Szatmári Friss Ujság, 1902. november (1. évfolyam, 49-78. szám)

1902-11-19 / 67. szám

1902. november 19. SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG 5. Kérelem. Szatmár szab. kir. város intelligens közönsége humánus érzésből eredő, mesz- szire kiható nemes cselekedetet mivel az „Ezres Asztaltársaság“, az „Izraelita Nép­konyha“ és „Izrael felruházó egylet“ utjain, a midőn vallás különbség nélkül nyújt se­gítséget az arra szorult népiskolai szegény gyermekeknek. Igenl A nyomor, a szegény­ség nem tartozik felekezethez. Ránehezül az a társadalom szegény tagjaira válogatás nélkül. Hűen állítja szemeink elé a mai helyzetet a népiskola, melynek minden osz­tálya egy kis társadalom, egy kis ország, olyan, mint künn a nagy társadalom: ve gyes; van ott szegény is, gazdag is. Az előbb említett segítő egyesületek már meg is kezdték véghetetlenül áldásos működésüket. De — sajnos — a szegény­ség olyan nagy, mint a humánus intézmé­nyek vezetőinek nemes szivükből eredő jó < indulatuk sokkal nagyobb a mostani se­gítségnél. Az elemi iskolás gyermekeknek a hi­deggel beállott sanyarusága lesújtóan állítja elénk a nép szegénységét. Megindító az a kép, melyet a népiskola ártatlan gyermek serege tár elénk. A szeretett jó anya, az élettel küzdő családapa nem képes édes gyermeke arczárói az éhség és hidegség irtózatos fájdalmának csavaró könnyeit le­törölni egy darab meleg ruhával, a min­dennapi kenyérrel. Az eddig jött segítség kevés 1 . . . Ez a körülmény indította a szatmári állami népiskola gondnokságát arra, hogy itt egy olyan „szegény tanulókat segítő egye­sület'1 szervezésével. foglalkozzék, mely a nép gyermekeinek téli oktatását az egész vonalon lehetővé tegye. Ezen szervezendő egyesületnek mind az tagja lesz e tanévre a ki Önkénytes ado­mánynyal (legalább i korona) Istennek és embernek tetsző módon az elemi iskolás ártatlan kis gyermekek nyomorán nemes szivére hallgatva enyhíteni akar. Nagyszerű és nemes cselekedetett csak közös felbuz­dulásból eredő akarat művelhet. Szeretettel kérjük mindazokat, a ki­ket a helybeli állami iskola tanítótestületé­nek tagjai tagok gyűjtése czéljából fel fog­nak keresni, tegyék lehetővé azt, hogy mi­előbbi közgyűlésünkön megalakulhassunk s már most enyhíthessünk a szegény tanulók nyomorán megfelelő arányban. A közgyűlést a tagok kellő számainak gyűjtése, illetve az önkénytes adakozók megfelelő számának elérése után azonnal összefogjuk hívni. Szatmáron, 1902. november 18. Mihály Ferencz, I>r. Keresztazeghy Lajaa, áll. isk. igazgató. áll. el. isk. gond. elnök. HIEEK. _ Napirend. Szerda, novemb 19. _Róm. kath. és protestáns Erzsébet. — Görög-orosz (nov. 6.) Pál püspök. — Nap kél: 7 ó. H p. ny.: 4 ó. 18 p. — Hold kél: 8 ó. 56 p. ny.: 11 ó. 3 p. — Erzsébet királyné emléke. Ma lest boldog em­lékű szeretett királynénk névnap­ja, mely alkalommal a gyászos véget ért Nagyasszony emléke újból föléled minden érző magyar ember szivében s kegyelettel gon­dol vissza az elmúlása után is fenséges fényben ragyogó király­női alakra, ki életében hazánknak, nemzetünknek valódi jóit evője, ál­dása védője s vigasztaló angyala volt. A templomokban ma d. e. mindenüt gyász.steni tiszte­letek tartat inak a boldogult lelki üdvéért. A székes egyházban d. e. 9 órakor M e s z 1 é n y i Gyula megyés püspök mond teljes segéd­lettel gyászmisét, melyen a kato­nai tisztikar s a polgári hatósá­gok jelen lesznek, nem különben a zárda kir. kath. fogytnnásium, a r. k. s az állami elemi iskolák növendékei tanárnőik s tanáraik vezetése alatt. — Erzsébet-ünnep. A szat­mári kir.kath. tanítóképző „Vö­rösmarty Öuképzó-kör“-e ma méltó kegyelettel készül megünnepelni Erzsébet királyné emlékét. Isten- tisztelet után a dis/.terembe gyűl össze az ifjúság, hol az ünnepélyt az ifjúság Altul előadandó „Zo­kogva sir Magyarország“ ez. gyászdal nyitja meg. Uránná Barkó Pál szavalja el az „Erzsé­bet királyné“ ez. költeményt. Majd Giná> János ifjúsági elnök nl- ka'mi felolvasást tart. A 4 ik pont Bilkay Béla szavalata „A hazához“ Petőfi Sándortól. Ezt. követi Zsilinszky István IV. éves nör. felolvasása. Az ünnepélyt a „Zokogva zeng az ajkukon“ ez. gyászdal zárja be. — Mérnöki kinevezés. A pénzügyminiszter Székely Jó­zsef nagyváradi felmérési növen­déket, városunk fiát, tíz országos kataszteri felmérésnél a XI- fiz. osztály harmudik fokozatábu ka­taszteri mérnöksegédé nevezte ki. — Igazságügyi kinevezés. Az igazságügy miniszter Magoss Kálmán debreczeni törvényszéki joggyakornokot ugyanoda aljegy­zővé nevezte ki. — Szabályrendelet módo­sítás. A városi tanács tegnapi ülésén Tankóczi h. főkapitány egy módosítást nyújtott be, mely­nek értelmében a kéményseprő kerületek szaporítva lennének. Csak örömmel látjuk beterjesztve ezen javaslatot, mely váro­sunk tűzrendészetére igen foutos hatású; azonkívül a közóhujnak is mindég tekintetben megfelelő, mert a jelenlegi rendszer a váro- nagy kiterjedésénél fogva legkes vésbbé sem az. — A „Lövelde“ uj telkéül amint ösiueretes, a Homoród mel­letti terület van kiszemelve a melynek átengedését a Lövölde egyesület, kérte is u várostól. Ez ügyben a tanács tegnap vélemé­nyezés végett a kérvényt a gaz­dasági szakosztályhoz tette át. — A szatmár-vármegyei Lorántffy Zsuzsanna egyesü­let f. évi deczemb. 7-én változatos és érdekes műsorral Nagykároly­ban felolvasó estélyt tart. Köz­reműködnek a nagykárolyi dal­egylet, Kacsó Mariska, Halmos (Hu raszkó) Ilona, dr. Böször­ményi Emil, Demidor Ignácz és Osváth Elemér. A felolvasást tár­sas vacsora követi. — Dalestély. A szatinárné­tnoti-i duiegyesület 1902. évi no­vember hó 22-én u polgári Tár­saskör termeiben tagjai részére Madzsur Bella urhölgy szives közreműködése mellett Dalestélyt rendez a következő tnűsorrul : 1. Elvennélek; férfikar Erkel Fe- rencztől. 2. Leány hűség. Irta Mátray Lajos, szavalja Madziar Bella urhölgy. Mi volt nekem a szerelem? férfikar Fortunertől. 4. Magándal előadja Mondik Endre ur, zongorán kiséri Meder Mihály ur. 5. Kurucz nóták, férfikar Mé- der Mihályiéi. 6. Felolvasás a nagybányai kirándulásról, tartja dr. Fechtel János ur. 7. Népdalok, férfikar Koasovitztól. 8. Szentelt hamvuk, férfikar. Guál Ferencztől. — A dalegyesület tiszteletbeli, ulupitó, pártoló s működő tagjai és családjai részére szine.8 meg­hívók bocsátattak ki, melyek be- léptijegyül szolgálnak. Nem tagok számára u belépő díj személyen­ként 2 korona. Kezdete fél 8 ó fűkor. — Gyászhír. Súlyos csapás érte Kerekes István helybeli polgártársunkat ifjú neje Bakos Róza e hó 18-án egy egészséges leány gyermek megszülése után hirtelen elhalt. — Geyer Stefi hangverseny körútja. Geyer Stefi az ország­szerte ismert kitűnő hegedű mű­vésznő hangverseny kőrútjában városunkat is meglátogatja, s a „Pannónia“ szállodában a napok­ban nagyhungversenyt rendez. A fiatal művésznőt még mind ama városokban melyekben megfordult nagy lelkesedéssel fogadták. Mint «dvassuk, édes atyja dr. Geyer József budapesti orvos volt s hogy a fiatal művésznő már negyed féléves korában tudott egyes me­lódiákat önalkotta bassussal leját­szani a zongorán, 7 éves korában fölvették a budapesti konzervató­riumba, 9 éves korában már nyil­vánosan szerepelt; föllépett Buda­pesten, Bécsben, Bukarestben s mindenütt nagyra honorálták zenei stíljének nemességét, hangjának melegét s rendkívüli technikai ké­szültségét. Bizonyára nagy közön­sége lesz Szatmáron is. Hangver­senyeinek programmja: I. Mmdel- soltn. Hegedű verseny 64 mű. a) Allegro appasionato. b) Andante, c) Allegro vivace. Geyer Sufi, II. a) Chuminade, Tas des Amp- liores. b) Sinding. Frűhlingsru- uschen. Deinzl Oszkár. III. a) Wieniawski Legenda, b) Sarasait*. Zapatéade. Geyer Stefi IV. Hubay Csárda jelenetek. Geyer Stefi V. a) Dien/.l, Meditation, b) Dienel Szökőkutnál. Dienzl Oszkár. VI. Bizet Hubay. Carmen Ábránd Geyer Stefi. Anyakönyvi közlemények. Születtek: Léber László, Feuer Erzsébet, Mihálka Pál, Braun Izrael, Márián Miklós, Tusi Róza, Gelb, József, Brindusán Láazló! Meghaltak: Kovács Anna, Új­városi Andrásné, Horváth Julián­ná, Horváth Ferencz, Halmi Kál­mán, Zachari Irén, Bencze Fe- rencz, Herczeg László, Csadreki Gusztáv, Haraszthy Tamás, Borsó András, özv. Bak Sándornó, Megyaszai Andrásné, Kerekes Istvánná 20 éves, özv. Griin- wald Jukabné, Nagy Katalin. Kihird tések: Schwartz Sándor és Rotenberg Róza, Kurta József és Bottyán Juliánná, Schondorf Gáspár Ferencz és Lajos Julián­ná, Aninás László és Szerencsi Mária. Karácsonyi vásár! Mélyen leszállított árakkal 1; Egy ruhának való divatos szö-í vet 2-40 frt. Egy ruhának való gyapjú! Lödén 2 40 frt. Egy rnhának való tiizta gyapjúi kelme 3*60 frt. Egy ruhának való angol! Chewiot 4-50 frt. Egy hiúinak való mosó bár- tony 2-80 frt. 1 vég (30 róf) kitűnő Creás! vászon 4 forint 50 krájezár.] 1 vég (50 róf) kitűnő Creat ] vászon 8 forint, esohmi Egy mtr. Remek mosó bár-! són 76—80—1 — frt. Egy mtr. mosó barchet már 20 kr. ] Egy mtr. mosó barchet 76 cm. széles 25 kr. Egy mtr. gyönyörű Tenis fia-! nel 20 kr. 1 Egy drb. Jäger ing vagy nad­rág már 50 kr. és feljebb. Egy berliuel selymet saál niár ! 80 kr. ós feljebb. Egy tucztt férfi vagy női zseb-j kendő már 80 kr. ét feljebb. [ Sternberg Testvérek női- és férfi divatáruházaj Szatmár, Deáktér 19 (Papolezy-palota.) zqmsmsasBsms Szatmár és vidéke JÓZSöf a^a kÍVal0 elsőranp fflagyar iiazaktó1 beszerzett elsőrangú czipőraktára úri-, női- és gyermek-czipőit előnyös árak mellett* A legújabb és legjobb r/ p yTTT A ™ A,1 szerezne íjuk meg. gyapjúszöveteket vir X U A -11 cl 1 Deák-tér, Freund ház. szerezhetjük meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom