Szatmári Hírlap, 1902 (1. évfolyam, 1-42. szám)

1902-12-14 / 30. szám

SZATMÁRI HÍRLAP. 4 Szatmár, vasárnap 1902. deezember 14. 30 szám. pádon. Krémer, Etsy, Bátosi és Bera Rózsa pompás összjátóka dicséretet érdemel. A premier után Mascagin el­évülhetetlen remeke a „Pnrasztbecsü- let“ került előadásra. A nagyszámú jórészt disztingvált közönség gyö­nyörrel hallgatta a nagy olasz mester hervadhatlan szépségű operáját. Az énekes személyzet tegnap kiállotta a tüzpróbát, mert valóban meglepő pre- ezizitással alakították szerepüket. A siker oroszlánrésze Juhász Ilonát (Santuzza) illeti, ki ragyogó kolora- turával és nagy iskolázottságra valló preczizitással énekelte szerepét. A nyílt színen felhangzó zugó taps méltó elismerése volt művészetének. Boda Turrídut nagyon szépen éne­kelte s különösen meglepett, hogy tenorjának a magas regiszterekben is kiváló csengése van, mely betölti az egész színházat. Csak játszania ne kellene. Ferenczy (Alfió) zengő baritonját szívesen hallgattuk. Lé­ny ay bájos és megvesztegető Lola volt. Gyenge sopránját azonban alig hallottuk a kísérettel. Kubek Ric- hárd karmester verv-vel dirigált. A tegnapi szép előadás az ő érdeme. f. m. ÚJDONSÁGOK. Döntés a tanítók fizetéséről. Es a „Néptanítók Lapja* czikke. Az állami tanítók fizetésének rég­óta vajúdó ügyében — mint tegnapi lapunk távirati rovatában megírtuk — végre megtörtént a döntés. A közok tatásügyi minisztérium a pénzügymi­nisztériummal egyetértőén megállapí­totta a hevesen támadott s forongást keltő alaptervezetnél sokkal e’őnyösebb — bár még mindig nem e'ég előnyös —- végleges tervezetet. Ez az utolsó tervezet, mint újabban értesülünk, egymilliónégyszázezer koronával ja­vítja a négyezer állami tanító helyzetét. Minden rendes tanító, amikor nagyko­rúságát eléri, egyben eléri majd a XI. fizetési osztály harmadik fokozatát. — Addig pedig, épp úgy, mint az a mi­niszteri fogalmazóknál és segédtisztek­nél van, segédtanitóskodik kisebb fizetéssel. A nagykorú tanítónak persze azután még fokozatosan szaporodik a fizetése, a már közölt előbbi tervezet szerint. Ilyenformán, minthogy a taní­tók tizennyolcz-tizenkilencz esztendős korukban kerülnek ki a tanítóképzőből, öt-hat évig élnek ujonoan szervezett segédtanitói állásban. A rendes — nagykorú — tanítók mind megkapják a hétszáz forintos minimumot. A fogal­mazó, számtiszt és Írnok mind hosz- szabb ideig marad ideiglenes napidijasi és fizetés nélkül való állásában s mikor azok a fizetési minimumot elérik, a tanító is — mint a közoktatásügyi miniszter ezt már kijelentette — el fogja érni XI. fizetési osztály első fo­kozatának megfelelő javadalmazását. Néptanítók Lapja, a melyet a közoktatásügyi minisztérium ad ki, mai számában egy czikket közöl a tanítóság mozgalmáról a fizetés ügyében. Ismer­tetjük alább a czikket, de azt hisszük, érdekli a tanítókat s igy szívesen ve­szik, hogy ismertetjük. Mikor a Néptanítók Lapjában, melyet az ország huszonnyolezezer ta­nítója ingyen kaphat meg, rövid kom­müniké jelent meg az állami tanítói fizetés kontemplálásáról, felhangzott a harczkiáltás: Gyerünk Budapestre, til­takozó gyűlésre ! Még mielőtt a gyűlést megtartották volna, — közli a „N. L.u a közoktatásügyi miniszter többször tárgyalt a pénzügyminiszterrel a taní­tók javára, hogy hol lehet tágítani az előzetesen megvázolt keretet. Novem­ber 9-én, a gyűlésen kimondotta aztán a tanítók ott egybegyült része — ezer­ötszáz ember, — hogy mig a fizetés­rendezés az általuk hozott határozatok szerint rendezve nem lesz, a szorosan vett iskolai kötelezettségeken kívül sem­miféle társadalmi tevékenységben (ifjú­sági egyesületek szervezései, népkönyv­tárak vezetése, stb.) részt nem vesznek. Azonkívül a politikai akczió terére lép­nek. A sztrájkszerü hang — attól fél­tek — ellennyomást kelt, de a minisz­térium meg sem mozdult a mozgalom elnyomása czéljából, a kitöréseket egye­sek aberrácziójának tartván. A Népta­nítók Lapja is rezervált állásba vonult s ezt a hallgatást sokat félre magya­rázták. A czikk ezután hosszabb meg- okolással azt bizonyítja, hogy a taní­tóság nem mondhat ki s nem hajthat végre efélo sztrájkszerü határozatot. — Majd visszautasítja azokat a támadáso­kat, a melyek az Eötvös alapot s a ki­rály védősége alá helyezett Tanítók Házá-t érték. Végül kijelenti, hogy kommünikéje egy hivatalos számítás, alaptervezet közlése volt. Erre alapí­tották a további kombinácziókat és megállapították az alaptervezetnél elő­nyösebb végleges tervezetet, mielőtt a tanítók gyűlésre jöttek volna össze a fővárosban. A Lórántffy Zsuzsánna egyesület Felolvasó estélye. Gyors egymásutánban a negye­dik felolvasó estélyt rendezi immár a Lórántffy Zsuzsánna egyesület. Min­den egyes felolvasó estély egy uj ba­bért jelent az agilis egyesület számára. Közönségünk szine-java jelent meg a tegnapi felolvasáson is s da- ozára a rendkívüli hidegnek, különö­sen a hölgyek jelentek meg nagy számban. Az estély, mint rendesen, igen szépen sikerült. Az egyházi énekkar nyitotta meg a felolvasó estélyt. Az ügyesen és kifogástalan harmóniával előadott énekszámot a közönség lelkesen meg­tapsolta. Biki Károly esperes elnöki meg- megnyitója következett ezután. A val­lási türelmetlenségnek állambontó ha­tását fejtegette s költői szárnyalásu megnyitójának konklúziója az volt, hogy a felekezeti viszálykodás mel­lőzésével a különböző társadalmi ele­meknek tömörülni kell a közös haza egységének védelmében, amit csak úgy fogunk elérhetni, ha követjük a szeretet vallásának örökbecsű tanítá­sát; szeressük felebarátainkat úgy, mint önmagunkat. A mély filozófiával előadott el­nöki megnyitót a közönség élvezettel hallgatta. Az estély következő száma Sza­bados Ede főgymn. tanár „Barabás* cziinü költői beszélye volt, mely nagy hatást tett a hallgatókra. Utána a lapokban hirdetett quar­tet! helyett, mely közbejött akadályok miat elmaradt, Biki Kornél czimba- lomjátéka következett, a kit Veres Lajos hegedűvel kísért. A gyújtó magyar dalok zajos tapsot arattak, úgy hogy a kisasszonynak ráadást kellett adni. Komáromy Zoltán dr. Kiss Jó­zsef „Rabasszony~ czimű örök szép balladáját szavalta nagy hattással. Az egyházi énekkar énekszáma zárta be az estélyt. Az énekkar ösz- szevágó előadásáért Saja Sándor kán- tortanitót illeti elismerés. 5 Pénztárvizsgálat. A városházán tegnap délután tartották meg a min­den negyedévben szokásos pénztár­vizsgálatot. A pénztárvizsgáló bizott­ság, melynek a polgármester, a tiszti főügyész, a közgyám, a számvevő és két bizottsági tag voltak a tagjai, egész délután eszközölte a felülvizsgálatot, a legrészletesebben átvizsgátta a pénz­tári kezelést s mindent a legnagyobb rendben talált. ° Befagyott a Szamos. Ama bi­zonyos legöregebb emberek sem igen emlékeznek olyan nagy hidegre, a minő néhány nap óta csonttá fagyasztja az utcza havát és pirosra csípi a bun­dák mögül kandikáló orrokat és füle­ket. A tegnapi napon 16—-17 fok hi­deg volt, éjszaka pedig teljesen befa­gyott a Szamos ami évek óta nem történt meg. A nagy hideg miatt ter­mészetesen csak a nyomorgó szegény­ség panaszkodik, mely a napszámos munkát is alig tudja végezni és igy kenyérkereset nélkül fázlódik. Annál jobban örvendenek a hidegnek a ven­déglősök a kik nem nyugtalankodnak most, mint más években azért, hogy nem hídnak nyárára jeget gyűjteni a vermekbe. * A posta karácsonykor. A ka­rácsonyi idő közeledtével nehéz napok elé néznek a postások. Köztudomásúlag óriási mértékben megszaporodnak ilyen­kor a postai küldemények, melyeket tulajdonképpen a Jézuska küldözget szerteszéjjel, de bizony ö is csak postán küldi, nem angyalok szárnyán. Hiába a czivilizáczíó elől nem lehet kitérni. Erre való tekintettel a postaigazgatósá­gok utasításokkal látják el a közön­séget : 1. Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybecsomagolni nem szabad. 2. Csoma­golásra faláda, vesszőből font kosár, via­szos vagy tiszta közönséges vászon, ki­sebb értékű és csekélyobb súlyú tárgyak­nál pedig erős csomagoló papír haszná­landó. 3. A czimzésnél kiváló gond for­dítandó a czim tiszta kiírására. 4. A czi- met magára a burkolatra kell imi, de ha ez nem lehetséges, úgy a czim fa­táblácskára, bőrdarabra, vagy erős lemez papírra írandó. Felette kívánatos, hogy a feladó novait és lakását, továbbá a czimirat összes adadait feltüntető papír­lap legyen magában a csomagban is el­helyezve arra az esetre, hogy ha a bur­kolaton levő czimirat leesnék. Kívánatos továbbá, hogy a feladó a saját nevét és lakását a csomagon levő czimirat felső részén is kitüntesse, mint a szállítólevé­len szabatosan és részletesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbo szóló élelmi sze­reket tartalmazó csomagok czimirataival nemkülönben az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség- és mennyiség szerint kiírandó. * Hymen. Woisz Ignácz komlód-tótfa- lusi lakos, kereskedő eljegyezte Fried Bella kiasszonyt Nagykárolyból. * Szatmár vármegye és a gyors­vonatok. Szatmár város közigazgatási bizottsága a napokban tárgyalta Hu- gonnai Béla gróf főispánnak a gyors­vonatok visszaállítására vonatkozó elő­terjesztését s természetesen egyhangú­lag hozzájárult az üdvös és közérdekű indítványhoz. Szatmár vármegye köz- igazgatási bizottsága tegnapelőtt tartott ülésén, ugyancsak foglalkozott a főis­pán javaslatával s egyhangúlag elha­tározta, hogy felír Láng Lajos, keros- kedelmi miniszterhez a gyorsvonatok mielőbbi visszaállítása iránt. A város és megye egyesült kérelme minden bi­zonynyal meghallgatásra talál, annyival is inkább, arnenyiben a gyorsvonatok­nak január elsejétől való közlekedését, mint azt már előzőleg is megemlítet­tük, illetékes körök befejezett dolog­nak tartják. * Fűz- és nyárfák elárverezése. Pethő György gazdasági tanácsos köz­hírré teszi, hogy a Szamos job partján a borszegi zsiliptől kezdődő régi tölté­sen a város tulajdonát képező kivágott fűz- és nyárfák e hó 16-án délután 2 órakor a helyszínen nyilvános árveré­sen eladatnak. A venni szándékozók pontosan jelenjenek meg, mert az ár­verést a jelzett időben megkezdik. * A harmadik gyógyszertár Nagy­bányán. A nagybányaiak valószínűleg nagy örömmel veszik tudomásul a teg­napelőtt délelőtt tartott megyei köz­gyűlés azon határozatát, mely szerint megengedik, hogy Nagybányán egy uj patikát létesítsenek. Eddig két gyógy­szertár volt egész Nagybányán, mely a nagyterületű és népes városban kevés nek bizonyult. Az uj gyógyszertár már a közelben megnyílik. * Hirek az anyakönyvi hivatalból. Az anyakönyvi hivatalban a múlt hé­ten a következő bejegyzések történ­tek : Születtek : Kiss Mária, Kozán József, Adlerstein Róza, Fischer Er­zsébet, Kanálos Éva, Róth Dezső Stárk Rózsa, Majtényi György, Va- radi Erzsébet, Jasztrovszky Károly, Katz Juliánná, Varga Róza, Pongrácz György, Bottyán József, Szabó Zol­tán, Bottyán Sándor, Farkas Erzsébet, Házasság; Ehrendfeld Lipót és Ká- hán Róza, Schwartz Sándor és Ro­senberg Róza, Kurta József és Bot­tyán Juliánná, Meghaltak; Januczás Mária, özv. Tóth Bálintné. Frecska Kálmán, Filep György, Gáli Ilona, Karmacsi Sándor, Varga Sándor, Ba­lázs György, Wechsler Szeréna, Szász Irma, Oláh Erzsébet, Feuer Erzsébet, Balaskó Sándor, Kapitány István. * A nagykároly! eset. Laurán Ágoston nagyváradi g. kath. vi kárius mindent elkövet, hogy a nagykárolyi g. kath. hívőket megnyugtassa. Kiküldötte Daraban György udvari lelkészt a nagykárolyi gör. kath. hívekhez, hogy közöttük békét hozzon létre, egyúttal kijelentette, hogy bárkit kérnek, haj­landó nekik lelkészül adni. A hitközség azonban nem fogad el a nagyváradi megyétől senkit s ismeretes álláspont­jához, hogy a munkácsi megyéhez csa- toltassék át, hajhatatlanul ragaszkodik * Rózsaszínű statistika. Október havá­ban a Magyarbirodalomban 10.199 házasságot kötöttek, a mely számból Horvát-Szlavon or­szágra 1099 házasság esik. Csupán a magya anyaországban 9100 házasságot réve szem

Next

/
Oldalképek
Tartalom