Szatmári Friss Ujság, 1902. szeptember (1. évfolyam, 1-9. szám)

1902-09-24 / 4. szám

SZATMÁRI friss újság 5 190f. szeptember 24. Hazánk és a külföld. Szatmir, 1902. szept. 23. Pár évtized óta, nagy mérv­ben felébredt a magyarokban azon vágy, hogy a külföld bő­vebb tudomást szerezzen álla­potunkról és törekvéseinkről. Pár évtized óta kétség kívül nagy mérvben szaporodik azon férfiak száma, kik hazánk meg­ismertetését tűzték ki felada­tukul. Mindezek daczára be kell is­mernünk, miszerint Corvin Má­tyás idejében avagy a XVI-ik század közepén csaknem ily mérvben ismerték hazánkat a külföldön s szabadságharczunk napjaiban sokkal többet beszél­tek rólunk, mint jelenleg, oly annyira, hogy Angliában és Észak-Amerikában még jelen­leg is, csak „Kossuth-népe“ — mint „magyar“ név alatt is­mernek. Irodalmunkat külföldön csak Petőfi és Jókai képviselik; po­litikusaink közül Apponyi Al­berten s talán Széli Kálmánon kívül senkit sem ösmernek. A művészi világból Benczúr és gr. Zichy az, kit tudnak. Azonban a „huszár“, „betyár“ és a „gulyáshus“ főleg az, mely nevünket a külföldön némiké- pen ismertté teszi. Ez azonban mind kevés az üdvösségre! Régibb vagy rövid ideig tartó hírnevünket vagy a di­csőség vagy a nyomorúság a miben eleget sínylődtünk. A párisi legutóbbi kiállítás óta némileg javultak a viszo­nyok, azonban ezen tényező sem képes hazánk hírnevét je­lentékenyebb fokra emelni. A müveit s úgy történeti, mint természeti nevezetességek­kel bőven megáldott Svédor­szágról, a hajdan oly hatalmas Portugalliáról s Hollandiáról a mi népünk alig tud valamit: ilyen tudata lehet majd egykor a művelt külföldnek is a mi népünkről és annak szellemi viszonyairól. Sok év szólhatna a mellett, hogy az egyes népekre nézve, épen úgy, mint az asszonyok flirnevékül szokás mondani, elő­nyösebb dolog az, ha világ nem beszél róllunk: a lengyeleket balsorsuk tette nevezetessé, a finneket, irlandiakat pedig a leigázás. Mikor a nagy franczia nem­zetet az egéaz világ dicsőítette, akkor volta legboldogtalanabb. Kétségtelen azonban, hogy a germán és a szláv törzsek kü- lön-külön egyesülésre való tö­rekvése s azon óriási átalakulás, melyet a külföld vasúthálózatai­nak létrejövetele a kereskedelem ferén idáig is előidézett, —szűk séges, hogy nemzetünket életre­valósága s önálló képessége a külföld előtt is ismertté tegyék: szükséges, hogy Lengyelország sorsával ellenkezőleg tudjanak rólunk. A kereskedelmen kívül, mely­nek teljesen magyar szellemű­nek kellene lenni, első sorban nagyobb tényezővel bírnia, mint más bármiféle okoskodás: eme mellé azonban társul kellene venni a sajtót, a tollat. Lényeges és döntő befolyást gyakorolhatna ez irányban az, ha a külföldi lapokat innen. Magyarországról látnék el tu­dományos, avagy mezőgazda- sági és kereskedelmünket ér deklő közleményekkel. Ha e több nyelvű hazában 20—30 iró ember vállalkoznék ezen aránylag könnyű mester­ségre, úgy hazánk erkölcsi reputácziója igen gyorsan emel­kedne a külföld előtt segyúttal megszűnnék azon tudákosoknak uton-utfélen, egész az unalomig hangoztatott panasza, hogy Ma­gyarország annyira elmaradt a világtól, miként itt tanulni és élvezni nem lehet. Idegenek fürdőhelyeinket egy- kettő kivételével, alig keresik fel. Fürdőink legnagyobb száma, daczára, hogy gyógyulás szem­pontjából legtöbb más, hasonló külföldit alaposan le tud főzni, azért mi magunk is inkább a külföldre megyünk gyógyulást és élvezetet kere-ni. Főbaj még az is, hogy nin­csen olyan könyvünk, mint az • híres „Baed'Cker“. Magyar szempontból, magyar embernek kellene hyesmit meg­írni. mert a fenti kalauz nélkül a külföldi utazók még Schweiczot avagy Olaszországot sem kere sik fel. Adná a sors, hogy akadna végre már magyar iró, ilyesmi­nek a megírására. HÍREK. Napirend. Szerda, 1903. izeptember 35. — Róm. kath és protest. Gellért. — Görög-orosr (sseptemb.) 11. Theo- döra. — Napkél: reg. 5 36, nyugsz. d. u. Ö'S6. — Hold kél: 8-32 nyugsz. 0-51 perczkor. — Mérnöki oklevél. Schrei­ber Miklós, a helybeli kir. kath. főgyimnastum egykor jelesen vég zeit növendéke, az építési mér­nöki oklevelet a napokban a budupesti műegyetemen elnyerte. Az uj mérnök, ki egyben doktor is, közelebb külföldre utazik, tanulmányainak fejlesztése végett. A tanulmány ut előtt nevezett uj mérnök Débány napig váro­sunkban tartózkodik. — Berendelés. A vallás- és közokt. ügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói áll. óvónőt, Bod­nár Gáspár tanítóképző intézeti tanár nővérét, a beregszászi nő­egyleti óvodába szolgálattételre berendelte. — Anyakönyvi kinevezés. A belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott miniszterel­nök, vármegyénkben a vámfulusi anyakönyvi kerületben Krespiy Ágoston állami iskolai tanítót, a csanálosi anyakönyvi kerületbe, Tötös János jegyzőt auyakönyv- vezető helyettesekké nevezte ki. — Államsegély. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a ver­senyfogadások megadóztatásából származott (totalissteur) alapból a „Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület“ által f. hó 28-án ren­dezendő lóverseny támogatására 1000 korona segélyt engedélyezett. — Nyugdíjazás. Tschopfen György cs. és kir. alezredes, ki a helybeli zászlóalj parancsnoka volt. f. é. október hó elsőével nyugalomba vonul. Tartózkodási helye Bludenz (Voralberg) város lesz. — Tanítónői választás. Domjáu Lajos helybeli polgár­társunk Erzsébet leányát Tisza­Eszlárra választották meg, az ottani ev. ref. iskolához tanítónő­nek. A jeles képzettségű ifjú tanítónőnek csak gratulálhatunk. — Eljegyzés. Szőnyi Zoltán helybeli kereskedő u napokban tartotta eljegyzését Schubert Má­ria urhölgygyel Kassán. — Eljegyzés. S p ó n e r Já­nos urad. számtartó, m. kir. tart honvéd hadnagy, a napokban el­jegyezte Gieszwein Irmuska kis­asszonyt Sárköz-Újlakon. — Áthelyezés. A debreczeni kir. főügyész Berta János szat- már németi-i törvszéki fogházőr mestert a máramaros-szigeti és Sarkadi Mihály szilágysomlyói jbirósági fogházőrmestert a hely­beli kir. törvényszéki fogházhoz s íját kérelmükre áthelyezte. — Kirendelés. Az igazság­iigyminiszter Antal József hely­beli kir. t8*éki albirót, az er­dőd i kir. jbírósághoz rendelte ki u f. é. október hó l-ével felállí­tandó telekkvi osztályhoz. — A kath. legényegylet szüreti tánczmulatsugat octóber hó 5. fogja megtartani Verbőc/y- utczai helyiségében. — Az első dér. Alig hogy elmúlt a nyár, amely jó formán nem is volt az ősz szokatlan hi­deggel köszöntött be, mivel kö­vetkezménye az, hogy már az első dér is még pedig elég hatalmusan jelentkezett lankákon s különösen a még épségben levő zöldpaszuly- nuk és más eféle veteményben nagy kárt tett, jó formán mind meg ölte. — Zeneestélyek a Pannónia szállóban. A vett értesülés szerint a Punnonin szálló éttermében szombat, vasárnap, szerda és ezütörtökön Bunkó Yincze, mig hétfőn, kedden és pénteken Oláh Feri zenekara játszik, mindig változatos műsorral. — Laktanya fogság. Mint értesültünk, a m. kir. honvédség helybeli zászlóalja a Kossuth ünnepély idejére egy kis laktanya fogságot kapott. Éhez, mint mon­dani szokás nem kell kommentár. — Éjjeli támadás. Győry József helybeli illetőségű bolti hetes, tegnap előtt éjjel kissé pityókás állapotban a hegyi útra ment ki, hogy fejét a bor gőzé­től megtisztítsa. Azonban vesz­tére, mert hátulról valaki nagyon is megtalálta a fejét egy vastag bottal tisztogatni, úgy hogy ala­posan be is fokadt. Eszméletlen állapotban feküdt az ut porában, mikor R. E. nevű kereskedő segéd bic/iklivel arra tartott, ki midőn észrevette a magánkívül levő és vértől borított embert, fel emelte és a legnagyobb erőmegfeszités- sel egy maga hozta be a városba hol aztán magához is tért a sebesült és megnevezte lakását. Ide is elvitte az illető kereskedő segéd, majd rendőrt hivott elő, ki a mentő állomásra vitte a súlyosan sérültet, hol aztán sebeit kimosták és bekötözték. Az illető kereskedősegéd méltán elismerést érdemel nemes fáradságáért. — Minden háznál elmuluazt- hatlan a fehérnemű okszerű ke­zelése a háztartásban, ennek el­érésére Reszler János szatmári hírneves kereskedő bárkinek in­gyen és bérmentve küld nyom­tatott árjegyzéket, melyben bő magyarázattal belefoglalva van a fehárnemii okszerű kezelése. — Tanítónői választás. Monó Anna oki. tanítónőn nagy- szekeresi leány iskolához tanító­nőnek választatott. — Esküdt izé ki tárgya­lás. A helybeli kir. tszék, mint esküdtbiróság mai egész napon át folytatta Stecz Juon és tsai elleni bűnügyet, melyről tegnapi számunkban már megemlékez­tünk. A mai nap folyamán a vád és védőbészódek történtek meg, Ítélet hozatal zártakor sincs még. igy c-ak a holnapi szá­munkban adhatunk az ítéletről tudósítást. Anyakönyvi közlemények. Kihirdetés. Limberger Fer­dinand és Csúzák Mária, Megye- sán József és Bánóczi Ide. Születések: Simon Kálmán, Kiss Károly, Bencie Ilona, Ma- jorovics Sándor. Meghaltak. Hajdúk Mária 4 hónapos, Domokos Róza 2 áv»s. liülttyuH ásf&a® *»■ felvess, A SZATMÁRI FRIS-UJSÁG kiadó hivatala. HOLLÓSI JÓZSEF i| 2p^ műterme, Dr. Lengyel Márton ur háziban Deák-tér 9. (földszint) Állandó képki&llitás a kapu alatt. Különlegességek gyermek felvételekben, csoportokban stb. Képnagyítások, olér és olaj festmények. ÉTTEREM és KÁVÉflAZ ........ ÁTVÉTEL. ■ Va n szerencsém tudatni, hogy nz Attila-utczén levő Óvári Já­nos féle ABBÁZIA. ÉTTEREM és KÁVÉHÁZAT átvettem és megnyitottam és azt teljesen újonnan rendeztem be. FRISSEN CSAPOLT Dréher-féle Korona sör imrzr poharankint 16 fillér, egy korsó 24 fillér. — Kitűnő minőségű asztali és több­féle palaczkos pecsenye borok. ABONNENSEKET a legjutányosabb árban fogadok el. ízléses étélek és pontos kiszolgálásról kezeskedem. Tisztelettel KUSNYIR LAJOS _________ ______ vendéglts. A legújabb és legjobb w T?TQ'7 n VTTT A szerezhetjük meg. gyapjúszöveteket vjtjl Ulj/v-ildl Deák-tér, Freund ház.

Next

/
Oldalképek
Tartalom