Szatmár, 1911 (37. évfolyam, 1-48. szám)

1911-01-01 / 1. szám

2 S Z A T M Á R jan. 1. napszámosai, a hazai tisztviselői kar, ez évtől várja rég ápolt reményeinek megvalósulását, vagy legalább az ígéret földére való eljuthatás teljes biztosí­tását. — Nem csoda tehát, ha ez az életterhektől elcsigázott, de reménykedni soha meg nem szűnő csodás emberi szív vigasztalást keres és talál az uj óv reggelén mindenfelől nyilvánuló boldog uj óv kívánásában. — Remények esztendje 1911. bizo- daloinmal, Istenbevetett hittel lépünk titkos kebeledbe, óh teljesítsd be vá­gyainkat, azokat az igaz szent vágyakat, melyeket maga az örök Isten vezet be sziveinkbe, — hozz megelégedést e hon minden munkás s benne remény­kedő gyermeke számára, hozd el az áldott béke olajágát ez oly rég háborgó magyar földre, hogy szeretetben forjon össze minden szív, legyen ünnep - ösz- hang, egyetértés — ünnepe e hazában. És te Isten! Magyarok Istene! áld meg végre e sok vihart átélt szegény hazát, áld meg ennek igaz hü fiait Adj óh adj a magyarnak „Boldog uj esztendőt!“ Turháti. Színház. A színházra kiirt pályázat a mai nap­pal lejárt. Lapunk zártáig Heves Bélán kí­vül, Szabadhegyi Aladár és Kövest Sándor jelenleg pécsi színigazgató pályáztak. Részünkről határozottan Heves Béla mellett foglalunk állást, ki az elmúlt két évben megmutatta, hogy érti a színházi ügyeket és kitudja a közönség igényeit a legnagyobb mértékben is elégíteni. Hibá­jául egyáltalán nem hozható fel, hogy ba­riton énekest csak most szerződtetett, vagy hogy az időközben eltávozott Dinnyési he­lyébe is csak most hozott egy másik drá­mai színésznőt. Saját hibáján kivül álló dolgok ezek, melyekkel a jelenlegi viszo­nyok köáött minden direktornak meg kell küzdenie. Ezt kiilömben mi sem erősít meg jobban, mint az a körülmény, hogy Heves Béla, aki az első két évben teljesen kifo­gástalan, sőt kitűnő társulattal működött, csak nem fog a szerződése utolsó évében, mikor újabb válasz ásnak van kitéve, saját hibájából hiányos társulattal bevonulni. Nagy érdeme Heves Bélának, hogy kitűnő társulatával és ügyes bérleti beosz­tásával olyan erős és hatalmas színház kö­zönséget szerzett Szatmárnak, a minő öt megelőzőleg sohasem volt. Felkeltette Szat- már város egész közönségében a színművé­szet iránt való érdeklődési, szi .to összekö­tötte a színhazat a közönséggel. És ez ma­gában véve is olyan ciös érv Heves újból megválasztása mellett, amely álól még el­lenségei —• ámbár ilyenek nem hiszszük, hogy volnának, — sem térhetnek ki. Az idegen pályázók, minthogy semmit felmutatni nem tudnak pályázatuk támoga­tására. kiliucseiéssel dolgoznak. A szicügyi bizottság tagjainál jól bevezetett helybeli úri emberek kíséretében nyakukba vették a várost ügynökeik és bázról-liázra járva igyekeznek kapac tárni azokat. — Hinni akarjuk, hogy a szinügyi bizottság tagjai nem fognak felülni a kilincselek üres Ígé­reteinek és egyhangúlag állást foglalnak Heves Béla mellett, kiben a legtöbb bizto- ték meg van arra nézve, hogy Szutmár város színházát nemcsak az általa felemelt magas nivón megtarthatja, hanem azt fej­leszteni is fogja. Heves Béla szervező erejét, anyagi tehetségét ismerjük, tudjuk, hogy mit vár­hatunk tőle. Újbóli megválasztását örömmel fog­juk venni. — Mondja csak, nincs banálisabb megjegyzése ? — Van. — De remélem, hogy nem akarja el­mondani ? Általában, kedves barátom, egy idő óta azt veszem észre . . . Meg akarja tudni, hogy .mit veszek rajta észre egy idő óta ? Nem kiváncsi rá ? — Nem biz én. — Nem ? Hát ez elég nagy hiba, de van benne jókora adag gőgös önérzet is. Ilyen hangon csak az szokta visszautasítani a felelesége nyiltságát, aki meg van róla győződve, hogy a világ legtökéletesebb mintaférje — Nem képzelődöm és nem vagyok „mintaférj.*1 — Nem bizony, pedig eleinte az volt és én büszkén és boldogan dicsekedhettem a mamának, — akinek kegyeit sokkal inkább meg tudta nyerni, mint a papáét, aki vidám öreg ur, , maga pedig még tarokkozni sem tud, — hogy sokkal jobban jártam magával, mintha a „fess“ Kálmán ajánlatát fogadtam | volna el, aki inni, lovagolni, táncolni, tarok- j kozni úgy tud, mint egy földesur, férjnek azonban csak olyan hitves mellé való, aki ; kémény kezzel tudja tartani a gyeplőt és az ilyen rabiátus embert bele tudja szelídíteni ! az alázatos és engedelmes rabszolgasorsba. Erre én képtelen lettem volna. Tapasztal­hatta saját magán. — Úgy emlékszem, mintha nem adtam volna rá okot, hogy megszelídítsenek.^ — Nem adott, — ebben igaza van. A múlt évben még mintaférj volt. Elsőrangú tisztviselő a minisztériumban, ahol a „fess“ Kálmán semmire sem fogja vinni, okosabb tehát, ha lemegy a megyénkbe képviselőnek, vagy főispánnak, mint az apja — és leg- elsőrangú férj itthon és mindenütt. De ez csak a múlt évben volt igy. Az idén bor­zasztóan elromlott. Annyira elromlott, hogy rá sem lehetett ismerni. — Úgy van! Az idén mindketten megváltoztunk. Az elmúlt hét húrom estéjén Ritkái HártoB, a Király színház kiváló művésze vendégszerepeit. Luxemburgban Bazilovi- csot, Doktoj urbau Puzsért, a Baikáni her­cegnőben pedig Blatz csibész szerepét ját­szotta eredetien és művésziesen. A közön­ség, mely mindhárom estén zsúfolásig meg­töltötte a színházit, lelkes tüntetéssel fo­gadta és jutalmazta eredeti alakításait, művészi játékát, kifogyhatlan ötletességét és utólérhotlen szép és ügyes táncait. A Balkáni hercegnőben Dénes Ella betegsége miatt Görög Olga a nagybányaiak: koloraiur énekesnője énekelte a címszere­pet igen szépen. A lob i szereplők mindhárom darab­ban a régi jók voltak. Különösen ki kell emelnünk a Luxemburg grófja kitűnő elő­adását, mely bon az össses szereplők kivé­tel nélkül segítettek Ritkáinak a teljes siker érdekében. Vasárnap d. u. Teodor és Társában Holtainak volt fényes sikere, inig este a Muzsikus leányban Bállá Mariska és Dénes Ella aiig győzték a ismételni a szebbnél- szebb énekszámokat. Hétfőn d. u. Iglói diákokban Káldor kitűnő alakításáért tapsoltak sokat. Este a Cigány-szerelem hetedik kitűnő előadása is­mét zsúfolt házat vonzott. — Bállá Ma­riska kifogyhatlan temperamentuma és jó­kedve, Dénes Ella gyönyörű és művészi énekszámai. Heltai eredeti öt letességci, Bu­rányi szép tenorja, Káidor ügyes Józsija, Mátrai kuüuő humora, Roos kedves játéka, a gyerekek édes ügyetlensége, Gyurica száraz fája, a zenekar és az egész kar igaxán élvezetes eslét szereztek a közön­ségnek. Általában véve az egész hét előadá­sai kifogástalanok és kitűnőek voltak. — Mintha csak tudná a társulat minden egyes tagja, kogy a direktorjuk választás előtt áll. Győztes választás előtt. Kardos kalapja tartós! Elvállal mindennemű^ tar papi (tunikák CSAPÓ L. FÉRFI SZABÓ. pontos gyors elkészítését. * (emelet.) SZATMÁR, Deák-tór 7 $ Legfinomabb szövetekből — lx © a 2, i t == WtT polgári ruhákat legjutáayosabb árakban. .......................—.............. . —---—------­— Lám, már megint epések vagyunk? — Csak őszinték. — Azaz, a gorombák. — Mondjuk, hogy egy kicsit gorom­bák is. Ez azonban nem lényeges. Fődolog az, hogy a gyöngyök tetszenek és boldog­sága, legalább ebben a dologban, teljesen zavartalan. — Igen, ez igaz. Nagyon örülök ennek a pompás ékszernek és nagyon kiváncsi va­gyok, hogy miért vette meg most igy, egy­szerre, minden különösebb apropos nélkül, holott, amig kínoztam érte és koldultam, mindig azzal hárította el makacs támadásai­mat, hogy az ékszer túlságosan drága. — Tavaly még nem szerette a gyön­gyöket, én tehát azt hittem, hogy az idén is antipátikusak. Azelőtt mindig ellenszenvvel beszélt róluk, — összes ékszerei között nem volt egyetlen egy gyöngyféle seui. (Vége köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom