Szatmári Gazda, 1915. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-05 / 23. szám

junius 5. SZATMÁRI GAZDA 5-ik oldal. Szőlőmivelésünk érdekében. A m. kir. köz­ponti szőlészeti kísérleti állomás és Ampelológiai Intézet figyelmeztetni kívánja a szőlősgazdákat, hogy a peronos­pora elleni védekezés terén, — tekintettel a változékony, sokhelyen zivataros időjárásra — valamint a rézgálicnak mindenfelé, nemcsak nálunk, hanem az összes többi sző- lőmivelő országokban tapasztalható kisebb-nagyobb hi­ányára, igyekezzenek a permetezés körül a lehető leg­nagyobb takarékossággal eljárni. Az Ampelológiai Inté­zet nevezetesen azt ajánlja a szőlősgazdáknak, hogy a rézgálicot törekedjenek a lehetőségig úgy osztani be, hogy abból legalább a szokásos három fő permetezést (a virágzás előttit, a virágzás utánit kötéskor s a zsen- dülés körülit) okvetlen elvégezhessék. Permetezőié ké­szítés céljából a vasgálicot és a rézgálicot összekeverni nem helyes, mert mindenik csak külön alkalmazva felel meg legjobban céljának. Egy przemysli orosz fogoly Nagyváradon. A Przemysl alatt tartó csatákban elfogott orosz seregből j sok fogoiy érkezett a napokban Nagyváradra, a hol közülök egy közkatona érdekes do;got mondott el. Az j orosz a Kaukázusból való és a polgári életben müla- j katos. Elbeszéléséből a következőket adjuk: i — Mióta a galíciai nagy visszavonulás tart, azóta ! csak napi 3 kopek zsoldot kapunk. A zsold redukálá- j sát azzal indokolták a tisztek, hogy félnek attó', hogy j elfognak bennünket és akkor sok orosz pénz kerül az ellenség kezébe. A visszavonulás óta az élelmezés hi­hetetlenül silány. Oly gyakran kellett ugyanis visszavo­nulnunk, hogy minden élelmiszerünket hátra kellett hagynunk. í z ország belsejéből pedig borzalmas lassu.- ságga! küldik a pótlást. A katonák közt nagy az elé- gületlenség; közösen állapodtak meg abban, hogy a legelső alkalommal megadják magukat. Hogy némi el- lentállást fejtettek ki, annak az az oka, hogy mióta tö­megesen adták meg magukat, a hadvezetőség parancsba adta, hogy az, aki elfogadható ok nélkül adja meg ma­gát, családja utján fog bűnhődni. A büntetés pedig Szibéria. Én januárban a Kaukázusban egy fogoly- különitmény őrizetével voltam megbízva. A foglyok közt legkevesebb volt a magyar, de ezek úgy viselkedtek, mintha már ott is mi lettünk volna az ő foglyuk. Meg­történt, hogy mikor sétára kisértük a magyarokat, nem akartak arra menni, a merre parancsoltuk, mire fegy­verrel akartuk őket kényszeríteni. Erre a magyarok puszta kézzel jöttek nekünk, s verekedéssel küzdötíék ki beleegyezésünket ahhoz, hogy mi is arra menjünk, a merre ők akarják. Legérdekesebb volt a dologban, hogy a falu lakosságának tetszett a foglyok fellépése és ju­talmul minden jóval ellátták őket. A Przemysl körül felállított 30 és feles motorütegek borzalmas tüzelése szinte megőrjíti az embert. Az egyik fedezékből tanúja voltam annak, a mikor egy ilyen lövedék a betonpán­célt úgy szétrombolta, hogy semmi sem maradt belőle. A fedezékben százszámra feküdt a szétdarabolt hulla és fegyver. Én éltől a fedezéktől fél kilométerre jutottam fogságba, hála az Isiennek. Felkérjük egyesületünk tagjait szíveskedje­nek úgy a folyó, mint a hátrálékos tagdijakat befizetni. Egyesületünk a mai nehéz viszonyok mellett még nagyobb áldozatok árán képes csak működését — melyre a nyomasztó gazdasági vi­szonyok miatt fokozottabb szükség van—fenn­tartani; ezenkívül egyes jelentékeny jövedelmi források éppen a háború okozta körülmények miatt vagy kevesbedtek, vagy egészen megszűn­tek, igy tehát a tagdijak rendes befolyására feltétlen szükségünk van. Tagdíjakat kérjük: Szatmármegyei Gazdasági Egyesület pénztára Szatmár, Szatmárvármegyei takarékpénztár címre küldeni. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: csengeri Csenger, Nagygéc t.; mátészalkai Győrtelek; szatmár- németii Nagypeleske; szinérváraljai Apa t., Aranyos­meggyes t.; Nagybánya. Veszettség: avasi Avasfelsöfalu; csengeri Csenger, Csengerujfalu, Szamosangyalos, Szatmárököritó, Vetés; erdődi Nagyszokond; fehérgyarmati Cégénydányád; mátészalkai Fábiánháza; nagybányai Tőkésbánya; szi- nérvárai jai Aranyos meggyes. Kissikárló; Nagybánya. Ragadós száj- és körömfájás: avasi Avasujváros 4 u., Komorzán u.; csengeri Rozsály 95 u.; nagybá­nyai Felsősándorfalu 9 u.; szatmárnémeti Kishódos 5 u., Puszíadaróc 6 u. Ivarszervi hólyagos kiütés: nagykárolyi Börvely ló. Rühkór: avasi Avasfelsöfalu ló; csengeri Óvári t. ló, Ura t. ló; fehérgyarmati Jánk ló, Panyola ló; má­tészalkai Fábiánháza ló, Győrtelek 7 u. ló, Nagyecsed 13 u. ló, Vitka 2 u. ló; nagybányai Miszbánya ló, Miszmogyorós 2 u. ló, Misztótfalu ló; nagykárolyi Genes 1 u. és 1 t. ló, Kismajtény ló; Mérk 2 u. ló, Penészlek 4 u. ló; nagysomkuti Bucsonfalva ló, Som- kutpataka 2 u. ló; szatmárnémetii Nagypeleske ló, Sza- moskrassó 2 u. ló; Nagykároly ló. Sertéspestis: csengeri Ura t., Vetés t.; fehérgyar­mati Nagyszekeres t.; nagykárolyi Börvely t., Szaniszló, Vállaj t.__________________________________________ Felelős szerkesztő: Világossy Gáspár egyl. titkár. Szerkesztő: Riszdorfer Imre. Lapkiadó és kiadóhivatali főnök: Szász Ferencz. Pettyéni gazdaságába gazdát keres Böszörményi Sándor. Gál Jenő mérnöki irodáját Szatmáron, Bercsényi-utca 33. szám alá helyezte át. Tele­fon szám: 189.

Next

/
Oldalképek
Tartalom