Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-08-02 / 31. szám

au«:. 2. SZATMAR 5 Püspökválasztás. A most folyó válasz­tással kapcsolatosan a szatmári egyház­megyéből eddig 25 egyház küldte be lezárt szavazatát az esporesi hivatalhoz. — Baíeset. A tyukkereskedés általában a -kevéssé veszélyes foglalkozások közé tar­tozik, mindamellett ennek a pályának is megvannak a tövisei. Példa erre Szilágyi József szatmári gazda esete. Történt ugyanis, hogy julius hó 31-én nevezett gazda egy jó! megrakott és pedig tyukokkal telt ketrecek­kel megrakott szekeren, a Szatmárhegy pia­cáról lefelé igyekezett. A lejtön azonban szekere vad rohanásnak indult, a rúd eltö­rött, a szekér felborult s Szilágyit a rá­zuhanó szállító eszköz és szállítmány úgy agyonnyomla, hogy most élot-halál között lebeg. — Uránia. Márkus Dezső modern beren­dezésű mozija hetenkint kétszer változó él­vezetes műsorral tartja előadásait Eötvös- utcai helyiségében. Naponta négy előadás este 10 óráig. — Műsor aug. 1-től 4-ig: Madár fészek, természetloeni felv. Rézbő- rüekjdváma, Odiunszivók komikus. Beteljesült jóslat, komikus. Köfetés, eredeti felv. Ilye­nek voltunk, komikus. Meglopott tolvaj, ko­mikus. Jól kieszelt csel, komikus. Korfu, természetbeni felvétel. — Megrenditö szerencsétlenség. Kom- lódy Károly Drágfy-utcai polgártársunknak hasonló nevű 18 hónapos fia julius 31-én mosás közben egy 30—40 literes dézsába esett s részint a szenvedett ütés, részint fulladás folytán meghalt. — A tífusz Szatmáron. Közönségünk megnyugtatására minden ellenkező híresz­teléssel szemben ki kell jelentenünk, hogy a járványszerüen fellépett tífusz úgyszólván teljesen megszűnt. Megbetegedések szórvá­nyosan fordulnak ugyan elő, azonban lefo­lyásuk teljesen normális. Veszélyről tehát szó sincs. A mosás akár a táncz, Fáradságba nem kerül, Schicht szappant ha használsz, Még szived is örül. Schicht szarvasszappana csodálatos, hathatós tisztítóerejét sajátszerü előállításának és a leg­jobb nyersanyagok leggondosabb kiválasztásának köszöni. Schicht szarvasszappana kíméli a kezeket és a fehérneműt! Megtakarít fáradságot és vesződsóget kíméli ennélfogva az egészséget! Megtakarít pénzt, időt és munkát! Tisztasága 30.000 koronával szavatoltatik. magyar ebéd 80 krajezár. — Üzlet átvétel. A Néhma Lajos Jó­zsef kávé üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzékenysége és szakismerete biztosítja a vevő közönséget, hogy 10—l2°/o-al olcsób­ban szerezhetjük be kávé szükségletün­ket, mint bárhol. VEISZ ZOLTÁN, modern könyv-, j zenemű- és papirkereskedését a Gutmann-palota sarokhelyiségében, fényesen berendezve, megnyitotta. REGÉNY. A nagy Szent Bernát. — Humoros elbeszélés, franciából. — — Nem az ember alakját mutatják, hanem a halhatatlanét. Egykor a közönségre bizták, hogy az igénytelen arcon felfedezze a szel­lemet, mely müveit átlengi; ma ugyanen­nek a publikumnak az írásokban kell felta- j látnia azt az ihletet, azt az eredetiséget, azt a lelket, melyek az arcra vannak irva. Sírfelirat, uram ! Én minden ilyen arckép­ről ezt olvasom : „íme, a legnagyobb költő! íme a fe­lülmúlhatatlan lírikus! Emez belesáppadt az elmélkedésbe; amaz csak úgy kong a mélységtől; az a másik valóságos lángész- szel bélelt! Sírfelirat, uram ; minden sír­felirat ! ... De visszatérve a nagy Szent Bernátra . . . E pillanatban valami zaj hallatszott a menedékház közelében s kutyaugatás nyomta el a vaskos úri ember szavait. — Uj vendégek, szóit a perjel és ott hagyva bennünket, elébiik sietett. Egyedül maradtunk. Mindenikünk az­zal volt elfoglalva, hogy kitalálja, mi tör­ténik odakünn s egyáltalában nem gondol­tunk többé a sírfeliratokra. Kis vártatva egy úri ember lépett a szobába. Körülbelül harminc éves, igen jól öltözött s nagyon közlékeny turista. — Van szerencsém, uraim, szólt mi­közben helyet szorítottunk neki. — Bocsánat, hanem a tűz igen jól esik, mikor egy lavinából jön az ember. — Lavinából ?! — szólt a vaskos úri ember. — Ez időszakban? ! fűztem hozzá én. i — Még pedig szavamra igen szép la­vinából ; lehet legalább negyed mértföld hosszú. Képtelen voltam megérteni ez úri em­ber lavináját. Julius végén voltunk s igy oly időszakban, mikor a szomszédos csú­csok teljesen csupaszok voltak, következés­kép a nem létező hó nem is rohanhatott le lavina alakjában. Mindamellett nem mertem ellentmondani s igy csak arra kértem ez úri embert, beszélje el nekünk kalandját. — Szívesen — válaszolt. — Tehát hat órakor hagytuk el a fogadót. Tizenöt lépésre előttem egy társaság haladt, amely ép most érkezett ide. Két férfi, meg egy ifjú leány, aki hitemre, roppant csinos, hanem tüdő­beteg. Epen Olaszországba viszik telelni. Az egyik férfi atyja, másik vőlegénye, egy csendes vérű fajankó; ezek a svájciak miud ilyenek. A lavinához érkezvén .... Megkisérlettem félbeszakítani: — Bocsánat uram, de rendes körülmé­nyek közt a lavina érkezik hozzánk. — Várjon kérem. Tehát a lavinához érkezvén látom, hogy e kisasszony öszvére hasig belesüpped és hogy ök képtelenek kikuzni vezetőjük miatt, akinek fogalma sincs arról, hogy kell egy állattal bánni. Oda megyek, félre paranesolom a málészájut, megfogom a kantárt és úgy kiszabadítom a öszvért, hogy öröm volt nézni. Ekkor azon­ban a kisasszony megijed, az apja el kezd boszankodni, a vőlegény kiabál úgy, hogy az állat megbikacsolja magát s még a vezető is beleegyeledik a dologba s meg skar aka­dályozni abban, hogy az öszvért jól elrakjam. — Az ördögbe is ! — szólok reá, — fogja, itt az öszvére 1 — s azzal oda dobom neki a kantárt. A gyámoltalan nem kapja el; erre adok neki egy nyaklevest, mire az állat szügyébe csapja a fejét s a kisasszony a lavina fenekére gurul. (Folyt, köv.) KÖZGAZDASÁG. Terményvásár. TERMÉNY Szatmáron Bpesten í< ! r ’1 k 1 f K f ii K 1 t Búza 24 40 24 80 •25 20 25 40 * gyenge 24 00 23 80 — i—------j Roz s 17 40 17 60 21 — 21 20 árpa tak. 14 60 14 40 14 40 14 80 Zab 15 00 14 60 15 20 15 60 Tengeri ó 17 00 15 20 — — » u.j ! --­' --­Bükköny Köles---------;— — — Ká p. repce Lenmag--­Feh. bab 11 20 12 00 — ._ Tarka paszuly 12 00 12 60 — Lóhere — — — — —-- --­Lucerna —--- --- ---­—--- — Bur gonya o 20 5 60 — 00 — 00 Lencse 30 — 32 — — — — Széna 6 — '7 — — — — — Szalonna 144 — 152 — 101 — 105 — Zsir 160 — 168 — íj 1 127 — 123 — Szilva­Főmunkatárs: Bartha József. Kiadótulajdonosok; Kálik és Szeremy. Eladó. Perényi-utca 24. sz. újonnan épült ház, mely áll 5 szoba, konyha s hozzá tartozókkal, az épület villanyvilágításra be van rendezve. Kitünően megvéd a MI fi «A3 CO-a.> ft,?**? "Sa íj't'j KS5-aj í í£ 2 Ü fii sokféle inlecíiosns «1 bajtól; a puszta H gránitsziklából Ja* fakad. Több epidémiánál fényesen bevált

Next

/
Oldalképek
Tartalom