Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-11-15 / 46. szám

4. S Z A T M A R nov. 15. az ilyen fogásokat nálunk nemzetiségi poli­tikának hívják... * Mi már nem is szégyeljük magunkat a kormány azon törekvéseiért, hogy jóhiszemű­ség leple alá burkolja mindazt, amit rossz­hiszeműen cselekszik. Mert hogy tényeinek helytelenségét ne tudná, azt nem merjük róla feltételezni ___Tehát csak rosszhisze­műségr ől s alakoskodásról lehet szó... Itt van pl. az annexiós javaslat. Az annektáló királyi kéziratot nagyjában szószerint tör­vénybe iktatjuk. Hangsúlyozzuk, hogy az 1723. I, II. t.-c. fogja szabályozni a trón­öröklést. Hangsúlyozzuk, hogy a Reichsrath- nak ugyanilyen tartalmú törvényt kell hoznia... A Reichsratli hoz is törvényt, mely szerint a trónöröklést a pragmatica sanctió fogja szabályozni... Rendben van ; a mi kormányunk szépen megnyugszik. Pedig ott vagyunk, ahol a mádi zsidó. A két tör­vényjavaslat minden egyéb, csak nem egybe­vágó. Mert ki ne tudná, hogy a magyar és osztrák pragmatica sanctió lényegesen kü- önbözik egymástól ? ! Csak a kormány nem akarja tudni .., Meglátjuk, tudja-e a t. Ház ... A VÁROS. Az ág. evang egyház kérelme. A vá­rosi tanács f. hó 13-án tartott ülésében uta­sította a számvevőséget, hogy tegyen je­lentést arra nézve, hogy a helybeli ág. ev. egyház, híveinek arányszáma alapján, mily összegű segélyre tarthat igényt. Kiutalás. Az újonnan épülő ref. leány­iskolái s tanitónőképzői intemátus építéséhez a város tudvalevőleg 12 ezer korona se- gélylyel járul. Tekintettel arra, hogy az építkezés már megkezdődött s igy a segély esedékessé vált, a tanács ez összeget kifi­zetésre utalta. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. Nagy fontosságú nyilatkozatok. Az 0. R. L. E.-nek egy küldöttsége tisztelgett f. hó 12-én Antal Gábor püspök vezetése alatt Justh Gyulánál, Wekerle Sándor dr.-nál és Apponyi Albert grófnál, ügy a miniszter- elnök, mint a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter ajkairól igen jelentős szavak hang­zottak el az 1848. XX. t.-c. végrehajtása tárgyában. „Az 1848. XX. t.-c. végrehajtá­sát kötelességünk véghezvinni----- A kor­mány minden tagja szivén hordja ezt az ügyet és megoldásra kívánja juttatni nem­csak a lelkészi kongruának rendezését, ha­nem egyúttal a ref. egyház anyagi igényei­nek végleges szabályozását is.“ Ezeket mondta többek között Wekerle. Apponyi egyenesen kijelentette, hogy „dacára az állam súlyos helyzetének, a ref. lelkészek anyagi ügyeinek rendezése a legköze­lebbi időben meg fog történni. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása szintén gyors léptek­kel közeledik.“ Bár minél hamarabb meggyőződhetnénk róla, hogy e kijelentések nem csak üres biztatások, amely feltevés ellen Apponyi ki­fejezetten is szót emelt! 1 A Szatmárnémeti ág. ev. anyaegyház vasárnap, f. hó 8-án d. e. 11 órakor a Rá- l:ójzy-utczai állami iskola V. sz. termében tartotta meg végleges megalakulását, Ma- terny Lajos debreczeni főesperes elnöklése melett. Véglegesen meg választották az ed­dig ideiglenes tisztikart és 12 presbitert. Felügyelő Szlávy Dezső, főgonduok Poszvék Nándor, gondaok Pongrácz Lajos, pénztá­ros Thurner Albert, jegyző dr. Poszvék Ödön. Presbiteri tagok: Blatnicky István, Dingróve Károly, Gerey Sándor, dr. Horváth Benő, Jelenik Lajos, Jermendy Károly Kani- zsay István, Maas jHenrik, Markó Kálmán, Sztupkay Dénes, Unger Béla és Unger Uli- mann Sándor. — Közgyűlés után a Pannó­nia különtermében közös ebéd volt, melyen számos felköszöntő hangzott el. Az ebédről sürgönyileg üdvözölték Zelenka püspököt és dr. Meskó László államtitkárt, mint a tiszai egyházkerület felügyelőjét. Köszönetnyilvánítás. A nagygéci ref. egyház részére iskolája újból építtetése cél­jából Dr. Jékey István ur, géberjéni nagy- birtokos 200 K-t, azaz kettőszáz koronát kegyeskedett küldeni, melyért fogadja e helyen is egyházunk leghálásabb köszönetét. S z e ő k e József ref. lelkész. Püspökszentelós. Mint már jeleztük, Eröss Lajosnak, a tiszántúli ref. egyház- kerület uj püspökének ünnepélyes beiktatása folyó hó 17-éu folyik le. Ezt megelőzőleg 16-án az elhunyt Kiss Áron emlékének szen­telnek ünnepet. Városunkat ez alkalmakkor dr. Vajay Károly polgármester fogja képvi­selni a törvényhatósági bizottsági tagok egy részével. A SZÍNHÁZ. Hovatovább telnek a hetek, annál in­kább összebarátkozunk művészgárdánkkal. Annál inkább kiismerjük erőiket és arra a meggyőződésre jutunk, hogy helyes szerep- osztás mellett egyik estén úgy, mint a má­sikon értékes dolgokat tudnak produkálni. Különösen elismerést vált ki belőlük az a félre nem ismerhető becsületes törekvés, hogy a közönség jóindulatát, tetszését még kevéssé telt ház előtt is kiérdemeljék. Ez a becsületes törekvés szüli aztán azt az eredményt, hogy az ossz játék ellen legtöbb esetben alig lehet kifogásunk. (Sohase fe- iedve természetesen a konkrét viszonyo­kat!) Ilyen pompás együttest láttunk az elmúlt hét minden estéjén. Különösen si­került előadás volt a „Nebántsvirág“ és „János vitéz“. A „Csók király“ s „A gyermek“ nem sokat érő dolgok. Bállá Ma­riska határozottan pompásan bevált kis szubrettünk. Széchy Jolán, Váradi Jolán szintén megérdemlik a tapsokat. Tibor Lóri játékát mi nem nagyon honoráljuk. Énekelni azonban tud. Sipos Zoltán szintén sok oldalú s tehetséges fiú. Érczkövinek a hangját nem kell dicsérnünk; a játékát nem igen lehet. Somogyiról még nincs megállapodott néze­tünk. Úgy látszik, ő hangulatember. Fodor javithatlanul fellengősen társalog s ez nem igen válik előnyére alakjainak, akik alig- alig nyerik meg rokeuszenviinket. Ezek eddigi benyomásaink a főszerep­lőkről. A karról talán jobb nem beszélni. * Heti műsor: november 15-én, vasár­nap délutánV énbak kancsos és a f i a a huszár; este Baba. 16 án, hétfőn Tatárjárás, operette. Zóna. Páros. 17-én, kedden Szobaleány, vígjáték. Újdon­ság. Páratlan. 18-án, szerdán Boliémsz.e- r e 1 e m, operette. ^Páratlan. 19-én, csütör­tökön Annuska, vígjáték. Páratlan. 20- án, pénteken Milliárdos kisasszony, operette. Zóna. Páros. 21-én, szombaton Bobé m' s zerelem, operette. Páratlan. 22-én vasárnap délután Falurossza, népszínmű ; este M a g d o 1 na, népdrá­ma. Páros. HÍREK. —Esküvő. Bakó Ferenc törvényszéki jegyző folyó hó 14-én esküdött örök hűséget Beretvás Emilia kisasszonynak. — Eljegyzés. Oroszlán Vince fertős- almási ref. tanító eljegyezte Mándy Vilma kisasszonyt Szárazberken. — Kinevezés. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Nagy Margit oki. tanítónőt a kőrösmezői áll. elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. — Halálozás. Vásárosnaményi Eötvös Róbert, erdődi főszolgabiró folyó hó 7-én- 42 éves korában elhunyt, A beszentelés 9-én délelőtt folyt le Erdődön az egész kör­nyék nagy részvéte mellett. Azután a holt­testet a borhidi családi sírboltba szállították. — Kinevezés. A debreczeni ítélőtábla elnöke dr. Bene Sándor helybeli járásbirósági díjtalan joggyakornokot, segélydijas joggya­kornokká nevezte ki. — Meghívó. A III, kerületben Osváth Elemér elhalálozásával egy bizottsági tag­sági hely üresedésbe jővén, ennek betöltése fölötti tanácskozásra és a teendők megbe­szélésére e kerület függetlenségi és 48-as párti váiasztói ma délután 3 órakor a párt helyiségében, az Iparos Olvasókörben érte­kezletre jönnek össze. — Pályázat. Vármegyénk főispánja egyenkint 1000 korona segélydijjal javadal­mazott két közigazgatási gyakornoki állásra pályázatot hirdetett, A pályázat határideje november 22.; — A Kölcsey-kör ma déletött 11 óra­kor tartja e télen első matinéját a város­ház nagy termében. Ez alkalommal Csomay Győző szaval: IHollósi József énekel ; dr. Némethy József felolvas; Mándy Bertalanná úrnő, Mándy Bertalan és Pfalz Emil zenei hármast adnak elő. — Uj segédlelkész. Dr. Boromisza Tibor püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs Já­nos szaniszlói segédlelkészt helyezte át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom