károlyiéi zenekari kísé­rettel előadja az iparos dalegylet. TAN ÜGY. )( Ev. ref. tanitónöképzö Szat­máron. A szatmári ev. ref. egyház tanácsa már régóta foglalkozik azzal a tervvel, hogy az egyház kebelében tanítónő képezdét állítson föl. E régi terv ez éven meg fog valósulni. A szatmári ev. ref. leánynevelő intézet igazgató tanácsa ugyanis tegnap dél­után ülést tartott, a melyen a protes­táns tanitónőképezde ügyében döntöt­tek. Elhatározták, hogy miután az egyházkerület az intézetnek felállítá­sára az engedélyt megadta és az egy­ház kellő tanerővel rendelkezik az ev. ref. tanítóképzőt még ez évben létesí­tik. Szeptember hóban ugyan csak az l. osztály fog megnyílni, de az osztá­lyok száma minden éven szaporodni fog egygyel addig, mig a tanfolyam teljes lesz. A nőképezde ügyét az egyháztanácsnak ma vasárnap megtar­tandó ülésén is tárgyalni fogják. Az egyháztanács ülésének ezen kívül több fontos tárgya van még. TÖRVÉNYKEZÉS. A birák névaláírása. Érdekes rendelet a bíróságokhoz. Valamelyik csípős karczolatában Alfréd Capus tolla hegyére vette az orvos doktorokat, akiknek a tudománya 11 7 szám hiába menti meg a haldoklót. A dok­tor kitapasztalja a betegséget, kigon­dolja a mediczinát, de a reczeptjét, azt egyenest a pokol számára írja, mi­velhogy a tudós ur kezeirásán földön­járó patikárus el nem igazodik. A tréfa persze csak tréfa, bár a doktorok kalli­gráfiája nem szolgálhat példa gyanánt az iskolák számára: Az olvashatatlan Írást szép Ma­gyarországon sok helyütt bírósági hi­vatalok is liferálják. Egy pillantás egy némely bírói végzésre, döntő Ítélet fo­galmazására, tárgyalási jegyzőkönyvre, könnyen meggyőz róla, hogy egyes birák saját maguk használatára szán­ják az Írásukat. Megesik, hogy egyszer másszor a bíróság a rossz irás miatt gunytárgyává válik, ami valóban nem érdeke az igazságszolgáltatásnak. Meg­történt már, hogy komoly, nyilvános tárgyalások a három biró, a jegyző, az ügyész és a védő összedugták a fejüket, s a hallgatóság érthető derült­sége közben sillabizálták valamely fon­tos közokirat sorait. Sőt az is meg­esett, hogy a bíróság visszaküldte egy járásbirónak a bűnügyi ítéletet, ame­lyet ki nem betűzhetett. A nagyváradi kir. Ítélőtábla elnö- ! kének Ritoók Zsigmondnak — mint | egy nagyváradi lapban olvassuk — mindenre kiterjedő figyelmét megra­gadta most ez a kellemetlenségeket okozó állapot, s érdekes, mert példát­lan rendeletet adott ki a kerületbe tar­tozó bíróságoknak. A tábla elnöke uta­sította a bíróságok összes biráit, vala­mint a segéd és kezelő személyzet tag­jait, hogy amennyiben a bíróságoktól eredő határozatok kiadványain a név­aláírások gyakran olvashatatlanok, ezen­túl olvashatóan írják alá. § Az alispán az államfogházban. Nagy László, Szatmár-vármegye al­ispánját párbaj vétségért nemrégiben egy napi államfogházra Ítélte a szat­mári kir. törvényszék. A büntetés „le­ülése* esedékessé vált s az alispán a | napokban utazott fel Budapestre, a hol a kellemetlennek éppen nem mondható egy napot leüli. a nagy mosás nem okoz gondot. „REFORM'Mpúpoí a jelenkor legjobb mosó anya­X p*» ga, több helyen kipróbálva a o 3 C N legjobbnak bizonyult, mivel a M o CD SZ ruhának ártalmatlan, sőt a ar L_ o szövetszálakat tartósabbá CD CL •O teszi. r-+ O E Használati utasítás minden <o « E csomagon található. N CD-1 1— o "cc 1 ■ 1(0 X Kapható minden jobb fűszer­(D_ kereskedésben, valamint 3 Ilii AitM szappangyárában, FEHÉRGYARMATON. Üt D Hófehér ruháink lesznek. JORfiQ JANOS íMKL'SES:---------------------- weg Nr. 75;B. Levele zőlap elegendő, hogy gaz­dagon illusztrált árjegyzékemet ingyen és bérmentve megkap­hassa, olcsó bevásárlás czéljá­>1 \ bői. Az üzleti eljárás szigorúan tisz­tességes, rászedés teljesen kizárva. Órajavitó műhely. Mindennemű zsebórába uj rugó behelyezése 40 kr. Minden vásárolt, vagy javított óráért ke­zességet vállalok. Kivonat a nagy árjegy­zékből : 7787. sz. legolcsóbb, legjobb strapáczóra, nickel tokban 36 órai járással 2.30. 8039. sz. valódi ezüst pánczélláncz 1B gr. í frt. 7858. sz. ezüst remontoir. dupla fedelű Bírt- 7989. sz. ingó óra ütőmüvei, 2 sulylyal, 130 cm. magas 11.50. 7929. sz. Jó ébresztő óra 1.20. Szíveskedjék nevemre és házszámomra 75|b. pontosan figyelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom