Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 60-89. szám)

1903-03-07 / 66. szám

II. évfolyam 66. szám. Szatmár, 1903. (szombat) márezius 7. Egyes szám 2 fillér. Felelős szerkesztő : Ifj. OSOMAY IMRE Szerkesztőség és kiadó­hivatal : MORVÁI JÁNOS kőny vny omdáj a Bxatméron, Eötvöa-u. 6. Telefon 73. Szatmári Friss Megjelenik minden nap' korán reggel. — ' Hirdetések felvétetne!^ .•x&y' Morvái Jánoe könyvnyomdájában Eötvős-utcza 6. sz. a. Haladunk. Igen haladunk I Azonban fájdalom, e gyors haladás mellett is vannak még nagy fájó sebeink, a miket rejtegetni szeretünk. S vannak e sebek közt o- lyanok, a melyeket a hala­dás fátylával, a műveltség mázával el nem takarha­tunk. Ilyen fájó seb a nép elmaradottsága, müveletlen- sége, s ha ezen nem segí­tünk, ha nern akarunk szá­molni a jövővel: elöbb­utóbb szomorú következmé­nyei leendenek. Tudományt a népnek, mert elvész a nép, mely tudomány nélkül való. A nemzet nagysága fenn nyilvánul a főbbekben, de •rejt, hatalma alant van a népben. Rántsátok ki az a- lapot a szobor alól, vagy legyen korhadt a szobor a- lapja : a szobor alázuhan a sárba a férgek lepik el. A ki a nép nélkül akar haladni, az hiában fogja fi­togtatni a haladást, hiában aggatja be czifra czafran- gokkal a rongyos ruhát; elébb utóbb ki fog bukkani a drága kelme alól a kol­dusbot . . . ! Ezt kell megellőznünk! A nép ma már levetkezte ősi erkölcseit; nem lévén a ki figyelmeztesse, versenyt úszik a kor hibáival a mű­velődés örve alatt. Ennek kell oda kiáltani a „quo usque tandem“-et; Ha a kellő óvatosság nincs kifejtve, a tűz megégeti an­nak a kezét, a ki vele ját­szik; a műveltség haladásá­val is majd mindig karölt­ve halad a nép erkölcsi életének romlása. Ebben a tekintetben nagyon jellemző a hatalmas és szigorú spár­tai köztársaság azon nézete, mely szerint a tudományo­kat és szépmüvészeteket szüktégteleneknek, sőt káro­soknak tartják. Midőn egy­szer Pleistonasnak, Pausani- as fiának, szemére veté egy atheanei, ez igy válaszolt: „Valóban egyedül vagytok, kiket meg nem taníthatok vétkeitekre!“ (Plutarch. Lykurgus.) Magam sem vagyok ba- tátja annak, hogy neveljünk tudákos paraszt népet ; mert a tudákosság méreg, s nem akarok oly gyógymódot, a mely megeméssze a még egészséges tagokat és rom­latlan nézeteket is. De azt felette fontosnak és szük­ségesnek tartom, hogy is­merje a nép kötelességeit és jogait; tudja saját anyagi gyarapodását és javát elő­mozdítani ; mindenek előtt pedig, hogy kibontakozzék azon tompa érzéketlenség­ből, amelybe sülyedt s a melyben el van merülve, és a lelkét megmételyező s le­nyűgözve tartó sötétégböl elvégre megszabaduljon. Színház. Másodszor volt alkalmunk lát­hatni Csütörtökön, rnárcz. 5-én, Molnár Ferencz bohózatát, a „Doktor urat.“ — A közönség nem igen töltötte be a nézőteret, holott e szellemes darab nagyobb érdeklődést is kelthetett volna szinbázlátogató közönségünkben. Általában véve az előadásról azt jegyezhetjük meg, hogy gyen­gébb volt a múltkorinál. A sze­replők, — kivéve Szentes Já­nost, — nem [tanusitottak kellő igyekezetét, egyedül Szentes (Pu- zsér) volt az, ki ez alkalommal is színpadi otthonosságával, ügyes játékával és alakításával nem hagyta cserben várakozásunkat. Holéczy Ilona (dr. Sárkányné) oly gyengén és hanyagul játszott, mintha negligálni akarná Ja kö­zönséget és ezt érezhetővé óhaj­taná tenni. Fodor Oszkár (Csató fogalmazó) nehéz szerepében igye­kezett ugyan valamit elérni, de nagyon nehezen ment valamire a folytonos szavalás következtében. Hasonló hibában leledzett Étsy Emília is. Tordai Béla, Juh«y és Ligethy ez alkalommal elég igyekeztet mutattak fel és nem is voltak rosszak szerepeikben. Az egész darab különben alapo­san megfésülve lett a közönség elé tálalva, ugyannyira, hogy a harmadik felvonásnak befejezése teljesen elmaradt. Színházi műsor. Ma Szombaton „Casanova“ Operette I-ször Vasárnap „Casa- novu“ operette Il-szor. Hétfőn „Bánk bán“ tragédia, zóna. HÍREK. — Ügyvédi gyakorlat. Dr. Stoll Tibor ügyvédjelölt Farkas Antal szatmári ügyvéd irodájába lépett ügyvédi gyakorlatra. — A lövész-egyesület által beadott kérelem folytán a Kört- vélyesen felállítandó lövelde ügyé­ben a városi tanács a gazdasági tanácsos elnöklete alatt egy bi­zottságot küldött ki, dr. Vajay Károly t. főügyész, Erdélyi Ist­ván mérnök, dr. Tanódy Márton és Antal Dániel bizottsági tagok­ból, hogy a lövész-egyesület ré­széről kiküldendő tagokkal a lé­tesítendő lövelde helyét a szük­séges felépítmények és berende­zések mérvét és költségét állapít­sák meg és az ügy kellő e>őké szitése után a kérelem érdemére nézve tegyenek javaslatot. — Csendélet a Deák-téren. Csütörtökön délelőtt kellemes szó­rakozásban volt része városunk kíváncsibb közönségének. Láthat­ta ugyanis, a kinek nem volt na­gyon Bietős a dolga, hogy miként pallóinak el a gyepmester segédei két embert, láthatott a szemlélő­dő egy másik szórakoztató vere­kedést, sőt ugyanekkor a dolog nagyobb érdekességéért csilingel­ve vágtatott, el a tömeg között a mentőkocsi is, melynek ’ meg­érkezése igen hozzá illett a hely­zet komolyságához. Mikor aztán lezajlottak az izgatóbb jelenetek, a későn érkezetteknek és a már egybegyűlteknek mulattatására rendeztek még a gyepmester le­gényei egy kis előadást. — Egy szegény kóbor ebet fogtak el a törvényszéki palota előtt a peezé- rek és azt nagy trimfüssal a Deá’<-térre hurczolták a kocsi elé, majd a magasba emelték és ordit- tutták, raegrugdalóztatták a cső­cselék nem csekély örömére. Az arra haladó járókelő komolyabb gondolkozásu embereket megbot­ránkoztatta az ilyen nyilvános bóhérkodó állatkínzás, sőt egy szolga ember szóval is tiltakozott az iyen állatkínzás ellen, a miért majdnem ugybafőbe verték a pe- czérlegények, — talán még ha el nem menekül, a kutya sorsára juthatott volna. — Bizony ideje volna, hogy rendőrségünk véget- veasen az ilyen megbotránkoztató szórakozásnak, mely száz és s/áz ember szeme előtt történvén, — nem valami épületes benyomást gyakorolhat a szemlélődére. (Beküldotelt.) — A II. sz. temetkező­társulat vasárnap tartotta köz­gyűlését Bőd Sándor elnöklete alatt. A közgyűlés a számvizsgáló bizottságnak az simult évre vo­natkozó jelentését egyhangúlag elfogadta s örömmel konstatálta a kimutatott eredményben a Tár­sulat alapjának gyarapodását. — Nagyobb vita fejlődött ki a se­gélydijak fölemelésére vonatko­zólag, melynek végeredménye az, hogy a közgyűlés a jelenlegi ál­lapot fentartását mondta ki. Az alapokra nézve batároztatott, hogy azok első helyen való betáblázás- sal 6 százalékos kölceönképen ki­adhatók. A Társulat a dr. Far­kas Antal emlékét megörökítő íőgimnáziumi alapítvány czéljára 50 koronát szavazott meg. Végül választások voltak. A közgyűlés választmányi tagul egyhangúlag Thurner Albert takarékpénztári tisztviselőt ás ügyvédjéül dr. Farkas Antalt választotta meg. — Kivándorlás. Várme­gyénkből az Amerikába való ki­vándorlás nagyobb mérveket kezd ölteni. Mar a múlt évben is töb­ben kimentek igy Nagymajtény- ból, GiÍvácsról és Gencsről, s a napokban Nagykárolyból 5 mun­kás, Szaniszlóról 16’c9alád kért útlevelet, sőt — hallomás szerint — Szaniszlóról 24 család, Gencs­ről pedig 4 család készül kiván­dorolni. Elég sajnos, hogy ha­zánkfiai itthon nem tudnak bol­dogulni s kénytelenek vándorbo­tot kezükbe venni, túl a tenge­ren keresve boldogulást. Hiszen ott is dolgozni kell s a ki itt­hon dolgozni ukar, az már itt nem boldogulhat? — Éhínség a vármegyé­ben. A központi inségügyi bi­zottság kedden ülést tartott Nagykárolyban, a vármegye há­zán. A bizottság sürgős felter- jasztésére a kereskedelemügyi mi­nisztérium a keresethiány enyhí­tése és a keresetnélküli lakosság foglalkoztatása czéljából a vár­megye közúti alapja részére — húsz ezer korona államsegélyt engedélyezett. Ennek folytán az inségügyi bizottság elhatározta, hogy ezen összegből tizeser ko­ronát az Avasnak ad a vieziná- lis utak elkészítésére, nevezete­sen az avas-ujváros-komorzáni útra és tiz ezer koronát a n.- somkuti járás viczinális útjaira fordít. Egyúttal felirt a bizott­ság a kereskedelmi miniszterhez az iránt, ,hogy még húsz ezer korona segélyt adjon. Igen di­cséretre méltó dolog ez a sürgői gondoskodás az inségmunkárál, de tudósitónk jelentése szerint az ava9i nép nyomora már ely nagy, hogy az iuségmunka mel­lett a legsürgősebb segélyre vau szükség, mert különben, mint már jeleztük, kiüt közöttük az éhtifusz. — A nagybánya vidéki aranytolvajok elfogattam. Megemlékeztünk már lapunkbza a nagyszabású aranylopásról,mely­ről legújabban a következő hirt vettük: A czirkáló csendőrség Pap Illés nevű mogyorósi mun­kásnál nagyobb mennyiségű dás- gazdag aranytartalmu érezre buk- kunt, melynek származását tu­lajdonosa sjhogy sem tudta iga­zolni. A csendőrség végre kinyo­mozta, hogy Pap Illés a borpa­taki Leopold-bányában dolgozik. Ekkor a csendőrség erélyes fag­gatására Pap Illés [végre is be­vallotta, hogy özv. Sarodi Já- nosné és Szendrei József vitték hozzá uz érczeket s arra Weise János misztbányai lakossal már meg is alkudtak. A csendőrőrs­vezető e vallomásra tovább iyo- mozott s fáradozásait nem remélt siker jutalmazta. Szendreinél, kit éjjel leptek meg, több bűnjelet találtuk. Még nagyobb eredménye volt a Weisz János misztbányai lakosnál tartott házkutatásnak, itt niintsgy 50 gramm nehéz tiszta aranygolyót, többféle ér- czet és az istállóban elásva kö­rülbelül 300—350 klgr. érczet és murát találtak, melyek, tekinté­lyes értéket képviselnek. A fent említetteken kívül még négy munkást tartóztattak le, kik be­vallották, hogy az érczeket a borpatuki bányából lopkodták össze. Az aranytolvajok most a járásbíróság börtönében várják méltó büntetésüket. Fel. szerk.: Ifj, CsoiTUy Illírt. Lapkiadó: Morvái Jánot. Lapunk minden nap 8 oldal terjedelemmel jelenik meg, hétfő kivételével. (

Next

/
Oldalképek
Tartalom