Szatmár, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

KLÖFIZFTBSJ. Ali : Helyben : Vidéken : Egész évre 4 kor. Egész évre 6 kor. Egyes szám ára IO fillér. Szerkesztőség: Petőfi-utca 1. szám. Kiadóhivatal : Deák-tér 3. szám. Mindami-u ű dijak a kiadóhivatalban fizetendők Megjelenik minden vasárnap. XXXV. évfolyam l-ső szám. Szatmár, 1909. jan. 3. (V.) Eltelt ismét egy év! .. . Egy | év, amely a világ történetében oly rö- I vid, futó pillanat, de egy emberi élet­ben oly hosszú idő. Hiszen egy év alatt egy emberi életben mennyi minden történhetik? Hány emberi élet múlik el, hány senyved, pusztul? Mennyi öröm, bánat, fájdalom, csa­pás ér bennünket egy év alatt? S mé­gis hányszor, de hányszor halljuk, hogy ismét elrepült egy év ! Pedig, dehogy repült 1 Nagyon is ólomszárnyakon ha­lad egyik nap a másik után, csak az i óv utolsó napjain tűnik az úgy fel, j mintha repült volna az év. Hiszen ha csak városunk fejlődé­sét nézzük is az elmúlt 1908. évben, annyi, de annyi változás történt! Ha pedig országunk, hazánk történetére pillantunk vissza, azt kell mondanunk, hogy bizony hosszú idő egy év! Sok minden történt és sok olyan dolog is történt, aminek nem lett volna szabad megtörténnie; sok dolognak másképen kellett volna történnie; de azért az elmúlt év úgy gazdasági, kul­turális, mint nemzeti, nemzetgazdaság­iam szempontból nem mondható ká­rosnak. Városunk történetében pedig az el­múlt év igazán maradandó nyomokat hagyott. Városunk fejlődése talán soha sem haladott előre oly rohamos lépé­sekkel, mint épen 1908. évben. Ipar­iskola, postapalota, két konviktus, tem­plomok restaurálása, száz és száz uj épület, önkéntes iskola, uj vasutak stb. stb. — mind oly intézmények, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy város hatalmassá, naggyá legyen. A tűzoltó kongresszus s a Széchenyi társulat közgyűlése alkalmas volt arra, hogy az ország minden részéből, ide sereglettek lássák fejlődésünket és szerte vigyék az országba, mily rohamos fej­lődéssel haladunk előre! Haladunk, fejlődünk! A csatorná­zás és vízvezeték is a megvalósulás stádiumába lépett, s ezzel le van téve az alap ahoz, hogy városunk to­vább fejlődhessék, naggyá, hatalmassá legyen s mint az Északkeleti Ma­gyarország védbáatyája teljesítse misz- szióját Kulturális szempontból felette fon­tos a felsőbb kereskedelmi iskola s az ipariskola fokozatos fejlesztése, a református leány és a katholikus fiú internátus, felállítása illetve újjáépí­tése. Fontos hivatása lesz városunkban a kultúrpalota felállításának is, amely intézmény csirája szintén ez évben lett elvetve. Ez évben uj egyház is keletkezett városunkban. Az ág. evangélikus hívek alakítottak egyházközséget. Ugyancsak 1908. év folyamán nyer­tek befejezést a munkálatok a tisztvi­selő telepen s az uj telep is nagy­ban hozzájárult városunk fejleszté­séhez. Iskoláink folytonosan fejlődnek s ma már oly magas színvonalon állanak, hogy az ország minden részéből sereg­lenek a tanuló ifjak és leányok azoknak falai közé. Az egészségi vissonyok kielégíthe­tőknek mondhatók. Eltekintve a tiphus- tól, járványos betegség alig dúlt váro­sunk falai között. A statisztika szerint a születések száma is emelkedett. A gazdasági viszonyok általában közepesek voltak, úgy, — lugy az év maga is általában jó volt. Egy szomorú kö: álményt azonban fel kell emitenünk s ez az, hogy talán soha annyi váratlan haláleset nem tör­tént városunkban, mint az elmúlt év­ben ! Alig volt hét, amikor egy kétségbe­ejtő halálesetet ne hallottunk volna! S amikor most búcsút veszünk az 1908. évtől s ezzel fát jo 11 borítunk annyi, de annyi mindenre s elfeledünk annyi, de annyi mindent, erősítsük hitünket, ne veszítsük el bizalmun­kat, küzdjülik, mert az élet küzdelem s minden öröm küzdelemnek gyü­mölcse. Az uj év küszöbén pedig kívánunk olvasóinknak és munkatársainknak bol­dog uj évet! . _ A sajtó hatalma. A régi idők szellemi tekintetben igénytelenebb korában, a sajtóra nézve pedig a technikai fejlődés kezdő fokán — a hírlap nem bírhatott azzal a jelen­tőséggel, amivel ma a világ bármely némileg civilizált részében is bir. Ámbár mikor az általános műveltség, ismeret- terjesztés, a gondolat szabadsága stb. célul tűzetett ki előtte, — irányitó ha­tása akkor sem lehetett megvetendóbb, mint betöltött szerepkörében napjainkban. A hírlap általi művelődést nem a szigorú tudományosság, szakszerűség jellemzi, —- amely feladata nem is lehet — hanem a széles alapra fektetett tájé­koztatás egy országnak s közvetve az egész világnak előhaladási állapotáról, amennyiben általa tudományos képzett­ség nélkül is bizonyos jártasságot sajá­títhat el az olvasó. A magasabb kép­zettségre nem reagáló, sem azt meg­szerezni nem tudó embernek szinte nélkülözhetetlen ma a hírlap. Nagyon sok ember van, akinek anyagi körül­ményei nem engedik meg az évről-évre szaporodó könyvek vásárlását, melyekben meg sem találná mindazt együttesen, amit naponta szelleme felfrissítéséhez a hírlap nyújt. A sajtó hatalmát mint tényt, el kell ismernünk. Mennyire fontos tényező, milyen nagy horderejű, megnyilvánul az emberek felfogásában végbement vál­tozáson ; egy hírlap állandó olvasása sok esetben annak önmagunkkal való azonosítását idézi elő. Hozzászoktat irá­FÜGGrETLENSEGlI ES 48-AS POLITIKAI LAP. FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. VERÉCZY ERNŐ. m 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom