Szatmár, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-06-13 / 24. szám

juius 13. SZATMÄS. s — A gazdasági szakbizottságból. Tegnap délután tartotta a gazdasági szakosztály gyűlését dr. Vajay Károly polgármester elnöklete alatt. A bizott­ság az aradi vértanuk kivógzési helyé­nek megvételére 100 koronát, a Kos­suth rnuzeum és szabadságharci erek- lyegyüjtemény javára 50 koronát, a hatósági husszékre 1700 koronát, a városi kocsisok kérelmezésére fejeiikint 5 koronát, a szatmárhegyi lovasrendőr és hidirendör lakbérpótlékára pedig évi 60—60 koronát szavazott meg. A tüzoltólovak élelmezésére tévedésből élőirányzott 1376 koronán felül ez évre szükséges 2864 kor. utalásra a tanácsnak a felhatalmazást megadta. Az avast erdő vadászati jogának bérleti feltételeit ruegállapitotta a Péchy Péter avasi járás főszolgabíróvai közölni ren­delte. Végül a belsópostakerti 207 öles városi ingatlan eladásának mellő­zésével annak bérbeadását hozta javas­latba. — Kilenc uj lakóház. A tanács Nagy Józsefnek a Keleti tagban, He- gyesi Mihálynénak Drágffy utca 1., Szabó Gyulának Kistajti 2., Ványi Já­nosnak sarkadi Nagy Mihály-utca 7., Podolák Györgynek a Keleti tagban, Horváth Ferencnek Mátyás király-utca 105. szám alatt, Farkas Dánielnek a halványban, Virág Antalnak a németi lókertben és a Népbanknak Petöfi-utca 3. sz, alatt uj lakóháznak építésére adott engedélyt. — Halálozás. Domokos Lajos közkór­házi gondnok tegnap reggel hosszas szenve­dés alán elhunyt. Özvegyén kívül széles körű rokonság gyászolja, a közkórház, porc tes és lelki ismeretes gondnokát. — Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a nagybányai gör. hath, templom építési költségeinék fedezésére az eddig kiutalt 20 ezer korona segélyen felöl tárcája terhére még 40 ezer korona segélyt helyezett kilátásba oly képen, hogy ez összeg fele az 1910-ik, másik fele 1911. év­ben fog folyósittatni. — Uj díjszabás. A magyar kir. államvasutak igazgatóságától vett érte­sülés szerint, folyó évi augusztus hó 1 -ével Németországnak egyrészt Ma­gyarországgal, másrészt Romániával való közvetlen személy- és podgyász- forgalmában uj díjszabás lép életbe, mely a nevezett vasutigazgatóság díj­szabás elárusító irodájában (Budapest, Csengery-utee 33. sz.) 2 koronáért kapható. sfesfesfcslbte ±±±± ± ±±±±± Keid megnyitás! #--------------------------------------------% Értesítjük a t. közönséget, hogy a Honvéd-sör csarnok nyári kerthelyiségét Pünkösd első napján ünnepélyesen megnyitottuk. Naponként frissen csapolt kőbányai sör, tisztán kezelt borok, jó magyar konyhából villás reggelik uzsonák stb. állanak a t. közönség rendelkezésére. ■ ......... B Állandó cigányzene, pj----------­Tis ztelettel Szabó és Horn kezelők. r omunkatárs : Puskss Károly. Kiadótulajdonosok; Kálik és Szeremy. — Üzlet átvétel. A Néhma Lajos Jó­zsef kávé üzletét átvette Benkő Sándor, kinek előzékenysége és szakismerete biztosítja a vevő közönséget, hogy 10—!29/o-al olcsób­ban szerezhetjük be kávé szükségletün­ket, mint bárhol. Különféle kiváló íaj galambok jutányos áron eladók Eötvös* utca I. szám alatt. Ugyanott 3 galambház is eladó. ELADÓ. A Sziget lankába 4-ik számú házastelek szép oltványokkal és vagy 300 = fiatal termő szőlővel ^ örök áron eladó. Értekezni lehet helyben a = tulajdonossal. = Egy jó családból fiú sm> mm wm M A mamM felvétetik Csajkos Gyula órás és ékszerész üzletében Szatmár, Deák-tér (Városház épület.) imimm Pi^temetkezési vállalat! ===== Értesítés. Tisztelettel értesítem Erdőd nagyközség és vidéke gvászszal sújtott családjait, miszerint ' l(: Erdődön, Nagy-utca 196. sz. saját házamban a mai kor igényeinek megfelelően berendezett temetkezési intézetet létesítettem, nagy raktárt tartok mindennemű érc,- és fakoporsókból, szemfedelek, sirkoszoruk, szallagok és díszíté­sekből, elvállalok te­metések rendezését ravatalozást helben és vidéken, megbízatá­sokat és bejelentése­ket minden időben el­fogad, olcsó és diszes temetéseket rendez. temetkezési intézete Erdődön Nagy-utca 196. sz. a. ------------------------- Saját házában. oá M É GLI JÁNOS Temetkezési társulatoknak kedvezményt nyújtok. Disztemetkezési vállalati

Next

/
Oldalképek
Tartalom