Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-10-16 / 42. szám

6-ik oldal SZATMÁRI GAZDA október 16. her (VII. Dohány-utca 36. sz. I. em.) október 26-ig intézendők. Árverési feltételek. 1. A bejelentett lovak árverés utján adatnak el. 2. Az egyes ajánlatok leg­kevesebb 50 koronával emelendők. 3. Áz árverésen megvett ló a jegyzőkönyv aláírása és a vételár lefi­zetése után a vevő tulajdonába megy át. 4. Minden bejelentett lóért a bejelentéskor 10 korona bejelentési illeték fizetendő. 5. Minden eladott lóért a vételár 5 %-a az egyesület által vásárjog és költségek fejében levonatik; minden a tulajdonos részére visszavásárolt lóért 20 korona árverési dij fizetendő. 6. Minden eladó és vevő aláveti magát a fenti feltételeknek. 7. A be- lentési határidő a katalógus egybeállithatása végett október hó 26-a. Azontúl bejelentett lovak a kataló­gusba fel nem vétetnek. Vármegyénk állategészsége. Lépfene! avasi Bujánháza; csengeri Óvári; erdődi Oláhgyürüs 1.; fehérgyarmati Kölese t., Nagyar 1.; mátészalkai Nyir- gebe 1.; nagykárolyi Szaniszló 1,; nagysomkuti Kővár- hosszufalu ; szatmárnémeti Nagypeleske 1,, Sárközujiak; szinérváralja Aranyosmedgyes, Szinérváralja. Veszett­ség : avasi Avasujfalu; erdődi Királydaróc, Réztelek; nagykárolyi Iriny, Mezőfény, Mezópetri; Felsőbánya: Nagykároly. Takonykór és bőrféreg: fehérgyarmati Fehérgyarmat. Ivarszervi hólyagos kiütés: mátészalkai Kántorjánosi 2 u. szm. Rülikór; avasi Tartolcz 3 u. ló. Sertésorbánc: fehérgyarmati Czégény 8 u.; máté- ?~ 'kai Nyirgebe t. Sertésvész: csengeri Császló, Cse- göld m ; erdődi Erdőd 5 u., Nagymadarász; fehér- gyarmati Panyola 9. u. Vámosoroszi; mátészalkai Nagy- doboe í., Olcsvaapáti 4 u.; nagybányai; Feketefalu; Nagykárolyi Börvelz, Érendréd, Mérk, Vállaj; nagy­somkuti Kisbozinta, Pusztafentős 5 u., Szamoslukácsi; szatmárnémeti Mikola 3 u., Sárközujiak 4 u., Sándor- homok 10 u., Szatmárpálfalva sz., Szatmárzsadány m; szinérváraljai Apa 10 u.; Nagykároly 8 u. Szatmári vásár. A folyó hó 13-1 szatmári állatvásár közepes felhajtás és élénk forgalom mellett ment végbe. Felhajtott 300 drb. ló, 800 drb. szarvasmarha, 3000 drb. juh, 1500 drb. sertés. Va­súton elszállittatott: 38 drb. szarvasmarha Bécsbe, 33 borjú Budapestre, 750 sertés, 1225 juh belföldi forgalomba. Sertések árai erősen emelkedésben, husmarhák és fejős tehenek szilárdak. Október hó 13-iki szatmári piaci terményárak. Termény I. rendű II. rendű K f K f Búza 27 40 25 Rozs 17 50 — — Árpa 13 20 — — Zab 13 40 — — Tengeri 16 80 — — Felelős szerkesztő : V’ilágossy fiánpár egyl. titkár. Segédszerkesztő: IHextiovfer- Itttre. Kis hirdetések. Ezen rovatban minden szó egyszeri beiktatása 4 fillér, vastagabb betűkkel 8 fillér, legalább azonban hirdetésenként 40 fillér. kerestetik egy fedeleden jókarban levő, használt Phaeton. — Cim a kiadóhivatalban. megvételre 1 darab him, 2 darab nős- tény garantált patkányfogó ratlert. Cim a kiadóhivatalban. Gál Jenő mérnöki irodáját £5. szám (Pál János házba) gCs* helyezte át. ‘'^1 Telefon 189. szám. Házak, telkek, földbirtokok I valamint f értékpapírok eladásával a legeredményesebben fog­lalkozik SZIGETI J0JSEF jóhirnevü ügynöksége. Összeköttetései révén módjá­ban áll ezen ügykörbe tartozó üzleteket lehetőleg gyor­san, s mindkét fél teljes megelégedésére méltányos közvetítési jutalék ellenében lebonyolítani. Eladó és bérbeadó ingatlanok állandóan nyilván tartva. Tisztelettel SZIGETI JÓZSEF Kossuth Lajos-utca 18. Eisö Szatmári) mezőgazdasági gépgyár ércöntöde és mély kútfúrási váSSaSat. Elvállalja szeszgyárak, gőzmalmok, olaj- ütők, gozszivattyuk és vízvezetékek teljes berendezését, ártézi kútfúrásokat. — Állan­dóan raktáron tart: géprészeket, teljes tna> lomfetszereiéseket és mindennemű tekni- kai cikkeket. Törött géprészek, öntvények és tenge­lyek stb. forrasztását pár óra alatt eszközli okszigén és acetylen gáz készülékkel. Tisztelettel lE^IFl.OIÖiBT üMLá.T'S'A.S Szatmár, Teleki-utca 8. szám. ®®® m Vále| Is l«fz angol- és francia különlegességü cipészek, hol saját készitményü kész cipők is kaphatók bármilyen kivitelben. Szatmár, Eötvös-utca 2. (Heinpidt.palota.) 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom