Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-10-16 / 42. szám

október 16. SZATMÁRI GAZDA 3-ik oldal. megtartását s az elnökségen és titkáron kivü! a 20 tagú bizottságba következő egyesületi tagokat vá­lasztja be: Cholnoky Imre, Domahidy István, György Endre, llosvay Aladár, Jékey László dr., bér. Kovács Béla, bér. Kovács Miklós, bér. Kovács Jenő, Kende Zsigmond, Luby Béla, Makár Károly dr., Madarassy Dezső, Nagy Béla, Németh Elemér, Pethő György, Révész János, Rébay Dezső, Szerdahelyi Ágoston, Szalkay Sándor, Vajay Károly dr. rendes tagokat. Elnök jelenti, hogy a Szatrnár-Némeíiben léte­sítendő cukorgyár ügyében szeptember hóban gazda- gyűlést hivott egybe, melyen az érdeklődő gazda­közönség szép számmal jelent meg, valamint résztvett egy gépgyár s egy pénzcsoport megbízottja is, kik a megjelent gazdáknak szakszerű és teljesen tájékoztató felvilágosítást nyújtottak s nagyon is kívánatosnak jelezték, hogy az egyesület erkölcsi támogatásba ré­szesítse a mozgalmat. Az ülés a jelentést tudomásul vette s köszönetét fejezte ki, hogy az elnök a gazdaközönséget oly köz­vetlen közelről érdeklő ügyben, mint a minő a létesítendő cukorgyár ügye is, ily agilitást fejt ki s óhajtja, hogy mindazoknak fáradozását, kik a kezdeményezés nehéz stádiumában egy ily fontos közgazdasági tényező lé­tesítését oly önzetlenül, tisztán a közérdek szempont­jából karolták fel, a teljes siker koronázza, az egye­sület részéről pedig az erkölcsi támogatást határoza­tiig kimondja. Uj tagokul felvétettek: Garzó Imre Szaniszló, Csikó Mihály Mezőterem, Radványi Jenő Mezőterem, Maaurovicz Alfréd Felhérgyarmat, Nagy László Mező­terem, Baróthy József Királydarócz, Lénárd Ede Sza- mosdob, Jákó Pál Aranyosmegyes, ifj. Szent-Iványi Gyula Apa, Madarassy Árpád Pátyod, Horváth György Kolozsvár, Szavkulits Gyula Erdőd rendes és Szabó Pál Vetés évdijas tagokul. Ezzel az igazgató-választmányi ülést elnök be­rekesztette és megnyitotta a közgyűlést, melyen a fentieken kívül jelen voltak még Lénárd Ede és Risz- dorfer Imre rendes, valamint Szabó Pál, Nagy Géza évdijas tagok. Elnök előterjesztése alapján az ülés jegyzőköny hitelesitőkül kiküldi Nagy Béla és Szarka Andor ren­des tagokat. Elnökség előterjeszti a julius 7.-i igazgató vá­lasztmány javaslatát, az 1907/8. években háziipar- tanfolyamra szabályellenesen kifizetett 1500 korona elszámolása tárgyában. A közgyűlés a javaslatot elfogadja, s utasítja a pénztárnokot, hogy a már kifizetett összeget, mint utólagosan kiutaltat számolja el az 1907/8. évi házi- ipartanfolyam költségének fedezésére; s ugyanekkor elveti bér. Kovács Jenőnek ezen igazgató választmányi ülés h^ározati javaslata ellen benyújtott felebbezését. i. kár jelenti, hogy a folyó évi szeptember hó 23. és 24.-i motorikus és magajáró gőzeke gépbemu­tatáson a jelentkezett gépgyárosok a Kőszegi-féle ta- lajmivelő gyár r.-t. kivételével résztvettek, utóbbi az utolsó napon lépett vissza, s a minden tekintetben sikerült gépbemutatás a gazdák impozáns részvétele mellett folyt le. A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul vette, s az azon megjelent gyárosoknak, valamint a rendezés fáradságos munkájában részvetteknek, külö­nösen pedig Jantyik Testvérek földbirtokosoknak, Cser­mák Kálmán urad. intézőnek, Gilvács állomás főnöké­nek és a gilvácsi máv. műhely vezetőjének önzetlen fáradozásaikért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Következett bér. Kovács Jenő íelebbezése az igazgató választmány azon határozata ellen, mely ki­mondja, hogy az igazgató választmányi ülésről felvett jegyzőkönyvek csak az esetben olvastassanak fel — mivel azok felolvasása gyakran hosszú időt vesz igénybe s az egyesület hiv. közlönyében amugyis kö­zölve vannak — ha a megjelentek többsége azt kívánja. A közgyűlés a felebbezést elutasítja. Ezután következett titkár jelentése az idei üsző és borjas-tehenek díjazásáról, a folyó év telén rende­zendő háziipar tanfolyamok és népies gazdasági elő­adásokról s a titkár véglegesítése tárgyában ; miután ezekkel az ügyekkel már lapunk előző számaiban fog­lalkoztunk, jelenleg csak annyit, hogy azokat az ülés tudomásul vette. Elnökség jelenti, hogy Szatmár-Németi szab. kir. város törvényhatóságától az egyesület részére hiva­talos helyiség átengedését és Szatmárvármegye törvény- hatóságától pedig bizonyos összegű, állandó jellegű évi segély kiutalását az igazgató választmány határo­zata alapján kérelmezte. Közgyűlés a jelentést helyeslőleg, az reményének kifejezése mellett vette tudomásul, hogy mindkét tör­vényhatóság az egyesület méltányos kérelmét figye­lembe veszi s a kért anyagi ;á..,ogatást megadja. Tárgysorozat kimerittetvén elnök az ülést berekeszti. Egyesületünk heremagtisztító raktára. Végre átadtuk egyesületünk heremagtisztitó rak­tárát a közforgalomnak. Régi vágya volt ez egyesü­letünknek s e régi óhaja teljesedésbe ment. Most gazdáinkon a sor, hogy igyekezzenek azt kellőképen kihasználni s ez által maguknak is tetemes anyagi hasznot biztosítani. A heremagtisztitó raktár szabályzatát az egyesü­let vezetősége egy körlevél kíséretében vármegyénk gazdaközönségének és az összes elöljáróságoknak megküldötte, szükségesnek tartjuk azonban itt e lap hasábjain is mindkettőt közölni. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület heremag­tisztitó raktárának szabályzata. 1. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület által, a m. kir. földmivelésügyi minisztérium támogatásával Szatmár-Németiben létesített heremagtisztitó raktár ló­here és lucerna magvak arankamentesitése céljából első sorban a gazdaközönségnek áll rendelkezésére, tekintettel azonban a közérdekű célra magkereskedők is igénybe vehetik. 2. E célra való tekintettel elvállal tisztításra, illetve arankamentesitésre, s a kassai m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás által eszközlendő ólomzáro­lásra bármily mennyiségű — szelelő rostán jól kiros­tált és polyvától kitisztított — lucerna és lóhere magot. 3. Az ólomzárolás céljából beküldött heremag­vakból a raktár 500 gramm átlag-mintát vesz ki, me­lyet a kasssi magvizsgáló állomáshoz küld be; az

Next

/
Oldalképek
Tartalom