Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-01-19 / 3. szám

január 19 SZATM |Á R o mátészalkai járásbirósághoz joggyakornokká, — a pénzügyiminiszter Mészáros Gyulát a nagybányai bányaszámvevőséghez ideiglenns •számgyakornokká, a n. károlyi p. ti. igazgató Cseh Gyula szatmári lakots a szatmári kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká ne­vezte ki. — Hangverseny Nagykárolyban. A nagy­károlyi ref. egyházmegye febr. 4-én a vár­megyeház dísztermében hangversenyt és utána a „Magyar Király“ szállodában tánc- mulatságot rendez. Az estély védnöknői Do- mahidy Elemémé, dr. Falussy Árpádné, védnökei gróf Dégenfeld József, Domahidy Elemér, Falussy Árpád, a "rendező bizott­ság elnöke Ilosvay Aladár. A hangverseny műsora a következő: 1. A nagykárolyi da­lárda. 2. Zongora: Kacsó Irén. 3. Opera­áriák : ifj. Andrássy Jenőné. Zongorán kí­séri : Vitek Károly karmester. 4. Költemé­nyek, irta s felolvassa : Szabolcska Mihály. 5. Dal: Hajdú László. Zongorán kiséri: Vitek Károly karmester. 6. Szavalat: M. Szabó Miklós. 7. Tárogató, cimbalom kísé­rettel: Sajó Dezső, 8. A nagykárolyi da­lárda. — Tanitónő-meghivás, A keéri ref. egyház Szaleczky Irma okleveles tanítónőt a keéri iskola tanítónőjéül meghívta. — Az aszfalt. A szatmári aszfalt pisz­kos, sáros, ronda. Ráhull a hó, ráfagy, rá­hányják a szemetet, belefagy, és amikor -olvad ez, csúnya, undorító pocsolya terül el az aszfalton. Ha már van aszfalt, tessék takarittatni, a ^mulasztókat szigorúan bün­tetni. Ajánljuk a tanács és a rendőrség fi­gyelmébe az aszfaltot. — A csendőrlegénység fizetésjavi- tása. Közbiztonsági intézményeink között a csendőrség vált be legsikeresebben. Derék, komoly kötelességet teljesítő csendőreink fizetése azonban nem állott arányban szol­gálatuk terhes voltával. Ezért utóbbi időben megcsappant a legénységi léiszám. A múlt évben az előirt 10.427 főnyi létszámból 1280 hiányzott. Mcst végre a kormány je­lentékeny összeget irányzott elő a csendőr legénység illetményeinek fölemelésére. Az illetmények 1908. julius hó végével a kö­vetkezőkép módosulnak. Zsold: őrmester évi 1300 K, őrsvezető évi 1100 K, csendőr 900 K, próbacsendőr 800 K. Ehhez járul a szolgálati pótdij, amely 3 évi tényleges csendőrségi szolgálat' után évi 100 kor., 4 évi szolgálat után 200 K, 8 évi szolgálat után 300 K, 12 év után 400 K, 16 év után 500 kor. Mindezen kívül még ruhaál­talányt és vezényleti pótdijat is kapnak, amely évenként 200—250 koronára rúg. — Tisztesseges fizetés jutalmazza tehát ezután a csendőrség munkáját; s azt hisszük, hogy tömegesebb belépések lesznek a csendőr­séghez. — A bakák uj uniformisa. A katonai parancsnoksághoz már megérkezett az ér­tesítés a közös gyalogezredeknek uj uni­formisára nézve. E szerint 1908. május 1- én eltűnik a magyar nadrág és a bakkancs a magyarországi ezredeknél is. Az uj uni­formis a vadászezredekéhez hasonló szürke pantalló és weffenrockból fog áilani. A bak­kancs helyett cugos cipőt kapnak a hires magyar bakák. Az uj uniformison zsinór egyáltalán nem lesz, sőt a waffenrockról is eltűnik a Mária Terézia által ajándékozott medveköröm, a csákó egyszínű lesz a ruhával. — Meghívó. A szinérváraljai Polgári­kor 1908. évi január hó 25-én a Korona szál­ló dísztermében, saját könyvtára javára zárt­körű batyu bált rendez. — Szegény tanítók segélyezése. A remetemezéi állami iskola gondnoksága a múlt évben 133 kor. 64 fillért gyűjtött a szegénysorsu iskolái gyermekek részére, s az öszegből 26 gyermeket ruházott fel. — Halálozás. Özv. Boros Miklósné Nagy Mária e hó 15-én 44 éves korában meghalt. —- Özv. Tóth Istvánná e hó 16-án Szatmáron 85 éves korában meghalt, teme­í tése 15-án ment végbe. — Köcsey-matiné. A Kölcsey-kör e hó j 12-én tartott matinéján előkelő közönség töltötte meg szinültig a városház termét. Tanódy Endre dr. sikerült és általános érdek- : lődés mellett előadott csevegése után Varjú Ibolyka mondotta el a „Bál előtt“ c. mono­logot rendkívül üegyesen és nagy otthonias- sággal, ezután Fábián Lajos énekelt néhány dalt szép, tiszta, kellemes mély bartonjával, Nyárády László zongorakisérete mellett, akinek szintén része volt a tapsokban. — Katonaszökevények büntetésének elen­gedése. A honvédelmi miniszter körendeletet intézett törvényhatóságokhoz, amelyben közli, hogy a király mindazoknak a hadkötelesek­nek, akik a sorozás elől elszöktek, s emiatt büntetést kaptak, vagy szolgálatuk meg- hoszabbittatott, vagy ellenük elyárás folyt büntetésüket elengedi, Akiket a hatóság szökés miatt üldöz, szintén menekülhetnek a büntetés alól ha legkésőbb 1909. évi dec. 1-ig illetékes katonai vagy politikai ható­ságuknál szolgálattételre jeienkeznek. A meg­kezdett büntetést félbeszakítja a királyi kegyelgm. Hasonló rendeletet adott ki az osztrák honvédelmi miniszter is a birodalmi tanácsban képviselt tartományok részére, — Táncmulatság Erdődön. Az erdődi járás közigazgatási tisztviselői e hó 26-án táncmulatságot rendeznek Erdődön a Pan­nónia szállóban. — Letartóztatott betörő. E hó 8-án éj­jel betörtek a gödöllői Takarékpénztárba, s egyik pénzszekrényt megfúrva nagyobb ösz- szeget elemeitek. A nyomozás Szatmárra vettetett és a csendőrségnek a napokban si­került az egyik betörőt Füredi Bence sze­mélyében letartóztatni, aki Szatmárra vette útját a betörés után. Füredi régi ismerőse a rendőrségnek. Tagadott, de a bűnjeleket megtalálták nála s erre beismerte bűnét, társait is nyomozza rendőrség. — Tolvaj tisztiszolga. Még a karácsonyi ünnepek alatt történt, hogy Eötvös Sándor cs. és kir. kamarás főhadnagy íróasztal fiók­ját ismeretlen tettes feltörte és 700 kor. készpénzt és néhány száz korona értékű ék­szert ellopott. A nyomozás jóidéig nem ve­zetett eredményre, végre a múlt héten a fő­hadnagy figyelmes lett szolgája gyanús viselkedésére és csakhamar kiderítette, hogy a tolvaj a saját szolgája. Jelentést tett a katonai parancsnokságnak, amely a tolvajt letartóztatta és a helyőrségi fogházba kisér­tette,-— A templomrablókat elfogták. Meg­írtuk volt, hogy a szatmári g. kath. temp­lomba betörtek és a perselyek tartalmát el­lopták. A csendőrségnek sikerült kinyomoznia, hogy a tettes Bríkinszky Szaniszló galíciai csavargó cipészsegéd, akit letartóztatott és az ügyészség fogházába bekísért. KÖZGAZDASÁG. A pénzpiac. Az elmúlt esztendő őszén, amikor az amerikai pénzválság, az összes kontinentális piacokon éreztette pusztító és romboló ha­tását. az európai jegybankok csaknem ki­vétel nélkül egymásután felemelték a kamat­lábat. Ennek következtében nem csak hogy a pénz megdrágult, haien mindéi ipari, keres­kedelmi és egyéb vállalkozás szünetel. Ez természetes is, mert a fejlődés kezdetén álló s még most nagyobbrészt tőkeszegény vál­lalatainknak kellő és olcsó hitelre van szük­ségük, hogy reuzálhassanak. Megbízható forrásokból azt hallottuk eddig, hogy solj és hosszú idő szükséges, hogy a pénzpiac rendje újra helyre álljon. Ilyen körülmények után tehát meglepetés szerűnek mondhatjuk az elmúlt hét pénzpi­aci eseményeit. Sokkal gyorsabban semmint gondolni lehetett, állót elő az európai pénz­piacon az a kelyzet. a mely lehetővé tette, hngy az angol és francia jegybank, s az osztrák-magyar bank leszállítsa szinte pá­ratlanul magas kamatlábát. A bénitó nyomás, ami Európa pénz­piacára a pénzdrágasággal nehezedett, úgy látszik megszűnt. Első jele volt az angol bank kamat leszállítása, amely annyival in­kább figyelemre méltó, mert dacára annak, hogy Londonban a magánkamatláb leszált 4 százalékra, a hivatalos kamatláb s a magán kamatláb között mégis 1 l/9 °/o volt a különbség. Ebből a körülményből tehát nem a kamatláb leszállításra. hanem annak felemelésére lehetett következtem, s hogy mégis az ellenkező történt, úgy ez csak megerősíti azt a feltevést, hogy a pénz­viszonyok kedvező alakulását ezúttal nem pillanatnyi behatások! idézték elő, hanem ala­pos remény van arra, hogy ha valami várat­lan esemény újra közbe nem jön, a pénz­piac javult állapota állandó marad. REGÉNY. Negyven év múlva. A Csendes-Óceán szigetvilágából Angolból: Liber József dr. — Mit vezessek be a lajstromba kapitány ur ? — kérdé Mr. Francis, az első hadnagy •Emeli- étvágyat és a testsúlyt, megszün­teti a köhögést, váladékot, éjjeli »zzad&st. TOdötiotepságsk, hurutok, szamár­köhögés, skrofuSozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „Roche“ eredeti csomagolást. F. SäoSi'wisif íi-5.a Hoch« & Co. Basel (Svájc) 99 Eoehe Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárak­ban — Ara uvegenkint 4.—korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom