Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 1-31. szám)

1903-01-21 / 21. szám

X II. árfolyam 21. szám. Szatmár 1903. szerda január 21. Egyes szám Felelős saerkeiBtó: SZÉKELT VIKTOR Szerkesztőség és kiadóhivatal : MORVÁI JÁKOB könyvnyomdái,» Szadinál-«», Xötvaa-mtM A M. zatmäri Friss Újság M«gj«iflauk kort« rágjál. % , , y>aÜ Hird«t黫k felvéMnsfcc jj Morvái lino^^érv , nyomdájában, vékámat ^ Lőmy Miksa kü*yt- ./>•' kereak.déaébsn. ' i. Vasárnapi ipari munka­szünet. Nem hangzott el annyi áldás egyetlen törvény alkotására sem mint az ipari munkaszünetre vonatkozó 1893. XIII. t. ez.-re. Az egész ország örömmel fo­gadta annak igazán hasznos in­tézkedéseit, ez a törvény szün­tette be az oly mi határt nem ismerő munkaadóknak könyörte­len * a fiatalság fejlődésére ká­ros kapzsiságát, kik képesek vol­tak a személyzetet minden szü­net nélkül évről-évre dolgoztatni anélkül, hogy azoknak a szüksé­ges, sőt az egészség fentartására elmaradhatatlan pihenőt megad­ták volna s különösen a tanon- ezokat ereje feletti munkával a törvény ellenére idő előtt mint idő után megszakítás nélkül fog­lalkoztatták, hogy milyen üdvös ez a törvény az egészség fenn­tartására és a fejlődés biztosítá­sára, kötetekre menő leírással lehetne csak megfejteni. Mennyi kívánságnak tesz ele­get ez a törvény az által is, hogy a szükséghez képest rendeietek kiadásával kiegészíthető. Köteles tehát e törvény értel­mében minden iparos a reá nézve meghatározott időben a munkát vasárnap félbeszakítani és az egész héten át működő s kifá­radt személyzetet pihenésre en­gedni. Mégis mennyi áz olyan ipa­rosok száma még ma is, kik e törvény ellenére is zárt ajtók mellett folytatják a munkát a személyzet egyik-másik tagjával, (persze ha rájönnek, jól meg is büntetik) a kik csak azért áldoz­zák fel a nekik törvény által biztosított pihenőt, hogy munka­adójuknak ilyen kívánságát tel­jesítve — féltett állásuknak ál­landóságot szerezzenek. Nem szívesen teljesített munka az ilyen, hanem kényszermunka, mely rosszabbul hat a szabad­ságától megfosztott munkásra, mint a kötelesség tudatában vég­zett egész heti munka. Sohasem kerül bejelentésre az ilyen törvénytelenség s igy az áldott törvény, mely a legnagyobb szigorral üldözné és büntetné e cselekményt, s ezekkel szemben megszűnik ostorozó ereje. Minden iparágban előfordul kisebb-nagyobb törvénytelenség s ennek fejlődését elfojtaná mind­örökre az egyszerű bejelentés, mely törvényhatósággal felruhá­zott városokban a rendőrkapi- tánzsághoz, községekben a járási főszolgabíróhoz terjesztendő. Könyörtelen bejelentésre méltó az olyan kapzsiságnak nevezhető vasárnapi szabadság fosztás, me­lyet az egész heti fáradságos munka után a törvény minden iparosnak, segédnek és tanoncz- nak egyaránt biztosított. Városunk kereskedő ifjúsága a múlt év őszén ugyan e tör­vény fogalmából kiindulva, azt a czélszerü indítványt vitte majd­nem diadalra, hogy a legnagyobb üzlettől kezdve a ^legkisebbig egy időben nyissanak reggel 7 órakor, zárjanak este 8 órakor s midőn a széthordott ivek már már alá lettek irva, akkor fordult el' a szerencse az ifjúságtól, s né­hány olyan kerescedő volt, ki az aláírást megtagadta s a nyitás és zárás korlátozásának magát alávetni nem volt