Szatmári Gazda, 1915. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-02 / 1. szám

2-v: oldal. SZATMÁRI GAZDA január 2. a maguk körében buzdítással, felvilágosítással és tanácsadással, különösen pedig példaadás­sal arra törekedni, hogy egyetlen arravaló ba­rázda se maradjon bevetetlenül és egyetlen munkáskéz se maradjon munka nélkül. Erre a tanító, buzdító, szervező munkára hívom fel ma a gazdasági egyesületeket és az azokban tömörült gazdatársadalmat. Ennek a munkának a sikeres teljesítése éppen olyan kötelesség és éppen olyan dicsőség, mint ha­zánk határainak, fennállásának és becsületének megvédelmezése a fegyverek erejével. Minden áldozatot egyetértő hazafias lelke­sedéssel, teljes bizalommal hoz meg az ország valamennyi polgára, hogy csodálattal kell adóz­nunk a nemzet erejének, a mely minden ne­hézség legyőzése után kell, hogy diadalmas és tartós békéhez segítsen bennünket. Ezért a bé­kéért foly a mi nagy önvédelmi harcunk, a füstölgő romokból és kiomló vérből kell kifa­kadnia jövő fejlődésünk virágának. * * * Az 0. M. G. E. nagynevű elnökének felhívása egyesületünket nem találta készületlenül, mivel elnök­ségünk már előzőleg felkérte egyes gazdatársainkat, kik mindenkor kivették osztályrészüket a szociális mun­kából, hogy tisztán hazafiasságból legyenek egyesüle­tünk segítségére ebben a fontos s hazánkra is messze kiható akcióban. A szétküldött felhívás a következő: TISZTELT GAZDATARS! Három egymásután következő rósz gazdasági esz­tendő súlyos csapásait nehezítik meg a mai háborús viszonyok. Különösen gazdáink érzik a mai nehéz viszonyo­kat, mert hiszen nemcsak teljesen kimerültek anyagilag, de a földet megmunkáló elem is nem az eke szarvánál, de édes hazánk jövendő boldogulásának érdekében a lövészárkokban élethalál harcot folytat régi, ádáz el­leneinkkel. A haza védelme folyton újabb és újabb csapato­kat kíván, de ugyanekkor megköveteli, hogy ez a ter­mő föld gondoskodjék harcoló véreink élelmezéséről is, mert hiszen ma teljesen magunkra vagyunk utalva, ha mi nem termelünk, vitéz csapatainkat és az ország népét nem tudjuk élelmezni. A haza érdekében tehát szükséges, hogy a jövő évben legalább is annyit arassunk, a mennyit normális viszonyok mellett szoktunk. Ezt emberileg biztosítani ma első rendű hazafias kötelességünk. Ezt azonban csak úgy érhetjük el, ha dacára az erősen megcsappant munkaerőnek a tavaszi vetést és az összes mezőgazda- sági munkákat idejekorán végezhetjük. E célból egyesületünk tervbe vette, hogy gazda­sági előadások utján lép a gazdaközönséggel közvetlen érintkezésbe, a melyeken meghallgatja a panaszokat, meggyőződve a cél érdekében feltétlenül szükséges te­endőkről, esetleg a kormányhoz fordul konkrét javas­lattal. Miután ma a kormány gazdasági előadások jutal­mazására hitellel nem rendelkezik, azon kérelemmel fordulunk t. Gazdatárshoz, szíveskedjék a járás terüle­tén 4—5 községben ily előadás megtartására tisztán hazafiasságból vállalkozni s hazánk boldogulásához ez utón is hozzájárulni. Tisztelettel felkérjük szíveskedjék sürgősen kö­zölni, hogy mely községben hajlandó ily előadásokat taitani, mely esetben az előadásokra vonatkozó útmuta­tást mi haladéktalanul b. címére megküldjük. Szatmár, 1914. december 18. Hazafias üdvözlettel: az Elnökség. * * * A felhívást a midőn közöljük, felkérjük gazdáinkat, kik ebben az akcióban részt venni kívánnak, szíveskedjenek elhatározásukról egye­sületünk titkári hivatalát sürgősen értesíteni s egyszersmint a felhívás értelmében megnevezni azon községeket, hol ily előadások megtartá­sára vállalkoznak. Kerti terményeink háziipari értékesítése érdekében. A folyamatban levő világháború rendkívül sok olyanra megtanít bennünket, amit máskor vagy észre se veszünk, vagy legalább is figyelem nélkül haladunk el mellette. Megtanít bennünket egyebek közt a határozott és céltudatos gyors cselekvésre és a jövendő munkás­ságnak alaposabb, gondosabb és célszerűbb előkészí­tésére. Azt a nagy tanulságot is leszűrhettük az eddigi eseményekből, hogy az a nemzet alapozza meg legjob­ban a maga részére a jövendőt, amelyik minden cselek­vést, minden gondolatot, sőt minden vágyat a közös nemzeti nagy cél szolgálatába tud úgy állítani, hogy abban a nagy gépezetben, melyet a nemzet egésze al­kot, úgy békében mint háborúban, minden szög, min­den csavar a maga helyén legyen és egyenként is együt­tesen is, mindenkor zavar nélkül, teljes tökéletességgel végezze a munkát, mely reá vár. Az ember-csavart pe­dig — mondjuk igy — a gép-csavar fölé az erkölcsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom