Szatmári Gazda, 1910. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-07-16 / 28. szám

6-ik oldal SZATMÁRI GAZDA julius 16. köz t., Mérk t., Mezőterem m., Szaniszló; szatmár- németii Batiz 2 u., Botpalád 5 u.; Tisztaberek rn. í szinérváraljai Borválaszut 15 u., Nagykároly 6 u. Szatmári állat vásár. A julius hó 13.-i szatmári állatvásár csekély fel­hajtás és magas árak mellett folyt le. Felhajtatott: 200 ló, — juh, 394 sertés, 619 szarvasmarha, 147 malacz. Vasúton elszállíttatott: 184 szarvasmarha, 215 ser­tés, — juh. Felelős szerkesztő: Világossy Gáspár egyl. titkár. Segédszerkesztő: Rlszdorfer Imre. Főmunkatárs: Böszörményi Emil dr. Tagdíj nyugtázás. Előre Hátr. 1910. Ossz. Hiv. lap 22. számában nyugt. 24 658 658 1340 175 Győry László Géberjén 2 2 176 Kanizsay Imre P.-Daróc 12 6 18 177 Németh Lajos Ököritó 66 6 72 178 Szabó Albert Koltó 12 2 14 179 Meszes Mátyás Kis Kun Majsa 18 6 24 180 id. Magos Gedeon Egri 2 2 181 Svábi Sándor Kökönyösd 6 6 182 Szikszay Imre Szatmárhegy 2 2 183 Kovásznay Zsigmond Batiz 12 6 18 184 Váczy Mihály Mikola 8 2 10 185 Borgyas Ferenc Ombod 6 2 8 186 K. Nagy Sándor Óvári 6 6 187 Kincs Dániel Szamosujlak 2 2 188 Deák László Kisnamény 6 6 189 Pongrácz Imre Csenger 6 6 12 í 190 Kádár Gáspár Egri 2 2 191 Rácz Béla Dunapataj 12 12 ! 192 ifj. Kovács Gedeon Ér-Körtv. 2 2 193 Gödény Sándor Szatmár 6 6 Összesen: 24 812 728 1564 Forgalmi Bank Részvénytársaság Szatmár, Batthyányi-u. 1. — körcsarnok épület. — Alaptőke 700,000 korona. Elfogad betéteket gyümölcsöztetés végett a legmagasabb kamat mellett Leszámítol bel- és külföldi váltókat. Vesz és elad értékpapírokat, bevált kül­földi pénzeket és értékeket, továbbá szelvé­nyeket a legmagasabb árfolyamon. Folyósít törlesztéses kölcsönöket a legelőnyösebb feltételek mellett. Drága kamatú kölcsönöket olcsóbb kölcsönre konvertál s foglalkozik mindennemű a takarékpénztári és kereskedelmi üzletágakba vágó ügyletekkel. Telefon: 263. sz. „Északkeleti Könyvnyomda“ Szatmárnémeti (Zárdával szemben). Telefon szám : 284. ízléses kivitelben, gyorsan, pontosan készít mindenféle nyomtatványokat a legjutányosabb árért. Vidéki megrendelések azonnal teljesíttetnek. Az „ÉSZAKKELET“ független politikai lap szerkesztősége és kiadóhivatala. — Az „Északkelet“ előfizetési ára egész évre 4 korona, j TANULÓUL felvesz az „Északkeleti Könyv­nyomda“ teljes ellátással vagy megfelelő fizetéssel egy vidéki 12—14 éves fiút, aki az elemi iskolát sikerrel végezte. CLAYTON & SHUTTLEWORTH tT' Budapest, váoííl.feörtit 63, által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak : Locomobllok és cséplőgépek, benzinmotoros cséplőkész letek, magánjáró gőzgépek, szalmakazalozók, lóhere- cséolők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszálógópek, 1 n-a-okrakó- és kévekötő-aratógépek, szénagyüjtők, »■széna- és szalmasajtók, boronák, sorvetögépek, A Planet jr. kapálók, kukoricza-morzsolók, szecska-^ ^Égt, vágók, répavágók, darálók, őrlőmalmok, egye­temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és Jam minden egyéb mezőgazdasági gépek. AW

Next

/
Oldalképek
Tartalom