hajlandó még az ifjúság fenyegető körmenetei daczára sem ; igy semmisült meg a biztos siker mámorában úszó ifjúság kívánsága. A mennyire jogos kívánsága volt ez a reggeltől estig dolgozó s kifáradt ifjúságnak, annyira hasz­nos lenne az üzlet tülajdonosokra nézve is, mert a közönség e jogos eljárás tudatában nem fo­gadná zúgolódva az újítást, és egyik vevőnek sem volna alkalma elpártolni szokott helyéről, a miatt, hogy ez jókorább nyitja vagy későbben zárja üzletét, mint a másik, — igy semmikép sem káros, sőt csak hasznos lett volna az ujitás életbeléptetése. De bízzon az ifjúság úgyszin­tén az üzlettulajdonos is mind abban, hogy a bölcs törvényho­zás nagy figyelemmel nézi mind­ezt s mikor még nem is várta, akkor segit. g Színház. Hétfőn, január 19-én Herczeg Ferencz híres színmüve „Ócskái brigadéros* került telt ház előli- zóna előadásban színre. Az előadás nem tartozott a nagyon sikerültek közé : legtöbb helyütt vontatott volt. Sikert aratott legjobban Ho- léczi Ilona (Tisza Ilona), Bátosi (Ócskái) és Krémer (Piber). Sok igyekezettel játszott még Egri Kálmán (Szörényi) és Szen­tes (O/oróczi) és Ligeti (palócz). HÍREK. — Kölosey-kör szabad ly- oeumi előadása f. hó 22-én csütörtökön d. u. fél 6 órakor lesz a városháza közgyűlési ter­mében. Az előadó Dr. Fechtel János tanár, a ki a történelem köréből fog előadást tartani. Meghívókat, a kör nem bocsát ki, csupán a lapok utján hívja meg az érdeklődőket, u kiknek tömeges megjelenésére számit. — Eljegyzés. Berenczei és járdánházi Kovát« Sándor nagy­bányai szolgabiró a vármegyei földbirtokos eljegyezte hiripi és ivácskói Szuhányi Margit kis­asszonyt, Szuhányi Ödön ivácskói földbirtokos bájos és szeretetre­méltó leányát. Gratulálunk ! — Anyakönyvi kinevezé­sek. A belügyminisztérium ve­zetésével megbízott miniszterel­nök vármegyénkben a törökfalui anyakönyvi kerületbe Székely Ernő helyettes körjegyzőt anya­könyvvezetővé s a szaniszlói anya­könyvi a kerületbe Mangu Dezsői segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettessé nevezte ki. — Választások. Makay Elek batizi ev. ref. lelkészt Fenesre, Tóth György batizi ev. ref, tani­tót Dobrára az ev. ref. hívek egyhangúlag megválasztották. — Rendkívüli közgyűlés lesz f. hó 24 én d. u. 3 órakor, a melynek egyetlen tárgyát a Kovács Béla kir. tanfelügyelő óvodai czélra felajánlott házastel­kének megvétele feletti határo­zat fogja képezni. Óhajtandó, hogy a bizottsági tagok minél nagyobb számban jelenjenek meg, bogy e kér-désben' végleges ha- tárnzat legyen hozható. — Megsemmisített halá­los Ítélet. Múlt év junius ha vában Dobje Alexa és Bura Mi­hály koraorzáni pásztorok, éj­nek idején rátámadtak az alvó Bura György Juonra és|f'ejszével agyonverték. Az esküdtszék kö­tél általi halálra Ítélte a gyil­kosokat. A kúria III büntető tanácsa a napokban tartott ülé­sen megsemmisítette a halálos Ítéletet és az ügyet uj esküdt- biróság elé utalta, mert a halá­los ítélet hozatal alkalmával az esküdt bíróság nem vizsgálta meg a gyilkosok elmebeli állapotát. A gyilkosok fölötte május hó­ban összeülő esküdtszék fog Ítélkezni s nagyon valószínű, hogy mindkét halálra itétélt felmen­tésével fog végződni. — Tűzoltó álarezos bál. Az önkéntes tűzoltó egyesület szokásos farsangi álarezos bálját .1. év február 22-éa fogja meg­tartani a Vigadó összes termei­ben. E népszerű mulatságot év­ről-évre nagy közönség látogat­ja. A rendezőség a f. évben tar­tandó mulatságra is. nagy meg­lepetésekkel szolgál a közönség­nek. Lesz igensok kaczugtató és muluttató programm szám a bál színhelyén. Egyelőre csak eny- nyit jelzünk, a részletes prog- rummot most állítja össze a tűzoltó egylet vezetősége. Rendkívül »lesd! Legolcsóbban és porczellá Wei üveg-. vásárolhat üveg áTFükat-----n , poif;j&éllá» 3$ ifiítr-. nagyr aktárfippÉ Szfitfiláf^'WIjl "' Var, tfi ynl ' M ► c “'S S K '£ ^ 01J o _ „ a x eí í >4i í o X «!■» -« O.J-« c _ a S'S -o _____ TÍS>§os-“g Le gfinomabb tiszta csillár pet roleum literje 20 kr. Magasfoku denaturált szesz literje csak 20 kr. Báli keltűikből! fehér és minden világosi „ szinben, valamint könyüj I selymek. g»wé éif több más anyagokból! dús választék. Keztyük, legye-; *ők, harisnyák, Eücimrpok (selyem én berliniek) stb. czikkek isiin» Fekete és színes szö-j vetek előnyös vétel folytán jutányos] áron szerezhetők be Sternberg Testvérek női- 6» férfi dlvatfizletébe*. j g Szatmár, Deáktér 19 (P»p*luy-p»lrt».) n Törvénysz^kileg: bejegyzett ozég- Szatmí.r. Iroda; Árpán-utcza 20. Telefonsz. 16. Birtok parczellázas. Tulajdonos Debreczeni Első Takarékpénztár megbízása foly­tán t. évi használatra bérbeadiuk vagy örökáron eladjuk holdan­ként! parczellákban rendkívül kedvező fizetési feltételek mellett, Nagyar kézségben (f.-gyarmati járás) levő I. oszt. szinté és kaszáiéból álló mintegy 1400 holdas nemesi birto­kot, legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel. — Venni vagy bérelni szándékozók for­duljanak levélileg vagy személyesen nagyari fehérgyarmati vagy szatmári irodánkhoz. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy budapesti elsőrangú pénzintézeteknél 15-—70-évig terjedő olcsó törlesztéses kölcsön kapható 600 koronától a legmagasabb összegig, elsó és má­sodik helyen a legrövidebb idő alatt oly kedvezménynyel is, hogy az adós elhalálozásával tartozása fs megszűnik és az'örökös tehermentes birtokhoz jut. Meglevő terhek is átváltozthatók ezen kedvezményes kölcsönre és esetleg nagyobb összegre. Ügyfeleink kivánatára felvettük továbbá üzletkörünkbe az alábbi ügyletek lebonj’olitását is: 1) Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. 2) Olcsó kölcsönt termény, áru, értékpapír, sertés és marhaál­lományra anélkül, hogy a terményt vagy árut tulajdonos a befuvarozás és raktározás költségeivel terhelné. 3) Közvetítjük, helybeli vagy vidéki pénzintézetek és részvénytársasagok részvényeinek eladását és vételét. 4) Birtokok parczellázását, birtokok és házak eladását, vé­telét, bérbeadását és bérbe vételét. 5) Nyilván tartjuk a felsorolt kereskedelmi ügyekben a keresletet és kínálatot. NE US CHL ŐSZ TES T VÉREK, törvény.zékileg bejegyzett ezóg, banlibizomdnyosoh. szatmári iroda : Árpáú-utcza 20. Telefon az. 16. Törvényazékileg bejegyzett ezég Szatmár. Iroda : Arpád-utcza 20. Telefon ss. 16. nm iÜ szerezhetjük meg. Deák-tér, Freund ház. ^S«öveteket WEISZ GYULÁ-nál Lapunk vasárnaptól azaz január 25-től ismét belső melléklettel fog megjelenni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom