Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 60-89. szám)

1903-03-19 / 78. szám

Szatmár, 1903. (csütörtök) márczius 19. II. évfolyam 78. szám. Felelős szerkesztő : Ifj. CSOMAY IMRE Szerkesztőség és kiadó- hivatal : MORVÁI JÁNOS könyvnyomdája Szatmáron, Eötvöa-u. 6. Telefon 73. s\> v ff} ft V Egyes szájri^fe fillér. • Megjelenik minden nap \%-k'«itáíi'Tegö|j. HirdetésélT felvétetnek Morvái János könyvnyomdájában Eötvös-ulcza 6. sz. a. HÍREK. — Személyi hírek. Lovag Clair Gyula altábornagy tegnap városunkban időzött a honvédség felett szemlét tartandó. Füzy Szaniszló, az _ Irgalmas-rend “ köztiszteletb. n álló főnökéjiek elhalálozása alkui- mából őszinte részvéttel vettük a következő gyászjelentést. „A magyar irgalmas-rend mély fájt! .lomtól megtört szív­vel tudatja, hogy forrón szere­tett főnöke, nagyságos és fő­tisztelendő Füzy Szaniszló, kir. tanácsos, a Vaskoroua- és a Ferencz Józaef-rend lovagja, az irgalmas-rend tartományi főnöke, rövid szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után folyó évi már­czius hó 16-án, hétfőn délután 5 órakor, életének 73-ik évé­ben jobblétre szenderült. A drága halott földi marad­ványai folyó évi márczius bó 18- án, szerdán délután 3 óra­kor fognak a Budapesti irgal- mas-rendhúz (II. kér., Zdg- mond-utcza 19. sz.) a római kuth. egyház szertartása sze­rint ünnepélyesen beszentel­tetni és onnan Pozsonyba szál­líttatni és az ottani sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szt. mise-ál­dozat a megboldogult lelkiiid- veért folyó évi márczius hó 19- én reggeli 7 órakor fog a rendház kápolnájában a Minden­hatónak bemutattatni. Budapesten, 1903. évi már­czius hó 16 án. Legyen áldott emléke s béke lengjen porai felett !“ — A Kölcsey-kör, irodalmi szakosztályi ülésén elhatározta, hogy a közel múltban elhunyt két országos nevű költő Bartók Lajos és Lauka Gusztáv emlékének kő táblát állit Erdődön azokba a házakba, a melyikben Bartók La­jos született és Lauka Gusztáv hosszabb ideig lakott. Az emlékek leleplezése egy országos ünnepély keretében lesz, melyet a kör a Petőfi társasággal szövetkezve fog megtartani. — Ezzel kapcsolato­san emléket szándékozik a kör épiteni abba a házba is Erdődön, a mely Petőfinek hosszabb ideig lakó helye volt, a mikor Erdődön tartózkodása idején a várból ki volt tiltva. A leleplezési ünne­pély szeptember végére tervezte­tik a programja végleg elhatá­rozva még nincs, annyit megtud­tunk, hogy egy színházi díszelő­adás is tervbe van véve, a melyet műkedvelők látnának el. — A szakosztály tegnapi ülésén a le­mondás folytán üresedésbe jött elnöki állás betöltése is szóba jött. — A Lorántffy egyesület agilis vezetősége május hó ele­jére kirándulással egybekötött es­télyt fog Nagy-Bányán tartani. Az érdekes programúi szereplőiül Nagybánya és a megye első mű­kedvelői kérettek fel. Különösen vonzó mint kirándulás Nagybánya remek pzép vidéke májusi pom­pájában és ha idő jut és vállalkozó akad Valamelyik aranybánya meg­tekintésére. Az indulás a szatmári állomásról történik, megfelelő számú résztvevő esetén kiilönvo- nuttal. Felhívjuk az érdeklődő közönség figyelmét s ajánljuk mi­nél nagyobb számban megtekin­teni megyénk ezen egyik legszebb vidékét. A részletes programmot legközelebb hozzuk. — Pályásat a rendőrfo­galmazói állásra. Soóa János lemondása folytán a megüresedett rendörfogalmuzói állásra a város meghirdette a pályázatot, mely április 8-áu jár le. Eddig csak egy pályázó jelentkezett Demkö Sándor b. rendőrfogai mázó szemé­lyében, kinek megválasztása csak­nem bizonyosra vehető. — Vármegyei ügyek. A belügyminiszter kiküldöttei, Rö­mer Róbert segédtitkár és Ne- vitzky Tivadar számvizsgáló, kö­rülbelül 8 nap óta vármegyénk­ben időznek vizsgálatot tartandó egynémely közigazgatási ügyek felett. — Mint hírlik és kelle­metlen feltűnést keltett inár me­gye szerte, ezen vizsgálat eddig- elé már öt fegyelmi ügyet ered­ményezett. — A vádak alapos­ságát u további vizsgálat fogja kideríteni. Egyelőre a miniszteri kiküldöttek várják a főispánt, ki jelenleg Budapesten időzik. — Nópgyülós a katonai javaslatok ellen. Városunk közönsége népgyülóst tart husvét másodnapján a katonai javasla­tok ellen. Egy előértekezlet, a melyen a politikai pártok vezető emberei vettek részt, egy 60 tagú előkészítő bizottságot irt össze, a mely a népgyülés elő- intézkedéseit megtegye. Holnap után, szombaton délu­tán 5 órakor a Vigadó nagy­termében a bizottság tanácskoz­ni fog.-- Adomány. Heidelberg Im­re szatmári fatelepi igazgató a népkonyha javára 40 koronát adományozott. A jótékony ado­mányért a népkonyha vezetősége ez utón is köszönetét fejezi ki. — Felolvasó estély. A szatmári „Katholikus kaszinó“ és a „Szatmár egyházmegyei Irodalmi kör“ f. év márczius 22-én vasárnap este 5 és fél órakor a „Czeczilegyeeület“ he­lyiségében tombola játékkal egybekötött felolvasó ünnepséget rendez. Az ünnepség műsora a következő: 1. Fuvola játék elő­adja Lukúcsy László Mátyás ur. 2. Felolvasás a párbajról, tartja Zahoránszky István ur. 3. Szavalat, előadja Tóth Miczike k. a. 4. Magán dal. Méder Mihály zongora kísérete mellett énekli Mondik Endre ur, Belépő-dij személy-jegy 40 f, család-jegy 1 korona. Műsor után a katb. ka­szinó helyiségében l ársas szó­rakozás. — Eljegyzés. Farkas Sá­muel helybeli iparos eljegyezte Róth Etelka kisasszonyt Nagy- Károlyból. — Elhalasztott közgyű­lés. A kerületi betegsegélyző pénztárnak f. hó 15-ére hirdetett közgyűlése a tagok részvótlen- sége miatt nem volt megturtha­, tó. Az elhalasztóit közgyűlés f. hó 22-én d. e. 10 órakor fog megtartatni, mikor is a gyűlés, tekintet nélkül a megjelent ta­gok számára, végérvényesen fog a felmerülő ügyek felett ha­tározni. — Az „első magyar ál­talános biztositó társaság helybeli főügynökséjjénél a mo-t lefolyt évi közgyűlés alkalmából magasabb fizetési rango-ziályba emeltettek. Radó Bertalan titkár, Kürthy Endre kárbecslő, László Zoltán és Szőke Béla könyv­vezetők, valamint Noéli Zoltán tisztviselő. — A szatmár-bikszádi va sut ügye. A szatmár-bikszádi vasút úgy fog kiépülni, hogy a Kossuth-kerten felül az crdődi vasúttal közvetlen összeköttessék. A vasútépítő, Hoffman, Mandel és Quitner czég megbízottja ba­rom mérnökkel indult el a vasút­vonal bejárására. Utjókban meg­tekintették a Szatmár határán lévő indóház telkét, mely tudva levőleg alkalmatlan volt. E telek helyet más telket hoznak javaslat ba. A gyarmati pályaudvar kér­désében szintén változás fog be- állani, a mennyiben a vasútvona­lat úgy építik ki, hogy az az ál­lam vasút vonalát keresztezze, mi által a vasút egy uj állomást fog nyerni. Ma az Avust fogják a kiküldött mérnökök tanulmá­nyozni, különösen arra való tekin­tettel, hogy ezen a részen « vasút gazdasági szempontból minő ha­tással lesz. — Keresztül gázolt a vo­nat az alsó-szopori állomáson tolatás közben a napokban Ba­log József vasúti fékezőn. A szerencsétlenség részleteit az el­rendelt vizsgálat fogja kideríteni ; abból látszik meg majd, a saját, vagy más gondatlanságának esett-e áldozatul a szerencsétlen ember ; a szomorú tény azonban az, hogy a vonat keresztül ment az altes­tén s haldokolva tették föl a Nagykároly felé induló vonatra s már az ákosi állomáson kiszen­vedett. A szerencsétlenül járt fé­kező egy művész kezii, kiváló fu- rngó-dilettans volt. ö volt az, aki a Fadrusz János díszpolgári ok­levelének általános feltűnést keltő keretét készítette s czimerek, kép keretek és egyébb faragványok készítésével < már is általános el­ismerést vivott lei magának. ■— Hernyózás. A -gazdakö- zönséget figyelmeztetjük, hogy házi kertjeikben, gyümölcsöseik­ben, a szőlőfajokban az idén kü­lönösen nagy menyiségben mutat­kozó hernyófészkeket e hó végéig szedessék le, mert a hanyag gaz­dát az 1894 évi XII. t. ez. 50 §-a értelmében 200 koronáig ter­jedő pénzbírsággal, esetleg 15 napi elzárással büntetik. — A ki a színházban léte utáni dohányzási szükségletét fe­dezni. avagy szomját oltani óhajtja 1 az el ne kerülje a színházzal szemben levő „Az édes pohár­hoz“ czimzett bodega üzletet, hol gyors, pontos és jutányos kiszol­gálásról már előre is biztosítva lesz. — A Kossuth-kertben újon­nan épült gőz- és kádfürdő leg­modernebbül van berendezve, vil­lanyvilágítás, légfűtés, villanyo­zás orvosi rendelet szerint. Tele­fon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak : vasárnap, kedd, szerda csütörtök és szombaton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes ár­ban. Gőzfürdő nőknek: hétfőn és pénteken délelőtt, kedden, szer­dán délután rendes árak mellett, vasárnap és csütörtökön délután kedvezmenyes árban. Friss sör és egyébb italok rendelkezésére áll a nagyérdemű fürdőző közönség­nek úgymint, ételek is. — A vil- lam-vasut d. e. 10 óra 53 percz- től 11 óra 03 perczig kivételesen a fürdőző közönségre vár. — A honvéd sörcsarnok­ba, n naponta kétféle kőbányai frissen csapolt sör áll rendelke­zésére a sörkedvelő közönségnek, u, m.: Király-sör a szokott ár­ban Korona-sör pedig poharan­ként 11 kr.; villás reggeli nagy választékban. Szinl&áz. Másodszor került szinre f. hó 17-én a „Bajusz“, Verő György énekes vigjátéka igán szép szá­mú és előkelő közönség előtt. Httsonlithatatlanul jobb volt uz előadás minden tekintetben a múltkorinál, sőt mintha maguk a szereplők is érezték volna, hogy a közönség érdeklődése is meny­nyivel jobban irányul feléjük, — minden igyekezetükkel töreked­tek annak tetszését kiérdemelni. Szentes János ez alkalommal is állandó derült hangulatban tar­totta a közönséget. — L ó n y a i Piroska kellemes énekével és ked­ves játékával elismerést vivott ki. — Gyárfás Ödönről ha­sonlóképen kell megemlékeznünk. — Ferenczy József valóságos typikus alakja volt a régi ma­gyar uraságok hajdúinak. — Ál­talában véve mindenki a szerep­lők közül hozzájárult az est si­keréhez ; igen jó' alakítottak még Vedrődy Gizi és Fodor Oszkár, továbbá teljesen megfe­lelt szerepében Élsy Emília. Szerkesztői üzenetek. Kr. B. Cz.-falva. Lássa lássa barátom ! mégis csak hasznát vette, hogy a „Bajusz“ tegnapi előadását megnézte; úgy látszik a János huszár példája követésre méltó volt. Legalább erre vall az a hatalmas bajusz, mely orra alját ékesítette a minap s a mely „talami“ volt. Mert azt még Csillag Anna szerével sem érhette volna el, a mely önnek egy estén sikerült. Gra­tulálunk 1 (?) Lapunk minden nap 8 oldal terjedelemmel jelenik meg, hétfő kivételével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom