Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 60-89. szám)

1903-03-01 / 60. szám

Szatmár, 1903. (vasárnap) márczius 1. II. évfolyam 60. szám. Egyes szám 2 fillér. Felelős szerkesztő : Ifj. CSOMAY IMRE Szerkesztőség és kiadó­hivatal : MORVÁI JÁNOS könyvnyomdája Szatmáron, Eötvö»-u. 6. Telefon 73. Megjelenik minden pap" korán reggej/'^^i^r Hirdetések felvétetnek \\\ Morvái Japos könyvnyomdájában Eötvös-utcza 6. sz. a. ítélet a komorzáni gyilkosság* ügyében. Eskiidtszéki tárgyalás. A komorzáni gyilkosság. Harmadik nap. (Saját tud.) Szatmár, 1903. febr. 28. Á komorzáni gyilkosság rejté­lyes ügyében tegnapélőtt dél­után fejeztettek be a tanúkihall­gatások. Ki lett hallgatva vagy harmincz tanú, kik az ügy ér­demében többé kevésbe jelenték­telen vallomásokat tettek. Vita keletkezett a föterhelő tanú Fazika Tógyer megesketése felett. Az ügyész indítványozta a meghiteltetést, mert tanú meges­ketése el lett halasztva a tanú­kihallgatások végére és semmi lényeges momentum ez ellen fél nem merült. Kelemen dr. védő ellenezte ta­nú meghiteltetését, mert a tár­gyalás folyamán a tanú megbíz­hatósága ellen inkább, mint mel­lette bizonyítottak, továbbá már egy Ízben hamis esküt is tett és ő ebbeu törvényes akadályt lát. Az ügyész válasza után a tör­vényszék vissza vonult és helyt adott a közvádló indítványának. Fazika Tógyer meghiteltetett. Igen fontos kijelentéseket tet­tek ezután az orvos szakértők, Vajay Imre dr. Gőbl Alajos dr. Ecsedy Gedeon dr.. Ember Ele­mér dr. és Weisz Károly dr., mint a védelem ellenőrző orvosa. Konstatálják, hogy az áldoza­ton ejtett ütések éles szerszám­tól erednek és mindenik egyen­ként feltétlenül haláltkozó volt. A halál 15—20 perez alatt fel­tétlenül bekövetkezett. A tettet két ember hajthatta végre, azon­ban nincs kizárva, hogy egy em­ber követte el. Elnök este 7 órakor berekeszt- vén a tárgyalást, másnap reggel 9 órára halasztotta. Tegnap reggel 9 órakor az ülés kezdetén felolvasták a két vádlott előéletére vonatkozó iratok, melyekből kitűnt, hogy Bura Mihály halált okozott sú­lyos testi sértésért 1 és fél évi fogházat ült, Dobje Alexa pedig lopásért volt büntetve. Öt perez szünet múltán az ügyész indítványozza az elhalt Vaszilia Marikucza vallomásá­nak felolvasását. Védők azon­ban ezt ellenzik, mire a törvény­szék mellőzi a felolvasást. Következtek ezután a vád- és védbeszédek. Dr. N é m e t hy József kir. ügyész előadja vádbeszédét, mely­nek kezdetén ecseteli az ember­ölés ég vérontás égbe kiálltó tet­tét, majd előadja a bűntett mi­benlétét, majd közvetlen bizonyí­tékául a vádnak csakis a Fazika Tógyer vallomásait tekinti, fel­hozza és sulylyal bírónak tartja vádlottaknak ellenséges indula­tát a meggyilkolttal szemben. Sulylyal bir előtte azon vallo­más, hogy Fazika Tógyer töb­beknek elmondta az esetet az­előtt, hogy a csendőröknek be­vallotta volna. — Nem tekinti bizonyítéknak a bűnjeleket, a véres nadrágot és baltákat. Hi­vatkozik arra, hogy a kir. Curia álaki hiba következtében adott helyet a semmiségi panasz­nak. — Kéri az esküdtszéket a Fazika Tógyer vallomása alap­ján a kérdésekre igennel felelni. Következett Dobje Alexa vé­dője dr. Bíró Elemér védő­beszédje. Hivatkozik arra, hogy a tanúként kihallgatott 50 em­ber közül egyedül egy ember, Fazika Tógyer vallott terhelőén, a ki már egyszer hamisan is esküdött, eőt az egész tárgyalás folyamán nem annak megbízha­tósága mellett, hanem az ellen történtek bizonyságok. Miután semmi bizonyíték meg nem győződtethette az esküdt­széket vádlott bűnösségéről, — kéri a kérdésekre nemmel válaszolni. Tárgyalás folytatása délután 3 órára halasztatik. Elnök a tárgyalást 3 órakor megnyitja. Következett dr. K e- lemen Samu védőbeszéde. A majdnem bét óráig tartó be­szédet csak uagy röviden hoz­hatjuk. — Hasonlattal él: Örvénylő mélység fölött hidat vertek önök­nek, esküdt urak, mondá, vi­gyázzanak, mikor rálépnek, a teher, a melyet maguk előtt gör­dítenek, az igazságnak terhe, nem fog-e összeomlani a hiti s önöket maga alá temetheti? Ha nincsenek meggyőződve biztos­ságáról, ne lépjenek rá. Az elkövetett tett bosszúnak tűnik föl. Előbb Nemes Vaezilt vették gyanúba, de ő igazolta alibijét, azonban az ő kihallgatásáról jegyzőkönyvet nem vettek föl, a mi nagy mulasztás. Azután esett a gyanú Dobje Alexára, a kit a meggyilkolt egy gondnok-választáskor kifogá­solt volt 3 évvel ezelőtt. Ez nagy idő, az alatt védencze Ameriká­ban is volt, eddig nem tarthatta a boszut, különben nem is hara­gudott az ellenmondáskor. Ha haragudott volna, még akkor megölte volna s Amerikába me­nekülhetett volna. Bura Mihálynál a vád roman­tikusabb húrokat penget, jelszót ad: Keresd az asszonyt! Vaszilia Marikucza, egy idősebb leány nem ébreszthetett benne kioltha- tatlan szerelmet. A leány meg­halt. Elismeri védő a szerelem nagy hatalmát, de V. Marikucza szerelme nem rejtett forrás, ha­nem nyitott kút volt. Ha Bura Mi­hályt szerelem boszura ingerelte volna, az öreg Bura ellen tört volna ki, nem a fia, Juon ellen. Itt fejtetőre állitott az okosko­dás. Még a meggyilkolt család­tagjai sem gyanúsították Bura Mihályt. Bura Györgyöt nagyon sokan gyűlölték. Alapos helyszíni vizsgálat nem volt, a mulasztást többé helyre­hozni nem lehet. Ha nincs külső bizonyíték, nézzük a tanú sze­mélyiségét. Fazeka Tógyer (ko­ronatanú) magatartása kezdettől gyanús volt s mikor a tárgyalási terembe lépett tegnapelőtt, er­kölcsi bizonyítványt hozott és át­adta az elnöknek. Ha 20 koro­nája lett volna, még talán védő­ügyvédet is hozott volna ... Két hétig nem vallotta az igazat, nem megbízható tehát. Félt ? Hát akkor is félt, mikor a vád­lottakat már letartóztatták? Ez a gyilkosság nem történhetett tanú tudta vagy közreműködése nélkül. Izsák Mózessel való be­szélgetése nagyon erősiti a gya­nút, tapogatózott, hogy Izsák hogyan tudja a dolgot ? — Ha ő látta a tetteseket, akkor azok is őt. Ha az Így lett volna, Fazeka Tógyert is megölték volna, mint szemtanút, ez a gyilkos élet- ösztönéből folyik ; meg a gyerme­ket is, ha cscsemő is. Az is fur­csa, hogy Fazeka Tógyer csak kétszer kiáltott segítségért, az­tán nem törődött szörnyű dolog­gal egész reggelig a mikor a hirrel beküldte fiát; miért nem csi­nált nagyobb zajt rögtön. Furcsák eltérő vallomásai. A többi tanuk is igazolják. Például az, hogy mikor összeterelte a tett után a gulyát, oda ment a szerinte még fetrengő áldozathoz, Az orvosok azonban egybehangzóan igazolták, hogy a tett után nyomban moz­dulatlanná kellett az áldozatnak lennie. A fia vallomása is zavaros. Aztán igazolja, hogy mennyire nem szavahihető a tanú, az is, hogy %y ügyben hamis esküt tett már. Egy ilyen ember ingadozó s megbízhatatlan . vallomása után nem lehet indulni. Áttér az orvosi véleményekre. A múltkori ítéletet azért semmisí­tette meg a kúria, hogy Fazeka Tógyer vallomásában nem bizott, s hogy alaposan megvizsgáltatau- dó a dolog az orvosok által, hogy vájjon egy ember is elkövethet­te-e a fenforgó cselekményt vagy feltétlen kettő kellett hozzá? — Az orvosok azt mondták, hogy egy ember is elkövethette. Ez nagy fontosságú dolog. Ezért gyanús Fazeka Tógyer. A vádlott ártatlansága mellett bizonyit, hogy nem tolta körmön- fontan másra a gyanút, csak a saját ártatlanságát hangoztatta. A baltát a rendes, szokásos időben köszörültette, uj nyelet is tétetett, a mire szükség nem lett volne a gyilkosságra, hiszen volt balta elég; mások is köszö- rültették a baltát. Ez nem bizo­nyíték, csak szerencsétlen vé­letlen. A vádlottak alibijüket igazol­ták. a családjukkal. Hiszen kö­zönséges ember mással nem igazolhatja. A vádlottak bár másnap u- gyanabban a ruhában voltak, semmi vérnyom a nem lát­szott, pedig lehetetlen, hogy rá­juk ne frecscseut volna a vér, vagy a tettnél, vagy mikor a véres fejszével elszaladtak, ha ők lettek volna tettesek. A Bura baltáján talált vércsepre a vegy, elemző intézet nem mondta- hogy ember vér. A gyanús véres nadrág nem terhelő Burára, hi­szen akkor nem is jártak nad­rágban. Nagyon kell félni az igazság­talan ítélettől. Idéz a kúriai döntvénytárból két esetet, a me­lyek szeint ártatlanul lettek emberek hoszszu börtönre elitélve s később kisült ártatlanságuk. A kúria megsemmisítő határo­zata nagy vigyázatra int. Szörnyű volna ártatlanokat elítélni. Védencze felmentését kéri: Ezután felolvastattak az esküdt­székhez iutézendő kérdések, a melyekhez Bátori esküdt hozzá­szólott; módosítását a törvényszék elfogadta. A végleg megállapí­tott kérdések a következők voltak : I. csoport, I. főkérdés: Bünös-e Dobje Alexa aluj Alexa abban, hogy 1902* jun. 7-én éjjel 10—11 óra tájban Komorzánban más egyénnel előzetesen összebeszélve és egyetértve a mezőn alvó Bu­ra György aluj Johannák előre megfontolt ölési szándékkal egy fejszével miudkót lábafejét csak­nem egészen levágta és ekként társával együtt, a ki Bura György fején okozott sérüléseket, megölte, igen vagy nem ? Ha nem; kisegitő kérdés : Bünös-e Dobja A. stb ................ (e ddig úgy szól, a hogy az I-ső kérdés) . .. szándékosan, de a nél­kül, hogy ezt a szándékot előre megfontolta volna stb. Il-ik csoport, első főkérdés: Bünös-e Bura Mihály abban stb.............(eddig olyan, mint az el ső csoport első főkérdés.) Bura György fejét egy fejszével több helyen megsérelmezte és társával együtt, a ki a lábafejét csaknem egészen levágta, s igy megölte, igen vagy nem? Ha nem, — kisegitő kérdés: Bünös-e Bura Mihály, hogy Btb................ szándékosan, de a né lkül, hogy ezt a szándékát előre megfontolta volna stb. — igen vagy nem. Az esküdtek e kérdésekre kö­rülbelül egy órai tanácskozás után a következőleg Ítéltek: Az első csoport első főkérdésére : nem; az első csoport kisegitő kérdésére: igen; a második csoport első főkérdésére nem; a második csoport kisegitő kér­désére : igen. A kir. ügyész a büntetés ki­szabására nézve kéri a büntető törvónyk. 279 §-ának alkalmazását, enyhítő körülményül tekinthetők alacsony műveltségi állapotuk, sulyosbitóul a vadkegyetlensóg és orozva öles. Dr. Kelemen és Dr. Bíró kérik az enyhítő körülmények figye­lembe vételét a 92. szakasz ér­telmében. Ezután visszavonult a kir. tör­vényszék és tanácskozás után 10 perczczel fél 8 előtt kihirdette az ítéletet, a mely szerint vád­lottak 4—4 évi fegyházra és annak kitöltésétől számítandó 5 évi hivatalvesztésre ítéltettek ; a büntetésből 8—8 hónapot a vádlottak vizsgálati fogsága ál­tal kitöltöttnek vettek. S elma­rasztaltattak a költségekben. A kir. ügyész a 92. szakasz alkalmazása miatt semmiségi pa­naszt jelentett be. A védők és elitéltek is sem­miségi panaszt jelentettek be ma­guk részéről. A kir. törvényszék az elitél­tek fogságát ügyész inditványá- éa fentartja. Az elnök 8 órakor bezárta a tárgyalást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom