Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-08-02 / 31. szám

4. S Z A T M Á R au». 2. a halált s a bűnös élet napja egy komor júniusi reggelen leáldozott, Mindez önma­gában is elég megindító, sőt megrázó. De nem ezért, hanem egy érdekes következ­ménye miatt említjük fel. Azt olvassuk ugyanis, hogy a kivégzésnél működő ügyészt ez ügyből kifolyólag áthelyezték mintegy büntetéskópen azért, mert a szenzációs ak­tusra 200-nál több jegyet bocsátott az erős idegzetű kiváncsiak rendelkezésére. Ez el­járás igazán érdekes és érthetetlen. El­végre az kétségtelen, hogy a halálbüntetés fentartásának csekély számú indokai között talán legfőbb szerepet az általános elret­tentés játszik; az a hatás, melyet a nagy társadalom esetleg bűnöző hajlamú tagjaira gyakorol. Mert magára az ítéletre vonat­kozó hatásai: a megelőzés, ártalmatlanítás más utón is és kevesebb idegrázással, ke­gyetlenséggel is elérhető. Ha pedig ez igy van, akkor a halálbüntetés igazi intenciójá­nak legmegfelelőbb kiviteli mód az a jó régi szokás volt, amikor az akasztott em­bert ott hagyták megszáradni a határban felállított akasztófán. Vagyis szó ide, szó oda: a halálbüntetés fentartásának logi­kai következménye a nyilvános­ság, a legtágabb körű nyilvánosság, Mert ha ezt elejtjük, akkor szükségképen elesik fentebb említett ethikai célja és alapja s az állam abban a furesa színben tűnik fel, mintha tisztán a fegyházbantartás költsé­geinek megspórolása céljából kívánná egy- egy szegény delikvensnek életét. Pedig hogy ez nem lehet és nem is célja az államnak, az kétségen felül áll ... Tájékoztató. Augusztus 2. Az Iparos Ifjak-Köre táncmu­latsága a Kossuth-kerti kioszkban. „ 9. Dónát a Szatmárhegyen. „ 14—17. Tűzoltó kongresszus. — Kinevezés, dr. Gecsey Mihály szat­mári ügyvédjelöltet a győri kir. tábla el­nöke a csepregi kir. járásbírósághoz díjas joggyakornokká nevezte ki. Gratulálunk ! — Tanügyi hírek. Dr. Kurtz Sándor kath. fögimn. tanárt a kultuszminiszter Budapestre a VII. kerületi áll. főgimnáziumhoz helyezte át. Dr. Barna János helybeli kath. fögimn. helyettes tanárt jelenlegi állomáshelyén, Villányi Andor miskolci helyettes tanárt a helybeli kir. kath. főgimnáziumba rendes tanárokká nevezte ki. — Választás. Az „Ecsediláp lecsapoló táriulat“ julius hó 28-án közgyűlést tartott, melyen Domahidy Elemért alelnökké, dr. Vajay Károlyt és Péchy Lászlót választ­mányi tagokká választották. — Adományok a tűzoltó kongresszus hölgyek dijára. Szatmármegyei Takarékpénz­tár 10 K., Fogarassy Sándor és Daróczy Endre 5—5 K., Rooz Szilárd 50 fillért. — A Szatmármegyei Gazdasági Egye­sület jul. hó 29-én, délelőtt a városháza nagytermében tartotta titkárválasztó ülését. Az állásra összesen hét pályázó jelentke­zett : dr. Haraszthi Bermolák Károly orvos, cs. kir. asztalnok (Kassa); Kerpely Béla m. kir. gazd. asszistens (Kolozsvár); Ko­Elvállal mindennemű m~ papi munkák pontos gyors elkészítését. vácsy János, az OMGE segédtitkára (Bu­dapest) ; Kuczkay Emil v. uradalmi főtiszt (Debrecen); Simay Imre (Miskolcz); Szekér József (Eger) és Világossy Gáspár földbir­tokos (Szatmár). Eleitől fogva Világossy Gáspárnak volt legtöbb esélye az állás el­nyerésére, aminthogy őt választották meg, ha nem is egyhangúlag, de nagy szótöbb­séggel a titkári állásra. Szívből gratulá­lunk úgy Világossy Gáspárnak e jelentős pozíció megnyeréséhez, a belé helyezett, szinte osztatlan bizalomhoz, mint gratulá­lunk magának az egyesületnek, mely uj titkárában mindenesetre munkabíró és smn- kakedvelő, ügybuzgó tisztviselőt nyert. Meg­választása annyival is nyereségesebb az egyesületre nézve, mert Világossy Gáspár már csaknem másfél hónapja látja el köz­vetlenül a titkári teendőket s igy az egye­sület ügyeiben, azok kezelésében teljesen otthon van. Meg kell egyébként említenünk, hogy a választás nem ment meg minden zavar nélkül, mert Kende Zsigmond elnök s Keresztszeghy Lajos alelnök a hivatalos jelölt Kovácsy János mellőzése miatt le­mondtak tisztükről, úgy hogy az ülés óvári Szeőke Barna koreluök vezetése alatt folyt tovább. Az elnök és alelnök lemondását különben az igazgatósági ülés nem vette tudomásul, hanem elhatározta, hogy köz­gyűlés elé 'viszi az ügyet. — Uj vasút. A mi forgalmunkat is kö­zelről érinti az a hir, hogy Nagybánya vá­ros képviselőtestülete teljesen komolyan veszi a magyarlápos—nagybányai vasút épí­tését, Az előmunkálati költségekre legkö­zelebb már 30 ezer koronát meg is sza­vazott. — A munkásság köréből. A magyaror­szági épitőmuakások országos szövetségé­nek szatmárnémetii helyi csoportja újból megalakult s a polgármester ezt tudomá­sul vette tekintve azt, hogy úgy az alap­szabályok, mint a 122000/906. sz. belügy­miniszteri rendelet vonatkozó intézkedései pontosan betartattak. — Az országos tűzoltó kongresszusra eddig csaknem 800 jelentkezés történt. Az elhelyező bizottság már meg is kezdte mű­ködését. — Felhívás. A főkapitány felhívja mind­azokat, akik özv. Feuer Ignácné szatmári lakosnál zálogtárgyakat helyeztek le, hogy ezek kiváltása céljából aug. 5-ig Székely Endre r. fogalmazónál jelentkezzenek. A ki nem váltott tárgyakat e határidőn túl hivatalból elárverezik, — Tagosítás akadályokkal. Kovás köz­ség érdekes példát statuál a vállalkozó szel­lemű antitagositóknak. Ismeretlen tettesek u. i. jnlius 27-én behatoltak az iskolahelyi­ségbe s onnan elemelték az összes tagosi- tási térképeket, melyek készítése több ezer koronába került. Hunyor Ödön kir. törvény- széki biró nyomban jelentést tett a helybeli törvényszék elnökének, a csendőrök pedig lázasan kutatnak a tettesek után. — Cionista nagy-gyülés. F. hó 26-án Vasárnap tartotta a „Szatmári Cionista Egye­sület“ nagy és impozáns ünnepélyét a „Keres­kedő Ifjak Köre“ dísztermében. A szereplők sikerült produktumaikért megérdemelt tapso­kat arattak, — Baleset. A Neuschlosz-féle fürósz- gyáii telepen julius hó 27-én reggel szeren­csétlenül járt Kiss Áron 21 éves munkás. Egy hatalmas „rönko“ lábaira esett s őket teljesen összeroncsolta. Súlyos sérülésével az irgalmasok kórházába szállították men­tőink. — Figyelmeztetés az adózókhoz. Tekin­tettel arra, hogy az állami, községi és út­adók harmadik negyedrésze már julius hó 1-én esedékessé vált, figyelmeztetjük a kö­zönség érdekelt részét a polgármesteri hir­detményre, mely eszükbe juttatja az adó­zóknak, hogy mindjárt itt van augusztus 15-ike. A törvény u. i. csak eddig eáged kamatmentes haladékot az adófizetésre. Azontúl már 5% késedelmi kamat, sőt szep­tember 1-én túl adóvégrehajtó jár a hátralék után. Ugyancsak aug. 8-ig kell befizetni mindennemű hátralékot. Hir katonáékról. Cs. és kir. közös házi ezredünknek városunkban állomásozó 3-ik zászlóalja julius 23-tól szeptember 15-ig távol lesz tőlünk. Ez idő alatt Eperjes kör­nyékén élvezi a hadgyakorlatozás gyönyöreit. — A 12-ik honvéd gyalogezred reánk eső része julius 31-én délelőtt érkezett vissza julius 5-én megkezdett manőverutjáról. A gyakorlatok színtere Munkács és környéke volt. Folyó hó 20-án reggel ismét elhagyják városunkat, hogy a Munkács, Kassa és Eper- I jes környékén tartandó nagygyakorlaton ve­gyenek részt. — Felülfizotések. A Szatmár-Németi-i Énekkar által f. évi hó 26-án rendezett táncz- mulatságon felülfizettek Jákó Mihály 10 K. dr. Glatz József 5 kor. Fehér Nővérek 3 K. Váry Imre 2 kor. 40 fill.. Saja Sándor, Sepsi Gedeonné Sepsi Lajosné 2—2 kor. Szabó Béla 1 kor 20 fill. Rósenblath Dezső 1 kor. ifj. Kálik József 80 fill. Varó Lajosné, ifj. Sipos Jószef, 40—40 fill. Nemes tettökért az Énekkar nevében köszönetét mond Kin­cses Sándor énekkari jegyző. — járványok fellépésénél, midőn ma­gunkat absolut tiszta ivóvíz által kell a fer­tőzéstől óvni, a tiszta gránitsziklából eredő Mattom Giesshübli igen ajánlatos. — A jó barátok tette. Folyó hó 25-én az esti órákban az ujmajori „Sárga“ korcs­mában Varga István, Juhos Ferencz s még két ismeretlen napszámos társuk pálinkáztak. A mikor már alaposan beszedtek a jóból, kicsalták a korcsma elé Juhos Ferenczet, akinél nehány koronát vettek észre. Ott leteperték s a nála volt 17 koronáját és kabát­ját nem tisztességes utón magukhoz véve, jó éjszakát köszöntek alaposan rendbehagyott társuknak s elmenekültek. A csendőrség azonban hamarosan elfogta Varga Istvánt, aki szilágymegyei illetőségű s többször volt már ily fajta baráti szeretetért büntetve s átadta az illetékes hatóságnak. — Baleset. Kondor István 55 éves Szatmárhegyi illetőségű földmiveB f. hó 29- én a Kazinczy-u. 10. számú ház előtt belső baja következtében eszméletlenül rogyott össze, honnan a mentők gyorsan beszállítot­ták az Irgalmasok kórházába. Állapota nem­veszélyes. CSAPÓ LAJOS FÉRFI SZABÓ. ÉLegfinomabb szövetekből / ~~ — é s £ 1 t —~ ílfgfr polgári ruhákat i: • ; ; (emelet.) 8Z ATMA.lt, Deák-tér 7. ^ a legjutányosabb árakban

Next

/
Oldalképek
Tartalom