Szatmár, 1911 (37. évfolyam, 1-48. szám)

1911-04-09 / 15. szám

4-ik oldal S Z A T M A E április 9 — Az idei gyermeknap mint érte­sülünk, városunkban e hó 27. és 28. napjain lesz megtartva. Perselyek a Deák-téren, a Fógel üzlet, a Pannónia, a Bettelheim üzlet előtt és Németiben az István-téren a Muhv háza előtt lesz felállítva. — Helyetesités A debreceni kir. fügyész dr. Papp Szilviusz helyi kir. ügyészt a ziláhi kir. ügyészséghez 4 heti időtartamra kisegítő helyettesítési szolgálattételre kirendelte. — Hivatalvizsgálaf. Dr. Fabó Zol­tán vezető kir. ügyész a halmii kir. járásbíróság igazságügyi adminisztratív teendőinek, a fogház kezelésének és és az ügyészségi megbízott ügyvite­lének megvizsgálása céljából e hét elején Halmiba utazott. — Drágább lesz a vasút. A kereskedelmi miniszter az első és másod osztályú kocsik menetjegy ára it a harmad osztályú menetjegy hárem, illetve kéLzí-rcsére óhajtja emelni. Az áru vitcldij pedig 25 °/o-kal lesz magasabb. — Megnyílt a baromvásár. A hónapok óta tarló hasitottt kör mii állatok zárlata feloldatott. A jövő szerdán április 12-én meg lesz tartva a vásár. — FUrdőkedveztneny tisztviselők ré­szére. A földmivelésíigyi miniszter leira.tr- lag tudatja, hogy Herkules fürdő, Vizák­nak. R ickfüred, Fenyőháza és Tatratomnicon a tisztviselők ktdvezményokbea részesítinek. •— A „Zsuzsi“ ismét rendetlen­kedett, csak az a szerencse, hogy nem nagyon. Vasárnap reggel a Hám János utca és a Deák-tér sarkán elütötte Suhajda Mária 25 éves, helyi illető­ségű süket-néma leányt, farkas Gyula vonatvezető ügyességének tulajdonít­ható. hogy a „Zsuzsi“ a leányt ha­lálra nem zúzta. Így csak karjain és arcán szenvedett könnyebb termé­szetű sérüléseket. — Mi történt ököritón ? Nem lehet, tudni, hogy a most kiosztott segélypénz örömére, avagy elvesztett hozzátartozói utáni bánatában adta magát az ivásnak Bulyáki István ököri- tói gazda, mert ezelőtt nem igen ivott. Azért volt végzetes pár nap óta foly­tatott korhelykedése. A múlt vasárnap délutánján a korcsa ivóasztala mellett összeesett és meghalt. Orvosi vélemény szerint szeszmérgezés ölte meg. — Kenyér irigység. Grünberger Antal gyiriklódi földbirtokos szolgála­tában béresként volt alkalmazva Lik- nárci István és Kujbuj János. Halálos ellenségei voltak egymásnak régi idő óta. Találkozáskor mindig egymást becsmérelték. E hó 1-én az ökrök etetésénél ismét összeszólatkoztak, amire- Kujbus a kezében volt vasvil­lát bérestársa hátába szuita, aki most a halállal kü 'ködik a nyíregyházai kórházban. Kujbust letartóztatták. — Cigányvér. Gencsi tudósítónk írja. hogy a múlt éjjel Molnár .Sándor ; ottani jómódú gazda lakását ismeret- j ; len tettesek feltörték és a záros kaszli j j fiókjában eihelytzre volt 452 korona 1 ! készpénzét ellopták.*A csendőrség csak- ; hamar kiderítette a lettest Lakatos j Juli ottani lakos, többszörösen biinte- j tett előéletű cigányleány személyében, 1 aki azzal védekezik, hogy a lopás a ■ vérében van, azt már csak halálával j hagyja el. — Mulatnak a vendéglősök. A ! szatmári negyei vendéglősök, kávésok, í és korcsmárosok ipartásulatának igaz­gatósága folyó hó 10-én este 8 órakor irgalmatlanul megtizedelve a községi beli lakosok baromfi állományát, akik eleinte valami 4 lábú állatra gyana­kodtak, csak most sikerült tetten ér- niök a doiogkerülő, naplopó cigányo-. kát. A kár meghaladja a 600 koronát Mezőpetriben Kunc Mátyás jó módú gazda utcai lakását törték fel eddig még ismeretlen kóbor cigányok és 100 korona értékű ágybélit raboltak el. Érkörtvéivesen Szőke Ferenc gazdál­kodó lakását törte fel Balogh András érmiháiyfalvi cigány eddig még isme rétién nevű 2 társával és az egész szoba berendezést 350 korona érték­a Pannóniában társas vacsorát rendez. A meghívókat már szét is küld ék. Tiltott szerelem. Csenger- ujfalusi tudósítónk írja, hogy titkos szerelemben éit Rápolti Eszter ottani 18 éves leány a falu egyik szemre való legényével. A bizalmasan töltött óráknak már-már némi jelei mutat­koztak. amikor annak megszüntetésére ajálkozott Katz Fáni csenged szülésznő 18 drb. tojás honorárium ellenében, i A műtét sikerült és a kellemetlen ven- ! dégnek a kert hátúján egy gödörben j kerestek alkalmas lakást. A bűn azon- ! ban kitudódott és ma úgy a szülésznő, ■ mint a leány az ügyészség fogházában ! gondolkodnak brutális tettükön. — Tolvaj gyermekek. Tyitye ! Péter nagygércei korcsmárosnak pár- ! hónap óta jobban fogy a pálinkája, mint azt fogyasztói számarányából következtetni lehetne. A napokban valami dolga akadt a korcsmárosnak a pincében, amikor nagy meglepetésére ott találta Bene Gábor, Bene János és Baradi Kiriila 13 —14. éves gyerekeket, akik ugyancsak emelgették a pálinkás hordót. A kezdő tolvajok sírva val­lották be, hogy már 4—5 hónap óta I gyakorolják magukat ebben a mester­ségben. A csendőrség letartóztatta őket. — Cigányok garázdálkodásai. Még télen csak magyarázható némileg a tolvaj természetű cigányoknak lopás­ban való zabolátlansága, de hogv most tavasszal, amikor minden bokor szál­lást ad, akkor is végzik gyalázatos mesterségüket, ez mégis csak meg­botránkoztató. Fogház büntetés, csendőr ségi puskaagy nekik csak amolyan kisebb szerű dorgatorium, amitől nem nagyon retirálnak. Botbüntetés, deres kellene ezeknek, mert máskép semmi remény sincs a megfékezésükre. Ha­lom számra áll előttünk a jelentés ezen társadalmunk fekélyei által elkö­vetett lopásokról, melyekből az aláb­biakat közöljük. Fecske József, Zsófi György, Ba­logh András, Fecske András, Szájbei , István stb. szaniszlói cigányok egész | télen űzték gyalázatos mesterségüket, ben elhurcolták. Bietán Ryörgy többszörösen bün­| lelett előéletű cigány Bikszádon pró- ! , * '' í bált szerencsét, feltörte Sveit Móric : szatócsüzletét és több értékes tárgyat j 100 korona értékben : majd Schwartz i Mendel terepi mészárostól 100 kgr. j húst lopott el. Triest' általános biztosító társulat | (Assicurazioni Generáli) Budapest, V., Do- | rottya-utca iO. es 12. A „Kzgazdaság“ rova­tában közöljük a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni Generáli), e leg­nagyobb. leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e cél­ból hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad: élet , tűz- szál­lítmány-. üveg és betörés eüani biztosítás sokai Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., bal­eset cs szavatossági biztosításokat az Első o. általános baleset ellen biziositó társaság, valamint kezességi és óvadékbizrositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezeiés és kik- kasztás elleni biztosításokat es versenylovak, teli vérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Minerva“ általános biztositó részvénytársaság számára. — A szatmári fö ügynökség Klein Vilmos, — A próféta tudománya. Nagy j tiszteletben áll Rákospatakon Mihók i | Peter. Elhitette a falubeli atyjafiaival, ; hogy ő az égiekkel összeköttetésben j áll és a szellemek kegyeltje. Csekély ! díjazásért elárulja a meggazdagodás titkát, főképpen házasságot közvetít és esküvel Ígéri, hogy minden lánynak az a fiatal ember köti be a fejét, amelyik neki legjobban tetszik, de csak akkor, ha a férjhez menni vágyó az illő honoráriumot előre lefizeti Péter bácsinak. Hogy a lányok milyen par­tit csinálnak, azt nem tudjuk, de arra hiteles adatunk van, hogy a még pár évvel ezelőtt napszámból tengődő Mi- i hók Péter ma 12—-14 ezer koronát j érő birtok tulajdonossá. — A hűtlen cseléd. Kánya Sándor mátészalkai pénzügyőri biztosnál szol­gált Kovács Etel huzamosabb időn át. Most minden ok nélkül kilépett a szolgálatból. Távozása után vették észre, hogy több ruhaneműt 100 korona ér­tékben ellopott. Káros feljelentést tett a hűtlen cseléd ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom