Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-10-23 / 43. szám

6-ik oldal SZATMÁRI GAZDA október 23. az impozáns emelkedése nem tekinthető] véletlennek, számszerű igazolása ez annak a nagyarányú állatte­nyésztési programmnak, melynek megvalósításán a magy. kir. földmivelésügyi miniszterum oly nagy szere­tettel és kitartással munkálkodott. Vármegyénk állategészsége. Lépfene! avasi Bujánháza; csengeri Óvári; erdődi Oláhgytirüs 1.; fehérgyarmati Kölese t., Nagyar 1.; mátészalkai Nyir- gebe 1.; nagykárolyi Szaniszló 1,; nagysomkuti Kővár- hosszufalu ; szatmárnémeti Nagypeleske 1„ Sárközujlak; szinérváraljai Aranyosmedgyes, Szinérváralja. Veszett­ség : avasi Avasujfalu; erdődi Királydaróc, Réztelek: nagykárolyi Iriny, Mezőfény, Mezőpetri; Felsőbánya; Nagykároly. Takonykór és bőrféreg: fehérgyarmati Fehérgyarmat. Ivarszervi hólyagos kiütés: mátészalkai Kántorjánosi 2 u. szm. Rühkór; avasi Tartolcz 3 u. ló. Sertésorbánc: fehérgyarmati Czégény 8 u.; máté­szalkai Nyirgebe t. Sertésvész: csengeri Császló, Cse- göld m ; erdődi Erdőd 5 u., Nagymadarász; fehér- gyarmati Panyola 9. u. Vámosoroszi; mátészalkai Nagy­dobos t., Olcsvaapáti 4 u.; nagybányai Feketefalu; Nagykárolyi Börvelz, Érendréd, Mérk, Vállaj; nagy­somkuti Kisbozinta, Pusztafentős 5 u., Szamoslukácsi; szatmárnémeti Mikola 3 u., Sárközujlak 4 u., Sándor- homok 10 u., Szatmárpálfalva sz., Szatmárzsadány m; szinérváraljai Apa 10 u.; Nagykároly 8 u. Szatmári vásár. meSvételre 1 darab him, 2 darab nős- tény garantált patkányfogó ratlert. Cim a kiadóhivatalban. Gál Jenő mérnöki irodáját Batfyány-nfca 15. szám (Pál János házba) helyezte át. Telefon 189. szám. Házal, tellek, földbirtokai ___________________! valamint i___________________ érté kpapírok eladásával a legeredményesebben fog­lalkozik SZIGETI JÓZSEF jóhirnevü ügynöksége. Összeköttetései révén módjá­ban áll ezen ügykörbe tartozó üzleteket lehetőleg gyor­san, s mindkét fél teljes megelégedésére méltányos közvetítési jutalék ellenében lebonyolítani. Eladó és bérbeadó ingatlanok állandóan nyilván tartva. Tisztelettel SZIGETI JÓZSEF Kossuth Lajos-utca 18. Folyó hó 20.-1 szatmári állatvásár erős felhajtás és élénk forgalom mellett folyt le. Felhajtatott: 300 ló, 1000 szarvas- marha, 2000 sertés, 3060 juh. Vasúton elszállittatott 107 szarvas- marha, 901 juh, 1092 sertés, ebből 21 darab sertés Prágába, 27 szarhasmarha Bécsbe, a többi belföldön talált elhelyezést. Lá­bon elhajtás szintén tömeges volt. Árak sertéseknél magasak, hús és fejős marhánál szilárdak. Kereslet élénk. Október hó 20-iki szatmári piaci terményárak. Termény I. rendű II. rendű K f K f Búza 27 20 25 Rozs 17 50 — — Árpa 13 20 — — Zab 13 40 — — Tengeri 14 40 — — Felelős szerkesztő : Tiltígossy Gáspár egyl. titkár. Segédszerkesztő: Riszttor fér Imre. Kis hirdetések. Ezen rovatban minden szó egyszeri beiktatása 4 fillér, vastagabb betűkkel 8 fillér, legalább azonban hirdetésenként 40 fillér. kerestetik egy fedeleden jókarban levő, használt Phaeton. — Cim a kiadóhivatalban. Mintegy 30 darab jó gondozás mellett el­vállalok. Cim megtudható a kiadóhivatalban. Z 'Z&Z ZÉZ Z&Z ZMZ ^Z ^Z ^Z '^Z Vílel 6 Rajz | angol- és francia különlegességit cipészek, hol saját készitményü kész cipők is kaphatók bármilyen a kivitelben. ^ Szatmár, Eötvös-utca 2. j# (Heinrich-palota.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom