Szatmári Friss Ujság, 1902. november (1. évfolyam, 49-78. szám)

1902-11-21 / 69. szám

4 REGÉNY. 1 spanyol Inquisitió titkai. Ferréál után irt»: Illoaval Hugó. Mitien jog íunUutv». — Hallgass Katalil mondutU a faje- deiemasszony, ».« nem tudod süt J»o* í széisa I í — Messze van innaa az a Ndmeter1 j szág, kérdezte Klára, kinek földrajzi tu* I deaiáaya séta volt kifogástalan. 1 — Messze bizony, mondotta Katalin, kőire Luther ide érkezik, betűiteket ré­I gea eltomottsh. i — Hallgass! Hallgas! kiáltotta a feje' 'dőlésűtiszony, mint valaki, aki a kisér' Késtől fél. Ei magában hozzátette: Meg [leszünk halva, mire üt a szabadulás ; órája. És ettől a gondolatiéi agy »eg* borzadt, hogy jóval kéeőbb, nagy szünet ; után hariaadszor k elkiáltotta: Hoii­j gass ! E percben megszólait a külső esen' j getyfi. — Klára, mondotta a fejedelemasz' szony, visszanyerve nyugalmát, nézd meg ki kivan bebocsátást. j De mire Klára lassú léptekkel eljutott 1 a hosszú terem másik végére, már az ajtón bejött egy apáca eu ezüst tálcán síejve bozoLt levelet a fejedéi emassecoy jfelé. . ’ *' í Klái a kivette a tálcát a szolgálattevő ■néne kezéből és átnyújtotta a fejedeiem- aönek. (Folyt, köv.) H üti & hirdetések alapján valamit rendel, kérjük, hosg& a megrendelésnél lapunkra hivatkozni szí­veskedjék. A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG mébi •tjdrJfrste Hazai Idlialánesbizíosltó részvénytársaságot, ■ melynél nemeeak a;..., líscb lehet biztosítani, de előnyős feltételek mai­éból az előfoí»daló ké­peket ózonnal és mél­tányoson beesüiik, sőt jgyops&n ki is fizetik. „Habarna“ •ssä-esss srwti^ kopható trűnd tiodnbetet Ragyfceresk&cléa és m. Stir. d©háís$íőz déhon báilogiemciiizei ellátott dobozban. Farai« oranyszoBÓkóvsi is kanható« Férfiak Olcsó Kává és Tea érek. é® Hőknek a lesmakambb feevsay és idült folyások (irippeu beáecskaaUezás nélkiH * legbiztosabb gyogy- stnsa.«k a 99Sanid Isafetlaacsek64 btecsTuitak. Ejt «toboz 100 labdacs testál«*«»*! és liasimálati stasitással 6 korona. Viéékr* 8 »au «üaera hekOtdésa vagy ntóaavéi mellett ilekréte« kOl« a ,,Magyar* Király“ gyágyuzeriári BVDiLFEST, V., Maiokkál-uic* 2. az&m Ohafléfeefe’táv sAcskj, kiló háztartási (tgea |0) s Portoric« a portorico igen ajánl • Cuba (Gnom) • Cuba (lég; nomabb) • Gyöngy (finom) • Mocca • Mocca (legfinomabb) • Arany Jáva Arany Jáva (igen fin.) !* 2s ég írt 1.S0 . í.ao • . 1.70 , I.iiO . 1 50 . 1.40 . 1.60 . 1.40 1.60 Bíázay-fös s&toa Kip/pm aHti tííSi* *»»$««£, «kár tevéi jár te, Mit* hattesal vsa e« bsuherrc a Brámyíáía áafeboi- Bzoes. EU ilyenkor jűt befförzír’Siiük a nyaksEÚ'íot & váSUt és a kát felső r&* s’aót. vTig^ sóshafsaeszfardgt tossBbV4 • ^ Äfuuj jav»(igea au.? , i-w Kü£nögfcü ajánlom naponta pör­költ kávéimat: 1 kilő ▼tgya« pörk. (Igen jó) M 1.4Q 1 „ Adom pörkölt á l.i»0 I , CuLi pörkölt „ I SO t , Guba ús moccä regyef * 2.— Kávéhoz csemagalhaté a V» kilő Man*úaruj csásx. kov. . írt 8.— V* ,, Mandarin ««áüs kev. mi . 1.60 V« „ Mandarin é2áts*. kev. _ . Yl „ K.'iy.tarUéSí Q „ 2.4<í V* „ HázUrtási ^ t.36 V* „ Iláet&rtá&i £3 .—* .6ö l «soaug törmelék .—.30 4 1) kilós acstazsálatil^BilybcJs több a fajta iá kői(^kető) már vSáókre is 1* Messen börjn.étaiváurolvaJcbld Balogh léásdó kAri is tM'VjTítüJl Salat. Buäapect. FtUzlrt ti iroá»: VIL, RcUtmblllex- utea la. szála, fijl. VI., Anűsiney- ut 38. satun. 1 nagy üveg ára 2 korona; ’ kMs ti »*•» 1 4 ■! Hassnatiiy« én * JWtéti«« Síit», ba áj», lígldeíli^ibl) «is- iééieMt s Oelrtst artsaiíircsa-et t ioáoz M kJ. ; k«>W. «V»f I írt 13 kr. Bgf$ttQ1 JtaphaU éa .»k « ciim»cl GXKHZái.T «. erivr.it rtúra Tg*» taftoíév ä* életből. — ElbessúU : FáMáa Minti áll á Világ, Séhkí äöill íilfa oty hasznát az olvasásnak, mint Mi édes atyám, aki nagy bsleg v*lt és hogy most egészséges, annak köszönheti, hogy olvasni tud. Nyolc osstendsig kínlódott jó atyám yyomorjjüresB és bélhurutja volt 8 vér* szaaényséyben szenvedett; minden esztendőben vérhas támadta me^ ■ eiüeflett SZÍV* .dobogás. Ezek voltak bs'ső betegségei, de borzasztó külső bajokban is szenvedett szegény. A CSÚSZÓS és rílédtnaökua bántalmaz rettemCen Icinoztálc, drrMtl fájt isstonyc szaggatásai voltak és semmi sem hasenáit neki. Már-már fölhagyott azzal hogy orvosi szexekért hasztalan dobálja ki pénzét, 8 párnákba csavarva egó&z napon át a kályha mellett üit s az imakönyben s naptárban olvasgatott Egyssece csak felkiált: — Ez az! — Micsoda ? kérdeztük mi. — Ez az I ismételte az öreg és egy elbeszélésre mutatott, melynek a cimo : „Egy örefl tsmber titka", melyben elbeszéli ifj. Szabó István, hogy a világ semmiféle szere már nem hasz ált neki, végre a híres Feüer-féie „Elsa-F!uiű“>hoz folyamodott, moly nsm csak őt, úe a faluban még sok más embert is meggyógyított. Nem akartunk elrontani kedvét és kívánságára Feiler V. Jenő gyógyszei tárából a „Szt-Háromságkox“ STUB1CA, Templom* utca 9. rendeltünk 12 üvegcse Risa.íltridot, mert kevesebbet nem adnak. A patikus ur 5 korona utévét mellett egy tucat Elsa* fluidot küldött és használati utasítást mellékelt hoszá, melyből megtudható, mikóp kell hassnálni. A postaköltséget £ maga fizette. 14 naponkéat keresztül óránként húsz csöppet ivott atyára egy kanálnyi tejben ebből a jóillatu El»a4olyadékhol s miadea reggel és este jól bedörzsölte magát rz EUa-csoppekksl A 9nk naptól kezdve jobban érezte magát és 2 hót múlva pedig egész­séges lett. A faluban hamarosan megtudta minden ember, hogy atyám egészséges. Vala­raenyien Fcüer féle E’ss-Fiuidoi rendeltek s csodálatosan az mind kin.k használt. A Dandár István öregsége következtében SzemgyÖngeséflbeR szenvedett , mir közel volt tilos.) Aizvlrás, Turkevén. (Utionro a megvakutáshoB s omktt a Fcllor-foie Eísa.fluidot kezdte ÜtóVitélnl, Hit hét tíiH ttgy hltotí mint így iatal ember. Nagy dánosnak cs még 20 embernek szórása éa ski Üt" iteáháje volt, a fcjilk és keresztesen íjuk fájt, erősen köhögtek. ínflednzésak voltak és Valamennyit egószstgísé tette a Fetter féle Elsa-fluid. Erős Károiynénak szédülései veltak és mctlhaj kínozta, vért kópétt t láza volt, úgy, hogy a tejet is elvesztette, ennélfogva haagorcs ket és kiütéseket kapott, ezt a szegény asszonyt i- kigyógyitotu a FíüW-féla Elaa-Flu d, újra volt tsj» 8 gyermeke is pompásan meghízott. A plébános ur gazdazsronva orbánoot kapott az arcán, mérges daganata vo!t a lábán s a nyaka (AJt Koior p m András rémsége« fogfájásban cs hat gyermeke sárgaságban szenvedett, gyoraorbajuk, hányingerük dugulásuk és gilisztájuk volt A Fel'er-féie Klsa- fluid úgy ezeket, mint minden előfordaló betegséget kigyogyitott. Az Elsa-fluid mind hiresebb lett, a szegény emberink összegyűjtötték pénzüket és sokan együttesen lő koronáért Bégy tucatot rendeltok. hogy Így olcsóbba ke'üljön. Ez a szer az apró marháknak és a sertéseknek is használ. Az én öreg apámuak nara volt nyugta és egyre azon gvnJolkozoit, mikép mutathatná ki háláját Felísr V. fenő gyógyszeré** urnák, kinek egészséget köszönhet*. 3 sálkor egyszer e temp­lomból jött, szólt hozzám: — Az olvasásban köszönhetem, hogy erre a jó swerre találtam, amely az én életmentőm volt, ülj hát le Fiam, írd meg, hogy mint segített rajtam s Felfer-fóiö S&a-Flífid s mi, a legmélyebb hálát érezzük iránt« s us saj tudja, nyomassa ki az újságokban és naptárakban, hadd tudja meg a világ mily hathatos szer sz Blsa-fluld. Ti, kedves olvasók, ha u Blsa-Soidot meg akarjátok rendelni, igy címeztétek : Felles V® Jené gyéqyszertá» ásíak ®4a»S»-fi«5Äsa, ’STd-noa^sloaiea-iWittfisa. >*i>. neu«.. (ligr.:*?-sgys •' ' W elier-féle' ESsa^FBuid (Feiler Jő Illata n8Tényess*enezia-FlaiŐja az „Elsa“ vőájegygyel) minden flve»éa és használati utasitásisin olyan védjegyet visel, mint mellékelten látható „Elsa* névvel és .Feiler* aláírással. «* Az * j _ . . . - . > ___ __Li... «1..« ZJkimJít* <»*a«r«o4a- ^ S*öSih«£5Íí- iblöj.*®««. Ms&mSoeS Asa es ésssésögyi hatóság által meg van »«agalva és lov-íhagyvui* kihüiUsokon a Fellor-íóle Eifan-F.uidot ^aranyéremmel és érdem-keresztekkel tüntették ki. — va{?y a pénz előzetoo heköíiJécéuel rendelendő. Ara • vuiüy Hallásai, párisi és rirczai — A Feller-léle Elsa-Fluid utánvéttől Használati utasítással, posta- ÍJ költséggel és ládával együtt.> B ai 12'üveg vagy 6 duplaüveg 5 korona — fillér. 24 , 12 S C9 • 36 , a 18 , , 12 • 40 • í 48 , , 24 | . 18 ■— • 60 . , 30 29 9 —■ m I fv? fyWföV» kapnak a rendelők min- m&yvu den ismételféT rendelt tuczat Elsa-Fluídhoz 1 &V6£tt. Csak grgfe* Óvakodjunk utánzatoktól! a FeHsr-fél© Els»-FÍ«id valódi! — Ha cgv levél elveszne, ezélszerü ajánlva írni. JA.»tatnak ruég & W®Mts!jE“*fi«áA.«s ÄSlsasSstEvJtS:«» Elsa - Rltebarb&ra - BiluláK. A legjobb, legolcsóbb és ezerszer kipióbalt hashajtó- SZOr, gyors és hatású, fájdalmat nem okoz, étvágy­gerjesztő. Elősegíti az emésztést, tisztit, csillapítja a fájdalmat, kitűnő * yyomor és emésztési szervek leg­több betegségénél 1'tekercs (6 doboz) használati utasí­tásaid együtt 4 korona bérmentve. az egész hasban mindenre használom, és fejfájás ellen, gyomor és belső Az SUaA-f-ŰiiuüT derékfájásnál, fog' fájdalmokná1, szóval minden ellen, sőt még a lovaknál is, ha kólika vsa, nagyon sikeres szer, Bog’dánífy Kálmán Az Óntól kapott ELKA-í" LUU> szembajom ellen valóban kitiinő hatássíd. volt. Már 2 év óta fájnak szemeim és ELSA FLUID-ja már rövid használat után meg­gyógyító». Írja Fräsen Ferencz KESKEMYERDÖN Baranyamegye 1902. február Báglök-1902, május 26-án. Ki valódi Felíer-félo Elsa-Fluidot és va'Ódi Fellcr-féle Eisa-Piiuiákat akar, rendeljen levéli'eg és címezze pontosan az egyedüli készítőnek : 0 es> éa Scss*. fensége Bourbon Füiöp hsrcaog udvar: szállítója, s T U B I C A, T’ojup om-utOM. O, (Za^iábmegye). Mérek ClYrpesfm : Törik József gyógyszertárában, Király-utca 12, Dr Egger, „Nádor“ gyógyszertárában Váci-utca 17, és Zoltán Béla gyógyszertárában, Szabadság-tét. I i r m

Next

/
Oldalképek
Tartalom