Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 145-166. szám)

1903-06-03 / 145. szám

' '"Vaí _ • ■C’ »'• • a \ 1L évfolyam 145. szám. Szatmár, 1903, (szerda) junius 3. Egyes szál r>á; • felelős szerkesztő : ffiAJDIK ÁRPÁD r Szerkesztőség és kiadó- hivatal : MORVÁI JÁNOS könyvÁyomdáJa Szatmáron, Eötvös-u. 6. Telefon 73. Újság Megjelen korán1 mi»aen Hirdetések felvétetnek Morvái János könyvnyomdájában Eötvös-ulcza 6. sz. vay Gusztáv ottani főszolgabíró, Nagy Sándor városi aljegyző a nagykárolyi löleaey-egylet nevé­ben. Az ünnepélyt a „korona“ szálló éttermében fényes bankett követte, mely után tánczmulat- ság volt. — Áthelyezés. A in. kir. földművelési miniszter Gillyán József kir. folvainmérnökör. váro­sunkból Aradra helyezte, helyébe pedig Eszékről Osztrovazky Ist­ván kir. mérnököt helyezte át. — Esküvő. Kádas József szatmári állampénztár! ellenőr, e hó 2-án esküdött örök hűséget Szamosdobon Lénáid Róza kis­asszonynak, Lénáid István sza- mosdobi ev. ref. lelkész kedves leányának. — Rizdorfer Gyula helybeli kereskedő segéd e bó 1-én esküdött örök hűséget Ba­lázsi György helybeli iparos ked­ves leányával, Erzsikével. — Öngyilkos katona. E hó 1-én éjjel a „Ferencz Józzef“ laktanyában öngyilkosság történt, Fehér János cs. és k;r. 5. gya­logezredben, 22 éves ev. ref. val- lásu, közember szolgálati fegy­verével szivén lőtte magát. Az öngyilkosságot az illető úgy kö­vette el, hogy a fegyver ravasz­szára alkalmazott zsiuórt lábára kötötte, melyet később meghúzott. Az öngyilkosságot a megrémült bajtársak azonnal bejelentették az ügyletes tisztnek, ki az ön­gyilkos katonát a csapatkorházba vitette ahol egy félórai kínszen­vedés után meghalt. Temetése ma délután 3 órakor lesz a szokásos katonai pompával. — Meghívó. A szatmári izr. nők fillér-egylete 1903. évi júni­us hó 13-án a Kossuth-kerti ki­oszk termeiben juuiálist reudez. Belépti dij : személy-jegy 2 kor. család-jegy: 5 kor. Kezdete este 9 órakor. Belépő-jegyek előre válthatók Lővy Miksa Sternberg Testvérek és Vajda Mihály urak üzletében. — Távgyalogverseny. A szatmári önkéntes tűzoltó egylet pünkösd másodnapjáu igen sike­rült távgyaloglást rendezett. Az ut Szatmárról — Sárköz-Újlakig tartott, mely 22 kilométert tesz ki. Indulás volt reggel 5 óra 15 perczkor, a tűzoltó laktanya ud­varáról. Daczára, hogy az idő HÍREK. — A koronázás évfordu­lója. Junius hó 8-án b sz a király koronázásának harininczhatodik évfordulója. A székesegyházban ez alkalomból ünnepélyes isteni- tisztelet lesz, melyen a városi s állam i hivatalok; a hadsereg s az összes tanintézetek jelen lesznek. A hálandó istenitisztelet után a tanintézetben hazafias ünnepélyt rendeznek. Az állami elemi isko­lák által a koronázás évfordulója alkalmából tartandó emlék-ürim - pély műsora 1. Hymnuaz. 2. Ünnepi beszéd. 3. Dal a királyra, Kozma Andortól. 4. Tied vagyok Tied hazám. (Ének.) 5. Éljen a király Ruduyánszky Gyulától. G. Szózat. — A rom. kath. finép iskola is rendez hasonló ünnepet. — Kinevezés. A budupest- vidéki pénzügyigazgatóság a gödö­llői kir. állampénztári hivatal főnöke felterjesztése alapján Fiilöp Kálmán helybeli kir. állampén/- tári ideigl. dijnokot a gödöllői kir. államp éuztári liivatalhoz állandó dijnoki minőségben kine­vezte. — Államsegély a Kölcsey körnek. A vallás és közoktatás- ügyi miniszter a szatmári „Köl­csey“ kör elnökségének könyvtára gyarapítására 400 koronát utal­ványozott 1903 évre engedélyezett államsegély fejében. — Emlékkő leleplezés. Szép és m'gható ünnepélyt ren­dezett S/inérváralja város, e hó 1-ső napján. Erdősi Sylvester Jánosnak, a város nagynevű szü­löttének emlékoszlopát ugyanis ekkor leleplezték. Az ünnepélyen igen nagy közönség vett részt; városunk törvényhatóságát Fe­renc' Ágoston tanácsjegyző kép­viselte. Az ünnepély sorrendjét a Szinérváraljai dalárda nyitotta meg, a Hymnus eléneklésével, majd Sátor Dávid ref. lelkész mondott magas száruyalásu be­szédet, miközben az emlékkőről a lepel lehullott. A leleplezési be­széd után Kovulik József szolnoki főgymn. tanár einiekbeszédet tar­tott, mely után a tudományos akadémia nevében koszorút he­lyezett az emlékoszlopra ! Ezután Papolczy Bála a szoborbizottság elnöke (át adta az emlékoszlopot Bárány Béla községi főbirónak. Az ünnepély után a koszorúk le­tétele következett. Koszorút tettek Szinérváralja város nevében Illos­nem volt valami kedvező, eléc 7 C? sáahiosan indultak a versenyzők; jelentkezők a következők voltak. Kemény J, nő, Ováry József, Da­ruban Gusztáv, Erese István, Fiiak József, Katona György, Medgvaszai Ferencz, Farkas Kálmán, Szőllőssy Gusztáv, Gás­pár Antal, Kroll Rudolf A ver­senyzők közül elsőnek bejött Ováry József (2 ó. 28 p.) máso­diknak Farkas Kálmán (2 ó. 29 p.) és harmadiknak Gáspár Antal (2 ó. 30 p.). Az első dij volt egy díszoklevél, a második egy ezüst óra és a harmadik egy tajték pipa. A kiránduláson T akóczi Gyula tűzoltó parancsnok élén mintegy negyvenen vettek részt. —• A kaakszentmártoni kettős gyilkosság hőse busán ül a vizsgálati fogságban, tnig a nép históriát költ a szomorú tragédiáról, addig ő balsejtelem­mel néz a még szomorúbb jövő elé. Te-1ben s lélekben megtörve, a | sötét éjszakának kísérteties csönd­jében, mikor a s/uronyos őr egy­hangú lépései felriasztják álmá­ból a nagy biinö-t, tör ki belőle egy szomorú "óhaj, mely rideg börtönének fáim is keresztül hat abba a kis elhagyott faluba, melyben elvirágzott ifjúsága, le­élt családi élete, elmúlt öröm­napjai, ma már csak kinzó álom­ként gyötri szerencsétlen fejét. Aztán sir hosszasan... végtele- «ül.,.; — Mint halljuk a bör­tönben kifogástalanul viselkedik s életműködése rendszeres. — Intő példa e nagy bűnös sorsa sokak számára. — Á magyar kékesi dy- namittal felrobbantott em­ber. A nyomornak, ennek tíz éle­tünk fáján rágódó utálatos féreg­nek ismét áldozata van. Borzasztó öngyilkossággal múlt ki az elmúlt héten egy általa elsorvasztott em­ber. Ugyanis Fiiipán Niczeíor ma- gyarkékesi favágó, hogy megsza­baduljon az éhségtől, mely már éveken keresztül emésztő, dina- mitot tett szájába és azt felrob­bantotta, mely a szerencsétlen em­ber fejét e levegőbe röpítette s aztán darabokra szaggatva szét- ssórta a földön. A robbanás za­jára elősietett lakosok elborzadva szedték tel a sokat szonv (lett felebarátjuk hús czafatjait, s az­tán közköltségen elhantolták. — Nagyérdemű olvasóközön­ség ! Van szerencsém tisztelettel b. tudomására adni, hogy irodámat Budapest, VII. kér., Baross-tér 20. sz. alá (a központi pályaudvarral szemben) helyeztem át. Modern építési rendsze­rem által oly kedvező helyzetbe jutot­tam, hogy Magyarország bármely vi­dékén is előnyösen teljesíthetem a munkálatokat. Mindennetaű építkezési munkálatokat: Templomok, lakóházak, iskolák, fürdők, gyárak, modern gazdit- sági épületek tervezését és azok elké­szítését, szakértői véleményeket, becs­léseket, híd, ut és vizi építkezéseket, továbbá homlokzatok átalakítását, falak áthelyezését, nedves lakások szá­ntását, aszfaltozását és betonirozását, burkolat, tetőzet, csatorna és kikopott márványkőlépcsők javítását, vagy bármily az építkezéshez tartozó munkálatokat helyben vagy vidéken, olcsón, a legjobb kivitelben elvállalok, Teljesz tisztelst- tel: Borsody S. építési vállalata — Modern óra üzlet. Van szerencsém a n. é. közönség sz. tudomására hozni, miszerint üz­letemet a mai kor igényeinek teljesen inegfelelőleg kibővítve átalakítottam és azt Kazinczy- utcza 8. szám alól 6. szám alá helyeztem. Arany, ezüct es chinai ezüst tárgyakkal vala­mint látszerészi eszközökkel rak­táramat dúsan fölszereltem és azo­kat rendkívül olcsó arakon áru­sítom. 1 mutató 4 kr., 1 óra üveg 4 kr., 1 zsebóra rugó» 35 kr. Az általam eszközölt javításokért 1 évi jótállást vállalok. Tört arany a legmagasabb árban vásároltatik. Guttman Sámuel. 10—48 — Eladó házastelek. Hu­nyadi utczu 16 sz. alatt levő há- zastelek, mely évenkint 1000 ko­ronát jövedelmez, haláleset miatt igen kedvező feltételek mellett eladó. Ugyanott használt, de jó karban levő bútorok is eladók. — Gyapjú szövetek ez idényre, nagy választékban ér­keztek meg: Ingük József első­rangú polgári és egyenruházati üzletébe. — Ajánljuk a mai kor­nak minden tekintetben megfe­lelő elsőrangú ezéget a n. é. kö­zönség b. figyelmébe. — A szegedi kenderfonó gyár jo minőség és tartósságá­ról országszerte híres készítmé­nyei u. rn. istráng, kötőfék, ru- daló és forgóval ellátott marha kötelek, mely manapság minden gazdaságban nélkülözhetetlenné válnak, ipar és házi czélokra használható zsineg és zsineg he­veder, valamint legjobb minőségű gazdasági úszó kék szekér ten­gely kenőcs, gépolaj, firnis, fes­ték, meszelő és kefeáru legol­csóbban beszerezhető Drágos Béla szegedi kenderfonó kötél­áruk gyári raktárában Szatmár, Kossuth Lijos-utcza (Régi hid utcza) 23. sz. Árlap kívánatra ingyen és bérmentve. (15—) Eg*y utcz^i külön bejáratú szoba bútorral vagy a nélkül az Eötvös-utcza 6 ik számú házban azonnal bérbe kiadó. Farkas Sámuel férfi-szabó üzletében Szatmár, Kazinczi-u. 6. készülnek a legjobb és legújabb divata férfi-ruhák, felöltök, téli kabátok a legelegánsabb kivitelben a legjutányosabb árak >neilett Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö­zönséget, hogy kerthelyiségemben sem 5 kros sem 6 krajezáros lőrét, — hanem valódi W%T kőbányai sört mérek ki poharanként Ízletes reggelik olcsói)!) aboiioma lesz kiszolgálva Leszállított étlap ár. Tisztelettel: üaloCSal Zs Lapunk mindennap 8 oldal terjedelemben jelenik meg*. MORVÁI JÁN08 KÖNYVNYOMDÁJA MATMÁfl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom