Szatmári Gazda, 1915. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-03-06 / 10. szám

VII. évfolyam. Ssttnár, 1915. március 6. 10. szám. Elmarad az idei bikavásár. 1 * * « ■ * ■» • 4 A nagykárolyi gazdasági ftlügyijld&ig ar­ról értesítetté egyesületünket, hogy megfelelő hitel hiányában bikavásárunkon nem jelenhetik meg, igy azon, községek részére tenyésstapaállatokat nem vásárolhat Miután miniszteri rendelkezés alapján idegen vármegyéből vevő közönségre szintén nem számíthatunk,egyesületünk vezetősége ez ez idei bika vásárt nem tartja? meg, mivei nem akarunk \ gazdáinknak fölösleges költségeket okozni. A midón ezt tudomásul hozzuk, felhívjuk gazdáinkat, hogy eladó bikáikat a kar, faj és :. ár megnevezése Mellett a nagykáro/yi gazdasági i felügyelőséghez sürgősen jelentsék be. * mm,,,, ■ mm«. .......................... ............. ■-*■«■»»»■»« i * v- ■ • ‘ ’ '-•» '* ■ . ' • .*> : ’ r •* ./ *' Egyesületünk életéből. >•• • . ‘ '4;" - ' ■ ‘ :*• .I ■* 1 ... Á háború kitörése óta egyenftíetüttk t. bó j 4-én tartotta első választmányi Ülését4 eddig nem hívhatta össze az elnökség a választmányt már azért sem, mivel az elhalasztott s ennek dacára a megjelentek áltól megtartat! jiU: 2&Í közgyűlés határozató meg lett felebbezve, már pedig e gyűlésen megjelentek az uj választmányt is megválasztották, igy tehát a felebbezés el­döntéséig nem lehetett tudni az uj, vagy a régi választmány illetékes-e az ügyek intézésére. Ily körülmények között az elnökség együt­tesen megállapodott abban, hogy az amúgy is sürgős és jó részt a háborúval összefüggő ügye­ket elnökileg intézi el, a mi meg is történt. Miután a Nméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisztérium a felebbezést illetőleg döntött, a választmányi ülés összehívható volt. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület f. évi már­cius 4-én délelőtt 1! őrskor Szamáron a városháza tanácstermében igazgató választmányi ülést tartott. jelen voltak: Böszörményi Emil dr. cgyl. alelnök, Dalnoka* Andor dr. egyl. jogtanácsos, Riszdorfer Imre egyl. titkár helyettes, Cholnoky Imre, Daröczy Endre, Horváth Bertalan, Fried Dezső, Isaák Elemér, Kereszt- •zegfcy Lajos, Kölcsey Gábor, Petbeő György, Rátz Ele­mér, í^zegtdy Antal, Szilágyi Béla választmányi tagok. Böszörményi Emil dr. egyl. alelnök a megjelente­ket Üdvözölve az aiést megnyitotta. Ifcotttlés jegyzőkönyve felolvasás után hitéleti t­tetőt ' Ezután felszólalt Isták Elemér választmányi tag s kijelenti, (tégy ez egyesület jelenlegi elnökségének és válazztnráoyának mandátuma lejárt, tehát a választmányi Ülés óéin tartható meg, hosszabb vita fejlődött ki e tárgynál melyben részt vettek JCcresztszeghy Lajos dr., .Cbotaok? Imre, Damokes Andor dr., Böszörményi Emil din.ftátz Elemér, Darőczy Endre, a felszólalások na­gyobbá* «da irányultak, hogy a régi tisztviselők j»g- gyakerfat szerint megtartják helyüket az újak megvá- twzttrttó. A felszólalások alapján elnök kimondotta azt a határozatot, hogy jelen választmányi ülés határozatai hivatalból terjesztessenek az összehívandó közgyűlés elé elé s ez mondjon a határozatok érvényessége felett vé­leményt. Ezután Riszdorfer Imre előadó felolvassa az el­nökség következő jelentést az egyesületnek a háborús idők alatti működéséről:

Next

/
Oldalképek
Tartalom