Szatmári Hírlap, 1903. január-június (2. évfolyam, 1-146. szám)

1903-01-01 / 1. szám

2 Szatmár, csütörtök SZATMÁRI HÍRLAP. 1903. jannár 1. 1 szára. TÁVIRATOK. A képviselőház formális ülése. Budapest, decz. 31. (Saját tudósitónktól.) A képviselőház mai formális ülésén Apponyi Albert gr. elnök bemutatta az állandó ösz- szeférketetlenségi bizottságnak Beck Marezei, országgyűlési képviselőre vonatkozó iratait. Az összeférhetet­lenségi Ítélő bizottság január hó 19-ére hivatik össze. Lukács László pénzügyminiszter, Széli Kálmán nevében beterjesztette a főrendek összeférketetlenségéről szóló javas­latot. A jegyzőkönyv hitelesítésével az ülés véget ért. Széli és Körber tanács­kozása. Becs, deez. 31. (Saját tu­dósitónktól.) Széli és Körber mi­niszterelnökök a Lamsdorf orosz külügyminiszter tiszteletére adott ebédje után a Sacber-szállodában ismét összeültek tanácskozásra, de ez a tanácskozás is, amely órákig tartott, teljesen eredménytelen maradt. Délután négy óráig osztrák minisztertanács volt s tekintettel arra, hogy ezen a minisztertanács esetleg fordulatot idézhetett volna elő a kiegyezési ügyben, Széli Kálmán nem utazott el a délután öt órai vonattal Bécsből, hanem az éjjeli tizenegy órás vonat indulásáig Bécsben maradt, hogy az utolsó perczig alkalmat szolgáltasson az osztrákoknak a kiegyezés létrejöttére. Széli Kálmán este ismét kihallgatáson volt a királynál. Védekezés a nyomor ellen. flagy László alispán memoranduma. Szatmár, decz. 31. Szatmár vármegyében — sajnos — olyan ijesztő mérveket kezd ölteni a nép között a nyomor, hogy vannak egyes községek, a hol a lakosság nagy részét majdnem az éhhalál fenyegeti. A télnek, úgyszólván csak elején va­gyunk s a vármegyei munkásnépnek már is elfogyott az egész tél folyamára beszerzett élelme; kiürültek a kamrák és a nép képzelhetetlen nyomorral küzd, — pedig hol van még a tavasz, mig a munka ideje megnyílik, mig a dolgos kezek keresethez juthatnak. Van ugyan a minisztérium részéről Szat- márvármegye részére is valamelyes in- séginunka előjegyezve, de ez oly cse­kély, hogy a legtávolabbról sem lesz képes a már beköszöntött nyomort és a még ezután fenyegető veszedelmet elhárítani. Ilyen körülmények között Nagy László, Szatmárvármegye alispánja sür­gős intézkedést tett a veszedelemnek legalább részben való elhárítására, egy­ben pedig komoly tanulmány tárgyává tette: miként lehetne a nép nyomorát — közigazgatási utón — a leghatha- tósabban enyhíteni ? Tanulmánya, melyet memoran­dum alakjában a belügyminisztérium­hoz terjesztett fel, elég érdekes és a maga nemében eredeti is — noha a szoczialis szempontból is rendkívül üd­vös terv keresztülvitele sok nehézségbe ütközik s itt-ott módosításra szorul. A magunk részéről ezúttal nem bocsátkozunk a nagy gonddal készített memorandum érdemleges birálatába, részint mert nem akarunk elébevágni a miniszter véleményének, részint pedig, mert jobb szeretnők, hogy a tervhez először a nagyközönség szóljon hozzá és az gyakorolja fölötte bírálatát- Mert annyi bizonyos, hogy az alispán terve egészben véve életrevaló; az alapeszme eredeti, meglehetős praktikus és min­denesetre érdemes arra, hogy a vár­megye közönsége foglalkozzék vele. Ha a miniszter magáévá teszi és esetleg némi módosítással — meg­valósíthatónak találja a tervet, ez min­denesetre olyan újítás lenne a népsegélye, zésjterén, a melyet ha az egész országban követnének és egy hatalmas lépéssel hátrébb szorítaná a népben szunnyadó szoczialis hajlamok kitörését, — elte­kintve attól, hogy az éhhalál vesze­delme soha sem fenyegetné a népet. Az alispán memoranduma egyéb­ként szószerint a következő: Nagyméltóságu m. kir. Belügy­miniszter ur! A Szatmár vármegyében már két­ségbe nem vonható adatokból