Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-12-04 / 49. szám

6-ik oldal SZATMÁRI GAZDA december 4. szerzett férfiú emlékét kegyeletesen és hasznosan meg­örökíthessék. Adományok az OMGE. pénztárához (Bu­dapest, IX., Köztelek-utca 8.) küldendők, mely a be­küldött legszerényebb összeget is nyilvánosan fog nyugtázni. A világ gabona termése. Most jelent meg a m. kir. földmivelésügyi minisztérium kiadásában, „A világ gabona termése 1909. évben“ cimii füzet, mely a konzulátusok utján beérkezett termés adatokat tar­talmazza. Nem lesz érdektelen gazdáink előtt, ha kö­zöljük, hogy az 1909. évben a világon termett búza 939 millió, rozs 447 millió, árpa 370 millió, zab 652 millió, tengeri 1040 millió vagyis összesen 3448 millió métermázsa a múlt évi 3166 millió q.-val szemben. Az idén tehát 282 millió q.-val több volt a termés a tavalyinál. Pálinkafőzőknek. A pénzügyminisztérium ve­zetésével megbízott miniszterelnök rendeletet adott ki a szeszadóról szóló 1899: XX. t.c. végrehajtása iránt kiadott utasítás 8. szakaszának módosítása tárgyában és igy szól: Azoknak a vállalkozóknak, akik saját bortermelésükből nyert olyan szőlőtörkölyt fordítanak szesztermelésre, melynek alkoholtartalma lőre (törköly­bor, csiger) készítése céljából vízzel történt kilúgozás folytán már igen csekély, bélyegmentes kérvényük folytán a pénzügyigazgatóság a törvény 38. szaka­szának b) pontjában két fokkal megszabott alkohol nyeredéket egy fokra, vagy az 1 és 2 fok között meg­állapítható más méretre szállíthatja le, ha folyamodók a kérvénnyel az illetékes hatóság (községi elöljáróság, polgármester) által igazolással ellátott bejelentést be­nyújtják. Az 1899. évi XX. t.-c. végrehajtása iránt kiadott utasítás 8. szakasza alapján eddig adott ked­vezmények hatályukat vesztik. „Aradi Gazda Naptár“ tizedik évfolyama je­lent meg Keller Iván az Aradvármegyei Gazdasági Egyesület ügyvezető titkára szerkesztésében. A nap­tári részen s a szokásos bélyegilleték-táblázaton, vá­sárjegyzéken stb.-in kívül talál benne az olvasó szó­rakoztató olvasmányra is. Megtalálja benne a gazda a gazdaságban szükséges havi teendők felsorolását s egyéb jó tanácsokat, melyeknek hasznát veheti. A csinosan kiállított füzet ára 30 fillér, megrendelhető a szerzőnél Aradon. A korcsmáros büntetése. Felmerült konkrét tényből kifolyólag elvi jelentőségű határozatban mon­dotta ki a magyar királyi belügyminiszter, hogy az a korcsmáros, aki italnemüelcet zálogba adott tárgyak ellenében hitelben szolgáltat ki, a korcsmái hitelről szóló 1883. évi XXV. törvénycikk 26. §-a alapján nem büntethető. A hadseregszállitás származási okmányai. Annak bizonyítására, hogy a hadsereg részére való szállításoknál a felajánlott áru tényleg hazai termék, a gazdáktól és kereskedőktől egyaránt megkívánja a hadvezetőség az áru honi származásának okmányszerü igazolását, és pedig a község által kiállítandó szár­mazási bizonyítvány által. A földmivelésügyi minisz­ter a bizonyítványok hélyegmentességét eszközölte ki a pénzügyminiszternél, s felkérte a belügyminisztert is, hogy a közigazgatási hatóságoknak a származási bizonyítványok díjtalan kiállítására eljárási utasítást adjon. A mezőgazdasági ingatlanon űzött zsaroló­gazdálkodás minősítése. Fölmerült esetből kifolyó­lag elvi jelentőségű határozatban mondotta ki a bu­dapesti kir. tábla, hogy a mezőgazdasági ingatlan termőképességében a zsarológazdálkodás folytán beál­lott csökkenés az állag sérelmének tekintendő. Ha tehát a haszonélvezetre jogosult a haszonélvezet tár­gyául szolgáló mezőgazdasági ingatlanok termőképes­ségét zsaroló gazdálkodásával rontja, a tulajdonos jogszerűen igényelheti, hogy a haszonélvező adjon biztosítékot, mely a termőképességnek a haszonélve­zet megszűntekor még mindig fenforgó rosszabbodása által a tulajdonosra háramló kár megtérítésére szolgál. (1909. jun. 26. G. 231|1909. sz. a.) Országos állatvásárok vármegyénkben. De­cember 6-án Nagykárolyban és Sárközön, 7.-én Nagy- ecseden, 9-én Erdődön, 13-án Fehérgyarmaton, 19-én Hagymásláposon, 21-én Aranyosmegyesen és Kraszna- bélteken, 23-án Királydaróczon, 24-én Csengeren. Nyultenyésztők figyelmébe. Házinyultenyész- tők Országos Szövetsége (Budapest, Csillaghegy) a nyultenyésztő egyesületek egyesítését és házinyulte- nyésztés országos elterjesztését és általánosítását tűzte ki céljául s bármily nyultenyésztési ügyben szívesen áll rendelkezésére az egyesület tagjainak; megjegyzendő, hogy a szövetség szaklapjának a „Házinyultenyésztés és Értékesítésének minden egyes száma szakszerűen foglalkozik a házinyultenyésztéssel és értékesítéssel. A szövetségbe való belépést különösen ajánljuk nyul- tenyésztőink figyelmébe. Határjelzés. A törvény szerint minden birtokos köteles birtokhatárának megjelölésére jól látható jele­ket felállítani. A földmivelésügyi miniszter újabban rendeletileg felhívta a közigazgatási hatóságokat a csaknem feledésbe ment törvényrendelkezés érvénye­sítésére. A hiányokat a mulasztók költségére a ható­ságok fogják pótolni. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: avasi Avasujváros ; mátészalkai Olcsva ; nagybányai Misz- tótfalu ; szatmárnémeti Nagypeleske 1., Pusztadarócz, Sárköz, Szamoskrassó. Veszettség : csenged Szamos- dob ; erdődi Királydarócz, Résztelek ; nagykárolyi Krasznaszentmiklós; Felsőbánya. Ivarszervi hólyagos kiütés : mátaszalkai Kántorjánosi 2 u. szm. Riihkór : avasi Tartolcz 3 u. ló. Sertésorbánc : csengeri Kom- lódtótfalu, Óvári ; fehérgyarmati Darnó 5 u., Nemes- borzova ; mátészalkai Nyirgebe t. Sertésvész: csengeri Csengerujfalu m., Gacsály, Szamosdara, Tyúkod; er­dődi Erdőd 5 u., Királydarócz ; fehérgyarmati Kérsem- jén t., Kisnamény, Matolcs 9 u., Panyoia 9 u., Vá- mosorosi; mátészalkai Nagypobos t., Nyirmegyes ; nagykárolyi Börvely, Szaniszló t. ; nagysomkuti Kis- bozinta; szatmárnémeti Lázári m., Mikola 3 u., Sán- dorhomok, Sárközujlak 4 u., Szatmárzsadány ; m. Szatmárnémeti. Lépfene. Tagdíj nyugtázás. Alap. Előre Hátr. 1909. Ossz. Áthozat 140 TT 184 672 1007 175 Szintay Kálmán Érendréd 6 6 12 176 Sváby Sándor Kökényesd 6 6 177 Boros János ev. lelkész Nagykároly 2 2 178 Boros Zoltán Aranyosmegyes 6 6 179 Kun József Csenger 6 6 180 Jéger Károly Borhid 24 6 30 181 Papp Gábor Kocsord 6 6­182 Miliczer Dávid Sz.-Cseke 6 6 183 Papp Gyula Udvari 6 6 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom