Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-11-06 / 45. szám

november 6. SZATMÁRI GAZDA 5-ik oldal. Kiállítás. A Lorántfíy Zsuzsánna egyesület no­vember 28.-tól december 11.-ig Szatmáron házi és kézműipari kiállítást rendez. Emlékeztető. Egyesületünk üsző- és borjas- tehén díjazása Avasujvárosban folyó hó 8.-án d. e. 10 és fél órakor. A Tokaj-Hegyalja felsegitése. Tokaj-Hegyalja szőlőbirtokosainak az agrárkölcsön ügyében a kor­mányhoz küldöttség utján intézett kérelmét dr. We- kerle Sándor pénzügyminiszter, mint levelezőnk irja, már teljesítette. Az elmúlt héten érkezett le nagyje­lentőségű rendelete a zemplénmegyei kir. pénzügyigaz­gatósághoz, mely szerint a szőlöujitásra fölvett köl­csön hátralékait végrehajtás utján csak ama hegyaljai szőlőbirtokosoktól szabad követelni, kik nemcsak sző- iőbirtokukból, hanem más bevételi forrásból eredő, számottevő jövedelemmel bírnak. Ellenben ama hátra­lékosokkal szemben, kiknek figyelembe vehető jöve­delmi forrásuk csakis szőlöbirtokuk s kölcsönhátralé- kaik kényszerbehajtása rájuk nézve ez idő szerint nagy anyagi kárral járna, a végrehajtást további intézke­désig tartsák függőben. A fizetési halasztás kedvez­ményében azonban az első csoportban említett sző­lőbirtokosok is részesülhetnek, ha eziránt külön folya­modnak s időleges fizetési képtelenségüket igazolják. A tokajhegyaljai borvidékhez, melyet ezidén súlyos elemi csapások értek, 31 község tartozik s ezek ha­tárában 258 birtokos szőlőjét terheli agrárkölcsön. Alkoholmentes országok. Ilyenek is vannak már, diadalára a civilizációnak, mely kiölte az alkohol­szenvedélyt az emberek szivéből. Sajnos, hogy Ma­gyarországot nem sorolhatjuk még az ilyen civilizált országokhoz. Nálunk még az alkohol uralkodik az emberek felett, akik mint a legyek hullanak a pálin­kától. A mi szép országunkban alkohol nélkül nem eshetik meg családi, vagy nemzeti ünnep sem, ami nem is csuda, mivel törvényeink még elősegítik az alkoholizmust, mely a szegény népből szedi áldoza­tait. Mennyivel nemesebben gondolkodnak az északi népek, melyek pedig a kultúrának még olyan magas fokán sem állanak, mint a magyar. Ott azonban nem dühöng úgy a virtuskodás, mint nálunk. Különösen Izland szigetén hoztak szigorú törvényt az alkohol ellen, ahol a nép maga kívánta e törvényt, hogy nem­zeti létét biztosítsa. Ez a nemes tett követendő példa gyanánt álhatna nálunk is. Szőlővesszők és szőlőoltványok eladása. A magy. kir. földmivelésügyi minisztérium most bocsá­totta ki hirdetését, melyben az állami szőlőtélepeken termeit szőlővesszők és szőlöoltványok eladási árait és feltételeit közli. A vesszők és oltványok kizárólag hazai szőlőbirtokosoknak adatnak el. A szőlővesszők árai ezrenkint 3—30 korona között mozognak, mig az oltványok ára 100—200 korooa. Az árakban bennfog- foglaltatik a cszomagolási és a feladó vasúti állomá­sig való fuvarköltség, a vasúti vitelbérek azonban a vevőt terhelik. Vételajánlatok azon szőlészeti és bo­rászati felügyelőhöz nyújtandók be november 20.-ig, amelynek kerületében a beültetendő terület fekszik. Részletesebb felvilágosítással egyesületünk titkári hi­vatala szolgál. A talajnak a tavasziak alá való előkészí­téséről ! Az okszerű talajművelés egyig legfőbb sza­bálya, hogy a tavasziak alá ősszel szántsuk meg a talajt. Ezen szabályt soha egy gazdának sem volna szabad megszegni. Azon esetben, ha oly növények után szándékozunk tavaszit vetni, amelyek korán be- takarittatnak akkor már csak a gyom kiirtása céljá­ból is igen célszerű lesz aratás után azonnal tetár- csásboronázni (sekélyen leszántani) a tarlót. Későn betakarított, u. m. kapásnövények után, ha másképpen nem lehet, a tarlóbuktatás még elmaradhat, de az őszi mély szántásnak okvetlenül meg kell történnie. Az ősszel mélyen fölszántott talaj télen jól kifagy. porhanyóvá lesz, mivel a szántás magházaiban lévő nedvesség, viz megfagy és ha a viz jéggé válik, akkor annak térfogata egy ötöddel kitágul, illetve ezáltal az a szántás magházait széjelrepeszti és porhanyóvá teszi. Továbbá az őszi mély szántás a téli nedvesség (a hóviz) megtartásának (konzerválásának) egyik legal­kalmasabb eszköze. Végül minden szántásnál — ha lehetséges — legyen az őszi mély vető stb. szántás is, még azt a fontos szabályt is szem előtt kell tartani, hogy az előbbi szántás barázdáira lehetőleg mindég keresztben szántsunk, mert csak igy lesz a talaj egyen­letesen megművelve. A „Magyar Ebtenyésztők és Ebkedvelők Egyesülete“. A Magyar Ebtenyésztők és Ebkedve­lők Egyesületének szervező-bizottsága arról értesített bennünket, hogy a közel jövőben a fenti cim alatt egyesületet szándézkoznak létesíteni, 12 kor. évi tag­sági díjjal. A tagok az összes egyéb tagsági jogok élvezete mellett „A kutya“ című havonta kétszer meg­jelenő egyesületi lapot tagsági illetmény fejében díj­talanul fogják megkapni. Egyben megjegyezzük, hogy ezen egyesület szervező-bizottságának névsorában olyan kiváló kynologusokat találunk, akik ezen egyesület­nek a helyes utón való működését már jó előre ga­rantálják. A fenti egyesület alakulásának hírét öröm­mel üdvözöljük, mivel már réges-régen elérkezett an­nak ideje, hogy az ebtenyésztőink által évente a kül­földről importált kutyákért fizetett horrens összegek végre-valahára hazánkban maradjanak. Műtrágya és kőszén. Ezúton is felhívjuk gaz­daközönségünk figyelmét Reiter és Róth szatmári cég­nek lapunkhoz csatolt tájékoztató hirdetésére. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: avasi Avasujváros ; mátészalkai Olcsva ; nagybányai Misz- tótfalu; szatmárnémeti Nagypeleske 1., Pusztadarócz, Sárköz, Szamoskrassó. Veszettság: csengeri Szamos- dob ; erdődi Királydarócz, Résztelek; nagykárolyi Krasznaszenímiklós; Felsőbánya. Ivarszervi hólyagos kiütés : mátaszalkai Kántorjánosi 2 u. szm. Rühkór: avasi Tartoicz 3 u. ló. Sertésorbánc : csengeri Kom- lódtótfalu, Óvári; fehérgyarmati Darnó 5 u., Nemes- borzova ; mátészalkai Nyirgebe t. Sertésvész: csengeri Csengerujfalu m., Gacsály, Szamosdara, Tyúkod; er­dődi Erdőd 5 u., Királydarócz ; fehérgyarmati Kérsem- jén t., Kisnamény, Matolcs 9 u., Panyola 9 u., Vá- mosorosi; mátészalkai Nagypobos t., Nyirmegyes; nagykárolyi Börvely, Szaniszló t. ; nagysomkuti Kis- bozinta; szatmárnémeti Lázári in., Mikola 3 u., Sán- dorhomok, Sárközujlak 4 u., Szatmárzsadány m. ; Nagykároly 8 u.

Next

/
Oldalképek
Tartalom