megál­lapítható a jelen gazdasági évnek év­tizedek óta nem tapasztalt sanyarusága, melyet a váratlanul gyorsan beköszön­tött nagymérvű hideg még elviselhetet­lenebbé tett. Az intézkedések megtétet­tek az ínséges munka megkezdésére, de nem fojthatom el aggodalmamat, hogy ezzel nem segítünk kellőleg a népen, mely ma már, a hideg időjárás folytán, november eleje óta megúsztat­ván a kenyér keresettől, nagyobbára felemésztette azon csekély élelmét fis, melyet kedvezőbb időjárás esetén a ta­vaszi munka megnyílását megvárhatta volna. De a vásott helyzet nehézzé tette azon beteges, gyenge egyének s csalá­dok megélhetését, kik már ma nyo­morral küzdve, kénytelenek lesznek a munka idejének megállapításakor mun­kát vállalni. Tudom, hogy ezeknek el­tartását a törvény a községek terhének jelenti ki, de szegény ügyünk rendezet­lensége folytán a szegények téli eltar­tása a tegjobb akarat mellett is, a községek szegénysége folytán csak olyan, mint mikor a gazdag haldoklót éther belövésekkel egy két óráig élet­ben tartják, másrészt nem vagyok ba­rátja az ingyen segélyezésnek, mert annak határát megszabni lehetetlen s ez csak a dologtalanság terjedésére ve­zet. A jelenleg fennforgó viszonyok nagy tért nyitnak az uzsorára is, mert egyes közsógbeli lakosok ismerve a fizetni képes, de megszorult községbe­liek anyagi helyzetét, kizsákmányolják a helyzetet s megrontanak egész csa­ládokat, anélkül, hogy a törvény sújtó keze utolérhetné őket. Ezeknek előre bocsátása után azon tervemet terjesztem Nagyméltóságod elé, hogy a községi képviselő testüle­tek jótállása mellett, a képviselő tes­tületek — fenntartván a főszolgabirák külön véleményezési jogát — a köz­ségi lakosok tiz százalékánál nem több­nek a munkaidő megnyíltáig hetenként 15 kiló tengeri (kukoricza) kiadását határozhatják el, melynek előre meg­határozott piaczi ára 1903. év szep­tember 1-ig télük behajtható lesz kü­lönben a vagyoni felelősség a közsé­get fogja terhelni. — a flöszolgabiró külön véleményezési jogát azért tartot­tam hangsulyozandónak, mert a kép­viselőtestületek nem lesznek hajlandók ott ilynemű segélyt megszavazni, a hol annak behajtásáról nincsenek meggyő­ződve s igy a legszegényebb osztályon segítve nem lenne, viszont a főszolga­bíróra igy háramló erkölcsi felelőség ezen segélyezés korlátlanságát megaka­dályozná, de viszont a főszolgabíró a képviselő testületnek a gazdagabbak iránt való kedvezését akadályozná meg, mert a két segélyezés (képviselő tes­tületek és főszolgabíró) nem haladhatná túl a lakosság 10 százalékát s igy a segélyezettek a méltányosság szerint hetenként is változnának, sőt az inség- munka idején nagyon le is szállana. Ezen segélyek adására lehetetlen a községet kötelezni s csakis Nagymél­tóságodnak lehet erre a módot meg­találni pénzsegély alakjában. Minden egyes főszolgabíró a maga székhelyén alkut kötve, a tengerire nézve, melyet a székhelyén felügyelete alatt álló ke­reskedő osztana ki a hét előre meg­határozott napján, mert ha több időre adatnék ki a segély egyszerre, vagy a községbe szállíttatnék ki tömegesen, a czél nem éretnék el vele. Az a kifogás, hogy a szegény embernek lehetetlen vagy költséges bejönni s hazavinni a tengerit, nem bir azzal a fontossággal, mint első pillanatra látszik s a főszol­gabíró jelenléte jobban megakadályozza a visszaéléseket, mint bármely mód, ez nem zárja ki azonban azt, hogy nagyobb terjedelmű járásokban, vagy kedvezőtlen fekvésű székhelyeknél még egy kiosztási hely jelöltetnék meg. Mint már előadtam, a segély értéke részben, s azt hiszem nagyobb részben megté rül, mert ha kereskedő tekintettel a kismértékben való szétosztásra, na­gyobb árt követelne is, e nagyobb áru tengeri, ha a kiadásnál kellő felügye­let gyakoroltatik, sokkal olcsóbb lenne, mint a mit a nép maga vesz nagy uzsorára. A legnagyobb veszteség a főszolgabíró által utalt segélyezésnél lenne, mert a költségek a beteg va­gyontalan egyéneket a főszolgabíróhoz utasítaná, bár meglehetne állapítani azt is, hogy ezen segélyezéseket is kö­teles a község viselni. Nagyméltóságod­tól függvén egyes méltánylást érdemlő esetekben ezen követeléseknek részbeni elengedése. Mint minden kísérlethez, úgy ehhez is sok szó fér, de ezen gondo­latot bennem az időként előfordult ingyen segélyek czéltalansága okozta, melynek szükségét — nagyon tartok tőle — egy — két hó e vármegyében elő fogja idézni. Óhajtottam ez eshe­tőségre gondolni s módozatot találni, mely az ily segélyezéseknél eddig ta­pasztalt s meg nem gátolható hátrá­nyokat csökkentse vagy megsemmisítse. Ha Nagyméltóságod szakítani akar az eddigi divatrendszerrel, mindenesetre kísérletet kell tenni valamivel; — nem tagadom, hogy az általam ajánlott terv nagy terhet ró a vármegyei közigazga­tásra, de nekünk kötelességünk gon­doskodni az éhező népről. Nem ragasz­kodom makacsul tervem minden rész­letéhez, melyből úgy is csak annyit mondtam el, mely annak megértését lehetővé teszi, de mindenesetre köte­lességem volt ennyit megtenni, mert csaknem bizonyossággal állíthatom, hogy e vármegye lakosságának egy része nagy nyomornak néz eléje s ha e tél tovább is igy tart, rövid időn kénytelen leszek segélyért folyamodni, nehogy éhhalállal küzdve, vesszenek el az emberek. Nagykároly, 1902. deczember 17-én. Nagy László alispán. E memorandumot Nagy László alispán deczember hó 17-én terjesztette fel a belügyminisztériumhoz s valóban érdeklődéssel várjuk ebben az igen fontos és rendkívül sürgős ügyhen a miniszter véleményét. A nagykároíyi kasszafurás. Az ellopott értékek. Saját tudósitónktól. Szatmár, decz. 31. A nagykárolyi betörés ügyében megindított széleskörű nyomozás mindez ideig semmi eredményre nem vezetett. A ravasz betörők rendkívül ügyesen végezték munkájukat s gondjuk volt rá, hogy semmi nyomot ne hagyjanak ma­guk után. A szenzácziós betörésről táviratilag értesített hatóságok saját hatáskörükben is szigorú nyomozást indítottak, mindez ideig azonban ered­ménytelenül. A mai nap semmi újat nem ho­zott. A vakmerő betörőknek nyoma veszett. A nagykárolyi rendőrség az egész eddigi vizsgálatból csak annyit állapít­hatott meg, hogy a betörést nem nagy­károlyiak követték el. A rendőrség szemmel tartja az összes gyanús ala­kokat sőt ki is hallgat, de kénytelen vala­mennyit szabadon bocsátani, mert senki ellen nem merül fel a legkisebb gyanús adat sem. A hivatalos bizottság már meg­állapította az ellopott értékeket, me­lyeket alább részletesen közlünk. Az ellopott értékek hivatalosan megállapított lajstroma szószerint a kö­vetkező ; (Bírói letétből.) 1. ) Blum Gyula elleni ügyben 2 drb. 2017, 2018 sz. 60 frtos „Tisza biz­tositó tár." részvény értéke 120 írt. to­vábbá a 16/1882 bírói letét. 2. ) Baumán Páltól 17 drb. régi hatos lepecsételve, 208 korona 60 fillér és két korona. 72 fillér egy Spigol Jó­zsef által elfogadott váltó bírói letét napló 361 szám. 3). A nagykároíyi kir. járású ál­tal letett egy 13 forintos óraláncz, egy 8 forintos zsebóra, egy 9 frtos gyűrű 3 írt. értékű inggomb, egy négy forint értékű fülön függő, 3 drb. értéktelen tárgy, összes érték 74 korona. 4. ) Reichárd Mórtól lefoglalt ezüst remontour óra érték 10 frt. 5. ) Brüdel Ezékieltől 2 drb. ezüst kanál 3 korona értékben. MARKOVITS EMÁNUER kizárólag honi gyártmányú czipő-üzlete : SZATMÁR, Deák-tér. -------- ----­A téli idényre a legfinomabb férfi-, női-ésgyermekezipőit nagy Választékban ajánlja a Vásárló kÖZÓnSéj) figyelmébe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom