Szatmári Gazda, 1916. (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-02-19 / 8. szám

február 19. SZATMÁRI GAZDA 5-ik oldal. nius hó 3-ig meghosszabbítja. Az erről szóló kormány- ; rendelet a közeljövőben fog megjelenni. A cukorrépa termelés kérdése. A kormány Tendeleteí adott ki, mely szerint a nehéz termelési vi­szonyokra való tekintettel a gazdák 4.50—4.80 koronát kapnak métermázsánként a cukorrépáért. Ilyen körülmé­nyek között feltehető, hogy különösen a szerződéses vi- szonbsn lévő gazdák a vállalt egész mennyiséget kiter­melik. Ha azonban mégis előfordul olyan eset, hogy ez nem lehetséges, figyelmeztetjük a gazdaközönséget az ily célból alakítandó döntőbizottságra, melynek kikül­dése iránt február 29-ig kel! a cukorrépatermelés helye szerint illetékes főispánnál a kérelmeket előterjeszteni. Országos állattenyésztési értekezlet. Márcins 5-ikén országos gazdaértekezlet lesz, ezen az értekezleten az OMGE állattenyésztési szakosztálya több fontos kérdést terjeszt elő megvitatás végett a háború következtében beállott állati depekoráció, ennek pótlása, i az állatállomány szaporítása, a hússertés-tenyésztés nagyarányú terjesztésére vonatkozólag. Rendelet a kerti és gazdasági magvak for- galombahozataláról. A kormány rendeletet adott ki, mely szerint megengedte a termelőknek és kereske- I dőknek, akik kerti és gazdasági magvak árusításával a . jelen rendelet életbelépése előtt is rendszeresen foglal- ! koztak, hogy az általuk eddig árusított magvakból lévő i készleteiket a termelőkuek ezentúl is és az esetben is árusíthassák, ha a fennálló rendeletek értelmében ezen i magvak közcélokra igénybe veiteknek tekintendők, vagy csak a Hadiíermény Részvénytársaságnak adhatók el. Kötelesek azonban a fennálló rendeletek szerint közcé- j fokra igénybe vett magvakból náluk levő és elárusi- í fásra szánt készleteiket a Haditermény Részvénytársa- i Ságnál folyó évi február 29-ig bejelenteni. A föidmive- lésügyi miniszter indokolt esetekben a termelőket és kereskedőket felhatalmazhatja, hogy a jelen rendelet ■rendelkezései alá eső magvakat továbbárusitás céljára -a Haái'trmény Részvénytársaság utján még beszerez- j késsenek, úgyszintén, hogy vetőmagul alkalmas kerti I -és gazdasági magvakat a meghatározott mennyiségben í a termelőktől a megállapított legmagasabb árnál ma- j gasabb áron is vásárolhassanak. Az ezen rendelet alap- ' ján forgalomba kerülő magvak csak oly áron árusitha- í tók, a mely a beszerzési költségekhez viszonyítva nem i aránytalanul magas. A Gyapjuközpont megalakítása. A minap tar­totta alakuló közgyűlését az OMGE, az OMKE és a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete közremű­ködésével létesített Magyar Szent Korona Országainak Gyapjuko/poníja r.-t. Az alakuló ülést Weisz Füiöp, az egyesület elnöke vezette, a ki megállapította, hogy a két milhó korona részvénytőke teljesen lejegyeztetett. Áz alakuló közgyűlés a részvénytársaság igazgatósá­gába a kereskedelemügyi minisztérium képviseletében Mály Ferenc dr. min. tanácsost, a földmivelésügyi mi­nisztérium képviseletében Ferdinándy Bertalan min. ta­nácsost és a horvát országos kormány képviseletében Hoffmann Hugó országos iparfelügyelőt, továbbá Weiss Füiöp, Schmidt József, Krolopp Hngó, Hegedűs Kál­mán, Kovácsy Béla, Forster Elek, Politzer Géza, Soms- sich Andor gróf, Somssich Miklós gróf, Hajós Emil, Váli-Szabó Elemér, Guttmann Elemér dr.. Steinberger Jakab, Deutsh Aáiklós, Szende Pál dr., Vogel Samu, Tschörner Ede, Metzler Jenő dr., Keméuy Manó, Serg Vilmos, Totis Rezső, Kammer Hugó és Rejtő Gyula dr. tagokat választotta meg. A felügyelő-bizottság tagjaivá megválasztották a következőket: Mutschenbacher Emil dr., Schiller Ottó dr. és Katona Sándor dr. Az alakuló közgyűlés után az igazgatóság tartott ülést, a melyen a részvénytársaság elnökévé Weiss Fülöpöt, alelnökeivé pedig Schmidt Józsefet és Krolopp Hugót választot­ták meg. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: szat- márnémetii Szatmárzsadány. Veszettség: avasi Avasfeisőfalu, Komorzán; nagy­károlyi Csauáios, Iriny,' Szaniszló. Ragadós száj- és körömfájás: avasi Avasfeisőfalu 3 u., A vasú j falu 5 u., Mózesfalva 10 u., szatmárné- meíii Sárközujlak m. Rühkór: avasi Avaslekence 4 u. ló, Avasujváros t. ló, Rózsapallag 2 u. ló, Vámfalu m. ló; csenged Óvári 1 u. és 1 t. ió, Ura 2 u. lő; erdődi Erdőd ló, Királydaróc ló; mátészalkai Pábiánháza 2 u. ló, Gebe 2 u. és 1 t. ló, Mátészalka ló, Nyircsaholy ló, Nyír­császári ló, Nyírmeggyes t. ló, Tunyog 2 u. ós 1 t. ló, Vitka t. ló; nagykárolyi Genes 2 u. ló,; szatmárnémeti Batiz ló, Nagypeleske ló; szinérváraljai Apa t. ló, Szi- nérváralja 3 u. ló; Nagybánya ló; Nagykároly 2 u. ló. Sertéspestis: erdődi Királydaróc; mátészalkai Nagy­dobos 4 u , Nyírmeggyes 1.; nagykárolyi Börvely t., Csormaköz t., Genes, Kismajtény m., Krasznas'zentmik- lós 5 u., szatmárnémeti Arnac 3 u.; Sándorhomok m. Használt, de t.ljesen jó karban levő gőzekék legkényelmesebben beszerezhetők Jaulusz I. János gazdasági szaktanácsos irodája utján (Budapest 11. Margit körút 31—33.) Egyesületünk heremagtisztitó raktára Szat- már, Petőfi-utca 19. számú ház (Farkas Antal dr. ügyvéd tulajdona) pincehelyiségeiben. Beje­lentések az egyesület titkári hivatalához (Deák- tér 23. városi bérpalota) intézendők. Kender- és napraforgó vetőmagot keres az egyesület titkári hivatala. Keresek kertészt ki konyha és virág kerté­szetben valamint a gyümölcs termelésben jártas. Teljes felvilágosítást nyújt e lap szerkesztősége. Felelős szerkesztő: Világossy Gáspár egyl. titkár. Szerkesztő: Riszdorfer Imre. Lapkiadó és kiadóhivatali főnök: Szász Ferencz. \ r

Next

/
Oldalképek
Tartalom