Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-11-15 / 46. szám

nov. 15. S Z A T M Á R ■5 — Kinevezés. A belügyminiszter Kürthy Sándor fizetés nélküli határszéli rendőr­fogalmazót fizetéses rendőrfogalmazóvá s központi oktató tisztté nevezte ki. — Értekezlet. A harmadik kerület né- ; pes értekezletet tartott az Iparos Olvasó­körben szombat este s egyhangú lelkesedés­sel Thurner Albert Takarékpénztári főköny­velőt jelölte. És ha nem csal a következet, megmutatjuk, hogy szerény és önzetlen je­löltünket nem iszom-eszemért választjuk meg, hanem a legtisztább örzetlen bizalommal küldjük a tanácsterembe. Hiszen aki csak egy kicsit is megfordult a társadalomban, tudja milyen érdemeket szerzett eddig is Thurner Albert. Különben nem szükséges mellete ér­velni, sem felmagasztalásra nem szorult. — Mutassuk meg, hogy nem mindig háládat- lan a közérdekben szerepelni és fáradni ! Válasszuk meg jelöltünket fényes ered­ménynyel ! Több választó polgár. — Adóösszirás. A jövő évi adókivetés alapjául szolgáló adatok összeírására a számvevőség Szataiárra Siidy Károly szám­tisztet. Németibe Bodnár Lajost és Szatmár- j hegyre Csízek Jánost küldte ki, — A Nöegylet kiadása október hóban árvaházra 134 kor., szegények havi segélyé- j re 166 kor. rögtöni segélyre 25 kor. ossz. : 325 ktg, — Áthelyezés. Bossin Margit tanítónő a szatmári külterületi állami elemi iskolából a belterületre helyeztetett át. Helyébe Koós | Gizella szinyérváraljai tanítónőt tették. — Fegyelmi. E hó 9 én délben kezdték meg a vizsgálatot az avasfelsőfalusi állami j iskolánál Marosán Viktor igazgató-tanitó és j özv. Eiszdorferné szül. Szőnyi Ilona tanítónő ellen. Kállay Ödön főszolgabíró helyettes, Bodnár György kir. tanfelügyelő és dr. Votisku segédtanfelügyelő jelenlétében kez­dődött a vizsgálat és tartott 10-én a délutáni órákig. A további intézkedések lesznek hi­vatva eldönteni, hogy a felek bűnösök-e vagy nem. Marosán Viktor magát Papp Béla ügyvéd, országgyűlési képviselő által képviseltette, mig özv. Eiszdorferné született Szőnyi Ilonát, dr. Szűcs Sándor helybeli ügy­véd képviselte. — Halálozások. Fodor István timár- mester folyó hó 11-én 42 éves korábnn el­halt. — Folyó hó 13-án özv. Horváth Já- nosné szül. Kácz Juliánná 83 éves korában végelgyengülés folytán kiszenvedett. — Kosutány Gciza ny. kir. táblai biró folyó hó 12-én reggel életének 68-ik évében agyszél- hüdés következtében Budapesten váratlanul elhunyt Temetése folyó hó 14-én volt álta­lános részvét mellett. — Kalocsán Mihályné szül. Szabó Veronka fclyó hó 9-én 52 éves korában elhunyt. — Avasi mulatságok. Ezek közé tar­tozik azon barátságos összejövetel, melyet Cincás Mihály (á ciliki) és Hotka Juon több más társaikkal szerdán rendeztek az avas­felsőfalusi nagy korcsmában. Több jobb módú oláh gazda iszogatott s valami oknak kellett lenni, mert Hotkának a fején léket ütöttek. Szerencse, hogy a csendőrőrszem — habár szolgálatban nem is volt — a közel­ből előjött s véget vetett minden további következménynek. Ezek a dolgok napjában többször is megismétlődnek kissebb-nagyobb arányokban. — Nagyvásár. Az Erzsébet-napi orszá­gos vásár folyó hó 17—18. napjain zajlik le károsunkban. — Nagy asztal. A Deák Kálmán Asztal- társaság múlt szombaton este rendezett nagy­asztala fényesen sikerült. Tósztokat mond­tak : Dr. Doniján János elnök dr. Kelemen Samu orsz. képviselőre, Dr. Kelemen Samu a jelenlevő hölgyekre, Dr. Glatz József a vendégsereget, Haller Ferenc az elnököt és társelnököt éltették. Braunstein Ferenc az Asztaltársaságot ajánlotta a nemesen érző emberek figyelmébe. A jelenvoltak a reggeli órákig maradtak együtt a legvidámabb han­gulatban. Elismerést érdemelnek a Sörcsar­nok vendéglősei úgy a példás kiszolgálásért, mint az Ízletes ételek és italokért. Decem­ber hó folyamán az Asztaltársaság nagy­asztalt rendez. — A mátészalkai vasút menetrendjében mától fogva változás állott be. A hajnali vonat u. i. nem 3 óra 3 perckor indul Máté­szalkáról, hanem 5 óra 57 perckor s reggeli 5 óra 55 p. helyett 8 óra 18 p.-kor érkezik hozzánk. Egyúttal két uj vonatjárat is be- igtatódott a menetrendbe ; és pedig az egyik uj vonat délután 1 óra 5 p.-kor érkezik hozzánk, a másik 2 óra 30 p.-kor indul tőlünk. — A „Színházi Újság“ első szerkesztő­sége (Biki Andor és ifj. Litteczky Endre) más elfoglaltsága miatt megvált az ügyes vállalattól. A szerkesztést dr. Borgida Endre és Borgida Lajos vette át. — Eskiidíbirósági elnökök. A debreceni Ítélőtábla elnöke a helybeli kir. törvényszék­nél működő esküdtbiróság elnökévé az 1909. év tartamára dr. Papolczy Gyula ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel felruházott törvény- széki birót, helyettes elnökévé pedig ugyan­azon időtartamra Szabó József törvényszéki birót jelölte ki. — Helyreigazítás. Lapunk múlt számá­ban közöltük azok neveit, kik a szatmár- németii ref. egyháztanács által november 1-én rendezett táncmulatság alkalmával fe- lülfizetést adtak. E névsorból tévedésből kimaradt a Poszvék Irén és Láday József neve, akik a nemes cél támogatására 2—2 korona felülfizetéssel szintén hozzájárultak. — Kivándorlók figyelmébe. Az uj ame­rikai bevándorlási törvény értelmében minden bevándorló, ki az Egyesült Államok terüle­tére lép, négy dollárt köteles fizetni. Mivel e négy dollárt az állam a kivándorlókat szál­lító hajóstársaságtól szedi be, ezek a vitel­dijakat megfelelően emelni fogják, amint ezt az északnémet társaságok már meg is tették. — Dalestély. A dal- és zeneegyesület első dalestélyét november 21-én, szombaton a Társaskörben tartja. — Pályázat van hirdetve a nagy- és kissikárlói, valamint a szaniszlói szülésznői állásra. Amannak határideje folyó hó 21-én, emennek 17-én jár le. — Esküdtszék. A helybeli kir. törvény­szék, mint esküdtbiróság f. hó 16-án ember­ölés bűntettével vádolt Szvircsuk László és 17-én rablással vádolt Finta Juon alui Mi­hály felett fog ítélkezni. — Az Én Újságom. A beállott hosszú téli estéken a gyermekeknek a legjobb mese­mondója Az ‘Én Újságom, gyönyörködteti őket, szórakoztatva tanítja. Kedves történe­tekkel, ügyes kis versekkel szolgál, az apró emberkéknek, akik őssinte és nagy szere­tettel csüngenek a szaván, meséit tovább álmodják lelkűkben és verseit betéve is megtanulják. És e mesékről, apró versekről, kedves rajzokról a magyar irók sziuejava gondoskodik, akik kimerithotetlen kedélylyel írják Az Én Újságom kis emberkékből álló óriási táboránaka kedves olvasmányokat, Hétről-hétre türelmetlenül várják a postát, amely minden héten odateszi asztalukra, mint valami kis virágbokrétát, a szebbnél szebb olvasmányokat. Az Én Újságom elő­fizetési ára negyed évre 2 korona 50 fillér. Mutatványszám kérésre ingyen. Kiadóhivatal,. Budapesten VI. Andrássy ut 10. szám. (§) Szerencse fel! Vásároljunk csak helyben, Lőwinger József fűszer- és cse- megeüzletóben (Deák-tér 17. sz.) osztály­sorsjegyet. A nyereményeket rögtön kifizeti; költséget nem számit fel. — Egy Vs-ad sors­jegy ára: 1'50 K, VVed 3 K, Va-ed 6 K. Húzás: november hó 19. és 21. — Üzlet átvétel. A Néhma Lajos Jó­zsef kávé üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzékenysége és szakismerete biztosítja a vevő közönséget, hogy 10—12°/o-al olcsób­ban szerezhetjük be kávé szükségletün­ket, mint bárhol. — A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű há­ziszerré lett, moly számos családban már sok év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- fájdalom, fejfájás köszvény, czuznál stb.-nél a Linimenttel való bedörzsölések mindig fáj­dalomcsillapító haást tdéztek elő ; sőt járvány­kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Linimenttel való bedörzsölése min­dig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő házi­szer jó eredménnyel alkalmaztatott bedörzsö- lésképpen az influenza ellen is és üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kapható ; de bevásárlás al­kalmával tessék határozottan ; Richter-féle Horgony Lintmentet (Horgony-PainExpellert) kérni, valamint a „Horgony“ védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és eredeti üveget elfogadni. Főmunkatárs: Bartha József. Kiadótulajdonosok; Katik és Szeremy. Első szatmári PETROLEUM szállító üzlet Kazinci-utca 17., a Zárdával szemben. — Megrendelések házhoz szállítva. Telefon: 164. szám. Hirdetések jutányos árak mellett vé­tetnek íel lapunk kiadó- hivatal ában'.

Next

/
Oldalképek
Tartalom