Szatmári Est, 1913 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1913-12-03 / 21. szám

-o JL Szatmári Est szigeti pinkapénz miatt. A budapesti kir. ügyészség ma délelőtt hozta meg ebben az ügyben döntését, melyszerint nem vállalja a vádat a bűncselekmény hiánya miatt. A delegáció hadügyi bizott­ságának ülése. Bécs, dec. 3. A delegáció hadügyi albizottságának mai ülésén Krobatin hadügyminiszter arra kérte az elnököt, hogy miután bizalmas természetű felvilágosításokat akar adni, az ülést zártnak jelentse ki. Az elnök zárt tárgyalást rendelt, amely még mindig tart. Tisza paktuma a horvátokkal. Bpest, dec. 3. Hire jár, hogy Tisza István 'mi­niszterelnök a horvátokkal kötött pak­tum tárgyalásán hozzájárult ahhoz, hogy a pécsi M. á. v. üzletvezetöségét Eszékre helyezze át. E hir nagy elé- gedetlenséget keltett Pécsett. Kémkedő huszárfőhadnagy. Bécs, dec. 3. A bécsi katonai törvényszék Jakobi Arthur huszárfőhadnagy kémkedési ügyét tárgyalta. A legsúlyosabb bűncselekmények derültek ki a tárgyalás során. A főhadnagy amint a katonai törvényszék zárt tárgya­lásának eredményéből egy és más kiszi­várgott — a legválságosabb időben idegen hatalom számára kémkedett. Á haditör­vényszék meg is hozta Ítéletét és lehetsé­ges, hogy az halálra szólt; azonban az ítéletet a legnagyobb titokban tartják. Visszavonják az útlevél kényszert. Bpest, dec. 3. A belügyminiszter dec. 5-én visszavonja az útlevél kényszerről szóló azon rendeletét, amellyel meg­tiltotta a balkáni bonyodalmak ide­jén, hogy a katonaköteles egyének az országot elhagyják. Megint a régi szabály lép életbe. A birói minősítés. Bpest, dec. 3. Balogh Jenő igazságügyminiszter leg­közelebb megjelenő rendeletével meg­szünteti az eddigi birói minősiíés rend­szerének fősérelmeit, a titkosságot és az egyéni minősítést. Öngyilkos miniszteri tisztviselő. Bpest, dec. 3. Szász Pál földmivelésügyi miniszteri számtiszt ma délelőtt hivatalában felakasz­totta magát és meghalt. Nemrég 62.000 koronát örökölt; azonban oly nagy lábon élt, hogy az örökség csakhamar elúszott és nagy adósságokba verte magát. Ugy- látszik, hogy hitelezői szorongatták s anyagi gondjai elől menekült a halálba. JJr. Uray Endre Géza ügyvéd, a budapesti kereskedelmi akadémia vég­zett növendéke, ügyvédi irodáját Rákóczi­utca 46. szám alatt megnyitotta. ÜZLET ÁTHELYEZÉS. MELCHNER TESTYÉREK vasttzletiUcet áthelyezték a volt PÁSEVJ-féle helyiségbe (Takarékpénztár épülőt) ' DEÁK-TÉR A VÁROS. — Az Iparos Otthon kérése. Tegnap délután vette tárgyalás alá a városi tanács által kiküldött bizottság az Iparos Otthon ama kérését, hogy 30 ezer koronát adjon a város egyszersmindenkorra adós­ságaik rendezésére. A bizottság átnézte az Iparos Otthon beterjesztett aktáit és számadásait és hosszabb eszmecsere után arra a megállapodásra jutott, hogy sem a város anyagi helyzete, sem a beterjesztett adatok nem javasolják az adomány meg­adását s különben is nem látszik való­színűnek, hogy még ezen indokolatlan segélyösszeg megadása esetén is szanálva lennének az Iparos Otthon súlyos anyagi viszonyai. — E kérdésben elfoglalt állás­pontunkat kellő időben külön cikkben fogjuk kifejteni. — A Tanácsból. A december 2.-án d. u. 4 órakor tartott tanácsülésben bemutatásra került a belügyminiszter le­irata, melyben értesítette a város közön­ségét, hogy a gróf Mailáth-alapból abban az esetben, ha a városi közkórház kereté­ben egy hasonszerü osztály létesittetik, megfelelő segélyben fogja részesíteni a várost. A Tanács egyelőre tudomásul vette s a közkórház építésénél a szükséges intézkedéseket megteszi, hogy ott a belügy­miniszter kívánsága teljesülésbe menjen. — A városi hirdetésekre vonatkozólag a »Szamos« kiadóhivatala tett ajánlatot, melyszerint az összes városi hirdetéseket 1913 okt. 1-től 1925 szept. 31-ig terjedő 12 évre évenkiflt 1200 koronáért fogja teljesíteni. Az ajánlatot hiányos cégjegy­zés miatt pótlás végett visszaadták. — Ezután még több jelentéktelen ügy le- íárgyalása után a gyűlés szétoszlott. SZÍNHÁZ Kezdődik a teátrum. Nem ekhós szekéren döcögtek be a Szamos-menli kövávosba és nem is Dérijné meg Szerítpéteri tették be lábaikat hoz­zánk, — de megjöttek, itt vannak az első hóeséssel ők, a nagyok utódai, hagyo­mányosai, a régen várt tcátristák. Égy csomó bajusztalan emberrel több van a városban, fitos orrú, móléit és karcsú, magasan fogózkodó liölggecskék lépegetnek a Hám János-uicán, megélén­külnek az elhagyatott kávéházak és étter­mek, diákok és csitri lányok akut szív­dobogást kapnak, előkerülnek a szmo­kingok és színházi sálak, háromhónapos lejáratú irodalmi szakértők támadnak, adósság-törlesztés helyett bérletet válta­nak az emberek, esténkint pedig abban a kis kupolás házacskában lágyulnak a villám-körték, az arcok, meg a szemek; — szóval: megjöttek a komédiások. Sok szeretettel köszöntjük őket, a mú­zsák gyermekeit. Elevenséget, vidámságot, szórakozást, zajt, mozgást és egy kevés »nyugati« levegőt, kultur-cseppeket várunk tőlük. Üres társadalmi és szomorú gazda­sági életünkre nagyon ráfér ez a néhány hónapos zsongiló, színes zsibongás. Egy kis belénk motoszkáló muzsika, egy kis könnyelmű tánc, néhány jó grimász, mely egészséges nevetést vált ki belőlünk és néhány komoly este, amely jeles em­berek szép gondolatait, nemes érzéseit közvetíti velünk. Hadd szólaljon hál meg az orcseszter nyitánya, előre a gukkerekkel. Elsötétül a nézőtér, pszt, csengetlek, most, most... felszalad a függöny. U hőmmé. * — Buksi. Operett 3 felvonásban, franciából fordította Harsányi Zsolt, zenéjét szerzé Jean Guilbert. A megnyitó előadásra megtelt a színház. A szöveg a modem operettek tucat-csacsisága. Mindegy. Az ilyen szöveget lehet kellemes, könnyű és pikáns zeneszámokkal felsmukkozni. Ebből pedig van bőven a darabban, sokat már ismerősként köszöntött a közönség, cigá­nytól, kottából ismerve azokat. Az előadásról csak általánosságban szólunk, az egyes szereplők kvalitásait csak néhány előadás után lehet igazságo­san megállapítani. Kellő összetanultságot és elfogadható nívót konstatálhatunk. Semmiesetre sem volt az előadásban olyan disszonáncia, vagy feltűnő fogyatkozás, amely kétségeket támasztana az operett­előadások élvezhetősége iránt. Bállá Ma­riskát lelkesen fogadta régi közönsége, bár egy-két szubretti túlzása határozottan elmaradhatott volna. Szeles Elza kellemes külsejével elsőre megnyerte a közönség szimpátiáját. Szombaton, vasárnap és hétfőn ját­szották, a »Buksit« kissé lanyhuló érdek­lődés mellett, de mindhárom estén a siker jeleivel. — Benn ax erdőben. Dráma 3 fel­vonásban. Irta Garvay Andor. Kedden ját­szották. Ez a darab a szerzőnek újabb kísérletezése a drámairás terén, amelyen azonban igazi sikere még egv sem volt. Ezt a darabját nem is fogadták el elő­adásra a pesti színházak. Vidéken adták elő és most a vidéki színpadokat járja. Lassú folyású, sok beszédű történet, amely azonban nincs hijján hatásosan beállított, kiélezett drámai összeütközéseknek. Ez az oka, hogy helyenkint s főként az utolsó felvonás végén erős tapsokat vált ki a nézőkből. Négyen játszák az egész darából. A régiek közül Hahnel Aranka működött, könnyen kezelve szerepe nehézségeit. Fő­zess Anna nemcsak mint szép leány, hanem mint tisztán, értelmesen beszélő színésznő mutatkozott be. Boross Emil és Kemény Lajos szűk skálájú szerepeikben egyelőre csak ígéreteket nyújtottak. — Vasárnap délután a »Koldus­grófot« játszották telt ház előtt, nem esti ambicióval. Műsor. Szerdán: »Benn az erdőben«, színmű (B. bérlet). Csütörtökön: »Cigányprímás«, operelte (C. bérlet). Pénteken: »Villám­hárító«, bohózat (vörös szinlap. A. bérlet). Szombaton: »Nevető férj«, operette (B. bérlet). Vasárnap délután: »Éva«, operette. Vasárnap este: »Nevető férj«, operette (Bérletszünet). Hétfőn: »Nevető férj«, ope­rette (C. bérlet). Kedden: »Aranyeső«, ope­rette (A. bérlet). Szatmár város függetlenségi érzelmű polgárságát tisztelettel meg­hívom vasárnap, december hó 7-én délután 4 órakor az Iparos Olvasókör Csokonay-utcai helyiségében tartandó függellenségi és 48-as szervezkedő nagygyűlésünkre, amelyen a párt szervezetét megalkotjuk. Szatmár, 1913. december 3. Duszik Lajos a szatmári függetlenségi és 48-as párt ügyvezető elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom