Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-11-04 / 44. szám

november 4. SZATMÁRI GAZDA 6-ik old«! Egyesületi bronzéremmel: Orosz Alajos íőgymná&i«- urai tanár Szatmárnémeti, Komárony István urad. intéző Szaniszló,Halassy Lásizló urad. főerdész' Jánk. Elismerő oklevéltel: Neuschlosz Jenő Szatmárné­meti, WeszeJovszky Béla építész Szatmárnémeti. C) Nyers termék, fűrész- és faragott áruért: Egyesületi aranyéremmel: Avas szatmári Igőzfürés^! részv. társ. Egyesületi ezüstéremmel: Kosa Bertalan Szatmár­németi. Elismeic oklevéllel: Müller János igazgató, Kös- tenbaum Béla lapátgyáros Szatmárnémeti, Jankóvics Mihály Avasfelsőfalu. D) Vegyes tárgyakért. Egyesületi aranyéremmel: Ferenczy Lajos kir. al- erdöfel ügyelő a Szatmárvármegyei erdők gazdasági le­írásának összeállitá^áért és vadászati tárgyaiért Deb­recen. Egyesületi ezüstéremmel: Felsőbánya szab. kir. vá­ros erdei mohából készült szőnyegért, Gábor Sándor m. kir. erdőtanácsos saját találmányi! magvetőért, Ornit- hológiai központ madárvédelmi tárgyakért Budapest, M. kir. állami Erdőihivatal gyümölcsészeti tárgyaiért és gyü­mölcsös gazdasági berendezéséről készített lüzemterv- ért és térképért Nagykároly, Bikfalvy József urad. fő- erdész saját találmányu térszámitó műszerért Dolha, Bikfalvy Albert földbirtokos régi fegyvergyűjteményért Berend, Heider V. és fia Freudenthal (Osztrák Szilézia) saját készitményü vadász ékszerekért. Egyesületi bronzéremmel: Plöki és Haas gyáros fészékodukért Budapest, Lemezgyár legeltetési tilalmi táblákért Szomolnok, Koós Gábor Szatmárnémeti keres­kedő sport cikkeiért, Ragályi Kálmán Szatmárnémeti ke­reskedő sport cikkeiért. Elismerő oklevéllel: Neumann és társa Budapesft, Jeney György nyug. kir. táblabiró bemutatott darázsfé- székért, Ócsvár Rezső fögymniá^jiumi tanár tájkép fesF tésért Szatmárnémeti, Görög László városi erdőőr mo­dell készítésért Szatmárzsadány, Rumpold Gyula ven­déglős erdei gyümölcs konzervekért Felsőbánya, Sol­tész Miklós városgazda füles baglyaiért, Jankóvics Mi­hály szépbükk és juharfafaragványaiért Avasfekfőfalu. Különfélék. Egyesületünk egyik régi tagjának ravatalánál állottunk f. hó 1.-én. Becsületben inegőszült tipikus magyar gazdát temettünk. Egyesületünk számos tagja jelent meg a ma már néhai jó Buday bácsi ravatalánál s mindnyájan, kik ismertük Elhalálozás. az ő áldott jó lelkét, könnyezve vettük körül a virághal­mazzal borított rideg koporsót. A iiii fájdalmunknál csak az annyira szeretett és szerető család fájdalma volt nagyobb. Nyújtson azon­ban vigaszt, iiogy a hosszú, kinos fájdalmak után ál­dás volt az elhunytra a halál. Abban a földben, melyet egy emberöltőn keresz­tül müveit, legyen pihenése csendes és uyugodt! A család a küvetkező gyászjelentést adta ki; Alantirottak a legmélyebb fájdalommal tudatják a legjobb férjnek, apának, nagyapának és rokonnak, bölcsei Buday Józsefnek Szatmárvármegye törvényha­tósági biz. tagjának, Nagy-Kolcson f. hó 30,-án d. u. 4 órakor hosszas Szenvedés után, életének 63-ik évé­ben történt gyászos elhunyták A megboldogult hűlt te- ' eme, — Nagy-Kolcson f. hó 31.-én d. u. 3 órakor, a I r. kath. egyház szertartása szerint váló beszentelés Után, | Szatmárnémetiben nbv. 1-én d. u. 3 és fél órakor ! fog a r. kath sirkert kápolnájából örök nyugalomra helyeztetni. A kedves halott lelkinyugalmáért az en­gesztelő szent mise áldozat nov. hó 2-án reggel 8 óra­kor fog a szatmári székesegyházban a Mindenhatónak bemutáttatni. Nagy-Kolcs, 191 i. október hó 30.-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Buday Józsefrté Vajay Ilona özvegye. Özv. Fogarassy Józsefné Buday Róza gyermeke. Fogarassy József unokája. Özv. Szent- pály Jenőné Buday Hermin unokatestvére. Temetése f. hó 1.-én d. u. 4 órakor volt a hi- dontuli sirkert kápolnájából. A gyászszertartáson az el­hunyt barátai, ismerősei közül számosán jelentek meg. A ravataltól a sírig a koporsót az elhunyt földesura dr. Böszörményi Emii egyesületünk alelnöke, és az elhunyt barátai, tisztelői szintén egyesületünk tagjai vitték. A szeretetnek, ragaszkodásnak és a kölcsönös megbecsü­lésnek ily közvetlen megnyilvánulását életemben inég soha nem láttam; soha el nem mosódó emlékként őr­zöm ineg azt a képet, a mint a földesur becsületes gazdatisztjének hűlt tetemét könnyes szemekkel viszi utolsó útjára, s bucsuzásul könnyezve dobja az első rö- j göt a mindent elnyelő sírba ... . . . Talán azok a régi magyar emberek még sem vesztek ki egészen ... Országos állatvásárok vármegyénkben. Novem­ber 6-án N.-Károlyban; 7.-én Aranyosmegyesen és Krasznabélteken; 8-án Nagysmkuton; 10.-én Erdőszádán; 13.-án Nagybányán; 14.-én Szamoskrassón; 16.-án Ki- ' rálydarókon; 17.-én Csengeren; 20.-án Mátészalkán és j Misztótfaluban. 21.-én Szatmár-Németiben. Módéra halgazdaság kisgazdák kezében. A gyomai j kisgazdák, mint kőrösmenti partbirtokosok elhatároz­ták, hogy modern halgazdaságot létesítenek. A terveket az országos halászati felügyelőség készíti el. Tenyészállat árverés a TattersaUban. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete által a földmivelésügyi kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom