Szatmári Friss Ujság, 1902. október (1. évfolyam, 10-40. szám)

1902-10-01 / 10. szám

I. évfolyam. szám. Felelős szerkesztő: MAJBZK ÁS.VÁP Szerkesztőség és kiad&üvai&l: BOB7AIJAEOS könyruyomdija EStv6í»-«to* a. Telelőt: ;s. wmm m i Szatmár, 1902. szerda, ektűüar I. Egyes száma —r * _ A búrokat becsapták. Megjelenik fiijnrfepnap - korán reg'geh-Jüh Hirdetések felvétetnek: lüäoirwaä János könyv­nyomdájában. valamint Lőmy HliStssa könyv­kereskedésé befa. Mi okozta Zola halálát ? Zola Emii halála. Szegély ember botora. A legöregebb árverési hyénák sem emlékeznek arra, hogy az elárvere­zett bútor árából jutott volna valami a hitelezőknek. Egy ütött-vert asztal, néhány roz­zant lábú szék, rozoga szekrény, ki- caffadt díván, megrokkant nyoszolya: mit ér ez annak, aki venni akar. Két pengő először, három pengő másodszor, senki többet: harmad­szor. Csak annak becses, akitől elve­szik. Kincs, vagyon, gazdagság ; az egész, amit ebből a nagyvilágból a magáénak vallhat. Az élet viharából oda húzódik meg, kis cselédeinek ez a fészke. Akinek, ha csak egy szoba bútora érzi a világhoz tartozandóságát, mért- otthona van, de akitől ezt is elve­szik : hajléktalan, mint a kóbor kutya. Minden müveit országban törvény biztosítja a szegény embert, hogy egy-két szoba bútorát elárverezni nem szabad. Érheti bármely csapás: de otthona neki megmarad. Minde­nütt tudják, hogy a szegénység nem büntetendő cselekmény, mindenütt tudják, hogy négy lovon járni, házi urnák lenni, aranyban eifrálkodni nem muszáj annak, aki az adósságát nem fizeti: elveszik lovát, házát, aranyát. De laknia mindenkinek mu­száj, aki nem vadember és a szoba­bútort ellicitálni: kegyetlen, igazság­talan sintér-mesterség. És mégis. A miniszter uj fent uszítja végrehajtóit, hogy liferálják a hátralékosok bútorait könyörtele­nül. A hasznos madár fészkét nem szabad feldúlnia senkinek. Védi a tőrvény. A mező vadjának odúját pa­ragrafusok oltalmazzák a tilalmi idő­ben. Madárnak, vadállatnak lenni boldogság, csak szegény embernek lenni nem jó Magyarországon. An­nak az odújára nincs tilalmi idő, nem védi paragrafus. Licitálják té- en, licitálják nyáron, tavaszon és őszön, először, másodszor, senki többet: harmadszor. Az olasz franola barátkozó*. Pária, szept. 30. Már elhatározott dolog — mint ille­tékes helyről vett értesülések jelentik — hogy az olasz király még ez évben meglátogatja Franciaországot és eljön Párisba, a hol a köztársasági elnöknek -lesz vendége. Revancheképea aztán Loubet Rómában látogatja meg az olasz királyt, de ez bizonyos okoknál fogva csak jövő év tavaszán történik meg. A francia nemzet fényes ünnepségekkel fogadja az olasz királyt. A két látoga­tást a két ország kormánya készítette elé, miután előbb azt a rengeteg sok akadályt küzdötték le, a melyek a láto­gatások útjában állottak. Az olasz király átogatása október hó végére van ki­tűzve. Loubet csak Párisban fogadja a királyt, a ki valószínűleg vasúton teszi meg az utat. Pstróné »álépöre. —■ Saját tudósítónktól. — Budapest, szept. 30. A polgári törvényszék tanácsának ter­mében ma szemtől-szembe álltak egy­mással Petró Gyuláné és a férje, A bol­dogtalan férfi válni akar az asszonytól akit egy borzalmas kegyetlenségge véghezvitt gyilkosság tett híressé. Petró Gyula megindította a válópört felesége ellen. Ez ügyben már volt is tárgyalás, melyen Petróné kijelentette, hogy hajlandó elválni az urától. Ha ellenkezik, az úgy sem használ volna, mert a törvény az egyik házasíé öt éven túl terjedhető börtönbüntetését válási oknak minősiti. Petrónénak tehát nincs kifogása a válás ellen, a formáka mindazonáltal be kell tartani, s ma tartották meg a po'gári törvényszék ta­nácsának termében a békéltetési tár­gyalást. Petróné ügyvédjeként Nessi Pál orsz. képviselő szerepeit, míg Petró Gyula Kérészv József dr. ügyvéd kíséretében jelent meg. A békéltetési kísérlet annak rendje s módja szerint megtörtént, eredményre természetesen nem vezetek. Petróné, akit két börtönőr kisért fel a fogházból, rendkívül rossz színben van. Arca halálsápadt, karcsú, ruganyos teste meggömyedt és sovány, a hangja bágyadt. Nem mert a urára nézni, a tárgyalás alatt lesütötte a szemeit. A házasfelek nem váltottak szót, csak mikor a tárgyalás véget ért s Petróné körülfogták az őrök, hogy levigyék a, börtönbe, Petróné odafordult az urához és megrázó hangon mondotta neki: — A gyerekek! Szeresd a gyerekeket! A törvényszék a válást már néhány hét múlva ki fogja mondani. Zola Emilnek váratlanul bekövetke­zett tragikus vége az egész világon a Jegn gyobb részvétet keltett. Hogy mi­ként történt, vagy történhetett a szeren­csétlenség, most igyekeznek megállapí­tani. Á vizsgálat adataiból lapunk más helyén számolunk be, itt közöljük mit írnak a francia lapok a szerencsétlen­ségről. Zola a tegnapi es'ét feleségével és néhány barátjával tödötte. Nagyon jó­kedvű volt, kitűnő színben volt és arról beszélt, hogy mit szándékozik jegkőze- iebb enni; sokat beszed olaszországi utazásáról, amelyre jövő héten akart el­indulni. Szokása szerint korán feküdt ie, mert rendesen korán keit és áóSeíőt négy órát a munkának szokott szen­telni. A szolgák nagyon csodálkoztak azon, hogy a hálószobából még reggel nyolc órakor sem hailattszotí semmiféle hang; veere nyugtalankodni kezdtek és Kilenc órakor eltiaíaroziák, hogy belép­nek a hálószobába. Amint beléptek, azon­nal meglátták Zolát, aki élettelenül feküdt szoba padlóján; Z-óláné keresztben fe­küdt az ágyon és szintén eszméletlen volt. Zolának két kis kutyája az ágyon feküdt. Ennek a két kutyának fontos szerepe lessz a halál okának megálla­pításánál. Zola halálát és feleségének veszedelmes megbetegedését ugyanis annak tulajdonítják, hogy a ny tott kandallóból széugáz ömlött ki, amely mindkettőjüket megmérgezte, azonban a két ku.ya életben maradt és csak az egyiken látszott meg a mérgezés nyoma A szolgák nem vettek ugyan észre semmi különös szagot, de azért mégis azonnal kinyitották az ablakokat, azután fölemelték Zola holttestét és a szobá­ban lévő panüagra tették. A házmester felesége orvosért sietett. Éppen a ház előtt talált egy Bemann nevű orvost, aki megvizsgálta Zolát és feleségét. Az orvos később a következőket mondta : — Beléptem a szobába, ahol Zolát s padlón elterülve találtam ; megvizsgál­tam, de azonnal láttam, hogy itt ne- lehet segíteni. Zoláné, afei ágyán feküd nosszas élesztés után gyönge életji adott. Megtettem mindent, amit a fen- forgó körülmények között tehettem, hogy mindkettőjüket életre ébreszszem. Minin láttam, hogy Zoláné újra éledezni kéz minden figyelmemet Zolának szentelt’ ° Seggel kilenctől déli tizenkettőig mifidc szert és módot alkalmaztam, amit a Adomány ilyen esetekben ajánl. Eközben még több orvo9 is érkezet mert az összes házbeliek keresésük! indultak, de valamennyien lemondtak arról, hogy Zolát újra éleire ébreszszé'k Az orvos arra a kérdésre, hogy mi ként magyarázza mog, hogy a szobában semmi szag sem volt, mikor a szolga belépett és hogy a két kaíya nem volt megmérgezve, azt felelte, hogy a mikor ő megérkezett, akkor már az ablakot nyitva voitak ; az egyik kutyánál mutat­koztak mérgezés tünetei : mérgezésük® csak ugv lehetne megállapítani, haverü­ket megvizsgálnák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom