Szatmári Friss Ujság, 1902. november (1. évfolyam, 49-78. szám)

1902-11-01 / 49. szám (42. szám)

— --------------------------*—r„r,«v*- ------------­Vi szály a trónörökös miatt. Boigrád, okt. 31. A „Piccolónaic“ Írják a következőket: Az orosz követ tegnap két óráig tartó kihallgatáson volt a királyi párnál, Be­avatottak szerint az audiencián kizárólag a trónörökié3 kérdéséről volt szó. Ugyanis Draga királyné fivérének, Lunyevicza hadnagynak jelölését még mindig nem ejtenék el. A királyné min­denáron őt akarja proklamáltatni.Sándor király még habozik, de tekintve a nagy befolyást, melyet a királyné rá gyakorol, bizonyosra veszik, hogy végül engedni log, annál is inkább, mert Lunvevicá- nak a tisztek között is sikerült híveket szerezni magának. Különben az idősebb tisztek, a kik mag Milán alatt szolgáltak, titokban Mi­lán király és Kris tics Artemizia termé­szetes fiat szeretnék a trónra ültetni. Jelenleg tehát Lunvevica hadnagy je­löltsége áll előtérben, akit azonban Oroszország sehogy sem akar akceptálni és most Belgrádban azt beszélik, hogy a királyi pár utazása Lividiába éppen ezen ügy miatt maradt el. Oroszországnak ugyanis sem Lunye­vicza, sem Iíriszties Artemizia fia nem kell, hanem csak egy montenegrói vagy Karagyorgyevica herceg. Ez utóbbiak viszont Sándor királynak nem kellenek és innen az eihidegülés a szerb és orosz udvar között, meg az oroszországi látogatás elmarad. Az orosz követ állása most Belgrád­ban tarthatatlanná vált, bogv legköze­lebb elutazik. A két követségi titkár már elhagyta Belgrádot, úgy hogy né­hány nap múlva csak a katonai attaciié fogja képviselni Oroszországot Bel­grádban. A tneníök dicsérete. Budapest, okt. 31. Az a szerződés, mely a főváros és az önkéntes mentőegyesület között fennáll az utóbbi számára a főváros által emelt épület használata tárgyában, jogot ád a hatóságnak az egylet működését ellen­őriztetni, atmál inkább, mert az intéz­mény a fővárostól évi 20.000 korona rendes segélyezést és azonkívül évi 60UÜ korona hozzájárulást kap az elme­betegek száliitásáért. Ezt az ellenőrzést a tanács egy bizott­ságra ruházta, mely Viola Imre tanács­nok elnöklete alatt Gerenday Béla és dr. Weisz Jakab törvényhatósági bizott­sági tagokból, dr. Schermann Adolf tiszti ioorvosokból, Heuffel Adolf köz- építési igazgatóból, Lampl Hugó főszám- vevőből és Wigh János fogalmazóból, mint jegyzőből állt. Tegnap délután végezte ez a bizott­ság a vizsgálatot, mely elsőbben az 1901. évi zárszámadásokra, a vagyon­mérlegre terjedjem olyképen, hogy min­dent tetelenkinV a hozzávaló okmányok­kal megtekintettek, valamint a kimuta­tott értékpapírok létezéséről itt meg­győződést szereztek. Azonkívül megvizsgálták az egyesület felszerelését és leltárát, melyben mint legújabb beszerzés egy automobil sze­repel ; ennek célja, hogy sürgős esetek­ben az orvos még a szerkocsi kivonu­lása előtt is a helyszínére siethessen. Alapszabály szerint az egyesület kö­teles az egész országban személyeket az első segélynyújtásban kiképezni; az erre vonatkozó kérdésre dr. Kovács Aladár igazgató előadta, hogy az idén 110 orvostanhallgató lépett be kiképez- tetés céljából, azonkívül őszi tanfolya­mot nyitott ipari alkalmazottak részére, továbbá külön tanfolyamokat papok technikusok és villamos vasúti alkalma zottak számára, a vidéken pedig köze lebb többrendbeli tanfolyamot fognak étesiteni. Eddig már 20.000 ember képeztek ki az első segély nyújtásában A bizottság dr Kovács Aladár igaz­gatónak, valamint az összes közremű­ködőknek a kiváló és példás rendért, nemkülömben elismert közhasznú és emberbaráti tevékenységéért meleg ei- ásmerését fejezte ki. Ezt a tanács­hoz intézendő jelentésében ki fogja t-..---- a—■. - - - ­emeln i a bizottság, valamint kifejezést] fog adni egyúttal sajnálkozásának a fölött, hogy a nagy közönség részéről nem talált olyan anyagi támogatást ez az intézmény, a milyent áldásos műkö­désénél fogva megérdemelne. A ipgoti pályaudvar csalóit el­— Saját tudósítónktól. — Budapest, okt. 31. Már egy Ízben megírtuk, hogy a nyu­goti pályaudvaron csalást fedeztek fel. Hamisított fuvarlevelek alapján nagyobb pénzt-összegeket csaltak Ki ismeretlen tettesek. A vasút igazgatósága a rendőr­ségnél tett feljelentést, amely Bérczy Béla rendőrkapitányt bízta meg a vizs­gálattal. Bérezi kinyomozta a tetteseket és ma délután 1 órakor letartóztatta őket. Tudósítónk az esetről a következő­ket Írja: Még e hó közepén történt, hogy a nyugati pályaudvaron nagy csalásnak jöttek nyomára. A csalás, amely kör­mönfont tavaszsággai lett végrehajtva, úgy lett elkövetve, hogy a raktárba be nem száilitott, soha let nem adott árukról fuvarleveleket csempésztek be a teherfeladási irodába. A luvarlevelek mindegyike nagyobb összegű utánvéttel van megterhelve. A fuvarleveleket rendesen elszámolták és az utánvéti okmányokat szabálysze­rűen kiállították. A tettesnek rendkívül ügyes, szinte kiderithetetlennek látszó módon sikerült a hamis fuvarleveleket minden hozzájuk tartozó számadási okmánynyal együtt megkentem és megsemmisíteni, úgy. hogy sem a fél, sem pedig a leadási állomáson azokból senki semmit sem látott Az utánvéti okmányoknak a feladási állomáson készíttetni szokott részót az­tán becsempészte akkor, smikor tudta, hogy azok Kiíizeiés vegeit a Leszámí­toló és Pénzváltó banknak fognak át­küldetni, a szabályosan kezelt okmányok közé rájok hamisilva a leadási tuioma- sok bélyegzőjét. A kezében maradt utánvéti igazolványokkal aztán gyanú és akadályok nélkül felvette a pénzt a banknál. így azután semmi sem marad’, a mi -a nyugoti pályaudvar teheríeladási osz­tályán a turpisagra rávezette volna Meg­ütközést csak az keltett, mikor a bank az általa kifizetett utánvételekről szóló elszámolást bekúldötte sokkal nagyobb összeget mutatóit ki mint a mennyit a feladásnál vezetett számadások feltün­tettek. A nyomozást Bérczy Béla rendőrka­pitány vette kezébe és ma délután 1 órakor letartóztatta a tetteseket Lichon Ferenc 22 éves volt máv. dijnok és Kiss J 25 éves kereskedősegéd személyében. Ketten követték el a csalásokat. Össze­sen 6000 korona erejéig csaltak. „tíökior“ ur. Budapest, okt. 31. A fővárosban évek óta, a hatóságok­nak szinte szemeláttára folytatja üzel- meit egy csodadoktor: Fazekas Dániel. A régi világból való úgynevezett pol­gári sebész, tehát még csak nem is sebészmester és voltaképpen diplomája a köpölyözésen és foghúzáson kivül más orvosi működésre nem is jogosítja. De ő orvosnak irja magát, pácienseitől szí­vesen veszi, ha tanár urnák hívják, hosszú szakállával és kenetes szavaival iépre viszi a könnyén hívőket. Mint minden csodatoktornak, Farkas­nak is a páciensei jórészt az együgyű falusi népből kerülnek ki, de vannak igen előkelő, jóhangzásu névvel biró betegei is, a kiket természetesen alapo­san megkopaszt. Bár a királyi törvényszék is foglalko­zott már az ö viselt dolgaival, eddig rendesen sikerült kibújnia a hínárból, aminek oka főleg az, hogy a rászedett [emberek, akiknek egészségét drágapén­zükért tönkreteszi röstelik együgyüsé güket a biróság a nyilvánosság elé vinn Fazekas üzlete oly jól megy, hogy pár év alatt a Városligetben házat szerzett és most ebben a házban vidéki betege­ket teljes ellátásra fogad be. E miatt feljelentették őt a VI. kerü­leti elöljáróságnál, amely közegészség elleni kihágás miatt kétszáz kor. pénz- büntetésre ítélte, Fazekas ez e’len a fővárosi tanácshoz felebbezett, amely azonban az Ítéletet helybenhagyta. Sztrájk. Marseille, okt. 31. A kikötő-munkások tegnap este tar­tott gyűlésükön határozatként kimondot­ták, hogy eltökélt szándékuk a bánya­munkások jogait energiával megvédeni s az első jeladásra készek az általános sztrájkot proklamálni. A kikötő-munká­sokat erre a határozatra a bányatársa ságok halogató magatartás bírta rá. Soranion, okt. 30. A bányamunkások sztrájkja ügyében kiküldött bizottság megkezdte a bánya­munkások különféle életviszonyainak praktikus tanulmányozását. Hazletonból táviratozzák, hogy tizenkét szénbányában megint sztrájkolnak a munkások. Lúnyayné keilsmetiesisege. — Saját tudósítónktól. — Merán, okt. 31. Lónyai Stefánia grófnőnek, ki in. kognitó, egy Bodrogi grótné neve alatt időzött itten, kellemetlensége volt az itteni rendőrséggel. A rendőrség ugyanis kétségbe vonta a grófimnak azt a jogát, hogy más ne vet használhasson, mint amely ötét jo­gosan megilleti és mikor a grófnő ra­gaszkodott álnevéhez és inkognitojáhor Bécsből a császári udvarmesteri hiva­taltól kért felvilágosítást. A császári hivatal azt válaszolta, hogy a gró ínénak az inkognitóhoz Ján­osén Joga, mert lemondván rangjáról úgyis mint osztrák főhercegnő, úgyis iránt belga hercegnő, inkognitót sem használhat, mely csak az uralkodókat, íejedelmeket, herceget és hercegnőket illet meg. A meráni rendőrség ezen felvilágosí­tás alapján eltiltotta a gréfnét attól, hogy inkognito tartózkodjék ottan T--—-----------------------------------------­LE GÚJABB. Bókebizottság magyar tagja. Budapest, okt. 31. (Saját tudósítónk­tól.) A hágai békebiróságnak magyar részről az elhunyt Szilágyi Dezső volt a tagja, mint most értesülünk a kormánv e tisztségre Berzeviczy Aibertet fogja kinevezni. A dán trónörökös utazása. Kassel, okt. 31. A dán trónörökös, aki a színházi előadás alatt és a szín­ház elhagyásakor lelkes óvációkban ré­szesült a közönség részéről, élőadás után Wittich tibornok parancsnoknál teázott, azután pedig elutazott Ham­burgba. A ki nem mulatni megy. London, okt. 31. Chamberlain arra a kérdésre, vájjon fog-e ujságii ókat ma­gával vinni Déiafrikába, azt felelte, hogy nem mulatságból, hanem hivatásának teljesítésében utazik, ennélfogva nem vihet magával újságírókat. Fölmentett orvosok. Budapest, okt. 31. Ma hoztak Ítéle­tet a budafoki orvosok bünpörében. Miután Darvas Fülöp, Taub Ferenc vé­dője fölmentést kért, fölolvasták a kér­déseket és az esküdtek déli tizenkét órakor visszavonultak verdikthozatalra. Az esküdtek két órakor hirdették ki verdiktjüket, a melynek következtében az esküdtbiróság Eerár és Taub or­vosokat fölmentette. Hellingert pedig egyrendbeli háláit okozó »ulyos testi 5 értés vétsége és egy könnyű testi sértés étsége miatt három évi {egyházra ítélte. A védő semmiségi panaszt jelentett be, a királyi ügyész azonban megnyugodott az Ítéletben. Egy hercegnő kegyelete. Eéos, okt. 31. Mária Valéria királyi hercegnő ma reggel megjelent a kapuci­nusok sírboltjában s hosszabb ideig imádkozott Erzsébet királyné és. Rudolf trónörökös koporsójánál. Lónvayné gróf né koszorút tétetett mind a két koporsóra­"" « Hurcolkodik a főrendiház. Budapest, okt. 21. A főrehdiház november 10. táján költözködik a par­lamenti palotába. A minap a főrendiház részéről kiküldött bizottság járt a palo­tában és arra kérte a müvezetőséget, hogy mi még munka van, azt novem­ber 10—12-re iöitétlenül végeztesse ei, hogy november 20-tói kezdve a főrendi­ház már uj helységében tarthassa ülé­seit. A főrendiház berendezése sokkal gazdagabb, mint a képviseiőházé. A hová az ember néz, mindenüit aranyo­zás, szobrászati díszítés tűnik a sze« mébe. A miniszteri szákek itt egymás­sal szemben vannak, a félkörben pedig a királyi hercegek és a biboroaok számára áilitottak föl igen*diszes pirosbársony szé­keket. Pompás berendezésű az elnöki fo­gadó-szoba is. Az újságíróknak a fő­rendiházban csak két páholyuk van. a képviselöházban ellenben négy, A vámtarifa» Berlin, okt. 31. A centrumpárt ki­jelentette, hogy lemond a minimális vámokról és beéri a kormány tételeivel. A centrumpárti újságok azt hiszik, hogy a kormány biztos többséget kapna, ha aránylag csekély koncessziókat tenne, ügy látszik, hogy efféle készülődik. Öngyilkosság a börtönben» Linz, okt. 31. Az itteni törvényszék börtönében egy Karfen Sándor nevű sik­kasztó mészárosmester öngyilkosságot követett el, az ágyából lefeszített dró­tokból készített hurkot és arra akasz­totta fel magái. Közvágóhíd! sertésvásár. (Hivatalos jelentés déli 12 óra­kor.) Tegnapról maradt 84 darab. Ma érkezett 289 drb. Összesen 1073 darab. Déli 12 óráig eladtak 166 da­rabot. Mai árak : Óreg sertés, má­sodrendű, 88 korona. Fiatal sertés nehéz,98—100 korona. Középsúlyú 96 korona. Süldő 90 korona, 100 kilogrammonkint élősúlyban, minden levonás nélküL A vásár lanyha volt Miért jár ftjémrj Béesba? Becs, okt 31. Az osztrák miniszterelnök tegnap érte­kezett az osztrák pártok vezéreivel a katonai javaslat ügyében. A kormánynak az a kívánsága, hogy a honvédelmi miniszternek a póttartalé­kosok betiivásáról szóló javaslatát első olvasás nélkül utasítsák a véderő-bi­zottsághoz. A cseh nemzeti pártiak, a szociálisták a cseh agráriusok és az alldeutschok kereken kijelentették, hogy ebbe nem egyeznek bele. A csehek még azt sem akarják meg­engedni, hogy a kormány, úgy mint a magyar parlamentben szokás, csak a vita befejeztével adja elő a maga mon­danivalóit ; a csehek követelik, hogy a napirendhez híven a kormány mindjárt a vita első napján nyilatkozzék a ja­vaslatról. Valószínű, hogy nem lesz obstrukció. de bizonyos, hogy sokáig el fog húzódni a katonai javaslat tárgyalása. Fejérváry honvédelmi miniszter bécsi útjáról a Bécsben megjelenő „ Infoim a- tien“ a következőket irja : .,Nagyon feltűnő és jellemző, hogy valamennyi kormánypárti lap, mintha csak közösen megállapodtak volna, a mellett foglal állást, hogy a póttartalé­kosoknak a tényleges szolgálatba való javaslat ti <5 V ■xti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom