Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 1-31. szám)

1903-01-01 / 01. szám

______ __________ "RISS ÚJSÁG-_________________________________5 v» ina Hiszen az embtíH'^'Jífemlékezés külöin- bözteti meg az Isten más te­remtményeitől s ez az em- ékezés emeli magasra az embert és az emberek közül. A ki a legmesszebb tekint- let a m-ultba egyszerre leg­többet látj-.; az a legbölcsebb ember, mert a tudományok tudománya, a tapasztalás az ö hatalmában van. Azért állunk meg az esz­tendő fordulójánál és kérdő pillantással tekintünk reá vissza. A múltból kérdezzük meg, hogy mit hoz a jövendő, a múltba tekintünk, hogy re­ményünket tápláljuk a jö­vőre nézve 1 Legyen az újév az áldás, a béke esztendeje, hiszen „megbünhödte már a n é p( a múltat és j ö- ve n d ö t.“ ... Tehát: boldog uj évet!... 1903. január 1. Uj év küszöbén. Megelőz bennünket az idő, mint a szél a hulló faleve­let... Elszakadunk a lomb­tól s játszik velünk a szellő, hord bennünket szárnyain, ékes virágos mezők... majd fák, ligetek, kopár sziklák kerülnek a szem határra s mire a szellőből forgószél lesz, mely inillióseor megfor- gott magunk körül, észre vesszük, hogy elmúlt egy élet s lehullunk a földre, ráborulunk az avarra, szapo­rítjuk a zörgő haraaztot. Ilyen az emberi élet, mely­ből most ismét egy esztendő mull el. A visszapillantás reá já­ték, gj'önyör a boldogoknak, keserű a boldogtalanoknak. A boldogok siratják az el­múltat, a szenvedők örülnek, hogy már elmúlt, mert a boldogok félnek a jövőtől, a szenvedők remélnek jobb jövőt. Milyen ellentét?... Kinek adjon igazat hát a publiczista, a kinek kötelessége a közön­ség agyával gondolkozni, Ír­ni igazat, de kinek inkább kötelessége a közönség szi­vével érezni, el nem hall­gatni az igazat. Sirassuk az elmúlt évet és borzongjunk a jövő sejtésén, vagy örüljünk, hogy elmúlt a múlt s várjunk jobb s vi­gasztalóbb, boldogabb né­peket ? Valóban nehéz a választás! Itt csak a fatalista marad­hatna nyugodtan, keresve a jelennek örömeit s aki a je­lennek azért örül, mert fél, hogy hamar elmúlik s aki a múltat csak azért siratja, mert olykor hamar elmult. A fatalistának önzésével kellene bírnunk, hogy min­dent a jelennek örömei szem­pontjából biráljunk el s ne kívánjunk semmit, se jó em­lékeket s múltból, se telje­sülését a jövő reményeinek, hanem hosszú végtelen hosz- szu jelent, ennek minden nyugalmánál és gyönyörével. Hát ez nem is volna lehe­tetlen? Hisz a jelen csak egy pont az időben. A mi mögötte van, az már múlt, ami előtte van az még jövő. A jelen csak egy pillanat, csak egy fátyol a múlt és jövő között, egy átlátszó fá­tyol, melyen át még látjuk a múltat s melyen át már sejtjük a jövőt. És ez jól van igy!... Ta­lán az volna legnagyobb át­ka az emberiségnek, ha a gondolkozással a múltra való emlékezés is nerfv adatott­SZÍNHÁZ. Zauffolt ház előtt »Egy katona története“ került előadásra ezen előadás teljesen sikerültnek mond­ható. Egri Kálmán mint Benő János oly meghatóan oldotta meg szerepét, hogy az egész höigykö- zönteget és egyébb gyeugóbb »zi­vil férfiakat is könnyekre fakasz­totta. valóáan Egri kitűnő drá­mai színésznek bizonyult, telje­sen megérdemli a dicséretet, vöit is része a tapsokban és kiáltás­ban. Úgy szintén Szentes aki igen jó humorral alakította Sám- boráu őrmestert, Étsy, Bát09y, B. Polgár Fáni, Holéczy jó já­tékukkal nagyban hozzájárultak az est sikeréhez. Nem mulaszt­hatjuk el a kis Hermán Elácskát is megemlíteni, a ki ügyességével és otthonosságával sok tapsot aratott. Kedden egy regényes szinmű »Milliók a hó alatt“ ment nem nagy számú közönség előtt. Az előadás menete nem volt mindenütt gyors és igy a külön­ben elég unalmas darab nem fe­lelt meg a hozzá fűzött vára­kozásnak. A összes szereplők között Bá- tosi és Lónyai Piroska tűntek ki, előbbi igazi angolos hidegvérű játékával, mig utóbbi pompás énekével és azonkívül ügyes elő­adási kecsességével szép sikert aratott. Tordainó Adél, továbá Szentes és Ligethiről kell megemlékez- ntíuk, mint olyanokról, kik az előadás menetét nagyban mozdí­tották elő pompás játékukkal. HÍREK. — Nincs restanczia! Azon örvendetes tudomást kaptuk teg­nap a városházán, hogy restan­czia nincs! Pedig beérkezett nemkevestbb mint 10500, tanácsi és 8400 elnök, darab, Ezek mind el lettek intézve, sőt még a teg­nap délután érkezettek is. Miu- den esetre abban fő érdeme van városunk polgármesterének Pap Gézának s azonkívül a tiszt­viselői karnak, kik egyöntetűen arra törekedtek, Ijogy áv végére minden anyagot fel dolgozzanak. — Kinevezések. A pénzügy miniszter Kubányi Ferencz és Gáspár József segádmérnököket mérnökökké, Pap Zoltán, Csö­mör Elemér és Anderlon Ferencz növendékeket pedig segédmér­nökökké nevezte ki.-— Jutalmazás. A városi ta­nács tegnap tartott ülésén 500 korona jutalmat szavazott meg egyes kezelő hivatalnokok és dij- nokok jutalmazására, kik munka; jók által arra .érdemet szereztek. — Villám világítási ügy. Több magán fogyasztó, kiknek a villamvilágitáe lakásaik, vagy üz­letükbe be van vezetve, de áta­lányra világítanak a városnak nagy anyagi kárt okoztak azzal, hogy egyes lámpákat később is állítottak be s igy ezekről a vil- lamvilágitás kezelői mit sem tud­tak, amennyiben nem közvetlenül a városból' szerezték be sóin a lámpákat, sem pedig a berendezést. A város most úgy szándékozik segíteni a dolgon, hogy jövőre a lámpákat kizárólagosan a város­tól szerezhetik be, a meglevő lámpásokat pedig f. é. ápril hó 1-ig a városnál becserélhetik Ezentúl pedig lámpákat bejelen­tés nélkül sem beszerezni, se pe­dig újabb vezetéket bekapcsolni nem lesz szabad. Az uj villam- világitási igazgatót dicséret illeti meg azon önzetlen fáradságért, nmelyet kifejtett az egyes óra­nélküli magánfogyasztók lámpái nuk megvizsgálásánál, mert csak­is igy lehetett a dologra reá jönni. — Anyakönyvi statisztika. i A szatmári I. kér. kir. anyakönyvi hivatalnál a múlt évben »zu i öt ét t 823, meghalt 668 lélek. Házasság köttetett 204. A II. kér. anyuk, hivatalban született 132, meg­halt 74 lélek, házasság kötve lett 26. — A szatmári hegyen a ezatmár—erdődi h. é. vasut-társa- ság által közvetlenül a hegyi állomáson furatni tervezett két kútra a városnak azon ajánlatát, hogy az 1000 kor. összeget csak úgy adja, ha tiszta és élvezhető vizű kutat létesítenek, — a tár­sulat nem fogadta el, mivel előre nem lehet tudni, vájjon hol van hát jó ivó viz. Azért azt az ajánlatot tette, nevezett társulat, hogy a várossal közösen végez­zenek pvóbakutfurásokat. E te­kintetben a társulatnak méltá­nyos az ajánluta, mert hogy minő vizet kaphatunk, azt előre tudni nem lehet, a közönség érdeke és egészsége pedig megköveteli azt, hogy a város se legyen szűk­keblű és az áldozatok meghoza­talától vissza ne riadjon. — Hidegvizkura és vil­lanyfény fürdő megnyitás. Van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni, hogy a Kossuth-kerti gőz­fürdőben egy külön bidegviz kúra és villanyfény fürdű osztály lett létesitve, hol is a budapesti dr. Hirzel féle szanatóriumban gyakorolt fürdőmester és fürdős- né kellő szakavatottsággul vég­zik a hideg lemosásokat és be- göngyöleseket, nemkülönben a masszírozásokat is, osvosi rende­let szerint. Teljes tisztelettel a fürdőkezelőség. — Szőllőtelepek kimuta­tása. A városi szőllőtelepek ki­mutatását a múlt évről Psthő György gazd. tanácsos immár be­terjesztette a városi hatósághoz. Ezek szerint a bevétel 2638 h 18 f. Kiadás 2484 K 33 f. Pénz­tári maradvány 153 K 85 f. Ha­bár a múlt 1902. évben lett el­érve az előirányzott bevétel, mi­vel a remélhető szőllő termést a fagy a s tönkretette, a szőllő ojt- ványok sem voltuk a kívánt mó­don értékesíthetők, mégis örven­detes .jelenség, hogy ez az év nem deficzittel, mint máskor végződött és némi pénz marud- ványra zárul, mely körülmény a gazdasági tanácsosnak csak dicsére- ■ tere vállhatik azon szakszerű és fáradságos eljárásért, melyet a szőllő telepek gondoztatása körül kifejtett. — Hirdetmény. Szatmárné­meti szab. kir. város számára uz 1903-ik évben időszakonként és kisebb mérvben szükséglendő mindenfele anyagok beszerzése és a különféle munkálatok végzésé­nek legelőnyösebb biztosítása ezél- jából, a várossal üzleti összeköt­tetésbe lepni óhajtó gyáros, ke­reskedő és iparos urak felhivat- nak, hogy ajánlataikat a gazda­sági tanácsosi hivatalban 1903. évi január 5-től kezdve nyerhető árjegyzék minta felhasználásával 1903, évi január 10 én délig ezen hivatalban beadni szíveskedjenek. Kelt Szatmárit, 1902. deczemb. 30. Péthő, gazd. tanácsos. — Értesítés. Értesítjük a t. közönséget, hogy f. évi november hó 1-tői kezdve téli menetrendet léptettünk életbe. Ezen menete rend szerint az alábbi vonatok fognak közlekedni: Kossuth-kert felől K.-Erdőd felé ind. 832, 100 710 Erdődvárra érkezik 1033, 322, 857 Erdűdvárról indul 5*3 1046 402 Villa mos menetek. I. Kossuth- k'-rt (mais- áll.) felől Sz.-Gőzfü. rósz felé. Kossuth-kert indul 6*0 750 822 832 835 1 050 100 1 67 40<> 617 639 654 7^0 Atiila-utcza ind- 615 755 827 837 900 1105 1|04 106 202 406 622 644 659 714 Deák­tér ind. 622 700 800 83” 844 906 1110 1209 112 209 412 629 660 7O6 719 Korona szálló ind. 617 701 803 837 849 910 Illő 1213 117 214 417 634 711 723 Kossuth L.-utcza ind. p9 705 806 851 913 1117 1214 119 216 419 718 726 Sz.-Gőzfürész érk. 639 704 905 1127 1223 133 430 723 637 H. Sz.- Gőzfürész felől Kossuth-kert (máv. áll.) felé. Sz.-Gőszfíirész ind. 530 640 717 1140 1213 120 540 6^ Kossuth-L.-utcza érk. 540 6£2 727 806 941 1151 1223 130 217 5Ö0 610 Korona-szálló érk. 542 gő3 729 808 838 943 H53 1226 132 219' 562 612 635 Deák-tér érk. 548 658 736 811 841 948 1168 123o”lS8 224 558 6^0 6^0 652 Attilla-utcza érk. 555 742 8A2 848 955 1203 1235 146 230 g05 6^j| 645 6^8 Kossuth-kert érk. 600 747 821 ”863 1000 1240 150 235 610 627 650 7£3 Az alá­húzott számok az esteli időt jelzik. A SZATMÁRI FRIS-UJSÁG kiadó híyatala.

Next

/
Oldalképek
Tartalom