Szatmarer Allgemeine Jüdische Zeitung, 1902 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1902-11-28 / 1. szám

\\ T ci ■mi Szatmár 28. November 1902.- - IJI-v״J 10» Erscheint jeden Freitag Erster Jahrgang Näd! GanzjährigSzatmaror all g.jüdische Zeitung388 רעראמטאס / עללעגא־םסעפ .זעססערטניא י ״ Ww&itliy. . ׳לעד רהעררעפ דנוא פגא!%ז״ידיי זא ריפ גאה דירפ-סנאיצארעמונאיפ סעד סעטטאלב . ריפ קאגנוא־ך״ררעטסא ן גירהאיצנאג | •רק גדהאיבלאה 3 .ןענארק ־ ריס סאד דנאלסיוא - | גייהאיצנאג 9 •רק גירהאיב!יאה 4 ענארק 50 רעללעה Pränumerationsgelder sowie alle Sendungen רניז וצ ןעריססערדא ןא _ איד ןא־טארטסינימדא רעד ♦♦•יייריזיי^ריד^״ <זי״«»*♦ףיך יראמטאס .עססאג־־צניזאק Erscheint jeden Freitag. ןעגייצנא דגוא עזרוקנאק ןאפ ןעדניימעג ׳זעדרעוו רהעז גילליב .טענכערעב זאיצהאדער :זאיצידעםםהע.דנוא ראמטאס .עססאג־יצניזאה גנאנרר ׳רנ u רעססרע [אי רעכילטראווטנארעפ רעטקאדער: לארשי ,ןיילק .ראמטאס יל״ב ׳ראמטאס ק״ש״ע ׳פ תודלות .ג״סרת גיטלינ איד עדנעח !יא איד ׳ןעשאט אוו -!אפ גנואיוברע םענייא ךאנ ןערעגיטביוו ׳םלעפמעט סעד סלעפמעט רעד ־געססדו טפאש דגוא טכרופסעטטאנ ד אי עדער ?טלא רדו קיירפרע סנוא קנאד סערעמוא קגידאגג ןעכראנאמ דנוא רעד קשיראגנוא ן קטכערעג גנוססאפרעפ רענייא ־בערעבכיילג ! גנוגיט טיט ןעללא ןרעדנא ןענאיסםעפנאק םעד ׳םעדנאל ךדא || רעד עטבישעגטלעוו I טממינ סאד םוהטנעדוי טבינ איד עטצטעל u.. . > tu« . » ן י >ר.ן,7ל >^L2L^i !' "י\יי,\,*^*י4יי'«»'» ***%«■* • c pj cv /j '\j ijv ctn/JiN 9 j ;>ז^;תו י i ?י ^ ר ר ja י*»יי^ »*♦v*^*a״ללימ ■('**A Jr£nl\JiZ >J 7 L Ü J . > I ' ״» W J א VJ' •^ייידיליירידן" ןןי״זזזי^ייי״י״י^י^ ^»יר!ף«ד ** isä 1>j 1 )jyjp ,y,»! — צ yűfs . (> 1 ly י• י AVA Aí* V*'*A*" !'■רליי‘* 1 •<וי*יץיל**ו<1'• ' ALVA ^.71 i/Ijí ISN Jw 17 j/pp 11SS l ! S ■tku AW»AA #*^T'^*A VASÄTA'A ףר>׳ךרא£>צ וצאוו ם״וןא י: »a»a^י%^*רv* i . \;m> SjSSU LJ pit l«!ÍN ן | ש ט י ט צ ע יועג^‘ איד •יי ** י••*• i ;• \li1kN 0\\j סאפעז ■ I 'הקוצ ן סנאלילער טביררעטנוא ׳טממינלייהט !אד עקיד עשפאלק דנערהאוי סענייא ןהעצריפ ןעגירהאי סעטכירדעטנוא ;)6 !יאטנעמעלע ן דגוא 8 קשסאלק-לאיזאנמיג(: טבינ -:"א I לאמ איד טםנוקעזעל יעד ןעשיאערבעה I עכארפש טבער .טנרעלרע י ן 11 םעזעיד לעביאניימעג עטננאק -גוא רערעז זענעדיישעב טביזנא ףאנ ףדא איד עזייוו קפלאהעגבא ׳קלדעוו אזנעבעסאד איוו רעהןיא טדאטשטפדה י ו ד א םעפ ׳ט :יא ץעצרעה םעד סעדנאל ןייא חומ־סיטארג רע­: טענפפא קלרואוו ףיודאווף^ ׳זד^ל -לז?ון [ עב דנעססיוונוא רעדא ט^אז ־עיגעבםסדו גיר ׳דניז איה טסנוק םעד סנעבי״רש דנוא ; ;סנעזעל רעדא ךדא סערעהאה ןעססדו ־ללא : *די^-זיזייי!.* !>v•ר^יידי״ו»*py*Ay•■ יין, vw יי» *י*י >׳ r J !^S j * ■י■ *< ן ן í *H*׳J< ׳ןעננעק - ךרא ןיא קשיריי ןעזיירק רעניי׳א ןעטענגייאעג ןאזרעפ םע רוצ טכילפפ ־פיוא טגעלעג עדרעוו ןעדעי ךנעבא 2־ןןעדנוטש גנאל עכלאז עדנאטשנעגעג״םנאינילער ראפ ׳ןעגארטוצ עכלעוו טימ טכיזקיר ףיוא ןעד דארגסטפאשנעשסיוו רעד ןעדנעפפערטענ רעראהוצ גידנעווהטאנ ןעניישרע דנוא ןיא רענייא ןעכלאז ׳עיארפש ענלעוו טענגייאעג ׳טזיא ןעד גארטראפ ךילננעגוצ וצ *ןענאמ ׳רעביראד םסא־׳ עזעיד ::עגנירד ן טייקגידנעווהטאנ זיב ןונ וו רעדע ןאפ . | רעדןא עצטיפש ןעדנעהעטש םינבר |1 I ךאנ ןאפ ןעד ןעדנעטייל יקעדניימעג ! רענייא גנוטכאעב טגידריווענ וו ;.רוא ןעה ריוו טרעדנואוורעפ .אד סע דניז סטיירעב ןיא דללא ןעטיידיי ןעדניימעג עכיקסקלאפ רעגנו,ד רעד ןעדנעדיילהטאנ fi ןענאיצוטיטשניא ׳טרדיפעגנייא ץעמ ןעדנערעירפ רעדניק טימ ו גנוד וצ ןעהעזרעפ; םע ד־יוו ענייק רעפפאדלעג ׳טעיישעג ן ׳ןעגיטכארפ י רעד ןענרעדאמ ןעדנעכערפשטנע לעפמעט וצ םוראוו דניז ריוו אז יצייג ן ךיל גיטליגכיילג ןיא גוצעב ד גנורהאנ רעטיידיי יערורעדניק איד עללעירעטאמ בטנענוא | םיוא םעכלעוו עדנורג געטש רעכילטלעגטנענוא ן .טכיררעטנוא-סגאינילער םוא ןענעי ׳ןעשסינדנאטמירעפסםימ עכלעוו ןאפ םעד עטיאווגאלטי םעזעיד ירא I סלעקיט ןעהעטשטנע ןעטננעק פז׳ןעניינוצרא ןעסשימ ריוו ׳ןעקקיטיסיואראפ ססאד ־טנענוא רעכילטלעג רעשידיי טכיררעטנוא-סנאיגילער ףפירנענןייארונףיפיילראפ ׳טזיא ןייא -עי ׳ףפירג רעכלעוו רוצ טייצ ןיא רעד טאהט.■ - טיינףאג ןעדנאה־־אפ .טזיא nr ץעללאוו 'טכינ ׳ןעטפיוהעב !'סםאד עזעיד עעדיא םדנעגרינ ־קריוורעפI טביל ׳דריוו אד ענייא עכלאז גנוטפיוהעי j טימ טכיזקקיר ףיוא איד רהעז ןעגינעוו -םיוא 1 ׳ןעמ,דאנ ןא איד טייהנעבעירטרעביא ןעצנערנ .עד^יוו איד״ רהעז ןעגינעוו ״ןעמהאנסיוא ןעטללאז־ ןעגעגערד ענעי ןעדניימעג ־םיוא ׳ןעכאמ עכלעוו ןיא רעזעיד גנוהעיצעב ךאנ ענייק קטלאטשנא ןעפפארטעג .קבאה׳ םע טביג אייב זנוא ענייא עדנעטיידעב להאצנא רעכלאז ׳ןרעטלע עבלעוו ןעד ־נאג ןעצ גאט ךרודניה ןעד ףפמאק ם׳מוא ןייזאד קד ףפמאק םוא םאד עכילגאט דארב רעווש וצ ןעטכעפירע ׳קבאה דנוא עכלעוו ןרעטלע םוא רערהיא עילימאפ ןעדנעכיירניה ־רעטנוא טלאה ןעטעיב וצ ׳קננעק טגיהטאנעג ׳דניז ערהיא םיוק ךאנ;׳ןעדנעסכאוונארעה -גימנוא! ןעגיד רעדניק טימ ןיא ןעזעיד ףפמאקדארב ׳ןעהעיצעבוצנייא טטאטשנא ןעבלעזעיד איד עלוש וצקבוזעב .ןעססאל עזעיד סניאגיטייצהירפ ךאי ׳נאפשעג ןעט ׳רעדניק איוואז איד ׳עססאלק-עברעוועג דנוא)׳ דעדייל טעדליב ןעבע עזעיד ןעססאלק . איד טייהרהעמ רעד ןעשידיי -לאפעב גבורעק<: ;עשיד^ ל ע ה ר ב ו ר ש ע ן ■ דנוא רעטייברא ןעביילב ןאדאז ןיא ־ילער רעזאיגיל גנוהיצעב ׳דנעססיוונוא קבאה ןאפ י ׳הרות ןאפ ןעשידיי ןעכיירבעג ןענייק ןעיולב טסנוד וא8ד דניז טימאז ריפ עשידיי ־עטניא ןעססער טפיוהרעביא ףילגנאפפמענוא ןייא סעכיילג זאל טפפירט רעבא ךיוא ענעי ערעססעב ׳עססאלק עכלעוו איד ןערעהאה קלוש טכוזעב דגוא זא םעד ־אוו ךילטנעב אווטע2 קגידניטש [עללעיציפפא״

Next

/
Oldalképek
Tartalom