Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 60-89. szám)

1903-03-25 / 84. szám

Szatmár, 1903. (szerda) márcztus 25. II. évfolyam 84. szám. Egyes szám 2 fillér. Felelős szerkesEfcö : Ifj. CSOMAY IMRE Szerkesztőség és kiadó­hivatal : MORVÁI JÁNOS könyvnyomdája Szatmiron, Eötvöa-u. 6. Telefon 73. Megjelenik minden korán réggé/- f % Hirdetések felvétetnél Morvái János könyvnyomdájában Eötvős-utcza 6. sz. á. Km' ;os R u d n a y. Szatmár, 1903. márcz. 24. Gyűlölet fog el min­denkit, mikor ezt a nevet hallja vagy olvassa. A budapesti rendőrfőka­pitány ugyan borzalmas hir- re vergődött Olvasta mindenki. Az undor és düh az újabb rész­letek olvasásánál nőttön-nő. A Kossuth Lajos sírjá­tól csendben és rendben ha­zatérőket, az egyetemi ifjú­ságot és a polgárságot, megrohanta a m. kir. ál­lamrendőrség, a melyet a polgárság keserves adó fil­léreiből tartanak fenn. Rud- nay ur parancsolt. Késő éjjelig tartott a mészárlás. Nagyon irtóztató volt az a pénteki nap. Messzire, be a házakba és az u d va r o k b an is üldözték és kaszabolták az ártatlan menekülőket. Volt agg, férfi, ifjú, nő és gyermek, kivétel nélkül vagdalták őket. Rudnay ur parancsolt. A rendőrök leszedték mel­lükről a számokat, a rendőri jellegük egyik legnagyobb fontosságú s elengedhe­tetlen hivatalos jel­vényét, igy megszabadul­va a'felelősségnek ez áruló jelétől, vad őrjöngés­sel láttak a munkához. Leszedték a számokat 1 Azonnal nem rendőrök töb­bé. Orvtámadók. Mire is ad jogot a törvény az orvtá­madók ellen?! Tiporta az embereket a lópatkó és megnyomorította a vértől párolgó kard. Mi volt ez egyéb, mint vérszopás?! A vérebek el­bújhattak volna mellettük! Rudnay ur parancsolt. Kossuth Lajos halá­lának évfordulóján tették ezt. Bepiszkolták ez aljas vérengzéssel hazafias ke­gyeletünk e szent napját. Megtorolták gazul, hogy ke­gyelettel járultunk a nagy szabadsághös sirjához pa­naszkodni és erőt meríteni. Mert e napon mindnyájan jelen voltunk Kossuth sírjá­nál. Mindnyájunkat gyilkol­tak tehát e napon ! Hogy mily politikai háttere volt e gonosz gyil­kolásnak, nem tartozhat reánk. Legszentebb hazafias ér­zelmeikért kaszabolták a polgárokat. Itt nincs ment­ség. Most a hóhérok nyaká­val a tökére! E nemzet el­keseredése elért a kicsordu­lásig. Jön a leszámolás. A nemzet hazafias érzelmei valódiságának, fölébredt önér­zete erélyének, sőt életrevalósá­gának egyik mértéke az, hogy méltóan megtorolja-e ez égre ki­áltó bűntényt ? / De Vészi József ur olyas­mit firkál a lapjában, a Budapesti Naplóban, a mi­ből azt magyarázhatni, hogy védi a rendőrséget s vádolja az ifjúságot és polgárságot. Köpedelmes ! Az ilyen belső ellenségnek is meg fogjuk mutatni, hogy a nemzet jog­talan bűncselekményeket szi­gora számoltatás nélkül nem tűr! Eljön még az ideje, hogy a nemzet hazafias ér­zéseinek olyan kigunyolói és a gyászos sérelmei fölötti olyan vijjogók. mint Vészi ur, a pokol mélységes fene­kére űzetnek ! Rudnay ur parancsolt. Szörnyű volt a végre­hajtás. Rudnay ur mindennap pa­rancsolhat. Ok nélkül paran­csolhat. S még rettentőbb lehet a végrehajtás. De fordul a koczka. Álljon elő a törvénytip- ró, vérszagu Rudnay és mél­tókép bűnhődjék! Számolja­nak a bünszerzök és börtön­be minden vérszopóval, a ki a rendőri karhatalommal gazul visszaélt, ártatlanokat orvul mogrohanva és gyil­kolva. Emelkedjék fel az egész nemzet közvéleménye és követel­je az irgalom nélküli' meg­torlást. Korántsem lohadt a fel­háborodás és elkeseredettség. Tévednek, a kik azt hiszik. Mert folytonosan nő! Várja a nemzet a törvényes eljárást. Be méltó elégtétel nélkül nem enged!! Itt első és legfőbb, hogy azonnal pusztuljon Rudnay az államrendőrség főnöki székéből!. Es elrétnitően példás le­gyen a lakoltatás! Színház. Hétfőn, márczius 23-án Bánk- Bán, Katona József ldassikus drámája került színre, félhelyá- rak mellett, a közönség kellő érdeklődésével. A darab rendezését dicséret illeti, úgy a kiállítás, mint az összhang tekintetében, ezt nem mondhatjuk teljesen el a szerep­lőkről. Gyenge felfogás és re­kedtség uralkodtak ez estén. HÍREK. — Értekezlet. A katonai ja­vaslatok elleni népgyülést előké­szítő bizottság legutóbbi értekez­letén megállapodás történt a nép- gyiilés tárgysorozatára nézve. Első lesz az Uray Géza meg­nyitó beszédje, azután beszélnek a fővárosi képviselők és végül dr. Kelemen Samu csupán felolvassa a határozati javaslatot, a melyet tfaint feliratot a 100 tagú kül­döttség visz föl a képviselőház­hoz. A népgyülós vasárnap d. u. 4 órakor kezdődik. Jelentkezni lehet a küldöttségben való rész­vételre az előkészítő bizottság el­nökénél és tagjainál. — Esküvő. Dr. Róth Sándor erdődi kórházi és járásorvos hol­nap d. u. 3 órakor esküszik örök nűséget Weiez József és neje le­ányának, Etelkának, Miskolczen. — Eljegyzés. Dr. Bányai Mór városunkban is ismert fiatal ügy­véd, eljegyezte Frank Paulát, Frank Ignácz nagykereskedő le­ányát Kiskunfélegyházán. — Rendkívüli közgyűlés. A vérmegyei törvényhatóság ápri­lis 7-én délelőtt 10 és fél órakor rendkívüli közgyűlést tart. — A szatmárnémeti tár­saskör tegnap előtt d. u. 5 óra­kor tartott választmányi ülésén megállapította az évi rendes köz­gyűlés tárgyait, s a közgyűlés megtartására 1903. évi April 19-ik napjának d. e. 11 óráját tűzte ki. A választmány különösen utasí­totta az ügyészt, hogy a hátra­lékosok ellen a legnagyobb szi­gorral járjon el, azért jó lesz a hátralékos tagoknak a dijakat be­fizetni, nehogy kellemetlenség­nek tegyék ki magukat. — A kath. kaszinó s az egyházmegyei irodalmi kör által vasárnap este a Czeczilegylet dísz­termében rendezett felolvasó ün­nepség minden pontjában kitü­nően sikerült, a közönség bár nem volt oly nagy számmal, mint más alkalommal, a kik azonban ott vol­tak, nagy élvezetet nyertek a változatosan összeállított program számokban. A műsort Lukácsy L. Mátyás zenetanár gyönyörű or­gona játéka nyitotta meg, mely annál kellemesebben lepte meg a közönséget, mert programba elő­zetesen nem volt felvéve. A máso­dik szám Zahoránszky István ala­pítványi könyvelő-pénztáros felol­vasása volt. Felolvasásának tár­gyát a párbaj képezte s e nagyon is időszerű themáról oly vonzóan és érdekesen olvasott föl, hogy a közönség figyelmét mindvégig le­kötötte, s a közönség régül zajos tapssal honorálta. Ezután Tóth Miczike k. a. kedves alakja je­lent meg a dobogón s annyi báj­jal és természetességgel szavalta Radó Antal „Vigasz“ Cz. költe­ményét, hogy e szavalat egyike volt a legsikerültebb programúi számoknak. A közönség zajosan megtapsolta, a kör vezetősége pe­dig egy szép virágcsokorral lepte meg őt. Mondik Endrének, Meder M. zongora kísérete mellett elő­adott magánéneke szintén nagyon tetszett. Végül Lukácsy S. Má­tyás remek fuvolajátéka fejezte be a sikerült ünnepélyt. Zongorán Baja Viktor kisérte. Műsor után a közönség egy része átvonult a szomszédos kath. kaszinóba, hol a kedélyes társaság vidám órákat töltött. — A sorozást megint el­halasztották. A honvédelmi miniszter értesítette a vármegye közönségét, hogy — az ismeretes akadályok miatt — a sorozás idejét ismét elhalasztotta s uta­sította a vármegyéket, hogy a szükséges intézkedéseket akként tegyék meg, hogy a sorozás má­jus 4 —junius 20-dika között végbemehessen. — Az irgalmatok aj rend­főnöke. Az irgalmasok Pozsony­ban a rend székhazában tartott nagygyűlésükön a nem rég elhunyt Fűzy Szaniszló tartományi rend­főnök helyébe egyhangúlag Thuró- czv Kornélt, az irgalmasok budai házának főnökét választották meg. — A katonai javaslatok. Nagybánya városának hazafias polgársága, felbuzdulva az orszá­gos mozgalmon, szintén csatla­kozni kíván a katonai javultatok ellen megindított mozgalomhoz. Úgy halljuk, hogy a nagybányai ifjúsági kör vette kezébe az ügyet és legközelebb előkészítő értekez­letet hiv össze, a mely a polgár­sággal egyetértőiig megbeszéli a tiltakozó népgyülós részleteit. — Lápi ut. Az ecsedi lápon átvezetendő törvényhatósági küaut irányának, illetve vezetésének végleges megállapítása tekinteté­ben a kereskedelmi m. kir. miniszter elrendelte, kogy az — a Nagykároly város és Kálmánd község közti rósz kivételével — Börvely községen keresztül a ke­leti csatornáig s az ezen való átkelési ponttól, egyfelől Ura és Cseuger-Ujfalu községeken át Csenget- községbe, másfelől Tyú­kod községen át Porcsalma kö­zségbe, a sima — csenger — má­tészalkai törvényhatósági közutba való torkolással lesz létesítendő. A szóban levő ut részletes kitű­zése iránt s a földmunkálatok kedvező idő beálltával azonnal kellő erélylyel leendő fogauatosi- tására különös gondot fordítva a vármegye egyes vidékein kereset hiányában szűkölködő lakosok kel­lő alkalmaztatása iránt és ez által megfelelő kereset juttatáséra, a helybeli kir. építészeti hivatal utasítva lett. Hasonló utasítást kapott hivatal a győrtelek fehér- gyarmat — csekei törvényhatósági közút kiépítése tárgyában is. Lapunk minden nap 8 oldal terjedelemmel jelenik meg, hétfő kivételével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom